Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 187kWORD 108k
Kolmapäev, 15. märts 2006 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Päevakorra muutmine (sündmused Palestiinas)
 3.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine / Lissaboni strateegia (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Partnerlusleping Euroopa Ühenduse ja Mikroneesia Liiduriikide vahel * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.2.Kalapüügilitsentsides sisalduv miinimumteave * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.3.Euroopa vahistamismääruse hindamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.4.Inimõiguste olukord Tšaadis (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
4.5.Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (hääletus)
  
4.6.Sundprostitutsioon rahvusvaheliste spordiürituste raames (hääletus)
  
4.7.Neljas maailma veefoorum (hääletus)
  
4.8.Ümberkorraldused ja tööhõive (hääletus)
  
4.9.Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus (hääletus)
  
4.10.2007. aasta eelarvemenetluse suunised (I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu) (hääletus)
  
4.11.Keskkonnasõbralikumad kalastusmeetodid (hääletus)
  
4.12.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine / Lissaboni strateegia (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.10.–11. märtsi 2006. aasta mitteametliku nõukogu istungi tulemused (arutelu)
 9.Laienemise strateegiadokument (2005) (arutelu)
 10.Päevakorra muutmine (inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine)
 11.Ühinemised siseturul (arutelu)
 12.Euroopa - Vahemere piirkonna poliitika / Ettevalmistused järgmiseks Euroopa - Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee koosolekuks (arutelu)
 13.ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärk (arutelu)
 14.Põllumajandustoodete ja toiduainete garanteeritud traditsioonilised eritunnused * – Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse * (arutelu)
 15.Juriidilised kutsealad ja üldine huvi toimiva õigussüsteemi vastu (arutelu)
 16.Ettevalmistused bioloogilist mitmekesisust ja bioohutust käsitlevateks COP-MOP kohtumisteks Brasiilias Curitibas (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Päevakorra muutmine (sündmused Palestiinas)

Parlamendi president teatas, et Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas, kes oli kutsutud osalema tänasel pidulikul istungil, pidi eile õhtul pärast Jeerikos aset leidnud vägivallaakte Palestiinasse tagasi pöörduma. Seetõttu jäetakse pidulik istung ära ning hääletus algab kell 12, pärast arutelu Euroopa Ülemkogu ettevalmistamise ja Lissaboni strateegia teemal.

Sõna võtsid Palestiinas aset leidnud sündmuste teemal: Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok (AFET komisjoni esimees), Véronique De Keyser (ELi vaatlusmissiooni juht Palestiina territooriumil), Edward McMillan-Scott (Euroopa Parlamendi vaatlejate delegatsiooni juht), Hans Winkler (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president).

Sõna võtsid Hans-Peter Martin istungi ajakavast kinnipidamise teemal ning Robert Atkins, kes palus presidendil vastata kirjale, mille on presidendile saatnud PETI komisjoni esimees ning mis käsitleb petitsioonidele allakirjutanute anonüümsuse austamist (president vastas, et uurib küsimust).


3. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine / Lissaboni strateegia (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine / Lissaboni strateegia

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, Christopher Beazley, kes puudutas Robert Atkinsi sõnavõttu, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Leopold Józef Rutowicz (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Othmar Karas.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võttis Robert Goebbels.

ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ
asepresident

Sõna võtsid Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Sõna võttis Martin Schulz taustalärmi kohta istungisaalis Günter Verheugeni sõnavõtu ajal.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo ja Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel panuse kohta Euroopa Ülemkogu 2006. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga (B6-0161/2006);

- Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel panuse kohta Euroopa Ülemkogu 2006. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga (B6-0162/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2006protokoll punkt 4.12.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS
asepresident

Sõna võtsid Sarah Ludford tehnilises küsimuses ja Carl Schlyter dokumentidele elektroonilise juurdepääsu kohta.


4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


4.1. Partnerlusleping Euroopa Ühenduse ja Mikroneesia Liiduriikide vahel * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Mikroneesia Liiduriikide vahelise partnerluslepingu sõlmimist Mikroneesia Liiduriikides kalastamise kohta [KOM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0081)


4.2. Kalapüügilitsentsides sisalduv miinimumteave * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3690/93, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, mis sätestab eeskirjad kalapüügilitsentsides sisalduva miinimumteabe kohta [KOM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Iles Braghetto (A6-0037/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0082)


4.3. Euroopa vahistamismääruse hindamine (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule Euroopa vahistamismääruse hindamise kohta [2005/2175(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Adeline Hazan (A6-0049/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2006)0083)


4.4. Inimõiguste olukord Tšaadis (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0148/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Loetud vastuvõetuks (kodukorra artikli 90 lõige 4) (P6_TA(2006)0084)


4.5. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)) - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2006)0085)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Ingeborg Gräßle (raportöör) esitas kodukorra artikli 53 lõike 2 alusel taotluse lükata õigusloomega seotud resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sellega saadeti küsimus uuesti läbivaatamiseks pädevale parlamendikomisjonile.

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Ingeborg Gräßle (raportöör) esitas muudatusettepaneku 136 teise osa kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


4.6. Sundprostitutsioon rahvusvaheliste spordiürituste raames (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0160/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0086)


4.7. Neljas maailma veefoorum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 ja B6-0165/2004

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0149/2006

(asendades B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 ja B6-0165/2004):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Eija-Riitta Korhola ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE-DE nimel
Pierre Schapira ja Marie-Arlette Carlotti fraktsiooni PSE nimel
Thierry Cornillet ja Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel
Caroline Lucas, David Hammerstein Mintz, Frithjof Schmidt ja Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel
Francis Wurtz ja Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel
Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2006)0087)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Eija-Riitta Korhola esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


4.8. Ümberkorraldused ja tööhõive (hääletus)

Raport ümberkorralduste ja tööhõive kohta [2005/2188(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0088)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Roselyne Bachelot-Narquin esitas lõike 9 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


4.9. Sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus (hääletus)

Raport sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta [2005/2097(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Edit Bauer (A6-0028/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0089)


4.10. 2007. aasta eelarvemenetluse suunised (I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu) (hääletus)

Raport 2007. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta - II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse eelprojekt (I jagu) 2007. aasta eelarvemenetluses
I jagu, Euroopa Parlament
II jagu, nõukogu
IV jagu, Euroopa Kohus
V jagu, Euroopa Kontrollikoda
VI jagu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
VII jagu, Regioonide Komitee
VIII (A) jagu, Euroopa ombudsman
VIII (B) jagu, Euroopa andmekaitseinspektor (2006/2021(BUD)) - Eelarvekomisjon. Raportöör: Louis Grech (A6-0058/2006).

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0090)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel esitas lõike 47 teise osa kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


4.11. Keskkonnasõbralikumad kalastusmeetodid (hääletus)

Raport keskkonnasõbralikumate kalastusmeetodite kohta [2004/2199(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006).


(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2006)0091)


4.12. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine / Lissaboni strateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0161/2006 ja B6-0162/2006

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0161/2006

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0162/2006

Vastu võetud (P6_TA(2006)0092)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Robert Goebbels fraktsiooni PSE nimel esitas muudatusettepaneku 24 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Jean Louis Cottigny - A6-0031/2006

- Andreas Mölzer

Raport: Edit Bauer - A6-0028/2006

- Carlo Fatuzzo


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused:

Hääletuse parandused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimeliste hääletuste tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Hääletuskavatsused:

Teatati järgmistest hääletuskavatsustest (seoses andmata häältega):

Raport: Adeline Hazan - A6-0049/2006

- tervikhääletus

   poolt: Struan Stevenson

Raport: Ingeborg Gräßle - A6-0057/2006

- muudetud ettepanek

   poolt: Alexander Radwan

Lissaboni strateegia - B6-0162/2006

- lõige 56

   poolt: Corien Wortmann-Kool

   vastu: Rosa Díez González

- lõige 66

vastu: María Sornosa Martínez


(Istung katkestati kell 13.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. 10.–11. märtsi 2006. aasta mitteametliku nõukogu istungi tulemused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 10.–11. märtsi 2006. aasta mitteametliku nõukogu istungi tulemused

Olli Rehn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võttis Bernd Posselt, kes esitas taotluse, et arutelu katkestataks kuni nõukogu esindaja saabumiseni.

Sõna võtsid nimetatud taotluse teemal José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel, kes lisaks väljendas soovi, et kohal viibiks ka komisjoni liige Benita Ferrero-Waldner, samuti Olli Rehn, kes vastas José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyrale, ning Doris Pack, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda ja Bernd Posselt.

Asepresident otsustas arutelu nõukogu esindaja saabumiseni katkestada.

(Istung katkestati kell 15.20 ja jätkus kell 15.35.)

Ursula Plassnik (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Elmar Brok, Cecilia Malmström, Margie Sudre ja Silvana Koch-Mehrin.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
asepresident

Sõna võtsid Bernd Posselt, Ursula Plassnik ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.


9. Laienemise strateegiadokument (2005) (arutelu)

Raport laienemise strateegiadokumendi kohta (2005) [2005/2206(INI)] - Välisasjade komisjon. Raportöör: Elmar Brok (A6-0025/2006)

Elmar Brok tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ursula Plassnik (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Giorgos Dimitrakopoulos fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Cecilia Malmström fraktsiooni ALDE nimel, Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Doris Pack ja Helmut Kuhne.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cem Özdemir, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Karatzaferis, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Knapman, Hans-Peter Martin, Camiel Eurlings, Richard Howitt, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Panagiotis Beglitis, Marianne Mikko, Ursula Plassnik ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.03.2006protokoll punkt 9.4.


10. Päevakorra muutmine (inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine)

Parlament otsustas presidendi ettepaneku alusel muuta inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamist puudutavate päevakorrapunktide järjekorda järgmiselt:

- Inimõigused Moldovas ja Transnistrias

- Kasahstan

- Karistamatus Aafrikas ja Hissène Habré juhtum.


11. Ühinemised siseturul (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ühinemised siseturul

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) ja Neelie Kroes (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Vittorio Prodi fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roberto Musacchio fraktsiooni GUE/NGL nimel, Adam Jerzy Bielan fraktsiooni UEN nimel, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler ja Neelie Kroes.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Josep BORRELL FONTELLES
president

12. Euroopa - Vahemere piirkonna poliitika / Ettevalmistused järgmiseks Euroopa - Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee koosolekuks (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa - Vahemere piirkonna poliitika / Ettevalmistused järgmiseks Euroopa - Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee koosolekuks

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Edward McMillan-Scott fraktsiooni PPE-DE nimel, Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Marie Coûteaux fraktsiooni IND/DEM nimel, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser ja Ioannis Kasoulides.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler ja Benita Ferrero-Waldner.

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati kell 19.50 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

13. ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärk (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärk

Hans Winkler (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Simon Coveney fraktsiooni PPE-DE nimel, Panagiotis Beglitis fraktsiooni PSE nimel, Cecilia Malmström fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel, Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Cecilia Malmström ja Alexander Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel inimõiguste nõukogu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste ja ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärgu kohta (B6-0150/2006);

- Simon Coveney ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel inimõiguste nõukogu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste ja ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärgu kohta (B6-0151/2006);

- Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel inimõiguste nõukogu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste ja ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärgu kohta (B6-0154/2006);

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste nõukogu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste ja ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärgu kohta (B6-0169/2006);

- Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes ja Józef Pinior fraktsiooni PSE nimel inimõiguste nõukogu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste ja ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärgu kohta (B6-0187/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.03.2006protokoll punkt 9.5.


14. Põllumajandustoodete ja toiduainete garanteeritud traditsioonilised eritunnused * – Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus põllumajandustoodete ja toiduainete garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta [KOM(2005)0694 - KOM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta [KOM(2005)0698 - KOM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni liige).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Giuseppe Castiglione fraktsiooni PPE-DE nimel, María Isabel Salinas García fraktsiooni PSE nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Strož fraktsiooni GUE/NGL nimel, Witold Tomczak fraktsiooni IND/DEM nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Jan Tadeusz Masiel (fraktsioonilise kuuluvuseta), Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ja Neelie Kroes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.03.2006protokoll punkt 9.2 ja 16.03.2006protokoll punkt 9.3.


15. Juriidilised kutsealad ja üldine huvi toimiva õigussüsteemi vastu (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0003/2006), mille esitas Giuseppe Gargani JURI komisjoni nimel komisjonile: Juristid ja üldine huvi toimiva õigussüsteemi vastu (B6-0005/2006)

Klaus-Heiner Lehne (autori asendaja) esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Neelie Kroes (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Antonio Masip Hidalgo fraktsiooni PSE nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, ja Neelie Kroes

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, teatatakse neist hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.03.2006protokoll punkt 11.7.


16. Ettevalmistused bioloogilist mitmekesisust ja bioohutust käsitlevateks COP-MOP kohtumisteks Brasiilias Curitibas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ettevalmistused bioloogilist mitmekesisust ja bioohutust käsitlevateks COP-MOP kohtumisteks Brasiilias Curitibas

Neelie Kroes (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel, Riitta Myller fraktsiooni PSE nimel, Jolanta Dičkutė fraktsiooni ALDE nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Karin Scheele.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- John Bowis, Avril Doyle ja Frieda Brepoels fraktsiooni PPE-DE nimel, Guido Sacconi, Riitta Myller ja María Sornosa Martínez fraktsiooni PSE nimel, Jolanta Dičkutė fraktsiooni ALDE nimel, Caroline Lucas ja Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonas Sjöstedt, Roberto Musacchio ja Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel ettevalmistuste kohta bioloogilist mitmekesisust ja bioohutust käsitlevateks COP-MOP kohtumisteks Brasiilias Curitibas (B6-0170/2006).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.03.2006protokoll punkt 9.6.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 369.607/OJJE).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.40.

Julian Priestley

Mario Mauro

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Vaatlejad:

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Õigusteave - Privaatsuspoliitika