Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο

10. Ημερήσια διάταξη και προθεσμίες κατάθεσης

Ο Πρόεδρος προτείνει, σε συνέχεια της αποφάσεως που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων, τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη των περιόδων συνόδου της 22ας και 23ης προσεχούς Μαρτίου στις Βρυξέλλες:

1. Προθεσμίες κατάθεσης:

- Προφορικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημείο 51 της ημερήσιας διάταξης )

- Δήλωση του Συμβουλίου: Κριτήρια για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης, ιδίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (σημείο 79 της ημερήσιας διάταξης )

Παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών κοινών προτάσεων ψηφίσματος: 20.03.2006, στις 6 μ.μ..

- Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη [2005/2162(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (σημείο 73 της ημερήσιας διάταξης )

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 20.03.2006, στις 6 μ.μ..

2. Εγγραφή έκθεσης στην ημερήσια διάταξη της 22.03.2006:

- Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου: η πορεία προς τα εμπρός [2005/2022(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 20.03.2006, στις 6 μ.μ..

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί των προτάσεων αυτών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου