Indeks 
Protokół
PDF 196kWORD 112k
Środa, 15 marca 2006 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku dziennego (wydarzenia w Palestynie)
 3.Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Umowa o partnerstwie między Wspólnotą a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Minimalne informacje, jakie muszą być zawarte w licencjach połowowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Ocena europejskiego nakazu aresztowania (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.4.Sytuacja praw człowieka w Czadzie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.5.Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie)
  
4.6.Przymusowa prostytucja w trakcie światowych imprez sportowych (głosowanie)
  
4.7.Czwarte Światowe Forum Wodne w Meksyku (głosowanie)
  
4.8.Restrukturyzacje i zatrudnienie (głosowanie)
  
4.9.Ochrona socjalna i integracja społeczna (głosowanie)
  
4.10.Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B)) (głosowanie)
  
4.11.Metody połowów bardziej przyjazne dla środowiska (głosowanie)
  
4.12.Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Wyniki nieformalnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w dniach 10-11 marca 2006 r. (debata)
 9.Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (debata)
 10.Zmiana porządku dziennego (debata w sprawie łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa)
 11.Połączenia na rynku wewnętrznym (debata)
 12.Polityka eurośródziemnomorska / Przygotowanie najbliższego posiedzenia APEM (debata)
 13.62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (Genewa) (debata)
 14.Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych * - Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych * (debata)
 15.Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (debata)
 16.Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia) (debata)
 17.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Zmiana porządku dziennego (wydarzenia w Palestynie)

Przewodniczący poinformował, że zaproszony na dzisiejsze uroczyste posiedzenie Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas musiał wczoraj wrócić do Palestyny w związku z gwałtownymi wydarzeniami w Jerycho. W konsekwencji uroczyste posiedzenie zostało anulowane, zatem głosowanie rozpocznie się o godz. 12, po debacie nad przygotowaniem szczytu Rady Europejskiej i Strategii Lizbońskiej.

Głos zabrali: w sprawie wydarzeń w Palestynie: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Irena Belohorská niezrzeszona, Elmar Brok (przewodniczący komisji AFET), Véronique De Keyser (przewodnicząca misji obserwacyjnej UE na terytorium palestyńskim), Edward McMillan-Scott (przewodniczący delegacji obserwatorów Parlamentu Europejskiego), Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Hans-Peter Martin w sprawie przestrzegania czasu posiedzenia i Robert Atkins, który zwrócił się do Przewodniczącego o udzielenie odpowiedzi na list, który przekazał mu przewodniczący komisji PETI, dotyczący poszanowania anonimowego składania podpisów pod petycjami. (Przewodniczący odpowiedził, że dokona analizy dossier).


3. Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) et José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Christopher Beazley, który nawiązał do wystąpienia Roberta Atkinsa, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Leopold Józef Rutowicz niezrzeszony, i Othmar Karas.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Robert Goebbels.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Martin Schulz, w sprawie hałasu panującego na sali posiedzeń podczas wystąpienia Günthera Verheugena.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo i Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wkładu w wiosenną Radę Europejską 2006 w związku ze Strategią Lizbońską (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, i Graham Watson w imieniu grupy ALDE, w sprawie wkładu w wiosenną Radę Europejską 2006 r. w związku ze Strategią Lizbońską (B6-0162/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.12 protokołu z dnia 15.03.2006.

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sarah Ludford w sprawie porządku technicznego i Carl Schlyter w sprawie dostępu do dokumentów drogą elektroniczną.


4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku “Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


4.1. Umowa o partnerstwie między Wspólnotą a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów w Sfederowanych Stanach Mikronezji [COM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0081)


4.2. Minimalne informacje, jakie muszą być zawarte w licencjach połowowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady dotyczące minimum informacji, jakie muszą być zawarte w licencjach połowowych [COM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Iles Braghetto (A6-0037/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0082)


4.3. Ocena europejskiego nakazu aresztowania (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego na wniosek Rady w sprawie oceny europejskiego nakazu aresztowania [2005/2175(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Adeline Hazan (A6-0049/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0083)


4.4. Sytuacja praw człowieka w Czadzie (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0148/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Uznany za przyjęty (art. 90 ust. 4 Regulaminu) (P6_TA(2006)0084)


4.5. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0085)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni) wniosła o odroczenie głosowania w sprawie projektu rezolucji legislacyjnej, zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek.

Tym samym sprawa zostaje uznana za odesłaną do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia.

Głos zabrały następujące osoby:

- Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni) przedstawiła poprawkę ustną do drugiej części poprawki nr 136, która została przyjęta.


4.6. Przymusowa prostytucja w trakcie światowych imprez sportowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0160/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0086)


4.7. Czwarte Światowe Forum Wodne w Meksyku (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 i B6-0165/2004

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0149/2006

(zastępujący B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 i B6-0165/2004):

złożony przez następujących posłów:

Eija-Riitta Korhola i Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE-DE
Pierre Schapira i Marie-Arlette Carlotti w imieniu grupy PSE
Thierry Cornillet i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE
Caroline Lucas, David Hammerstein Mintz, Frithjof Schmidt i Alain Lipietz w imieniu grupy Verts/ALE
Francis Wurtz i Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL
Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2006)0087)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Eija-Riitta Korhola przedstawiła poprawkę ustną do poprawki nr 1, która została przyjęta.


4.8. Restrukturyzacje i zatrudnienie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie restrukturyzacji i zatrudnienia [2005/2188(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0088)

Głos zabrały następujące osoby:

- Roselyne Bachelot-Narquin przedstawiła poprawkę ustną do ustępu 9, która została przyjęta.


4.9. Ochrona socjalna i integracja społeczna (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony socjalnej i integracji społecznej [2005/2097(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Edit Bauer (A6-0028/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0089)


4.10. Wytyczne budżetowe na 2007 rok (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B)) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących sekcji II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B) oraz wstępnego projektu szacunków Parlamentu Europejskiego (sekcja I) dla procedury budżetowej na 2007 r.
Sekcja I - Parlament Europejski
Sekcja II - Rada
Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości
Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy
Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny
Sekcja VII - Komitet Regionów
Sekcja VIII (A) - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sekcja VIII (B) - Europejski Inspektor Ochrony Danych [2006/2021(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Louis Grech (A6-0058/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0090)

Głos zabrały następujące osoby:

- Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE przedstawiła poprawkę ustną do drugiej części ustępu 47, która zostala przyjęta.


4.11. Metody połowów bardziej przyjazne dla środowiska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie metod połowów bardziej przyjaznych dla środowiska [2004/2199(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006).


(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0091)


4.12. Przygotowanie Rady Europejskiej / Strategia Lizbońska (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0161/2006 i B6-0162/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0161/2006

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B6-0162/2006

Przyjęto (P6_TA(2006)0092)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, przedstawił poprawkę ustną do poprawki nr 24, która została przyjęta.


5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jean Louis Cottigny - A6-0031/2006

- Andreas Mölzer

Sprawozdanie Edit Bauer - A6-0028/2006

- Carlo Fatuzzo


6. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty głosowań:

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej Séance en direct”, w części “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll- call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku “Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Zamiar głosowania:

Wyrażone zamiary głosowaniaWyrażono następujące zamiary głosowania (dotyczące nieoddanych głosów):Wyrażone zamiary głosowaniaWyrażone zamiary głosowania

Sprawozdanie Adeline Hazan - A6-0049/2006

- jedno głosowanie

   za: Struan Stevenson

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle - A6-0057/2006

- projekt zmieniony

   za: Alexander Radwan

Strategia Lizbońska - B6-0162/2006

- ustęp 56

   za: Corien Wortmann-Kool   

   przeciw: Rosa Díez González

- ustęp 66

przeciw: María Sornosa Martínez


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:20 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Wyniki nieformalnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w dniach 10-11 marca 2006 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki nieformalnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w dniach 10-11 marca 2006 r.

Olli Rehn (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrał Bernd Posselt, wnosząc o zawieszenie debaty do czasu przybycia przedstawicieli Rady.

Głos zabrali: w sprawie tego wniosku José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, także wnosząc o poczekanie na przybycie komisarz Benity Ferrero-Waldner, Olli Rehn, odpowiedział José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Doris Pack, Elmarowi Brokowi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannesowi Swobodzie i Berndowi Posseltowi.

Przewodniczący podjął decyzję o przerwaniu debaty w oczekiwaniu na przybycie przedstawicieli Rady.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 15:20 i wznowione o 15:35.)

Ursula Plassnik (Urzędująca Przewodnicząca Rady) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Elmar Brok, Cecilia Malmström, Margie Sudre i Silvana Koch-Mehrin.

PRZEWODNICTWO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bernd Posselt, Ursula Plassnik i Olli Rehn.

Debata została zamknięta.


9. Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (debata)

Sprawozdanie w sprawie dokumentu strategicznego Komisji w sprawie rozszerzenia (2005 r.) [2005/2206(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0025/2006)

Elmar Brok przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ursula Plassnik (Urzędująca Przewodnicząca Rady) i Olli Rehn (członek Komisji).

Głos zabrali: Giorgos Dimitrakopoulos w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Philip Claeys niezrzeszony, Doris Pack i Helmut Kuhne.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cem Özdemir, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Karatzaferis, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Knapman, Hans-Peter Martin, Camiel Eurlings, Richard Howitt, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Panagiotis Beglitis, Marianne Mikko, Ursula Plassnik i Olli Rehn.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 16.03.2006.


10. Zmiana porządku dziennego (debata w sprawie łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa)

Na wniosek Przewodniczącego, Parlament podjął decyzję o wprowadzeniu następujących zmian w kolejności punktów debaty w sprawie przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa.

- Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu

- Kazachstan

- Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré


11. Połączenia na rynku wewnętrznym (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Połączenia na rynku wewnętrznym

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Neelie Kroes (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne w imieniu grupy PPE-DE, Ieke van den Burg w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler i Neelie Kroes.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

12. Polityka eurośródziemnomorska / Przygotowanie najbliższego posiedzenia APEM (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Polityka eurośródziemnomorska / Przygotowanie najbliższego posiedzenia APEM

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Edward McMillan-Scott w imieniu grupy PPE-DE, Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux w imieniu grupy IND/DEM, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser i Ioannis Kasoulides.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19.50 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

13. 62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (Genewa) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: 62. sesja Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (Genewa)

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DE, Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cecilia Malmström i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady ds. praw człowieka i w sprawie 62. sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (B6-0150/2006)

- Simon Coveney i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady ds. praw człowieka i w sprawie 62. sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady ds. praw człowieka i w sprawie 62. sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady ds. praw człowieka i w sprawie 62. sesji Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (B6-0169/2006).

- Pasqualina Napoletano, María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes i Józef Pinior, w imieniu grupy PSE, w sprawie wyników negocjacji dotyczących Rady Praw Człowieka i 62. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ (B6-0187/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 16.03.2006.


14. Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych * - Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Głos zabrała Neelie Kroes (członkini Komisji).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf przedstawił swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Giuseppe Castiglione w imieniu grupy PPE-DE, María Isabel Salinas García w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Daniel Strož w imieniu grupy GUE/NGL, Witold Tomczak w imieniu grupy IND/DEM, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf i Neelie Kroes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 16.03.2006 i pkt 9.3 protokołu z dnia 16.03.2006.


15. Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (debata)

Pytanie ustne (O-0003/2006) zadane przez Giuseppe Gargani, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Zawody prawnicze i interes ogólny w związku z funkcjonowaniem systemów prawnych (B6-0005/2006)

Klaus-Heiner Lehne (zastępca autora) zadał pytanie ustne.

Neelie Kroes (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Antonio Masip Hidalgo w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, i Neelie Kroes

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 23.03.2006.


16. Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia) (debata)

Oświadczenie Komisji: Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia)

Neelie Kroes (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

(Głos zabrali: Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE-DE, Riitta Myller w imieniu grupy PSE, Jolanta Dičkutė w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, i Karin Scheele.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

-John Bowis, Avril Doyle i Frieda Brepoels w imieniu grupy PPE-DE, Guido Sacconi, Riitta Myller i María Sornosa Martínez w imieniu grupy PSE, Jolanta Dičkutė w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas i Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt, Roberto Musacchio i Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL i Liam Aylward w imieniu grupy UEN, w sprawie przygotowań do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym w Kurytybie w Brazylii (B6-0170/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 16.03.2006.


17. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny posiedzenia w kolejnym dniu (dokument "Porządek dzienny" PE 369.607/OJJE).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.40.

Julian Priestley

Mario Mauro

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności