Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

3. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ECON

γνωμοδότηση

ITRE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας (COM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

TRAN

γνωμοδότηση

LIBE

- Πρόταση κανονισμού (Ευρατομ) του Συμβουλίου με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ITRE

γνωμοδότηση

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

EMPL

γνωμοδότηση

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής ρυζιού (COM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

AGRI

γνωμοδότηση

INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 3 της Διοργανικής Συμφωνίας της 7ης Νοεμβρίου 2002, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπληρώνει τη Διοργανική Συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (COM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

αναπομπή

επί της ουσίας

BUDG

γνωμοδότηση

REGI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC06/2006 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

BUDG

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού (άρθρο 202 του Κανονισμού)

Gargani Giuseppe - Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τροποποίηση του άρθρου 201
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου