Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0150/2006

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 13
CRE 15/03/2006 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 9.5
CRE 16/03/2006 - 9.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

13. 62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDHNU, Γενεύη) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: 62η σύνοδος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDHNU, Γενεύη)

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Simon Coveney, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Παναγιώτης Μπεγλίτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Cecilia Malmström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Αθανάσιος Παφίλης, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cecilia Malmström και Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναφορικά με το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (ΕΔΑΗΕ) (B6-0150/2006)

- Simon Coveney και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αναφορικά με το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών (ΕΔΑΗΕ) (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 62η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (B6-0169/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου