Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0042A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0030/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0030/2006

Συζήτηση :

PV 16/03/2006 - 5
CRE 16/03/2006 - 5

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2006 - 9.1
CRE 16/03/2006 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0093

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

5. Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές υγείας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - Πτυχές υγείας [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αντώνιος Τρακατέλλης (A6-0030/2006).

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Αντώνιος Τρακατέλλης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Anders Samuelsen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Ria Oomen-Ruijten, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (η οποία στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασής της ομιλεί στην ιρλανδική γλώσσα και ο Πρόεδρος της αναφέρει ότι αυτά τα τμήματα της ομιλίας της ούτε θα εμφαίνονται στα Πλήρη Πρακτικά ούτε θα μεταφραστούν), Urszula Krupa, Irena Belohorská και Thomas Ulmer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Μάριος Ματσάκης, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber και Μάρκος Κυπριανού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου