Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - Strasbourg

19. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

ECON-valiokunta

Taloudellinen tilanne Euroopan unionissa: alustava kertomus talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista vuonna 2006 (2006/2047(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

EMPL-valiokunta

Työntekijöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin työmarkkinoilla rajoittava siirtymäkauden järjestely (2006/2036(INI))

ENVI-valiokunta

Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen strategia (2006/2061(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, TRAN, REGI)

Influenssapandemiaa koskevat valmius- ja reagointisuunnitelmat ja kansanterveydellisiä hätätilanteita koskevien yleisten valmiussuunnitelmien koordinoinnin vahvistaminen Euroopan yhteisössä (2006/2062(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

Väestön mielenterveyden parantaminen - Tavoitteena Euroopan unionin mielenterveysstrategia (2006/2058(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Ilman pilaantumista koskeva teemakohtainen strategia (2006/2060(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

IMCO-valiokunta

Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (2006/2048(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Rajatylittävä tilaajavastuu palveluiden tarjoamisessa sisämarkkinoilla (2006/2049(INI))
(lausuntoa varten: JURI)

AGRI-valiokunta

Eläinten suojelu ja hyvinvointi vuosina 2006–2010 (2006/2046(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ENVI)

Bioteknologia: Euroopan maatalouden näkymät ja haasteet (2006/2059(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE)

PECH-valiokunta

Hainevien irrottamisesta aluksella annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2003 täytäntöönpano (2006/2054(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

Yhteisen kalastuspolitiikan yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma vuosiksi 2006–2008 (2006/2053(INI))

CULT-valiokunta

Paikallinen kulttuuri- ja arkkitehtuuriperintö Euroopassa: tuntemattoman perinnön esiin tuominen (2006/2050(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

JURI-valiokunta

Yhtiöoikeuden viimeaikainen kehitys ja näkymät (2006/2051(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

LIBE-valiokunta

Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista Euroopan unionissa koskeva strategia ja välineet (2006/2056(INI))
(lausuntoa varten: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

FEMM-valiokunta

Naiset kansainvälisessä politiikassa (2006/2057(INI))

Valiokuntaan lähettäminen

DEVE-valiokunta

Naisten tilanne aseellisissa selkkauksissa ja heidän asemansa jälleenrakennuksessa ja demokratisoitumisprosessissa selkkauksen jälkitilanteessa olevissa maissa (2005/2215(INI))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM

lausuntoa varten: AFET, DEVE

- Kansainvälisen terrorismin torjunnan ulkoinen ulottuvuus (2006/2032(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

(lausuntoa varten: DEVE, LIBE)

ITRE-valiokunta

- Lääkinnällisiä laitteita koskevien direktiivien tarkistaminen (KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

FEMM-valiokunta

- Sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi: täytäntöönpanomenettely (KOM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM

- Jäsenvaltioiden tiettyjen televisiolähetyksiä koskevien säännösten koordinointi (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

JURI-valiokunta

- Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007-2013) (KOM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

- Yhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen (2005/2238(REG))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO

lausuntoa varten: JURI

Valiokuntien tehostettu yhteistyö

ENVI-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta sekä direktiivien 72/306/ETY ja 00/00/EY muuttamisesta (KOM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, TRAN)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö ENVI, IMCO

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.3.2006)

JURI-valiokunta

- Yhtiöoikeuden viimeaikainen kehitys ja näkymät (2006/2051(INI))
Valiokuntien tehostettu yhteistyö JURI, ECON

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.3.2006)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakkeenomistajien äänioikeuksien käytöstä yhtiöissä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sekä direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta (KOM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Valiokuntien tehostettu yhteistyö JURI, ECON

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.3.2006)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö