Indeks 
Protokol
PDF 209kWORD 143k
Torsdag den 16. marts 2006 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Modtagne dokumenter
 4.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 5.EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***I (forhandling)
 6.EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I (forhandling)
 7.Meddelelse af Rådets fælles holdninger
 8.Erklæring fra formanden
 9.Afstemningstid
  
9.1.EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***I (afstemning)
  
9.2.Garanterede traditionelle specialiteter inden for landbrugsprodukter og fødevarer * (afstemning)
  
9.3.Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer * (afstemning)
  
9.4.Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2005 (afstemning)
  
9.5.62. samling i FN's Menneskerettighedskommission (afstemning)
  
9.6.Forberedelser til COP-MOP-mødet vedrørende biologisk mangfoldighed og sikkerhed (Curitiba, Brasilien) (afstemning)
 10.Dagsorden og frister
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I (fortsat forhandling)
 16.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
16.1.Menneskerettigheder i Moldova og især i Transnistrien
  
16.2.Kasakhstan
  
16.3.Straffrihed i Afrika og specielt Hissène Habré-sagen
 17.Afstemningstid
  
17.1.Menneskerettigheder i Moldova og især i Transnistrien (afstemning)
  
17.2.Kasakhstan (afstemning)
  
17.3.Straffrihed i Afrika og specielt Hissène Habré-sagen (afstemning)
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 20.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 21.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 22.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 23.Tidspunkt for næste møde
 24.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.00.


2. De politiske gruppers sammensætning

IND/DEM-Gruppen havde meddelt, at Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak og Andrzej Tomasz Zapałowski ikke længere var medlemmer af gruppen.

De pågældende medlemmer havde derfor fået status som løsgængere pr. 15.03.2006.

Talere: Mario Borghezio, der gjorde indsigelse mod den fulgte procedure, som han betegnede som ukorrekt og uberettiget, Roselyne Bachelot-Narquin om tilstedeværelseslisten, Manuel Medina Ortega, der beklagede sig over, at han endnu ikke havde modtaget et skriftligt svar på et spørgsmål, som han havde stillet til Rådet i forbindelse med spørgetiden om tirsdagen, og som ikke var blevet besvaret tilfredsstillende, og Francesco Enrico Speroni, der støttede Mario Borghezios indlæg og anmodede om, at proceduren blev efterprøvet (formanden tog denne anmodning til efterretning).


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over erhvervsstrukturer (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

henvist til:

korr.udv.

ECON

rådg.udv.

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bedre sikring af forsyningskæden (KOM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

henvist til:

korr.udv.

TRAN

rådg.udv.

LIBE

- Forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011) (KOM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ITRE

rådg.udv.

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (KOM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

henvist til:

korr.udv.

EMPL

rådg.udv.

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1785/2003 for så vidt angår importordningen for ris (KOM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

AGRI

rådg.udv.

INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond i henhold til punkt 3 i den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (KOM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

rådg.udv.

REGI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 06/2006 - Sektion III - Kommissionen (SEK(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

henvist til:

korr.udv.

BUDG

2) fra medlemmerne

2.1) Forslag til ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 202)

Gargani Giuseppe - Forslag til ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden - Ændring af artikel 201
henvist til: korr.udv.: AFCO


4. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Skriftlig erklæring nr. 68/2005 og 82/2005 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


5. EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013) - sundhedsaspekter [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Antonios Trakatellis forelagde sin betænkning.

Talere: Anders Samuelsen (ordfører for udtalelse fra BUDG), John Bowis for PPE-DE-Gruppen, Linda McAvan for PSE-Gruppen, Holger Krahmer for ALDE-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Liam Aylward for UEN-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (sidstnævnte talte irsk i begyndelsen og slutningen af sit indlæg, og formanden meddelte hende, at disse dele af hendes indlæg ikke ville blive medtaget i forhandlingsreferatet og heller ikke ville blive oversat), Urszula Krupa, Irena Belohorská og Thomas Ulmer.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber og Markos Kyprianou.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 16.03.2006.


6. EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013) - forbrugeraspekter [KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Marianne Thyssen forelagde sin betænkning.

Reinhard Rack tog ordet om tilrettelæggelsen af arbejdet.

Talere: Brigitte Douay (ordfører for udtalelse fra BUDG), Aloyzas Sakalas (ordfører for udtalelse fra JURI) og Alexander Stubb for PPE-DE-Gruppen.

På grund af afstemningstiden blev forhandlingen afbrudt her. Den ville blive genoptaget om eftermiddagen.


7. Meddelelse af Rådets fælles holdninger

Formanden afgav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 57, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende fælles holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 10. marts 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til pædiatrisk brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - KOM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
henvist til: korr.udv.: ENVI

- Fælles holdning vedtaget af Rådet den 10. marts 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning) (15623/7/2005 - 6602/2006 - KOM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
henvist til: korr.udv.: FEMM

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 9. marts 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (13376/1/2005 - 5918/2006 - KOM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

- Fælles holdning fastlagt af Rådet den 23. februar 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (13274/1/2005 - 6207/2006 - KOM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 17.03.2006.


FORSÆDE: Ingo FRIEDRICH
næstformand

8. Erklæring fra formanden

Formanden oplæste en erklæring fra Formandskonferencen, der opregnede et stort antal tilbageholdte modstandere af regimet i Belarus (politikere, journalister og medlemmer af ngo'er), heriblandt:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny og Vincuk Viačorka samt fire andre personer, der var blevet fængslet i Pinsk, heriblandt Pavieł Lachnovič, og seks personer, der var blevet fængslet i Svietłahorsk.

Formandskonferencen krævede omgående løsladelse af disse personer.

Zita Pleštinská tog ordet.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Talere: Marianne Thyssen for PPE-DE-Gruppen, der under henvisning til forretningsordenens artikel 170, stk. 4, anmodede om, at afstemningen om hendes betænkning (A6-0032/2006) blev udsat til marts II, og Evelyne Gebhardt for PSE-Gruppen om denne anmodning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Mirosław Mariusz Piotrowski kommenterede den meddelelse, som formanden havde givet om formiddagen vedrørende sammensætningen af de politiske grupper (punkt 2 i protokollen af 16.03.2006).


9.1. EF-handlingsprogram for sundhed (2007-2013) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013) - sundhedsaspekter [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0093)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0093)

Indlæg til afstemningen:

- Kathy Sinnott havde stillet to mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 120 og 138, hvilket var blevet godtaget;

- Gerard Batten om afstemningsproceduren.


9.2. Garanterede traditionelle specialiteter inden for landbrugsprodukter og fødevarer * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om garanterede traditionelle specialiteter inden for landbrugsprodukter og fødevarer [KOM(2005)0694 - KOM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0094)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0094)

Indlæg til afstemningen:

- Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen havde anmodet om særskilt afstemning om ændringsforslag 3.

Ved VE (338 for, 134 imod, 76 hverken/eller) godkendte Parlamentet anmodningen.


9.3. Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer [KOM(2005)0698 - KOM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0095)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0095)

Indlæg til afstemningen:

- Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen havde anmodet om særskilt afstemning om ændringsforslag 18.

Parlamentet godkendte anmodningen.


9.4. Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2005 (afstemning)

Betænkning: Kommissionens udvidelsesstrategidokument 2005 [2005/2206(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A6-0025/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0096)

Indlæg til afstemningen:

- Zbigniew Zaleski havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 21.

Flere end 37 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.

- Jan Marinus Wiersma havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 4/rev, hvilket var blevet godtaget;

- Elmar Brok (ordfører) havde præciseret, at ændringsforslag 15 bortfaldt som følge af vedtagelsen af punkt 43.


9.5. 62. samling i FN's Menneskerettighedskommission (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 og B6-0187/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0150/2006

(erstatter B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 og B6-0187/2006):

stillet af:

Simon Coveney og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Józef Pinior for PSE-Gruppen

Cecilia Malmström og Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Inese Vaidere for UEN-Gruppen.

Panagiotis Beglitis havde ligeledes underskrevet beslutningsforslaget fra PSE-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2006)0097)

Indlæg til afstemningen:

- Ana Maria Gomes havde stillet to mundtlige ændringsforslag til punkt 5 og 18, hvilket var blevet godtaget.


9.6. Forberedelser til COP-MOP-mødet vedrørende biologisk mangfoldighed og sikkerhed (Curitiba, Brasilien) (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0170/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0098)


10. Dagsorden og frister

Formanden foreslog i forlængelse af Formandskonferencens afgørelse følgende ændringer til dagsordenen for møderne den 22. og 23. marts 2006 i Bruxelles:

1. Frister:

- Mundtlige forespørgsler om EU's energiforsyningssikkerhed (dagsordenens punkt 51)

- Redegørelse fra Rådet: Kriterier for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo (dagsordenens punkt 79)

Forlængelse af fristen for indgivelse af ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: 20.03.2006, kl. 18.00

- Betænkning: De økonomiske partnerskabsaftalers (ØPA'ers) virkning på udviklingen [2005/2162(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (dagsordenens punkt 73)

Frist for indgivelse af ændringsforslag: 20.03.2006, kl. 18.00.

2. Opførelse af en betænkning på dagsordenen for den 22.03.2006:

- Betænkning: Den europæiske aftaleret og revisionen af acquiset: den videre udvikling [2005/2022(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Frist for indgivelse af ændringsforslag: 20.03.2006, kl. 18.00.

Parlamentet godkendte disse forslag.


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Elmar Brok - A6-0025/2006

- Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Forberedelser til COP-MOP-mødet vedrørende biologisk mangfoldighed og sikkerhed (Curitiba, Brasilien)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser:

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

Stemmeintentioner:

Der var blevet givet meddelelse om følgende stemmeintentioner (vedrørende stemmer, der ikke var afgivet):

Betænkning: Elmar Brok - A6-0025/2006

- punkt 6

   for: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- ændringsforslag 13

   for: Pedro Guerreiro

   imod: Fiona Hall

- beslutning (som helhed)

   for: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Roselyne Bachelot-Narquin og Mirosław Mariusz Piotrowski havde meddelt, at de havde været til stede, men at deres navne ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Neena Gill havde meddelt, at hun havde været til stede under mødet den 14.03.2006, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.


14. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PSE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

JURI:

Rosa Díez González i stedet for Antonio Masip Hidalgo

LIBE:

Antonio Masip Hidalgo i stedet for Rosa Díez González.


15. EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I (fortsat forhandling)

Talere: Béatrice Patrie for PSE-Gruppen, Cecilia Malmström for ALDE-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen, Andreas Mölzer løsgænger, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (formanden opfordrede medlemmer fra de nye medlemsstater, der havde for vane at oplæse deres indlæg i plenarforsamlingen, til at tale langsommere af hensyn til tolkene), Bogusław Sonik, om formandens bemærkninger, og Markos Kyprianou (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 23.03.2006.


16. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 4 i protokollen af 14.03.2006)


16.1. Menneskerettigheder i Moldova og især i Transnistrien

Forslag til beslutning B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 og B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-DE-Gruppen, Józef Pinior for PSE-Gruppen, Ryszard Czarnecki løsgænger, Bernd Posselt og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.1 i protokollen af 16.03.2006.


16.2. Kasakhstan

Forslag til beslutning B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 og B6-0184/2006

Ona Juknevičienė og Albert Jan Maat forelagde beslutningsforslagene.

Bernd Posselt meddelte, at han havde medtaget et tændt lys i mødesalen som en solidaritetserklæring over for det belarussiske folk (formanden gav ham besked om, at det ifølge sikkerhedsreglerne var totalt forbudt at medtage tændte genstande i plenarforsamlingen og bad ham om at slukke lyset).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter og Janusz Wojciechowski forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, John Attard-Montalto for PSE-Gruppen, Andreas Mölzer løsgænger, Karin Scheele og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.2 i protokollen af 16.03.2006.


16.3. Straffrihed i Afrika og specielt Hissène Habré-sagen

Forslag til beslutning B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 og B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer og Marios Matsakis forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Karin Scheele for PSE-Gruppen, og Urszula Krupa, løsgænger.

Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.3 i protokollen af 16.03.2006.


17. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


17.1. Menneskerettigheder i Moldova og især i Transnistrien (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 og B6-0186/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0168/2006

(erstatter B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 og B6-0186/2006):

stillet af:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt og Jürgen Schröder for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma og Marianne Mikko for PSE-Gruppen

Jelko Kacin og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen

Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen

Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen

Zdzisław Zbigniew Podkański og Inese Vaidere for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2006)0099)


17.2. Kasakhstan (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 og B6-0184/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0167/2006

(erstatter B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 og B6-0184/2006):

stillet af:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano og Bernadette Bourzai for PSE-Gruppen

Ona Juknevičienė og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen

Bart Staes og Cem Özdemir for Verts/ALE-Gruppen

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer og Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen
Cristiana Muscardini og Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2006)0100)

Indlæg til afstemningen:

Albert Jan Maat havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt B, hvilket var blevet godtaget.


17.3. Straffrihed i Afrika og specielt Hissène Habré-sagen (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 og B6-0185/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0171/2006

(erstatter B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 og B6-0185/2006):

stillet af:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt og Jürgen Schröder for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen

Johan Van Hecke, Fiona Hall og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin og Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen

Luisa Morgantini og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen

Eoin Ryan og Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2006)0101)


18. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser:

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

Stemmeintentioner:

Der var blevet givet meddelelse om følgende stemmeintentioner (vedrørende stemmer, der ikke var afgivet):

Menneskerettigheder i Moldova og især i Transnistrien (RC-B6-0168/2006)

for: Rainer Wieland


19. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

ECON

- Den økonomiske situation i EU — den foreløbige rapport om de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik i 2006 (2006/2047(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

EMPL

Den overgangsordning, som begrænser arbejdstagernes frie bevægelighed på EU's arbejdsmarkeder (2006/2036(INI))

ENVI

Temastrategi for bymiljøet (2006/2061(INI))
(rådg.udv.: ITRE, TRAN, REGI)

Planlægning af beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab (2006/2062(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

Forbedring af befolkningens mentale sundhed - På vej mod en strategi for mental sundhed i Den Europæiske Union (2006/2058(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Temastrategi for luftforurening (2006/2060(INI))
(rådg.udv.: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

IMCO

Forbrugertillid i et digitalt miljø (2006/2048(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

Grænseoverskridende kundeansvar ved serviceydelser i det indre marked (2006/2049(INI))
(rådg.udv.: JURI)

AGRI

Dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) (2006/2046(INI))
(rådg.udv.: INTA, ENVI)

Bioteknologien: Perspektiver og udfordringer for landbruget i Europa (2006/2059(INI))
(rådg.udv.: ENVI, ITRE)

PECH

Gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (2006/2054(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

Handlingsplan for 2006-2008 med henblik på at forenkle og forbedre den fælles fiskeripolitik (2006/2053(INI))

CULT

- Europæisk kulturel og arkitektonisk arv på lokalt plan: Fokus på underkendt kulturarv (2006/2050(INI))
(rådg.udv.: REGI)

JURI

Aktuelle udviklinger og perspektiver inden for selskabsretten (2006/2051(INI))
(rådg.udv.: ECON)

LIBE

Strategier og midler til at sikre integration af tredjelandsstatsborgere i Den Europæiske Union (2006/2056(INI))
(rådg.udv.: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

FEMM

Kvinder i international politik (2006/2057(INI))

Udvalgshenvisninger

DEVE

Kvinders situration under væbnede konflikter og deres rolle i forbindelse med genopbygningen og den demokratiske proces i lande i post-konfliktsituationer (2005/2215(INI))

henvist til: korr.udv.: FEMM

rådg.udv.: AFET, DEVE

- Den eksterne dimension af bekæmpelsen af fattigdommen (2006/2032(INI))
henvist til: korr.udv.: AFET
(avis: DEVE, LIBE)

ITRE

- Revision af direktiverne om medicinsk udstyr (KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
henvist til: korr.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

FEMM

- Samordning af de sociale sikringssystemer: Gennemførelsesbestemmelser (KOM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
henvist til: korr.udv.: EMPL
rådg.udv.: FEMM

- Samordning af visse bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende tv-spredningsvirksomhed (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
henvist til: korr.udv.: CULT
rådg.udv.: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

JURI

- Forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
henvist til: korr.udv.: ITRE
rådg.udv.: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

- Forenklingen af fællesskabslovgivningen (2005/2238(REG))

henvist til: korr.udv.: AFCO

rådg.udv.: JURI

Udvidet samarbejde mellem udvalg

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang til reparationsinformationer om køretøjer og om ændring af direktiv 72/306/EØF og direktiv 00/00/EF (KOM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(rådg.udv.: ITRE, TRAN)
Udvidet samarbejde mellem udvalg ENVI, IMCO

(Jf. Formandskonferencens afgørelse du 9.03.2006)

JURI

- Aktuelle udviklinger og perspektiver inden for selskabsretten (2006/2051(INI))
Udvidet samarbejde mellem udvalg JURI, ECON

(Jf. Formandskonferencens afgørelse du 9.03.2006)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder i selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2004/109/EF (KOM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Udvidet samarbejde mellem udvalg JURI, ECON

(Jf. Formandskonferencens afgørelse du 9.03.2006)


20. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 116, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dok.nr.

Stiller

Underskrifter

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck og Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro og Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex og Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey og Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri og Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor og Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite og Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford og Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys og Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx og Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis og Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


22. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioden i november I og II var omdelt.


23. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 22.03.2006 - 23.03.2006.


24. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik