Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2541(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0170/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0170/2006

Συζήτηση :

PV 15/03/2006 - 16
CRE 15/03/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 9.6
CRE 16/03/2006 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

16. Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία) (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνεδρίασης COP-MOP σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια (Curitiba, Βραζιλία)

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

(Παρεμβαίνουν οι Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Riitta Myller, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jolanta Dičkutė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Karin Scheele.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

-John Bowis, Avril Doyle και Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Guido Sacconi, Riitta Myller και María Sornosa Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jolanta Dičkutė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Caroline Lucas και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, Roberto Musacchio και Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL και Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις προετοιμασίες για τις συναντήσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη βιολογική ποικιλότητα και τη βιοασφάλεια στην Curitiba (Βραζιλία) (B6-0170/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου