Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 207kWORD 147k
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 5.Yhteisön toimintaohjelma terveyden alalla (2007–2013) ***I (keskustelu)
 6.Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I (keskustelu)
 7.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 8.Puhemiehen julkilausuma
 9.Äänestykset
  
9.1.Yhteisön toimintaohjelma terveyden alalla (2007–2013) ***I (äänestys)
  
9.2.Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröiminen aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi * (äänestys)
  
9.3.Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja * (äänestys)
  
9.4.Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia (äänestys)
  
9.5.Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto (Geneve) (äänestys)
  
9.6.Biologista monimuotoisuutta ja turvallisuutta käsittelevän osapuolikokouksen (COP/MPO) valmistelut (Curitiba, Brasilia) (äänestys)
 10.Esityslista ja määräajat
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I (jatkoa keskustelulle)
 16.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
16.1.Ihmisoikeudet Moldovassa ja erityisesti Transnistriassa
  
16.2.Kazakstan
  
16.3.Rankaisemattomuus Afrikassa ja erityisesti Hissène Habrén tapaus
 17.Äänestykset
  
17.1.Ihmisoikeudet Moldovassa ja erityisesti Transnistriassa (äänestys)
  
17.2.Kazakstan (äänestys)
  
17.3.Rankaisemattomuus Afrikassa ja erityisesti Hissène Habrén tapaus (äänestys)
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 20.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)
 21.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 22.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Janusz ONYSZKIEWICZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.


2. Poliittisten ryhmien kokoonpano

IND/DEM-ryhmä on ilmoittanut puhemiehelle, että Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak ja Andrzej Tomasz Zapałowski eivät enää ole sen jäseniä.

Kyseiset jäsenet ovat näin ollen sitoutumattomia 15.3.2006 alkaen.

Puheenvuorot: Mario Borghezio, joka vastusti noudatettua menettelyä ja piti sitä sääntöjenvastaisena ja laittomana, Roselyne Bachelot-Narquin läsnäololistasta, Manuel Medina Ortega, joka ilmaisi vastalauseensa sen johdosta, että hän ei ole vielä saanut kirjallista vastausta kysymykseen, jonka hän esitti neuvostolle tiistain kyselytunnilla ja johon hän ei saanut tyydyttävää vastausta, ja Francesco Enrico Speroni, joka kannatti Mario Borghezion lausumia ja pyysi menettelyn tarkistamista (puhemies merkitsi pyynnön muistiin).


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritystoiminnan rakennetilastoista (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ECON

lausuntoa varten

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimitusketjujen turvallisuuden parantamisesta (KOM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

TRAN

lausuntoa varten

LIBE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi (Euratom) säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2011) (KOM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ITRE

lausuntoa varten

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta (KOM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

EMPL

lausuntoa varten

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1785/2003 muuttamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta (KOM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

AGRI

lausuntoa varten

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoittamisesta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta täydentävän toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti (KOM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

BUDG

lausuntoa varten

REGI

- Määrärahasiirtoesitys DEC 06/2006 - Pääluokka III – Komissio (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 – 2006/2065(GBD)).

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

BUDG


2) jäseniltä:

2.1) ehdotukset työjärjestyksen muuttamiseksi (työjärjestyksen 202 artikla):

Gargani Giuseppe - Ehdotus Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamiseksi - 201 artiklan muuttaminen
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO


4. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Kirjalliset kannanotot 68, 82/2005 ovat työjärjestyksen 116 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


5. Yhteisön toimintaohjelma terveyden alalla (2007–2013) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) – terveysnäkökohdat [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Markos Kyprianou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Antonios Trakatellis esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Anders Samuelsen (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Linda McAvan PSE-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (koska hän puhui iirin kieltä puheenvuoronsa aluksi ja lopuksi, puhemies ilmoitti hänelle, että kyseisiä puheenvuoron kohtia ei kirjata istuntoselostuksiin eikä käännetä), Urszula Krupa, Irena Belohorská ja Thomas Ulmer.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber ja Markos Kyprianou.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 9.1.


6. Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) – kuluttajanäkökohdat [KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Markos Kyprianou (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Marianne Thyssen esitteli laatimansa mietinnön.

Reinhard Rack käytti puheenvuoron työn järjestämisestä.

Puheenvuorot: Brigitte Douay (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Aloyzas Sakalas (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Alexander Stubb PPE-DE-ryhmän puolesta.

Keskustelu keskeytettiin tässä vaiheessa äänestyksiä varten. Keskustelua jatketaan iltapäivällä.


7. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston 10 päivänä maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (15763/3/2005 - 6603/2006 - KOM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Neuvoston 10. maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto) (15623/7/2005 - 6602/2006 - KOM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM

- Neuvoston 9 päivänä maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (13376/1/2005 - 5918/2006 - KOM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Neuvoston 23 päivänä helmikuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja direktiivin 82/714/ETY kumoamisesta (13274/1/2005 - 6207/2006 - KOM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 17.03.2006.


Puhetta johti
varapuhemies Ingo FRIEDRICH

8. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies luki puheenjohtajakokouksen julkilausuman, jossa viitattiin siihen, että Valko-Venäjällä on pidätetty suuri joukko hallinnon vastustajia (poliittisia henkilöitä, toimittajia ja kansalaisjärjestöjen jäseniä), joiden joukossa ovat seuraavat henkilöt:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny ja Vincuk Viačorka, sekä neljä muuta Pinskissä pidätettyä henkilöä, joiden joukossa Pavieł Lachnovič, ja kuusi Svietłahorskissa pidätettyä henkilöä.

Puheenjohtajakokous vaati näiden henkilöiden välitöntä vapauttamista.

Zita Pleštinská käytti puheenvuoron.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen pyysi PPE-DE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohdan mukaisesti hänen mietintöään (A6-0032/2006) koskevan äänestyksen lykkäämistä maaliskuun II istuntoon, ja Evelyne Gebhardt PSE-ryhmän puolesta tästä pyynnöstä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Mirosław Mariusz Piotrowski käytti puheenvuoron puhemiehen tänä aamuna antamasta tiedonannosta poliittisten ryhmien kokoonpanosta (istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 2).


9.1. Yhteisön toimintaohjelma terveyden alalla (2007–2013) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) – terveysnäkökohdat [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2006)0093)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0093)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Kathy Sinnott esitti tarkistuksiin 120 ja 138 suullisen tarkistuksen. Tarkistukset hyväksyttiin.

- Gerard Batten äänestysmenettelystä.


9.2. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröiminen aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi [KOM(2005)0694 - KOM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2006)0094)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0094)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Francis Wurtz pyysi GUE/NGL-ryhmän puolesta erillistä äänestystä tarkistuksesta 3.

Parlamentti hyväksyi pyynnön koneäänestyksellä (338 puolesta, 134 vastaan, 76 tyhjää).


9.3. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta [KOM(2005)0698 - KOM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2006)0095)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0095)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Francis Wurtz pyysi GUE/NGL-ryhmän puolesta erillistä äänestystä tarkistuksesta 18.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


9.4. Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia (äänestys)

Mietintö: Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia [2005/2206(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A6-0025/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0096)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Zbigniew Zaleski esitti 21 kohtaan suullisen tarkistuksen.

Yli 37 jäsentä vastusti suullisen tarkistuksen huomioon ottamista, joten sitä ei otettu käsiteltäväksi.

- Jan Marinus Wiersma esitti tarkistukseen 4/rev suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

- Elmar Brok (esittelijä) täsmensi, että tarkistus 15 raukeaa, koska 43 kohta hyväksyttiin.


9.5. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 62. istunto (Geneve) (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 ja B6-0187/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0150/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 ja B6-0187/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Simon Coveney ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta,

Cecilia Malmström ja Alexander Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta.

Panagiotis Beglitis allekirjoitti myös PSE-ryhmän päätöslauselmaesityksen.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0097)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Ana Maria Gomes esitti 5 ja 18 kohtaan suullisen tarkistuksen. Tarkistukset hyväksyttiin.


9.6. Biologista monimuotoisuutta ja turvallisuutta käsittelevän osapuolikokouksen (COP/MPO) valmistelut (Curitiba, Brasilia) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0170/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0098)


10. Esityslista ja määräajat

Puhemies ehdotti puheenjohtajakokouksen päätöksen johdosta seuraavia muutoksia 22. ja 23. maaliskuuta Brysselissä pidettävien istuntojen esityslistaan:

1. Määräajat:

- Suulliset kysymykset energian toimitusvarmuudesta Euroopan unionissa (esityslistan kohta 51)

- Neuvoston julkilausuma: Euroopan unionin perusteet sotilaalliselle kriisinhallinnalle, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa (esityslistan kohta 79)

Tarkistusten ja yhteisten päätöslauselmaesitysten jättämisen uusi määräaika: 20.3.2006 klo 18.00

- Mietintö: Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla [2005/2162(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (esityslistan kohta 73)

Tarkistusten jättämisen määräaika: 20.3.2006 klo 18.00.

2. Mietinnön lisääminen 22.3.2006 pidettävän istunnon esityslistaan:

- Mietintö: Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet [2005/2022(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Tarkistusten jättämisen määräaika: 20.3.2006 klo 18.00.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Elmar Brok - A6-0025/2006

- Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Biologista monimuotoisuutta ja turvallisuutta käsittelevän osapuolikokouksen (COP/MOP) valmistelut (Curitiba, Brasilia)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset:

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Äänestysaikeita koskevat ilmoitukset:

Puhemiehelle on toimitettu seuraavat äänestysaikeita koskevat ilmoitukset (äänistä, joita ei ole annettu):

Mietintö: Elmar Brok - A6-0025/2006

- kohta 6

   puolesta: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- tarkistus 13

   puolesta: Pedro Guerreiro

   vastaan: Fiona Hall

- päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

   puolesta: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(Istunto keskeytettiin klo 13.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Roselyne Bachelot-Narquin ja Mirosław Mariusz Piotrowski ovat ilmoittaneet olleensa läsnä, mutta heidän nimensä eivät ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Neena Gill on ilmoittanut olleensa läsnä 14.03.2006 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PSE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

JURI-valiokunta:

Antonio Masip Hidalgon tilalle Rosa Díez González

LIBE-valiokunta:

Rosa Díez Gonzálezin tilalle Antonio Masip Hidalgo.


15. Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I (jatkoa keskustelulle)

Puheenvuorot: Béatrice Patrie PSE-ryhmän puolesta, Cecilia Malmström ALDE-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (puhemies kehotti uusien jäsenvaltioiden jäseniä, joilla on tapana lukea täysistuntopuheenvuoronsa paperilta, puhumaan hitaammin helpottaakseen tulkkien työskentelyä), Bogusław Sonik puhemiehen lausumista, ja Markos Kyprianou (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.6.


16. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 14.3.2006, kohta 4 )


16.1. Ihmisoikeudet Moldovassa ja erityisesti Transnistriassa

Päätöslauselmaesitykset B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 ja B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta, Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 17.1.


16.2. Kazakstan

Päätöslauselmaesitykset B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 ja B6-0184/2006

Ona Juknevičienė ja Albert Jan Maat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti sytyttäneensä istuntosalissa kynttilän solidaarisuuden osoituksena Valko-Venäjälle (puhemies ilmoitti, että turvallisuussääntöjen mukaan on ehdottoman kiellettyä tuoda palavia esineitä istuntosaliin, ja pyysi häntä sammuttamaan kynttilän).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter ja Janusz Wojciechowski esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, John Attard-Montalto PSE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Karin Scheele ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 17.2.


16.3. Rankaisemattomuus Afrikassa ja erityisesti Hissène Habrén tapaus

Päätöslauselmaesitykset B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 ja B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer ja Marios Matsakis esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Karin Scheele PSE-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Urszula Krupa.

Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 17.3.


17. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


17.1. Ihmisoikeudet Moldovassa ja erityisesti Transnistriassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 ja B6-0186/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0168/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 ja B6-0186/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Jürgen Schröder PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma ja Marianne Mikko PSE-ryhmän puolesta,

Jelko Kacin ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Zdzisław Zbigniew Podkański ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0099)


17.2. Kazakstan (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 ja B6-0184/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0167/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 ja B6-0184/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder ja Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Bernadette Bourzai PSE-ryhmän puolesta,

Ona Juknevičienė ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Bart Staes ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer ja Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Cristiana Muscardini ja Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0100)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Albert Jan Maat esitti johdanto-osan B kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


17.3. Rankaisemattomuus Afrikassa ja erityisesti Hissène Habrén tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 ja B6-0185/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0171/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 ja B6-0185/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt ja Jürgen Schröder PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano ja Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta,

Johan Van Hecke, Fiona Hall ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin ja Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Eoin Ryan ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0101)


18. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset:

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Äänestysaikeita koskevat ilmoitukset:

Puhemiehelle on toimitettu seuraavat äänestysaikeita koskevat ilmoitukset (äänistä, joita ei ole annettu):

Ihmisoikeudet Moldovassa ja erityisesti Transnistriassa (RC-B6-0168/2006)

puolesta: Rainer Wieland


19. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

ECON-valiokunta

Taloudellinen tilanne Euroopan unionissa: alustava kertomus talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista vuonna 2006 (2006/2047(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

EMPL-valiokunta

Työntekijöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin työmarkkinoilla rajoittava siirtymäkauden järjestely (2006/2036(INI))

ENVI-valiokunta

Kaupunkiympäristöä koskeva teemakohtainen strategia (2006/2061(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, TRAN, REGI)

Influenssapandemiaa koskevat valmius- ja reagointisuunnitelmat ja kansanterveydellisiä hätätilanteita koskevien yleisten valmiussuunnitelmien koordinoinnin vahvistaminen Euroopan yhteisössä (2006/2062(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)

Väestön mielenterveyden parantaminen - Tavoitteena Euroopan unionin mielenterveysstrategia (2006/2058(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Ilman pilaantumista koskeva teemakohtainen strategia (2006/2060(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

IMCO-valiokunta

Kuluttajien luottamus digitaaliseen ympäristöön (2006/2048(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

Rajatylittävä tilaajavastuu palveluiden tarjoamisessa sisämarkkinoilla (2006/2049(INI))
(lausuntoa varten: JURI)

AGRI-valiokunta

Eläinten suojelu ja hyvinvointi vuosina 2006–2010 (2006/2046(INI))
(lausuntoa varten: INTA, ENVI)

Bioteknologia: Euroopan maatalouden näkymät ja haasteet (2006/2059(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, ITRE)

PECH-valiokunta

Hainevien irrottamisesta aluksella annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2003 täytäntöönpano (2006/2054(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

Yhteisen kalastuspolitiikan yksinkertaistamista ja parantamista koskeva toimintasuunnitelma vuosiksi 2006–2008 (2006/2053(INI))

CULT-valiokunta

Paikallinen kulttuuri- ja arkkitehtuuriperintö Euroopassa: tuntemattoman perinnön esiin tuominen (2006/2050(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

JURI-valiokunta

Yhtiöoikeuden viimeaikainen kehitys ja näkymät (2006/2051(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

LIBE-valiokunta

Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista Euroopan unionissa koskeva strategia ja välineet (2006/2056(INI))
(lausuntoa varten: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

FEMM-valiokunta

Naiset kansainvälisessä politiikassa (2006/2057(INI))

Valiokuntaan lähettäminen

DEVE-valiokunta

Naisten tilanne aseellisissa selkkauksissa ja heidän asemansa jälleenrakennuksessa ja demokratisoitumisprosessissa selkkauksen jälkitilanteessa olevissa maissa (2005/2215(INI))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM

lausuntoa varten: AFET, DEVE

- Kansainvälisen terrorismin torjunnan ulkoinen ulottuvuus (2006/2032(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

(lausuntoa varten: DEVE, LIBE)

ITRE-valiokunta

- Lääkinnällisiä laitteita koskevien direktiivien tarkistaminen (KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

FEMM-valiokunta

- Sosiaaliturvajärjestelmien koordinointi: täytäntöönpanomenettely (KOM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: FEMM

- Jäsenvaltioiden tiettyjen televisiolähetyksiä koskevien säännösten koordinointi (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

JURI-valiokunta

- Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007-2013) (KOM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

- Yhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen (2005/2238(REG))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO

lausuntoa varten: JURI

Valiokuntien tehostettu yhteistyö

ENVI-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta sekä direktiivien 72/306/ETY ja 00/00/EY muuttamisesta (KOM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(lausuntoa varten: ITRE, TRAN)
Valiokuntien tehostettu yhteistyö ENVI, IMCO

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.3.2006)

JURI-valiokunta

- Yhtiöoikeuden viimeaikainen kehitys ja näkymät (2006/2051(INI))
Valiokuntien tehostettu yhteistyö JURI, ECON

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.3.2006)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakkeenomistajien äänioikeuksien käytöstä yhtiöissä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa ja joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sekä direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta (KOM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Valiokuntien tehostettu yhteistyö JURI, ECON

(puheenjohtajakokouksen päätös 9.3.2006)


20. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 116 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck ja Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro ja Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex ja Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey ja Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri ja Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor ja Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite ja Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford ja Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys ja Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx ja Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis ja Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


22. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin marraskuun I ja II istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on jaettu.


23. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 22.03.2006. ja 23.03.2006.


24. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Tarkkailijat

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö