Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 16. března 2006 - Štrasburk

7. Sdělení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj Rady ze dne 10. března 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - COM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
předáno příslušný: ENVI

- Společný postoj Rady ze dne 10. března 2006 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (15623/7/2005 - 6602/2006 - COM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
předáno příslušný: FEMM

- Společný postoj Rady ze dne 9. března 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (13376/1/2005 - 5918/2006 - COM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
předáno příslušný: TRAN

- Společný postoj Rady z 23. února 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (13274/1/2005 - 6207/2006 - COM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
předáno příslušný: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 17.3.2006.

Právní upozornění - Ochrana soukromí