Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 188kWORD 112k
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen (Palestiinan tapahtumat)
 3.Eurooppa-neuvoston valmistelu / Lissabonin strategia (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Mikronesian liittovaltion alueella harjoitettavaa kalastusta koskeva kumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.2.Kalastuslisensseihin sisällytettävät vähimmäistiedot * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.3.Eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva arviointi (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.4.Tšadin ihmisoikeustilanne (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.5.Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * (äänestys)
  
4.6.Pakkoprostituutio kansainvälisten urheilutapahtumien yhteydessä (äänestys)
  
4.7.Maailman neljäs vesifoorumi Mexico Cityssä (äänestys)
  
4.8.Rakenneuudistukset ja työllisyys (äänestys)
  
4.9.Sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus (äänestys)
  
4.10.Vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivat (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B)) (äänestys)
  
4.11.Ympäristöystävällisemmät kalastusmenetelmät (äänestys)
  
4.12.Eurooppa-neuvoston valmistelu / Lissabonin strategia (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Neuvoston epävirallisen ulkoministerikokouksen tulokset (10. ja 11. maaliskuuta 2006) (keskustelu)
 9.Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia (keskustelu)
 10.Esityslistan muuttaminen (keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista)
 11.Fuusiot sisämarkkinoilla (keskustelu)
 12.Euro–Välimeri-politiikka / Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen seuraavan kokouksen valmistelu (keskustelu)
 13.Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto (Geneve) (keskustelu)
 14.Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröiminen aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi * - Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja * (keskustelu)
 15.Oikeusalan ammatit ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeva yleinen etu (keskustelu)
 16.Biologista monimuotoisuutta ja turvallisuutta käsittelevän osapuolikokouksen (COP/MOP) valmistelut (Curitiba, Brasilia) (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Esityslistan muuttaminen (Palestiinan tapahtumat)

Puhemies ilmoitti, että palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbas, joka oli kutsuttu tämänpäiväiseen juhlaistuntoon, on joutunut eilisiltana palaamaan Palestiinaan Jerikon väkivaltaisuuksien vuoksi. Näin ollen juhlaistunto on peruutettu ja äänestys alkaa noin klo 12 Eurooppa-neuvoston valmistelusta ja Lissabonin strategiasta käytävän keskustelun jälkeen.

Puheenvuorot: Palestiinan tapahtumista: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Elmar Brok (AFET-valiokunnan puheenjohtaja), Véronique De Keyser (EU:n Palestiinan tarkkailijaryhmän puheenjohtaja), Edward McMillan-Scott (Euroopan parlamentin tarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtaja), Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Hans-Peter Martin istunnon aikataulujen noudattamisesta ja Robert Atkins, joka pyysi puhemiestä vastaamaan kirjeeseen, jonka PETI-valiokunnan puheenjohtaja oli hänelle välittänyt ja joka koski vetoomusten allekirjoittajien nimettömyyden kunnioittamista (puhemies vastasi tutkivansa asiaa).


3. Eurooppa-neuvoston valmistelu / Lissabonin strategia (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston valmistelu / Lissabonin strategia

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Christopher Beazley, joka viittasi Robert Atkinsin puheenvuoroon, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Leopold Józef Rutowicz ja Othmar Karas.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Robert Goebbels käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

Puheenvuorot: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler ja Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja).

Martin Schulz käytti puheenvuoron istuntosalissa Günter Verheugenin puheenvuoron aikana vallinneesta taustahälystä.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo ja Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Lissabonin strategiaa koskevista Euroopan parlamentin näkemyksistä (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä (B6-0162/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2006, kohta 4.12.

Puhetta johti
varapuhemies Antonios TRAKATELLIS

Puheenvuorot: Sarah Ludford teknisestä seikasta ja Carl Schlyter asiakirjojen saatavuudesta sähköisessä muodossa.


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


4.1. Mikronesian liittovaltion alueella harjoitettavaa kalastusta koskeva kumppanuussopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mikronesian liittovaltion välisen Mikronesian liittovaltion alueella harjoitettavaa kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä [KOM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0081)


4.2. Kalastuslisensseihin sisällytettävät vähimmäistiedot * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön järjestelmän perustamisesta kalastuslisensseihin sisällytettäviä vähimmäistietoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3690/93 kumoamisesta [KOM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Iles Braghetto (A6-0037/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0082)


4.3. Eurooppalaista pidätysmääräystä koskeva arviointi (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle eurooppalaista pidätysmääräystä koskevasta arvioinnista [2005/2175(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Adeline Hazan (A6-0049/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0083)


4.4. Tšadin ihmisoikeustilanne (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0148/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Katsotaan hyväksytyksi (työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohta) (P6_TA(2006)0084)


4.5. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta [KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2006)0085)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Ingeborg Gräßle (esittelijä) pyysi 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti lainsäädäntöpäätöslauselmaa koskevan äänestyksen lykkäämistä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Asia palautetaan näin ollen asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Ingeborg Gräßle (esittelijä) esitti tarkistuksen 136 toiseen osaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


4.6. Pakkoprostituutio kansainvälisten urheilutapahtumien yhteydessä (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0160/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0086)


4.7. Maailman neljäs vesifoorumi Mexico Cityssä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 ja B6-0165/2004

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0149/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 ja B6-0165/2004):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Eija-Riitta Korhola ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-DE-ryhmän puolesta
Pierre Schapira ja Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta
Thierry Cornillet ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta
Caroline Lucas, David Hammerstein Mintz, Frithjof Schmidt ja Alain Lipietz Verts/ALE-ryhmän puolesta
Francis Wurtz ja Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta
Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0087)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Eija-Riitta Korhola esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


4.8. Rakenneuudistukset ja työllisyys (äänestys)

Mietintö: Rakenneuudistukset ja työllisyys [2005/2188(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0088)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Roselyne Bachelot-Narquin esitti 9 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin


4.9. Sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus (äänestys)

Mietintö: Sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus [2005/2097(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Edit Bauer (A6-0028/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0089)


4.10. Vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivat (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B)) (äänestys)

Mietintö: Vuoden 2007 talousarviomenettelyn suuntaviivat pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) varten sekä alustava ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I)
Pääluokka I, Euroopan parlamentti
Pääluokka II, neuvosto
Pääluokka IV, tuomioistuin
Pääluokka V, tilintarkastustuomioistuin
Pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Pääluokka VII, alueiden komitea
Pääluokka VIII (A), Euroopan oikeusasiamies
Pääluokka VIII (B), Euroopan tietosuojavaltuutettu [2006/2021(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Louis Grech (A6-0058/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0090)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Anne E. Jensen esitti ALDE-ryhmän puolesta 47 kohdan toiseen osaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


4.11. Ympäristöystävällisemmät kalastusmenetelmät (äänestys)

Mietintö: Ympäristöystävällisemmät kalastusmenetelmät [2004/2199(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006).


(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0091)


4.12. Eurooppa-neuvoston valmistelu / Lissabonin strategia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0161/2006 ja B6-0162/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0161/2006

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0162/2006

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0092)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Robert Goebbels esitti PSE-ryhmän puolesta tarkistukseen 24 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Jean Louis Cottigny - A6-0031/2006

- Andreas Mölzer

Mietintö: Edit Bauer - A6-0028/2006

- Carlo Fatuzzo


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset:

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Äänestysaikeita koskevat ilmoitukset:

Puhemiehelle on toimitettu seuraavat äänestysaikeita koskevat ilmoitukset (äänistä, joita ei ole annettu):

Mietintö: Adeline Hazan - A6-0049/2006

- kertaäänestys

   puolesta: Struan Stevenson

Mietintö: Ingeborg Gräßle - A6-0057/2006

- muutettu ehdotus

   puolesta: Alexander Radwan

Lissabonin strategia - B6-0162/2006

- kohta 56

   puolesta: Corien Wortmann-Kool

   vastaan: Rosa Díez González

- kohta 66

vastaan: María Sornosa Martínez


(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Neuvoston epävirallisen ulkoministerikokouksen tulokset (10. ja 11. maaliskuuta 2006) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Neuvoston epävirallisen ulkoministerikokouksen tulokset (10. ja 11. maaliskuuta 2006)

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi keskustelun keskeyttämistä odotettaessa neuvoston edustajan saapumista.

Puheenvuorot: tästä pyynnöstä José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, joka toivoi myös komission jäsenen Benita Ferrero-Waldnerin läsnäoloa, Olli Rehn, joka vastasi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyran puheenvuoroon, Doris Pack, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda ja Bernd Posselt.

Puhemies päätti keskeyttää keskustelun odotettaessa neuvoston edustajan saapumista.

(Istunto keskeytettiin klo 15.20 ja sitä jatkettiin klo 15.35.)

Ursula Plassnik (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Elmar Brok, Cecilia Malmström, Margie Sudre ja Silvana Koch-Mehrin.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Puheenvuorot: Bernd Posselt, Ursula Plassnik ja Olli Rehn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


9. Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia (keskustelu)

Mietintö: Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia [2005/2206(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A6-0025/2006)

Elmar Brok esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Ursula Plassnik (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta, Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Doris Pack ja Helmut Kuhne.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cem Özdemir, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Karatzaferis, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Knapman, Hans-Peter Martin, Camiel Eurlings, Richard Howitt, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Panagiotis Beglitis, Marianne Mikko, Ursula Plassnik ja Olli Rehn.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 9.4.


10. Esityslistan muuttaminen (keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista)

Parlamentti päätti puhemiehen ehdotuksesta muuttaa ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävien keskustelujen käsittelyjärjestystä seuraavasti:

- Ihmisoikeudet Moldovassa ja erityisesti Transnistriassa

- Kazakstan

- Rankaisemattomuus Afrikassa ja erityisesti Hissène Habrén tapaus


11. Fuusiot sisämarkkinoilla (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Fuusiot sisämarkkinoilla

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja Neelie Kroes (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne PPE-DE-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg PSE-ryhmän puolesta, Vittorio Prodi ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Adam Jerzy Bielan UEN-ryhmän puolesta, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler ja Neelie Kroes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies Josep BORRELL FONTELLES

12. Euro–Välimeri-politiikka / Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen seuraavan kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euro–Välimeri-politiikka / Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen seuraavan kokouksen valmistelu

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Edward McMillan-Scott PPE-DE-ryhmän puolesta, Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, Paul Marie Coûteaux IND/DEM-ryhmän puolesta, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser ja Ioannis Kasoulides.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler ja Benita Ferrero-Waldner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.50 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

13. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto (Geneve) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto (Geneve)

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Simon Coveney PPE-DE-ryhmän puolesta, Panagiotis Beglitis PSE-ryhmän puolesta, Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta, Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Cecilia Malmström ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta (B6-0150/2006)

- Simon Coveney ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta (B6-0169/2006)

- Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes ja Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta ihmisoikeusneuvostoa koskevien neuvottelujen tuloksista sekä YK:n ihmisoikeustoimikunnan 62. istunnosta (B6-0187/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 9.5.


14. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröiminen aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi * - Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja * (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi [KOM(2005)0694 - KOM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta [KOM(2005)0698 - KOM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Neelie Kroes (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf esitteli mietintönsä.

Puheenvuorot: Giuseppe Castiglione PPE-DE-ryhmän puolesta, María Isabel Salinas García PSE-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Strož GUE/NGL-ryhmän puolesta, Witold Tomczak IND/DEM-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jan Tadeusz Masiel, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf ja Neelie Kroes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 9.2 ja istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 9.3.


15. Oikeusalan ammatit ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeva yleinen etu (keskustelu)

Giuseppe Garganin JURI-valiokunnan puolesta laatima suullinen kysymys (O-0003/2006) komissiolle: Oikeusalan ammatit ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeva yleinen etu (B6-0005/2006)

Klaus-Heiner Lehne (laatijan sijainen) esitteli suullisen kysymyksen.

Neelie Kroes (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Antonio Masip Hidalgo PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta ja Neelie Kroes.

Koska jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.7.


16. Biologista monimuotoisuutta ja turvallisuutta käsittelevän osapuolikokouksen (COP/MOP) valmistelut (Curitiba, Brasilia) (keskustelu)

Komission julkilausuma: Biologista monimuotoisuutta ja turvallisuutta käsittelevän osapuolikokouksen (COP/MOP) valmistelut (Curitiba, Brasilia)

Neelie Kroes (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta, Riitta Myller PSE-ryhmän puolesta, Jolanta Dičkutė ALDE-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Karin Scheele.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- John Bowis, Avril Doyle ja Frieda Brepoels PPE-DE-ryhmän puolesta, Guido Sacconi, Riitta Myller ja María Sornosa Martínez PSE-ryhmän puolesta, Jolanta Dičkutė ALDE-ryhmän puolesta, Caroline Lucas ja Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonas Sjöstedt, Roberto Musacchio ja Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta Curitibassa Brasiliassa järjestettävän biologista monimuotoisuutta ja bioturvallisuutta käsittelevän sopimuspuolten konferenssin ja osapuolten kokouksen valmistelusta (B6-0170/2006).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 9.6.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 369.607/OJJE).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Julian Priestley

Mario Mauro

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Tarkkailijat

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö