Seznam 
Zápis
PDF 218kWORD 141k
Čtvrtek, 16. března 2006 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Členství v politických skupinách
 3.Předložení dokumentů
 4.Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)
 5.Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Zdraví" ***I (rozprava)
 6.Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Spotřebitel" ***I (rozprava)
 7.Sdělení společných postojů Rady
 8.Prohlášení předsednictva
 9.Hlasování
  
9.1.Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Zdraví" ***I (hlasování)
  
9.2.Zaručené tradiční speciality u zemědělských produktů a potravin * (hlasování)
  
9.3.Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin * (hlasování)
  
9.4.Strategický dokument pro rozšíření (2005) (hlasování)
  
9.5.Stav vyjednávání o Radě lidských práv (Ženeva, 62. zasedání - UNCHR) (hlasování)
  
9.6.Přípravy na zasedání COP-MOP o různosti a biologické ochraně (Curitiba, Brazílie) (hlasování)
 10.Pořad jednání a lhůty pro předložení
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 14.Členství ve výborech a delegacích
 15.Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Spotřebitel" ***I (pokračování rozpravy)
 16.Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
16.1.Lidská práva v Moldávii a zejména v Podněstří
  
16.2.Kazachstán
  
16.3.Beztrestnost v Africe a zejména záležitost Hissène Habré
 17.Hlasování
  
17.1.Lidská práva v Moldávii a zejména v Podněstří (hlasování)
  
17.2.Kazachstán (hlasování)
  
17.3.Beztrestnost v Africe a zejména záležitost Hissène Habré (hlasování)
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 20.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)
 21.Předání textů přijatých během zasedání
 22.Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 23.Termíny příštích zasedání
 24.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 10:00.


2. Členství v politických skupinách

Skupina IND/DEM informovala předsednictvo, že Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak a Andrzej Tomasz Zapałowski již nejsou členy této skupiny.

Výše uvedení poslanci se od 15. 3. 2006 stávají nezařazenými poslanci.

Vystoupili: Mario Borghezio, který vyjádřil nespokojenost s příslušným postupem, který označil za nesprávný a nelegální, Roselyne Bachelot-Narquin k prezenční listině, Manuel Medina Ortega, aby si stěžoval, že dosud neobdržel písemnou odpověď na otázku, kterou položil Radě v rámci doby vyhrazené pro otázky v úterý a na kterou mu Rada odpověděla vyčerpávajícím způsobem, a Francesco Enrico Speroni, aby podpořil výroky, které pronesl Mario Borghezio, a aby požádal o ověření postupu (předseda vzal jeho žádost na vědomí).


3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturální statistice podnikání (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

předáno

příslušný

ECON

stanovisko

ITRE

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on enhancing supply chain security (COM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

předáno

příslušný

TRAN

stanovisko

LIBE

- Návrh nařízení Rady (Euratom), kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných střediseka vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2011) (KOM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

předáno

příslušný

ITRE

stanovisko

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

předáno

příslušný

EMPL

stanovisko

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1785/2003, pokud jde o dovozní režim pro rýži (KOM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

předáno

příslušný

AGRI

stanovisko

INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (KOM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

předáno

příslušný

BUDG

stanovisko

REGI

- Návrh na převod položek DEC 06/2006 - Oddíl III - Komise (SEK(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

předáno

příslušný

BUDG

2) od poslanců

2.1) návrhy změn jednacího řádu (článek 202 jednacího řádu)

Gargani Giuseppe - Návrh změny jednacího řádu Evropského parlamentu - Změna článku 201
předáno příslušný výbor: AFCO


4. Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Podle čl. 116 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 68, 82/2005 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


5. Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Zdraví" ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) - oblast "Zdraví" [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Vystoupil: Markos Kyprianou (člen Komise).

Antonios Trakatellis uvedl zprávu.

Vystoupili: Anders Samuelsen (navrhovatel výboru BUDG), John Bowis za skupinu PPE-DE, Linda McAvan za skupinu PSE, Holger Krahmer za skupinu ALDE, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Adamos Adamou za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Liam Aylward za skupinu UEN, Andreas Mölzer nezařazený, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (poslankyně na začátku a na konci svého vystoupení hovořila irsky, předseda ji upozornil, že tyto části projevu nebudou ani uvedeny v doslovném záznamu, ani přeloženy), Urszula Krupa, Irena Belohorská a Thomas Ulmer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

Vystoupili: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber a Markos Kyprianou.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 16.03.2006.


6. Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Spotřebitel" ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) - oblast "Spotřebitel" [KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Vystoupil: Markos Kyprianou (člen Komise).

Marianne Thyssen uvedla zprávu.

Vystoupil: Reinhard Rack k organizaci práce.

Vystoupili: Brigitte Douay (navrhovatelka výboru BUDG), Aloyzas Sakalas (navrhovatel výboru JURI) a Alexander Stubb za skupinu PPE-DE.

Rozprava byla přerušena v tomto bodě, protože začalo hlasování. Bude pokračovat dnes odpoledne.


7. Sdělení společných postojů Rady

Předseda oznámil, že na základě čl. 57 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené společné postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a postoj Komise k těmto společným postojům:

- Společný postoj Rady ze dne 10. března 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - COM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
předáno příslušný: ENVI

- Společný postoj Rady ze dne 10. března 2006 s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (15623/7/2005 - 6602/2006 - COM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
předáno příslušný: FEMM

- Společný postoj Rady ze dne 9. března 2006 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (13376/1/2005 - 5918/2006 - COM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
předáno příslušný: TRAN

- Společný postoj Rady z 23. února 2006 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS (13274/1/2005 - 6207/2006 - COM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
předáno příslušný: TRAN

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 17.3.2006.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ingo FRIEDRICH
místopředseda

8. Prohlášení předsednictva

Předseda přečetl prohlášení Konference předsedů. Toto prohlášení bylo věnováno velkému počtu zadržených nebo uvězněných představitelů opozice (politiků, novinářů a pracovníků NO) v Bělorusku. Zadrženi nebo uvězněni byli:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny a Vincuk Viačorka. Další 4 osoby byly zadrženy v Pinsku, mezi nimi Pavieł Lachnovič, a dalších 6 osob v Svietłahorsku.

Konference předsedů požádala o okamžité propuštění zadržených nebo uvězněných osob.

Vystoupila: Zita Pleštinská.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.

Vystoupili: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE požádala na základě čl. 170 odst. 4 jednacího řádu o odložení hlasování o své zprávě (A6-0032/2006) na druhé březnové zasedání a Evelyne Gebhardt za skupinu PSE k této žádosti.

Parlament žádost schválil.

Vystoupil: Mirosław Mariusz Piotrowski ke sdělení týkajícímu se složení politických skupin, se kterým předseda vystoupil dnes ráno (bod 2 zápisu ze dne 16.03.2006).


9.1. Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Zdraví" ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) - oblast "Zdraví" [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0093)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0093)

K hlasování vystoupili:

- Kathy Sinnott předložila ústní pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům 120 a 138, které byly vzaty v potaz;

- Gerard Batten k hlasování.


9.2. Zaručené tradiční speciality u zemědělských produktů a potravin * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o zaručených tradičních specialitách u zemědělských produktů a potravin [KOM(2005)0694 - KOM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0094)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0094)

K hlasování vystoupili:

- Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL požádal o oddělené hlasování o pozměňovacím návrhu 3;

Parlament žádost schválil EH (338 pro, 134 proti, 76 zdržení se).


9.3. Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [KOM(2005)0698 - KOM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0095)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0095)

K hlasování vystoupili:

- Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL požádal o oddělené hlasování o pozměňovacím návrhu 18.

Parlament žádost schválil.


9.4. Strategický dokument pro rozšíření (2005) (hlasování)

Zpráva o strategickém dokumentu pro rozšíření (2005) [2005/2206(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A6-0025/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0096)

K hlasování vystoupili:

- Zbigniew Zaleski předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 21.

Tento ústní pozměňovací návrh nebyl přijat, protože s ním nesouhlasilo více než 37 poslanců.

- Jan Marinus Wiersma předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 4/rev, který byl vzat v potaz;

- Elmar Brok (zpravodaj) upřesnil, že pozměňovací návrh 15 není brán v potaz s ohledem na přijetí bodu 43.


9.5. Stav vyjednávání o Radě lidských práv (Ženeva, 62. zasedání - UNCHR) (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 a B6-0187/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0150/2006

(nahrazující B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 a B6-0187/2006):

předložen těmito poslanci:

Simon Coveney a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Józef Pinior za skupinu PSE,

Cecilia Malmström a Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Inese Vaidere za skupinu UEN.

Panagiotis Beglitis rovněž podepsal návrh usnesení skupiny PSE.

přijat (P6_TA(2006)0097)

K hlasování vystoupili:

- Ana Maria Gomes předložila dva ústní pozměňovací návrhy k bodům 5 a 18, které byly vzaty v potaz.


9.6. Přípravy na zasedání COP-MOP o různosti a biologické ochraně (Curitiba, Brazílie) (hlasování)

Návrh usnesení B6-0170/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0098)


10. Pořad jednání a lhůty pro předložení

Předseda na základě rozhodnutí Konference předsedů navrhl tyto změny pořadu jednání dílčího zasedání, které se bude konat ve dnech 22.–23. března v Bruselu:

1. Lhůty pro předložení:

- Otázka k ústnímu zodpovězení o zajištění dodávek energií v Evropské unii (bod 51 pořadu jednání)

- Prohlášení Rady: Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo (bod 79 pořadu jednání )

Prodloužení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů a společného návrh usnesení: 20. 3. 2006 18:00

- Zpráva o dopadu dohod o hospodářském partnerství na rozvoj [2005/2162(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (bod 73 pořadu jednání)

Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. 3. 2006 18:00

2. Zařazení zprávy na pořad jednání zasedání konaného dne 22. 3. 2006:

- Zpráva o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: cesta vpřed [2005/2022(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. 3. 2006 18:00.

Parlament vyslovil souhlas s těmito návrhy.


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Elmar Brok - A6-0025/2006

- Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Přípravy na zasedání COP/MOP o biodiverzitě a biologické ochraně (Curitiba, Brazílie)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování:

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“ : „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická podoba oprav hasování na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Sdělení o úmyslu hlasovat:

Poslanci vystoupili se sděleními o úmyslu hlasovat (týkajícími se toho, jak nehlasovali)

Zpráva Elmar Brok - A6-0025/2006

- bod 6

   pro: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- pozměňovací návrh 13

   pro: Pedro Guerreiro

   proti: Fiona Hall

- usnesení (celé znění)

   pro: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

13. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Roselyne Bachelot-Narquin a Mirosław Mariusz Piotrowski informovali předsednictvo, že byli přítomni na zasedání, jejich jména však nebyla uvedena na prezenční listině.

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

°
° ° °

Neena Gill informovala předsednictvo, že byla přítomna na zasedání dne 14.3.2006, její jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.


14. Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politické skupiny PSE schválil Parlament tato jmenování:

výbor JURI:

Rosa Díez González, kterou je nahrazen Antonio Masip Hidalgo

výbor LIBE:

Antonio Masip Hidalgo, kterým je nahrazena Rosa Díez González.


15. Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Spotřebitel" ***I (pokračování rozpravy)

Vystoupili: Béatrice Patrie za skupinu PSE, Cecilia Malmström za skupinu ALDE, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Andreas Mölzer nezařazený, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (předseda vyzval poslance z nových členských zemí, kteří svá vystoupení v plénu čtou, aby mluvili pomaleji a usnadnili tak práci tlumočníkům), Bogusław Sonik k vystoupení, které učinil a Markos Kyprianou (člen Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 23.03.2006.


16. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 4 zápisu ze dne 14.03.2006)


16.1. Lidská práva v Moldávii a zejména v Podněstří

Návrhy usnesení B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 a B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg předložili návrhy usnesení.

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, Józef Pinior za skupinu PSE, Ryszard Czarnecki nezařazený, Bernd Posselt a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 17.1 zápisu ze dne 16.03.2006.


16.2. Kazachstán

Návrhy usnesení B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 a B6-0184/2006

Ona Juknevičienė a Albert Jan Maat předložili návrhy usnesení.

Vystoupil: Bernd Posselt oznámil, že do jednacího zálu přinesl zapálenou svíčku na znamení solidarity s občany Běloruska (předseda jej informoval, že podle bezpečnostních předpisů je zakázáno vnášet do jednacího sálu jakékoli rozžhavené předměty a požádal jej, aby svíčku zhasil).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter a Janusz Wojciechowski předložili návrhy usnesení.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, John Attard-Montalto za skupinu PSE, Andreas Mölzer nezařazený, Karin Scheele a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 17.2 zápisu ze dne 16.03.2006.


16.3. Beztrestnost v Africe a zejména záležitost Hissène Habré

Návrhy usnesení B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 a B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer a Marios Matsakis předložili návrhy usnesení.

Vystoupili: Karin Scheele za skupinu PSE, a Urszula Krupa nezařazená.

Vystoupila: Benita Ferrero-Waldner (členka Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 17.3 zápisu ze dne 16.03.2006.


17. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.


17.1. Lidská práva v Moldávii a zejména v Podněstří (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 a B6-0186/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0168/2006

(nahrazující B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 a B6-0186/2006):

předložen těmito poslanci:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt a Jürgen Schröder za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma a Marianne Mikko za skupinu PSE,

Jelko Kacin a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE,

Erik Meijer za skupinu GUE/NGL,

Zdzisław Zbigniew Podkański a Inese Vaidere za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0099)


17.2. Kazachstán (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 a B6-0184/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0167/2006

(nahrazující B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 a B6-0184/2006):

předložen těmito poslanci:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Bernadette Bourzai za skupinu PSE,

Ona Juknevičienė a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Bart Staes a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL,
Cristiana Muscardini a Janusz Wojciechowski za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2006)0100)

K hlasování vystoupili:

Albert Jan Maat předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění B, který byl vzat v potaz.


17.3. Beztrestnost v Africe a zejména záležitost Hissène Habré (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 a B6-0185/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0171/2006

(nahrazující B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 a B6-0185/2006):

předložen těmito poslanci:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt a Jürgen Schröder za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano a Ana Maria Gomes za skupinu PSE,

Johan Van Hecke, Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin a Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE,

Luisa Morgantini a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL,

Eoin Ryan a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2006)0101)


18. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování:

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“ : „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická podoba oprav hasování na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Sdělení o úmyslu hlasovat:

Poslanci vystoupili se sděleními o úmyslu hlasovat (týkajícími se toho, jak nehlasovali)

Lidská práva v Moldávii a zejména v Podněstří (RC-B6-0168/2006)

pro: Rainer Wieland


19. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor ECON

Hospodářská situace v Evropě: přípravná zpráva o hlavních směrech hospodářských politik na rok 2006 (2006/2047(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor EMPL

Přechodný režim, který omezuje volný pohyb pracovníků na trhu práce Evropské unie (2006/2036(INI))

výbor ENVI

Tematické strategii pro městské životní prostředí (2006/2061(INI))
(stanovisko: ITRE, TRAN, REGI)

Plánování připravenosti a reakce na pandemii chřipky v Evropském společenství a posílení koordinace v oblasti veřejného zdraví na úrovni Evropské unie (2006/2062(INI))
(stanovisko: LIBE)

Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva - Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii (2006/2058(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Tematická strategie o znečišťování ovzduší (2006/2060(INI))
(stanovisko: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

výbor IMCO

Důvěra spotřebitelů v digitální prostředí (2006/2048(INI))
(stanovisko: ITRE)

Přeshraničních odpovědnost vůči zákazníkům při poskytování služeb na vnitřním trhu (2006/2049(INI))
(stanovisko: JURI)

výbor AGRI

Dobré životní podmínky a ochrana zvířat v letech 2006 – 2010 (2006/2046(INI))
(stanovisko: INTA, ENVI)

Biotechnologie: výhledy a výzvy pro zemědělství v Evropě (2006/2059(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)

výbor PECH

Provádění nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (2006/2054(INI))
(stanovisko: ENVI)

Akční plán na zjednodušení a zlepšení společné rybářské politiky pro období 2006-2008 (2006/2053(INI))

výbor CULT

Evropské kulturní a architektonické dědictví na místní úrovni: zhodnocení nedoceněného dědictví (2006/2050(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor JURI

Nejnovější vývoj v právu společností a jeho výhledy (2006/2051(INI))
(stanovisko: ECON)

výbor LIBE

Strategie a prostředky pro integraci státních příslušníků třetích zemí v Evropské unii (2006/2056(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

výbor FEMM

Ženy v mezinárodní politice (2006/2057(INI))

Postoupeno výboru

výbor DEVE

Postavení žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloha při obnově zemí po ukončení konfliktu a v demokratickém procesu v těchto zemích (2005/2215(INI))

předáno příslušný: FEMM

stanovisko: AFET, DEVE

- Vnější rozměr boje proti mezinárodnímu terorismu (2006/2032(INI))

předáno příslušný: AFET
(stanovisko: DEVE, LIBE)

výbor ITRE

Přezkoumání směrnic o zdravotnických prostředcích (COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

výbor FEMM

Koordinace systémů sociálního zabezpečení: změny (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: FEMM

Koordinace určitých předpisů členských států týkajících se televizního vysílání (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
předáno příslušný výbor: CULT
stanovisko: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

výbor JURI

- Výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (KOM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
předáno příslušný: ITRE
stanovisko: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

- Zjednodušení právních předpisů Společenství (2005/2238(REG))

předáno příslušný: AFCO

stanovisko: JURI

Užší spolupráce mezi výbory

výbor ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise a na přístup k informacím o opravách vozidla, kterým se mění směrnice 72/306/EHS a směrnice 00/00/ES (KOM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(stanovisko: ITRE, TRAN)
Užší spolupráce mezi výbory ENVI, IMCO

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 3. 2006)

výbor JURI

- Nejnovější vývoj v právu společností a jeho výhledy (2006/2051(INI))
Užší spolupráce mezi výbory JURI, ECON

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 3. 2006)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vykonávání hlasovacích práv akcionáři společností, které mají své sídlo v členském státě a jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2004/109/ES (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Užší spolupráce mezi výbory JURI, ECON

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. 3. 2006)


20. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 116 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck a Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro a Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex a Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey a Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri a Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor a Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite a Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford a Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys a Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx a Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis a Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


22. Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě postojů a usnesení přijatých Parlamentem na prvním a druhém listopadovém zasedání bylo rozdáno.


23. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat ve dnech 22.3.2006 a 23.3.2006.


24. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 16:50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelé

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Právní upozornění - Ochrana soukromí