Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

7. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, καθώς και τους λόγους που το οδήγησαν να τις εγκρίνει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο στις 10 Μαρτίου 2006 για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα παιδιατρικά φάρμακα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ_ 1768/92, της οδηγίας 2001/20/ΕΚ, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - COM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κοινή θέση του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2006 εν όψει της έγκριση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (15623/7/2005 - 6602/2006 - COM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: FEMM

- Κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο στις 9 Μαρτίου 2006 για την έγκριση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (13376/1/2005 - 5918/2006 - COM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έγκριση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13274/1/2005 - 6207/2006 - COM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 17.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου