Indekss 
Protokols
PDF 212kWORD 142k
Ceturtdiena, 2006. gada 16. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Politisko grupu sastāvs
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)
 5.Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), veselības aizsardzības aspekti ***I (debates)
 6.Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), patērētāju perspektīva ***I (debates)
 7.Padomes kopējo nostāju paziņošana
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), veselības aizsardzības aspekti ***I (balsošana)
  
9.2.Garantētie tradicionālie lauksaimniecības un pārtikas produkti * (balsošana)
  
9.3.Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība * (balsošana)
  
9.4.2005. gada stratēģiskais dokuments attiecībā uz paplašināšanos (balsošana)
  
9.5.Sarunas par Cilvēktiesību komisiju (Ženēva - 62. sesija - UNCHR) (balsošana)
  
9.6.Gatavošanās pušu konferencei un sanāksmei par bioloģisko dažādību un drošību (Kuritiba, Brazīlija) (balsošana)
 10.Darba kārtība un iesniegšanas termiņi
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), patērētāju perspektīva ***I (debašu turpināšana)
 16.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
16.1.Cilvēktiesības Moldovā un īpaši Piedņestrā
  
16.2.Kazahstāna
  
16.3.Nesodāmība Āfrikā un īpaši Hissène Habré lieta
 17.Balsošanas laiks
  
17.1.Cilvēktiesības Moldovā un īpaši Piedņestrā (balsošana)
  
17.2.Kazahstāna (balsošana)
  
17.3.Nesodāmība Āfrikā un īpaši Hissène Habré lieta (balsošana)
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 19.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 20.Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 21.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 22.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 23.Nākamo sēžu datumi
 24.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.00.


2. Politisko grupu sastāvs

IND/DEM grupa informēja prezidentūru, ka Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak un Andrzej Tomasz Zapałowski vairs nav šīs grupas locekļi.

Līdz ar to šie deputāti kļuva par pie grupām nepiederošiem deputātiem, sākot ar 2006. gada 15. martu.

Uzstājās: Mario Borghezio, kas iebilda pret ievēroto procedūru, kura, viņaprāt, ir neatbilstoša un nelikumīga, Roselyne Bachelot-Narquin par apmeklējumu reģistru, Manuel Medina Ortega, lai paustu sašutumu par to, ka viņš joprojām nav saņēmis rakstisku atbildi uz savu Padomei otrdien jautājumu laikā uzdoto jautājumu, uz kuru netika pienācīgi atbildēts, un Francesco Enrico Speroni, kurš pauda atbalstu Mario Borghezio teiktajam un pieprasīja pārbaudīt procedūru (sēdes vadītājs ņēma vērā viņa pieprasījumu).


3. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ECON

atzinums

ITRE

- Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on enhancing supply chain security (COM(2006)0079 - C6-0074/2006 – 2006/0025(COD)). Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

nodots

atbildīgajai komitejai

TRAN

atzinums

LIBE

- Priekšlikums Padomes regulai (Euratom), ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007–2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ITRE

atzinums

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

EMPL

atzinums

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr 1785/2003 attiecībā uz rīsu importēšanas režīmu (COM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

AGRI

atzinums

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda mobilizēšanu saskaņā ar 3. punktu Iestāžu nolīgumā (2002. gada 7. novembris) starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda finansēšanu, ar ko papildina Iestāžu nolīgumu (1999. gada 6. maijs) par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (COM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

atzinums

REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 06/2006 - III iedaļa - Komisija (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai

BUDG

2. Deputāti

2.1. Ierosinātie Reglamenta grozījumi (202. pants)

Gargani Giuseppe - Eiropas Parlamenta reglamenta grozījumu priekšlikums -201. panta grozīšana
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO


4. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskas deklarācijas Nr. 68/2005 un Nr. 82/2005 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


5. Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), veselības aizsardzības aspekti ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju aizsardzības jomā no 2007. līdz 2013. gadam – veselības aizsardzības aspekti [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Uzstājās Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Antonios Trakatellis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Anders Samuelsen (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Linda McAvan PSE grupas vārdā, Holger Krahmer ALDE grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Andreas Mölzer , pie grupām nepiederošs deputāts, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (kura runāja īriski savas uzstāšanās sākumā un beigās un kurai sēdes vadītājs norādīja, ka šīs daļas netiks iekļautas sēdes stenogrammā un netiks tulkotas), Urszula Krupa, Irena Belohorská un Thomas Ulmer.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber un Markos Kyprianou.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 16. marta protokola 9.1. punkts.


6. Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), patērētāju perspektīva ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju aizsardzības jomā no 2007. līdz 2013. gadam: patērētāju perspektīva [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Uzstājās Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Marianne Thyssen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Reinhard Rack par darba organizāciju.

Uzstājās: Brigitte Douay (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Aloyzas Sakalas (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Alexander Stubb PPE-DE grupas vārdā.

Tā kā bija pienācis balsošanas laiks, debates pārtrauca. Tās atsāks pēcpusdienā.


7. Padomes kopējo nostāju paziņošana

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas šādas Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja:

- Padomes 2006. gada 10. marta Kopējā nostāja ar mērķi pieņemt regulu par pediatrijā lietojamām zālēm un par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvā 2001/20/EK, Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) Nr. 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - COM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 10. martā nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (15623/7/2005 - 6602/2006 - COM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: FEMM

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006.gada 9. martā, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (13376/1/2005 - 5918/2006 - COM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Kopējā nostāja, ko Padome pieņēmusi 2006. gada 23. februārī nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Padomes Direktīvu 82/714/EEK (13274/1/2005 - 6207/2006 - COM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 17.03.2006.


SĒDI VADA: Ingo FRIEDRICH
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs nolasīja Priekšsēdētāju konferences paziņojumu saistībā ar daudzu režīma pretinieku (politiķu, žurnālistu un NVO biedru) aizturēšanu Baltkrievijā, starp kuriem bija:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny un Vincuk Viačorka, kā arī četri citi, kas aizturēti Pinskā, tostarp Pavieł Lachnovič, un 6 cilvēki, kas aizturēti Svetlahorskā.

Priekšsēdētāju konference pieprasīja nekavējoties atbrīvot šos cilvēkus.

Uzstājās Zita Pleštinská.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Uzstājās: Marianne Thyssen PPE-DE grupas vārdā, kura, pamatojoties uz Reglamenta 170. panta 4. punktu, pieprasīja atlikt balsošanu par viņas ziņojumu (A6-0032/2006) uz marta II sesiju, un Evelyne Gebhardt PSE grupas vārdā par šo pieprasījumu.

Parlaments izteica piekrišanu šim pieprasījumam.

Uzstājās Mirosław Mariusz Piotrowski par priekšsēdētāja šārīta paziņojumu par politisko grupu sastāvu (2006. gada 16. marta protokola 2. punkts).


9.1. Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), veselības aizsardzības aspekti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju aizsardzības jomā no 2007. līdz 2013. gadam – veselības aizsardzības aspekti [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0093).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0093).

Par balsojumu uzstājās:

- Kathy Sinnott ierosināja divus mutiskus grozījumus grozījumam Nr. 120 un grozījumam Nr. 138, un tos iekļāva;

- Gerard Batten par balsošanas norisi.


9.2. Garantētie tradicionālie lauksaimniecības un pārtikas produkti * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par garantētiem tradicionāliem lauksaimniecības un pārtikas produktiem [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0094).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0094).

Par balsojumu uzstājās:

- Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā pieprasīja atsevišķu balsojumu par grozījumu Nr. 3.

Parlamenta apstiprināja pieprasījumu ar EB (338 par, 134 pret, 76 atturas).


9.3. Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0095).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0095).

Par balsojumu uzstājās:

- Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā pieprasīja atsevišķu balsojumu par grozījumu Nr. 18.

Parlaments apstiprināja šo pieprasījumu.


9.4. 2005. gada stratēģiskais dokuments attiecībā uz paplašināšanos (balsošana)

Ziņojums par 2005. gada stratēģisko dokumentu attiecībā uz paplašināšanos (2005/2206(INI)) - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A6-0025/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0096).

Par balsojumu uzstājās:

- Zbigniew Zaleski ierosināja mutisku grozījumu 21. punktam.

Tā kā vairāk nekā 37 deputāti bija pret to, lai šo mutisko grozījumu ņemtu vērā, tas netika iekļauts.

- Jan Marinus Wiersma ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 4/red., un to iekļāva;

- Elmar Brok (referents) precizēja, ka grozījums Nr. 15 ir zaudējis spēku pēc 43. punkta pieņemšanas.


9.5. Sarunas par Cilvēktiesību komisiju (Ženēva - 62. sesija - UNCHR) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 un B6-0187/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0150/2006

(aizstāj B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 un B6-0187/2006)

Iesnieguši šādi deputāti:

Simon Coveney un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes un Józef Pinior PSE grupas vārdā,

Cecilia Malmström un Alexander Lambsdorff ALDE grupas vārdā,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Inese Vaidere UEN grupas vārdā.

Panagiotis Beglitis arī ir parakstījis PSE grupas rezolūcijas priekšlikumu.

Pieņemts (P6_TA(2006)0097).

Par balsojumu uzstājās:

- Ana Maria Gomes ierosināja divus mutiskus grozījumus 5. un 18. punktam, un tos iekļāva.


9.6. Gatavošanās pušu konferencei un sanāksmei par bioloģisko dažādību un drošību (Kuritiba, Brazīlija) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0170/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0098).


10. Darba kārtība un iesniegšanas termiņi

Sēdes vadītājs pēc Priekšsēdētāju konferences lēmuma ierosināja šādus darba kārtības grozījumus nākamajai sesijai 22. un 23. martā Briselē.

1. Iesniegšanas termiņi

- Mutiskie jautājumi par Eiropas Savienības energoapgādes drošību (darba kārtības 51. punkts)

- Padomes paziņojums: Eiropas Savienības kritēriji militāro krīžu vadībai, konkrēti Kongo Demokrātiskajā Republikā (darba kārtības 79. punkts)

Pagarināts iesniegšanas termiņš grozījumiem un kopīgas rezolūcijas priekšlikumiem: 20.03.2006, plkst. 18.00.

- Ziņojums par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekmi uz attīstību (2005/2162(INI)) - Attīstības komiteja. Referente: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (darba kārtības 73. punkts)

Grozījumu iesniegšanas termiņš: 20.03.2006., plkst.18.00.

2. Ziņojuma iekļaušana 2006. gada 22. marta sēdes darba kārtībā

- Ziņojums par Eiropas līgumtiesībām un acquis pārskatīšanu: turpmākā virzība [2005/2022(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

Grozījumu iesniegšanas termiņš: 20.03.2006, plkst.18.00.

Parlaments apstiprināja šos ierosinājumus.


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Elmar Brok ziņojums - A6-0025/2006

- Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Gatavošanās pušu konferencei un sanāksmei par bioloģisko dažādību un drošību (Kuritiba, Brazīlija)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi

Balsojumu labojumi ir pieejami vietnē Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Nodomi balsot

Tika paziņots par šādiem nodomiem balsot (īpaši attiecībā uz nenodotajām balsīm).

Elmar Brok ziņojums - A6-0025/2006

- 6. punkts

   par: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- grozījums Nr. 13

   par: Pedro Guerreiro

   pret: Fiona Hall

- rezolūcija (kopumā)

   par: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Roselyne Bachelot-Narquin un Mirosław Mariusz Piotrowski informēja, ka viņi bija klāt, bet viņu vārdu apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Neena Gill informēja, ka viņa piedalījās 14.03.2006 sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PSE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

JURI komiteja:

Rosa Díez González aizstāj Antonio Masip Hidalgo

LIBE komiteja:

Antonio Masip Hidalgo aizstāj Rosa Díez González.


15. Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), patērētāju perspektīva ***I (debašu turpināšana)

Uzstājās: Béatrice Patrie PSE grupas vārdā, Cecilia Malmström ALDE grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Zdzisław Zbigniew Podkański UEN grupas vārdā, Andreas Mölzer , pie grupām nepiederošs deputāts, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (sēdes vadītājs aicināja jauno dalībvalstu deputātus, kuriem raksturīgi runu plenārsēdē nolasīt no lapas, runāt lēnāk, lai atvieglotu tulku darbu), Bogusław Sonik par sēdes vadītāja ierosinājumu un Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. 23. marta protokola 11.6. punkts.


16. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2006. gada 14. marta protokola 4. punktā)


16.1. Cilvēktiesības Moldovā un īpaši Piedņestrā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 un B6-0186/2006.

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Laima Liucija Andrikienė PPE-DE grupas vārdā, Józef Pinior PSE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki , pie grupām nepiederošs deputāts, Bernd Posselt un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 16. marta protokola 17.1. punkts.


16.2. Kazahstāna

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 un B6-0184/2006.

Ona Juknevičienė un Albert Jan Maat iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt, kas norādīja, ka viņš ir ienesis sēžu zālē aizdegtu sveci kā zīmi solidaritātei ar Baltkrieviju (sēdes vadītājs viņu informēja, ka saskaņā ar drošības noteikumiem ir stingri aizliegts ienest sēžu zālē liesmojošus priekšmetus, un lika viņam nodzēst sveci).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter un Janusz Wojciechowski iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, John Attard-Montalto PSE grupas vārdā, Andreas Mölzer , pie grupām nepiederošs deputāts, Karin Scheele un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 16. marta protokola 17.2. punkts.


16.3. Nesodāmība Āfrikā un īpaši Hissène Habré lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 un B6-0185/2006.

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer un Marios Matsakis iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās: Karin Scheele PSE grupas vārdā, un Urszula Krupa , pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 16. marta protokola 17.3. punkts.


17. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


17.1. Cilvēktiesības Moldovā un īpaši Piedņestrā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 un B6-0186/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0168/2006

(aizstāj B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 un B6-0186/2006)

Iesnieguši šādi deputāti:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt un Jürgen Schröder PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma un Marianne Mikko PSE grupas vārdā,

Jelko Kacin un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā,

Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā,

Zdzisław Zbigniew Podkański un Inese Vaidere UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0099).


17.2. Kazahstāna (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 un B6-0184/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0167/2006

(aizstāj B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 un B6-0184/2006)

Iesnieguši šādi deputāti:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano un Bernadette Bourzai PSE grupas vārdā,

Ona Juknevičienė un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Bart Staes un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer un Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā,
Cristiana Muscardini un Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0100).

Par balsojumu uzstājās:

Albert Jan Maat ierosināja mutisku grozījumu B apsvērumam, un to iekļāva.


17.3. Nesodāmība Āfrikā un īpaši Hissène Habré lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 un B6-0185/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0171/2006

(aizstāj B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 un B6-0185/2006)

Iesnieguši šādi deputāti:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt un Jürgen Schröder PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano un Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā,

Johan Van Hecke, Fiona Hall un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin un Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā,

Luisa Morgantini un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā,

Eoin Ryan un Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0101).


18. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi

Balsojumu labojumi ir pieejami vietnē Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Nodomi balsot

Tika paziņots par šādiem nodomiem balsot (īpaši attiecībā uz nenodotajām balsīm).

Cilvēktiesības Moldovā un īpaši Piedņestrā (RC-B6-0168/2006)

par: Rainer Wieland


19. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

ECON komiteja:

Eiropas ekonomikas stāvoklis: provizorisks ziņojums par ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm (2006/2047(INI))
(atzinums: EMPL)

EMPL komiteja:

Pārejas režīms, kas ierobežo darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības darba tirgū (2006/2036(INI))

ENVI komiteja:

Pilsētvides tematiskā stratēģija (2006/2061(INI))
(atzinums: ITRE, TRAN, REGI)

Gatavības un reaģēšanas pasākumu plānošana gripas pandēmijas gadījumā Eiropas Kopienā un koordinācijas pastiprināšana sanitārās avārijas gadījumā Eiropas Savienībā (2006/2062(INI))
(atzinums: LIBE)

Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana - Veidojot Eiropas Savienības stratēģiju par garīgo veselību (2006/2058(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Tematiskā stratēģija par gaisa piesārņojumu (2006/2060(INI))
(atzinums: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

IMCO komiteja:

Patērētāju uzticība digitālajai videi (2006/2048(INI))
(atzinums: ITRE)

Klientu pārrobežu atbildība saistībā ar pakalpojumu sniegšanu iekšējā tirgū (2006/2049(INI))
(atzinums: JURI)

AGRI komiteja:

Dzīvnieku aizsardzība un labturība 2006. – 2010. gadā (2006/2046(INI))
(atzinums: INTA, ENVI)

Biotehnoloģija: Eiropas lauksaimniecības izredzes un problēmas (2006/2059(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE)

PECH komiteja:

Padomes Regulas (EK) Nr. 1185/2003 par haizivju spuru atdalīšanu uz kuģiem piemērošana (2006/2054(INI))
(atzinums: ENVI)

Rīcības plāns 2006.–2008. gadam, ar kuru vienkāršo un uzlabo kopējo zivsaimniecības politiku (2006/2053(INI))

CULT komiteja:

Eiropas kultūras un arhitektūras mantojums reģionālā līmenī: nozīmes piešķiršana nezināmām vērtībām (2006/2050(INI))
(atzinums: REGI)

JURI komiteja:

Jaunākās izmaiņas un perspektīvas uzņēmējdarbības tiesībās (2006/2051(INI))
(atzinums: ECON)

LIBE komiteja:

Stratēģija un pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai Eiropas Savienībā (2006/2056(INI))
(atzinums: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

FEMM komiteja:

Sievietes starptautiskajā politikā (2006/2057(INI))

Nodošana komitejām

DEVE komiteja:

Sieviešu stāvoklis bruņotu konfliktu laikā un viņu nozīme saistībā ar atjaunošanu un demokrātizācijas procesu valstīs, kurās konflikti ir atrisināti (2005/2215(INI))

nodots atbildīgajai komitejai: FEMM

atzinums: AFET, DEVE

- Ārpolitiskais aspekts cīņā pret starptautisko terorismu (2006/2032(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
(atzinums: DEVE, LIBE)

ITRE komiteja:

Medicīnas ierīču direktīvu pārskatīšana (COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

FEMM komiteja:

Sociālās drošības sistēmu koordinēšana: īstenošanas kārtība (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: FEMM

Dalībvalstu atsevišķu noteikumu saskaņošana attiecībā uz televīzijas apraidi (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

JURI komiteja:

- Pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un demonstrējumu pasākumi (2007-2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

- Kopienas likumdošanas vienkāršošana (2005/2238(REG))

nodots atbildīgajai komitejai: AFCO

atzinums: JURI

Komiteju ciešāka sadarbība

ENVI komiteja:

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisiju un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta informācijai, ar ko groza Direktīvu 72/306/EEK un Direktīvu ../../EK (COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(atzinums: ITRE, TRAN)
Komiteju ciešāka sadarbība ENVI, IMCO

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2006. gada 9. marta lēmumu)

JURI komiteja:

- Jaunākās izmaiņas un perspektīvas uzņēmējdarbības tiesībās (2006/2051(INI))
Komiteju ciešāka sadarbība JURI, ECON

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2006. gada 9. marta lēmumu)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par akcionāru balsstiesību izmantošanu sabiedrībās, kuru juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuru akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2004/109/EK (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Komiteju ciešāka sadarbība JURI, ECON

(Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2006. gada 9. marta lēmumu)


20. Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dok. Nr.

Autors

Paraksti

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck un Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro un Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex un Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey un Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri un Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor un Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite un Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford un Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys un Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx un Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis un Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Ar Parlamenta piekrišanu pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


22. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīts Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta novembra I un II sesijā pieņemtajām rezolūcijām.


23. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 22.03.2006 un 23.03.2006.


24. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

ģenerālsekretārs

priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Juridisks paziņojums - Privātuma politika