Rodyklė 
Protokolas
PDF 212kWORD 145k
Ketvirtadienis, 2006 m. kovo 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Frakcijų sudėtis
 3.Gauti dokumentai
 4.Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 5.Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), sveikatos aspektai ***I (diskusijos)
 6.Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), vartotojų aspektai ***I (diskusijos)
 7.Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), sveikatos aspektai ***I (balsavimas)
  
9.2.Žemės ūkio ir maisto produktų garantuoti tradiciniai gaminiai * (balsavimas)
  
9.3.Žemės ūkio ir maisto produktų geografinės vietovės nuorodų ir kilmės vietos nuorodos apsauga * (balsavimas)
  
9.4.Plėtros strategija (2005) (balsavimas)
  
9.5.Derybų dėl Žmogaus teisių tarybos eiga (JT Žmogaus teisių komisijos 62-oji sesija, Ženeva) (balsavimas)
  
9.6.Pasirengimas COP-MOP susitikimui dėl biologinės įvairovės išsaugojimo (Kuritiba, Brazilija) (balsavimas)
 10.Darbotvarkė ir pateikimo terminai
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo patikslinimai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), vartotojų aspektai ***I (diskusijų tęsinys)
 16. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
16.1.Žmogaus teisės Moldovoje ir ypač Padniestrėje
  
16.2.Kazachstanas
  
16.3.Nebaudžiamumas Afrikoje ir ypač Hissène Habré byla
 17.Balsuoti skirtas laikas
  
17.1.Žmogaus teisės Moldovoje ir ypač Padniestrėje(balsavimas)
  
17.2.Kazachstanas (balsavimas)
  
17.3.Nebaudžiamumas Afrikoje ir ypač Hissène Habré byla (balsavimas)
 18.Balsavimo patikslinimai ir ketinimai
 19.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 20.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 21.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 22.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 23.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 24.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.00 val.


2. Frakcijų sudėtis

IND/DEM frakcija informavo Pirmininką, kad Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak ir Andrzej Tomasz Zapałowski jau nebėra tos frakcijos nariai.

Šie Parlamento nariai nuo 2006 m. kovo 15 d. yra nepriklausomi Parlamento nariai.

Kalbėjo: Mario Borghezio – prieš taikomą procedūrą, kuri, jo nuomone, yra neteisėta ir neteisinga, Roselyne Bachelot-Narquin dėl dalyvių sąrašo, Manuel Medina Ortega, protestuodamas prieš tai, kad jis dar negavo atsakymo raštu į antradienį per klausimų valandą Tarybai pateiktą klausimą, į kurį nebuvo pateikta patenkinamo atsakymo, ir Francesco Enrico Speroni, pritaręs Mario Borghezio kalbai ir paprašęs, kad procedūra būtų peržiūrėta (Pirmininkas prašymą pasižymėjo).


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo struktūros statistikos (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

ECON

nuomonė

ITRE

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on enhancing supply chain security (COM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

TRAN

nuomonė

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento (Euratomas), apibrėžiančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo taisykles ir nustatančio mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles, skirtas Europos atominės energijos bendrijos septintajai pagrindų programai (2007–2011 m.) įgyvendinti (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ITRE

nuomonė

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

perduota

atsakingam komitetui

EMPL

nuomonė

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl ryžių importo tvarkos (COM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

AGRI

nuomonė

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo pagal 2002 m. lapkričio 7 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo finansavimo, papildančio 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto procedūros tobulinimo, 3 punktą (COM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

nuomonė

REGI

- Paisūlymas perkelti DEC 06/2006 asignavimus. III skirsnis. Komisija (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

perduota

atsakingam komitetui

BUDG

2) Parlamento narių:

2.1) pateikti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (202 straipsnis):

Gargani Giuseppe - Pasiūlymas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų -201 straipsnio pakeitimas
perduota atsakingam komitetui: AFCO.


4. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalimi, rašytiniai pareiškimai Nr 68, 82/2005 negalioja, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


5. Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), sveikatos aspektai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse (2007–2013 m.) sukūrimo sveikatos aspektų [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD)]. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Antonios Trakatellis pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Anders Samuelsen (BUDG komiteto nuomonės referentas), John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Linda McAvan PSE frakcijos vardu, Holger Krahmer ALDE frakcijos vardu, Hiltrud Breyer Verts/ALE frakcijos vardu, Adamos Adamou GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (pradžioje ir pabaigoje kalbėjusi airiškai, Pirmininkas pranešė, kad šios kalbos dalys nebus nei įtrauktos į stenogramą, nei verčiamos), Urszula Krupa, Irena Belohorská ir Thomas Ulmer.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber ir Markos Kyprianou.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.1 protokolo 16.03.2006.


6. Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), vartotojų aspektai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje (2007–2013 m.) sukūrimo su vartotojais susijusių aspektų [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD)]. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Kalbėjo Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Marianne Thyssen pristatė pranešimą.

Kalbėjo Reinhard Rack dėl darbo organizavimo.

Kalbėjo: Brigitte Douay (BUDG komiteto nuomonės referentė), Aloyzas Sakalas (JURI komiteto nuomonės referentas) ir Alexander Stubb PPE-DE frakcijos vardu.

Atėjus balsuoti skirtam laikui, diskusijos nutraukiamos. Jos bus atnaujintos šią popietę.


7. Tarybos bendrųjų pozicijų perdavimas

Pirmininkas, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad buvo gautos šios Tarybos bendrosios pozicijos su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir Komisijos pozicija:

- 2006 m. kovo 10 d. Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - COM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI.

- 2006 m. kovo 10 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (15623/7/2005 - 6602/2006 - COM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
perduota atsakingam komitetui: FEMM.

- 2006 m. kovo 9 d. priimta Tarybos bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (13376/1/2005 - 5918/2006 - COM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

- 2006 m. vasario 23 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ir panaikinančią Tarybos direktyvą 82/714/EEB (13274/1/2005 - 6207/2006 - COM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2006 03 17.


PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

8. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas perskaitė Pirmininkų sueigos pareiškimą dėl daugybės režimui oponuojančių asmenų (politikų, žurnalistų ir NVO narių) sulaikymo Baltarusijoje, tarp šių asmenų:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny ir Vincuk Viačorka, 4 Pinske sulaikyti asmenys, tarp kurių buvo ir Pavieł Lachnovič, ir 6 asmenys, kurie buvo buvo sulaikyti Svetlogorske.

Pirmininkų sueiga reikalauja nedelsiant paleisti šiuos asmenis.

Kalbėjo Zita Pleštinská.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Kalbėjo: Marianne Thyssen PPE-DE frakcijos vardu, paprašiusi, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklų 170 straipsnio 4 dalimi, balsavimą dėl savo pranešimo (A6-0032/2006) atidėti kovo mėn. antrajai sesijai ir Evelyne Gebhardt PSE frakcijos vardu – dėl šio prašymo.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Kalbėjo Mirosław Mariusz Piotrowski dėl šį rytą Pirmininko padaryto pranešimo dėl politinių frakcijų sudėties (punktas 2 protokolo 16.03.2006).


9.1. Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), sveikatos aspektai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse (2007–2013 m.) sukūrimo sveikatos aspektų [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 – 2005/0042A(COD)]. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas. Pranešėjas: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0093).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0093).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Kathy Sinnott pateikė 120 ir 138 pakeitimų žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti;

- Gerard Batten dėl balsavimo procedūros.


9.2. Žemės ūkio ir maisto produktų garantuoti tradiciniai gaminiai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl žemės ūkio ir maisto produktų garantuotų tradicinių gaminių [COM(2005)0694 - COM(2005)06942005/0270(CNS)]. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0094).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0094).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu – paprašė atskiro balsavimo dėl 3 pakeitimo;

Parlamentas elektroniniu balsavimu prašymą patenkino (338 „už“, 134 „prieš“, 76 susilaikė).


9.3. Žemės ūkio ir maisto produktų geografinės vietovės nuorodų ir kilmės vietos nuorodos apsauga * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos [COM(2005)0698 - COM(2005)06982005/0275(CNS)]. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0095).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0095).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu – paprašė atskiro balsavimo dėl 18 pakeitimo.

Parlamentas prašymą patenkino.


9.4. Plėtros strategija (2005) (balsavimas)

Pranešimas dėl plėtros strategijos dokumento (2005) [2005/2206(INI)]. Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A6-0025/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0096).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Zbigniew Zaleski pateikė 21 dalies žodinį pakeitimą.

Kadangi daugiau kaip trisdešimt septyni Parlamento nariai prieštaravo žodiniam pakeitimui, jis nebuvo įrašytas.

- Jan Marinus Wiersma pateikė 4/rév pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas;

- Elmar Brok (pranešėjas) patikslino, kad priėmus 43 dalį 15 pakeitimas tapo nebegaliojantis.


9.5. Derybų dėl Žmogaus teisių tarybos eiga (JT Žmogaus teisių komisijos 62-oji sesija, Ženeva) (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 ir B6-0187/2006.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0150/2006

(keičiama B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 ir B6-0187/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Simon Coveney ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ir Józef Pinior PSE frakcijos vardu,

Cecilia Malmström ir Alexander Lambsdorff ALDE frakcijos vardu,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Inese Vaidere UEN frakcijos vardu.

Panagiotis Beglitis taip pat pasirašė PSE frakcijos pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Priimta (P6_TA(2006)0097).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Ana Maria Gomes pateikė 5 ir 18 dalių žodinius pakeitimus, kurie buvo priimti.


9.6. Pasirengimas COP-MOP susitikimui dėl biologinės įvairovės išsaugojimo (Kuritiba, Brazilija) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0170/2006.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0098).


10. Darbotvarkė ir pateikimo terminai

Pirmininkas, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos sprendimą, pasiūlė tokius kovo 22 ir 23 d. Briuselyje vyksiančių plenarinių posėdžių darbotvarkių pakeitimus:

1. Pateikimo terminai:

- Žodiniai klausimai dėl energijos tiekimo saugos Europos Sąjungoje (51 darbotvarkės punktas),

- Tarybos pareiškimas dėl ES atliekamo karinių krizių valdymo, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje (darbotvarkės 79 punktas).

Pakeitimų ir pasiūlymų dėl bendros rezoliucijos pateikimo terminai atidedami iki 2006.03.20, 18 val.

- Pranešimas dėl ekonominės partnerystės sutarčių plėtojimo poveikio [2005/2162(INI)].Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (darbotvarkės 73 punktas).

Pakeitimų pateikimo terminas – 2006.03.20, 18 val.

2. Į 2006 m. kovo 20 d. darbotvarkę įrašomas pranešimas:

- Pranešimas dėl Europos sutarčių teisės ir teisyno peržiūros: žingsnis į priekį [2005/2022(INI)]. Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

Pakeitimų pateikimo terminas – 20.03.2006, 18 val.

Parlamentas išreiškė savo pritarimą šiems pasiūlymams.


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Elmar Brok pranešimas A6-0025/2006:

- Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola.

Pasirengimas COP-MOP susitikimui dėl biologinės įvairovės išsaugojimo (Kuritiba, Brazilija):

- Marie Anne Isler Béguin.


12. Balsavimo patikslinimai ir ketinimai

Balsavimo patikslinimas:

Balsavimo patikslinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo patikslinimų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo patikslinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Balsavimo ketinimai:

Pranešta apie ketinimus balsuoti taip:

Elmar Brok pranešimo A6-0025/2006

- dalis 6:

   už: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez;

- pakeitimas 13:

   už: Pedro Guerreiro,

   prieš: Fiona Hall;

- rezoliucija (visa):

   už: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos.


(Posėdis sustabdytas 13.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Roselyne Bachelot-Narquin ir Mirosław Mariusz Piotrowski pranešė, kad jie dalyvavo, bet jų pavardės neįrašytos į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Neena Gill informavo pirmininką, kad ji dalyvavo 2006 03 14 posėdyje, bet nebuvo įrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PSE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

JURI komitetas:

Rosa Díez González vietoj Antonio Masip Hidalgo;

LIBE komitetas:

Antonio Masip Hidalgo vietoj Rosa Díez González.


15. Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), vartotojų aspektai ***I (diskusijų tęsinys)

Kalbėjo: Béatrice Patrie PSE frakcijos vardu, Cecilia Malmström ALDE frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (Pirmininkas paragino Parlamento narius iš naujųjų šalių, kurie savo kalbas per plenarinį posėdį skaito, kalbėti lėčiau ir taip palengvinti vertėjų žodžiu darbą), Bogusław Sonik – dėl Pirmininko kalbos ir Markos Kyprianou (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.6 protokolo 23.03.2006.


16.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žiūrėti punktas 4 protokolo 14.03.2006)


16.1. Žmogaus teisės Moldovoje ir ypač Padniestrėje

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 ir B6-0186/2006.

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE frakcijos vardu, Józef Pinior PSE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki , nepriklausomas Parlamento narys, Bernd Posselt ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.1 protokolo 16.03.2006.


16.2. Kazachstanas

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 ir B6-0184/2006.

Ona Juknevičienė ir Albert Jan Maat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Bernd Posselt, kuris nurodė, kad jis plenarinių posėdžių salėje uždegs žvakę kaip solidarumo su baltarusiais simbolį (Pirmininkas jį informavo, kad saugumo taisyklėse yra griežtai uždrausta per plenarinius posėdžius naudoti degius daiktus ir pareikalavo užgesinti žvakę).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter ir Janusz Wojciechowski pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, John Attard-Montalto PSE frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Karin Scheele ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.2 protokolo 16.03.2006.


16.3. Nebaudžiamumas Afrikoje ir ypač Hissène Habré byla

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 ir B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer ir Marios Matsakis pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Karin Scheele PSE frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Urszula Krupa.

Kalbėjo Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 17.3 protokolo 16.03.2006.


17. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


17.1. Žmogaus teisės Moldovoje ir ypač Padniestrėje(balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 ir B6-0186/2006.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0168/2006

(keičiama B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 ir B6-0186/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt ir Jürgen Schröder PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma ir Marianne Mikko PSE frakcijos vardu,

Jelko Kacin ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu,

Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu,

Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu,

Zdzisław Zbigniew Podkański ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0099).


17.2. Kazachstanas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 ir B6-0184/2006.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0167/2006

(keičiama B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 ir B6-0184/2006),

pateiktas šių Parlamento narių:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano ir Bernadette Bourzai PSE frakcijos vardu,

Ona Juknevičienė ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu,

Bart Staes ir Cem Özdemir Verts/ALE frakcijos vardu,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer ir Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu,
Cristiana Muscardini ir Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0100).

Kalbėjo dėl balsavimo:

Albert Jan Maat pasiūlė B konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


17.3. Nebaudžiamumas Afrikoje ir ypač Hissène Habré byla (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 ir B6-0185/2006.

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0171/2006

(keičiama B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 ir B6-0185/2006),

pateiktas šių Parlamento narių:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt ir Jürgen Schröder PPE-DE frakcijos vardu,

Pasqualina Napoletano ir Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu,

Johan Van Hecke, Fiona Hall ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin ir Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu,

Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu,

Eoin Ryan ir Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0101).


18. Balsavimo patikslinimai ir ketinimai

Balsavimo patikslinimas:

Balsavimo patikslinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo patikslinimų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo patikslinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Balsavimo ketinimai:

Pranešta apie ketinimus balsuoti taip:

Žmogaus teisės Moldovoje ir ypač Padniestrėje (RC-B6-0168/2006):

: Rainer Wieland.


19. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

ECON komitetas

- Europos ekonominė padėtis. Parengiamasis pranešimas apie bendrąsias 2006 m. ekonomikos politikos gairės (2006/2047(INI)).
(nuomonė: EMPL).

EMPL komitetas

Pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis ribojamas laisvas darbuotojų judėjimas ES darbo rinkoje (2006/2036(INI)) .

ENVI komitetas

Teminė miesto aplinkos strategija (2006/2061(INI))
(nuomonė: ITRE, TRAN, REGI).

Pasirengimas gripo pandemijai ir atsako planavimas Europos bendrijoje ir pasirengimo visuomenės sveikatos krizėms koordinavimo Europos Sąjungos lygmeniu stiprinimas (2006/2062(INI))
(nuomonė: LIBE).

Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas (2006/2058(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM).

Teminė oro taršos strategija (2006/2060(INI))
(nuomonė: ITRE, TRAN, REGI, AGRI).

IMCO komitetas

Vartotojų pasitikėjimas skaitmenine aplinka (2006/2048(INI))
(nuomonė: ITRE)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Cross-border Client Liability for Service Provision in the Internal Market (2006/2049(INI))
(nuomonė: JURI).

AGRI komitetas

Gyvūnų apsauga ir gerovė 2006–2010 m. (2006/2046(INI))
(nuomonė: INTA, ENVI).

Biotechnologijos. Europos žemės ūkio perspektyva ir uždaviniai. (2006/2059(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE).

PECH komitetas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose įgyvendinimas (2006/2054(INI))
(nuomonė: ENVI).

Bendrosios žuvininkystės politikos tobulinimo ir supaprastinimo planas 2006-2008 m. (2006/2053(INI)) .

CULT komitetas

Europos kultūros ir architektūros paveldas vietos lygmeniu: nežinomo paveldo populiarinimas (2006/2050(INI))
(nuomonė: REGI).

JURI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Recent developments in and prospects for company law (2006/2051(INI))
(nuomonė: ECON).

LIBE komitetas

Trečiųjų šalių piliečių integracijos Europos Sąjungoje strategija ir priemonės (2006/2056(INI))
(nuomonė: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM).

FEMM komitetas

Moterys tarptautinėje politikoje (2006/2057(INI)) .

Perdavimas komitetams

DEVE komitetas

Moterų padėtis vykstant ginkluotiems konfliktams ir jų vaidmuo atstatant šalis po konfliktų ir demokratizacijos proceso metu (2005/2215(INI))

perduota atsakingam komitetui: FEMM

nuomonė: AFET, DEVE.

- Išorinis kovos su tarptautiniu terorizmų aspektas (2006/2032(INI)), perduota atsakingam komitetui: AFET
(nuomonė: DEVE, LIBE).

ITRE komitetas

Direktyvų dėl medicinos prietaisų peržiūra (COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO.

FEMM komitetas

Socialinio draudimo sistemų derinimas. Įgyvendinimo priemonės (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
perduota atsakingam komitetui: EMPL
nuomonė: FEMM.

Valstybių narių tam tikrų nuostatų dėl televizijos transliacijos koordinavimas (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM.

JURI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Research, technological development and demonstration activities (2007-2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: BUDG, ENVI, TRAN, AGRI, FEMM.

Pakeitimas taisyklių, pagal kurias vidinės procedūros derinamos su Bendrijos teisės supaprastinimo reikalavimais (2005/2238(REG))
perduota atsakingam komitetui: AFCO

perduota atsakingam komitetui: AFCO

nuomonė: JURI.

Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas

ENVI komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį ir dėl transporto priemonių remonto informacijos prieigos, iš dalies keičiančio Direktyvą 72/306/EEB ir Direktyvą ../../EB (COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(nuomonė: ITRE, TRAN)
Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas ENVI, IMCO

(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą du 9.03.2006)

JURI komitetas

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Recent developments in and prospects for company law (2006/2051(INI))

Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas JURI, ECON

(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą du 9.03.2006).

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrovių, kurių registruotoji buveinė yra valstybėje narėje ir kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcininkų balsavimo teisių panaudojimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/109/EB (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Glaudesnis komitetų bendradarbiavimas JURI, ECON

(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą du 9.03.2006).


20. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 3 dalis):

Dokumento Nr.

Autorius

Parašai

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck ir Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro ir Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex ir Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey ir Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri ir Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor ir Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite ir Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford ir Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys ir Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx ir Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis ir Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


22. Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Komisijos pranešimas dėl veiksmų, kurių buvo imtasi dėl Parlamento per lapkričio pirmąją ir antrąją mėnesines sesijas priimtų pozicijų ir rezoliucijų buvo išdalintas.


23. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks 2006 03 22 ir 2006 03 23.


24. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.50 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Teisinė informacija - Privatumo politika