Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0270(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0033/2006

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 9.2
CRE 16/03/2006 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

14. Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα * - Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Giuseppe Castiglione, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Witold Tomczak, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf και Neelie Kroes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006 και σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου