Index 
Protokoll
PDF 192kWORD 112k
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan (händelserna i Palestina)
 3.Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Partnerskapsavtal om fiske EG/Mikronesiska federationen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Utvärdering av den europeiska arresteringsordern (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Tchad (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * (omröstning)
  
4.6.Tvångsprostitution i samband med idrottsevenemang på världsnivå (omröstning)
  
4.7.Det fjärde världsforumet för vatten i Mexico City (omröstning)
  
4.8.Omstruktureringar och sysselsättning (omröstning)
  
4.9.Socialt skydd och social integration (omröstning)
  
4.10.Riktlinjer för budgetförfarandet 2007 (avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B) (omröstning)
  
4.11.Miljövänligare fiskemetoder (omröstning)
  
4.12.Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Resultaten av utrikesministrarnas informella rådsmöte den 10-11 mars 2006 (debatt)
 9.Strategidokumentet inför utvidgningen (2005) (debatt)
 10.Ändring av föredragningslistan (debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt demokratiska och rättsstatliga principer)
 11.Fusioner på den inre marknaden (debatt)
 12.Den europeiska medelhavspolitiken / Förberedelser inför nästa möte med den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet (debatt)
 13.62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (debatt)
 14.Garanterade traditionella specialiteter när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel * – Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel * (debatt)
 15.Juridiska yrken och det allmänna intresset av ett fungerande rättssystem (debatt)
 16.Förberedelser inför partsmötet om biologisk mångfald och biosäkerhet (Curitiba, Brasilien) (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Ändring av föredragningslistan (händelserna i Palestina)

Talmannen meddelade att den palestinska myndighetens president, Mahmud Abbas, som bjudits in till det högtidliga mötet senare under dagen, blivit tvungen att resa tillbaka till Palestina föregående kväll på grund av våldshändelserna i Jeriko. Det högtidliga mötet hade därför ställts in och omröstningen skulle inledas ca kl. 12.00 efter debatten om förberedelserna inför Europeiska rådets möte och Lissabonstrategin.

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Elmar Brok (ordförande för utskottet AFET), Véronique De Keyser (chef för EU:s obsevatörsuppdrag i de palestinska områdena), Edward McMillan-Scott (ordförande för Europaparlamentets observatörsdelegation), Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) yttrade sig händelserna som inträffat i Palestina.

Talare: Hans-Peter Martin yttrade sig om respekten av sammanträdets tidsramar och Robert Atkins bad talmannen besvara det brev som ordföranden för utskottet PETI översänt angående skyddet av undertecknarnas anonymitet i samband med framställningar. (Talmannen svarade att han skulle se över ärendet.)


3. Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Christopher Beazley, som yttrade sig om Robert Atkins inlägg, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Leopold Józef Rutowicz, grupplös, och Othmar Karas.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Robert Goebbels.

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

Talare: Alexander Lambsdorff, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, John Whittaker, Guntars Krasts, Philip Claeys, Klaus-Heiner Lehne, Harlem Désir, Paolo Costa, Bernat Joan i Marí, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Wojciech Roszkowski, Alessandro Battilocchio, Marianne Thyssen, Poul Nyrup Rasmussen, Nils Lundgren, Françoise Grossetête, Jan Andersson, Timothy Kirkhope, Maria Berger, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Gary Titley, Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, John Bowis, Edit Herczog, Vito Bonsignore, Reino Paasilinna, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Hans Winkler och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Martin Schulz yttrade sig om det bakgrundsbuller som förekommit i kammaren under Günter Verheugens inlägg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo och Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, om bidraget till Europeiska rådets vårmöte 2006 om Lissabonstrategin (B6-0161/2006)

- Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, och Graham Watson för ALDE-gruppen, om bidraget till rådets vårmöte 2006 med avseende på Lissabonstrategin (B6-0162/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.12 i protokollet av den 15.03.2006.

ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS
Vice talman

Talare: Sarah Ludford yttrade sig om en teknisk fråga och Carl Schlyter yttrade sig om tillgången till dokument på elektronisk väg i Strasbourg.


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


4.1. Partnerskapsavtal om fiske EG/Mikronesiska federationen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mikronesiska federationen om fiske i Mikronesiska federationen [KOM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Rosa Miguélez Ramos (A6-0035/2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0081)


4.2. Uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser [KOM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Iles Braghetto (A6-0037/2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0082)


4.3. Utvärdering av den europeiska arresteringsordern (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet om utvärderingen av den europeiska arresteringsordern [2005/2175(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Adeline Hazan (A6-0049/2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0083)


4.4. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Tchad (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0148/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Ansågs antagen (artikel 90.4 i förordningen) (P6_TA(2006)0084)


4.5. Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget [KOM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0085)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Ingeborg Gräßle (föredragande) begärde på grundval av artikel 53.2 i arbetsordningen att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle senareläggas.

Parlamentet gav sitt samtycke till denna begäran.

Frågan återförvisades därmed till det ansvariga utskottet för en ny behandling.

Inlägg om omröstningen:

- Ingeborg Gräßle (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till den andra delen av ändringsförslag 136, vilket beaktades.


4.6. Tvångsprostitution i samband med idrottsevenemang på världsnivå (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0160/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0086)


4.7. Det fjärde världsforumet för vatten i Mexico City (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 och B6-0165/2004

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0149/2006

(ersätter B6-0149/2006, B6-0153/2006, B6-0155/2006, B6-0163/2006, B6-0164/2006 och B6-0165/2004):

inlämnat av följande ledamöter:

Eija-Riitta Korhola och Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-DE-gruppen
Pierre Schapira och Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen
Thierry Cornillet och Fiona Hall för ALDE-gruppen
Caroline Lucas, David Hammerstein Mintz, Frithjof Schmidt och Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen
Francis Wurtz och Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen
Cristiana Muscardini för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0087)

Inlägg om omröstningen:

- Eija-Riitta Korhola lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1, vilket beaktades.


4.8. Omstruktureringar och sysselsättning (omröstning)

Betänkande om omstruktureringarna och sysselsättningen [2005/2188(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jean Louis Cottigny (A6-0031/2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0088)

Inlägg om omröstningen:

- Roselyne Bachelot-Narquin lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 9, vilket beaktades.


4.9. Socialt skydd och social integration (omröstning)

Betänkande om socialt skydd och social integration [2005/2097(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Edit Bauer (A6-0028/2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0089)


4.10. Riktlinjer för budgetförfarandet 2007 (avsnitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B) (omröstning)

Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet 2007 - Avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B) och om det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet 2007
Avsnitt I, Europaparlamentet
Avsnitt II, Rådet
Avsnitt IV, Domstolen
Avsnitt V, Revisionsrätten
Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII, Regionkommittén
Avsnitt VIII(A), Europeiska ombudsmannen
Avsnitt VIII(B), Europeiska datatillsynsmannen [2006/2021(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Louis Grech (A6-0058/2006).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0090)

Inlägg om omröstningen:

- Anne E. Jensen för ALDE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till den andra delen av punkt 47, vilket beaktades.


4.11. Miljövänligare fiskemetoder (omröstning)

Betänkande om miljövänligare fiskemetoder [2004/2199(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Seán Ó Neachtain (A6-0019/2006).


(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0091)


4.12. Förberedelser av Europeiska rådets möte / Lissabonstrategin (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0161/2006 och B6-0162/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0161/2006

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0162/2006

Antogs (P6_TA(2006)0092)

Inlägg om omröstningen:

- Robert Goebbels för PSE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 24, vilket beaktades.


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jean Louis Cottigny - A6-0031/2006

- Andreas Mölzer

Betänkande Edit Bauer - A6-0028/2006

- Carlo Fatuzzo


6. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter

Rättelser till avgivna röster:

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Röstavsikter:

Följande röstavsikter (angående icke avgivna röster) hade angivits:

Betänkande Adeline Hazan - A6-0049/2006

- en enda omröstning

   ja: Struan Stevenson

Betänkande Ingeborg Gräßle - A6-0057/2006

- ändrat förslag

   ja: Alexander Radwan

Lissabonstrategin - B6-0162/2006

- punkt 56

   ja: Corien Wortmann-Kool

   nej: Rosa Díez González

- punkt 66

nej: María Sornosa Martínez


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


8. Resultaten av utrikesministrarnas informella rådsmöte den 10-11 mars 2006 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultaten av utrikesministrarnas informella rådsmöte den 10-11 mars 2006

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Bernd Posselt begärde att debatten skulle skjutas upp tills rådet kom.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, som yttrade sig om denna begäran och uttryckte en önskan om att även kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner skulle närvara, Olli Rehn som svarade José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra samt Doris Pack, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda och Bernd Posselt.

Talmannen beslutade att avbryta debatten i väntan på rådet.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.20 och återupptogs kl. 15.35.)

Ursula Plassnik (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Elmar Brok, Cecilia Malmström, Margie Sudre och Silvana Koch-Mehrin.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Vice talman

Talare: Bernd Posselt, Ursula Plassnik och Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Strategidokumentet inför utvidgningen (2005) (debatt)

Betänkande om kommissionens strategidokument inför utvidgningen (2005) [2005/2206(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0025/2006)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ursula Plassnik (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (ledamot av kommissionen).

Talare: Giorgos Dimitrakopoulos för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Cecilia Malmström för ALDE-gruppen, Joost Lagendijk för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Doris Pack och Helmut Kuhne.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cem Özdemir, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Karatzaferis, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Knapman, Hans-Peter Martin, Camiel Eurlings, Richard Howitt, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sándor Tabajdi, Panagiotis Beglitis, Marianne Mikko, Ursula Plassnik och Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 16.03.2006.


10. Ändring av föredragningslistan (debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt demokratiska och rättsstatliga principer)

På förslag av talmannen beslutade parlamentet att ändra ordningen på punkterna i debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt demokratiska och rättsstatliga principer på följande sätt:

- Mänskliga rättigheter i Moldavien, särskilt Transnistrien

- Kazakhstan

- Straffrihet i Afrika, särskilt ärendet Hissène Habré


11. Fusioner på den inre marknaden (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Fusioner på den inre marknaden

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) och Neelie Kroes (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Klaus-Heiner Lehne för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Vittorio Prodi för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Adam Jerzy Bielan för UEN-gruppen, Antonio Tajani, Pervenche Berès, Umberto Pirilli, Cristobal Montoro Romero, Pier Luigi Bersani, Ivo Belet, Antolín Sánchez Presedo, Iles Braghetto, Manuel Medina Ortega, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andrzej Jan Szejna, Alexander Radwan, Elisa Ferreira, Hans Winkler och Neelie Kroes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

12. Den europeiska medelhavspolitiken / Förberedelser inför nästa möte med den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den europeiska medelhavspolitiken / Förberedelser inför nästa möte med den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Edward McMillan-Scott för PPE-DE-gruppen, Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Paul Marie Coûteaux för IND/DEM-gruppen, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, David Hammerstein Mintz, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser och Ioannis Kasoulides.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Béatrice Patrie, Jamila Madeira, Hans Winkler och Benita Ferrero-Waldner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.50 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

13. 62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Simon Coveney för PPE-DE-gruppen, Panagiotis Beglitis för PSE-gruppen, Cecilia Malmström för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Inese Vaidere för UEN-gruppen, Francisco José Millán Mon, Józef Pinior, Frithjof Schmidt, Athanasios Pafilis, Jana Hybášková, Richard Howitt, Milan Horáček, Bogusław Sonik, Ana Maria Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Hans Winkler och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Cecilia Malmström och Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, om resultatet av förhandlingarna om ett råd för mänskliga rättigheter och om det 62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (B6-0150/2006)

- Simon Coveney och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, om resultatet av förhandlingarna om ett råd för mänskliga rättigheter och om det 62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (B6-0151/2006)

- Inese Vaidere för UEN-gruppen, om resultatet av förhandlingarna om ett råd för mänskliga rättigheter och om det 62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (B6-0154/2006)

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om resultatet av förhandlingarna om ett råd för mänskliga rättigheter och om det 62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (B6-0169/2006).

- Pasqualina Napoletano, Marìa Elena Valenciano Martónez-Orozco, Panagiotis Beglitis, Ana Maria Gomes och Józef Pinior, för PSE-gruppen, om resultatet av förhandlingarna om ett råd för mänskliga rättigheter och om det 62:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter (B6-0187/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 16.03.2006.


14. Garanterade traditionella specialiteter när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel * – Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel [KOM(2005)0694 - KOM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel [KOM(2005)0698 - KOM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

Talare: Neelie Kroes (ledamot av kommissionen).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Giuseppe Castiglione för PPE-DE-gruppen, María Isabel Salinas García för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Daniel Strož för GUE/NGL-gruppen, Witold Tomczak för IND/DEM-gruppen, Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, Jan Tadeusz Masiel, grupplös, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf och Neelie Kroes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 16.03.2006 och punkt 9.3 i protokollet av den 16.03.2006.


15. Juridiska yrken och det allmänna intresset av ett fungerande rättssystem (debatt)

Muntlig fråga (O-0003/2006) frånGiuseppe Gargani, för utskottet JURI, till kommissionen: Juridiska yrken och det allmänna intresset av ett fungerande rättssystem (B6-0005/2006)

Klaus-Heiner Lehne (ersättare för frågeställaren) utvecklade den muntliga frågan.

Neelie Kroes (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Antonio Masip Hidalgo för PSE-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, och Neelie Kroes

Då de resolutionsförslag som lagts fram inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 23.03.2006.


16. Förberedelser inför partsmötet om biologisk mångfald och biosäkerhet (Curitiba, Brasilien) (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förberedelser inför partsmötet om biologisk mångfald och biosäkerhet (Curitiba, Brasilien)

Neelie Kroes (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

(Talare: Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, Riitta Myller för PSE-gruppen, Jolanta Dičkutė för ALDE-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, och Karin Scheele.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

-John Bowis, Avril Doyle och Frieda Brepoels för PPE-DE-gruppen, Guido Sacconi, Riitta Myller och María Sornosa Martínez för PSE-gruppen, Jolanta Dičkutė för ALDE-gruppen, Caroline Lucas och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen, Jonas Sjöstedt, Roberto Musacchio och Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen och Liam Aylward för UEN-gruppen, om förberedelserna inför COP-MOP-mötena om biologisk mångfald och biosäkerhet i Curitiba i Brasilien (B6-0170/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 16.03.2006.


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 369.607/OJJE).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.40.

Julian Priestley

Mario Mauro

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Procacci, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatörer

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy