Indeks 
Protokół
PDF 217kWORD 146k
Czwartek, 16 marca 2006 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Składanie dokumentów
 4.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)
 5.Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) - aspekty zdrowotne ***I (debata)
 6.Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów ***I (debata)
 7.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady
 8.Oświadczenie Przewodniczącego
 9.Głosowanie
  
9.1.Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) - aspekty zdrowotne ***I (głosowanie)
  
9.2.Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych * (głosowanie)
  
9.3.Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych * (głosowanie)
  
9.4.Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (głosowanie)
  
9.5.Stan negocjacji w sprawie Rady Praw Człowieka (Genewa - 62. sesja - Rada Praw Człowieka ONZ) (głosowanie)
  
9.6.Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia) (głosowanie)
 10.Porządek dzienny i termin składania
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów ***I (ciąg dalszy debaty)
 16.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
16.1.Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególnośći w Naddniestrzu
  
16.2.Kazachstan
  
16.3.Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré
 17.Głosowanie
  
17.1.Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu (głosowanie)
  
17.2.Kazachstan (głosowanie)
  
17.3.Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré (głosowanie)
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 19.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 20.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)
 21.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 22.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10.00.


2. Skład grup politycznych

Grupa IND/DEM poinformowała Przewodniczącego, że Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak i Andrzej Tomasz Zapałowski nie są już jej członkami.

Tym samym zainteresowani posłowie począwczy od 15.03.2006 stali się niezrzeszonymi.

Głos zabrali: Mario Borghezio przeciwstawiając się przyjętej procedurze i uznając ją za niewłaściwą i bezprawną, Roselyne Bachelot-Narquin w sprawie listy obecności, Manuel Medina Ortega aby zaproptestować w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi pisemnej na pytanie, jakie zadał Radzie w trakcie wtorkowej tury pytań i na jakie nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi oraz Francesco Enrico Speroni popierając Mario Borghezio oraz wzywając do sprawdzenia procedury (Przewodniczący przyjął wniosek).


3. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

ECON

opinia

ITRE

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on enhancing supply chain security (COM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

TRAN

opinia

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2011) (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

ITRE

opinia

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji (COM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

EMPL

opinia

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1785/2003 w odniesieniu do systemu przywozu ryżu (COM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

AGRI

opinia

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 3 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniającego Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (COM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

opinia

REGI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 06/2006 - Sekcja III - Komisja (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

BUDG

2) przez posłów:

2.1) propozycje zmian Regulaminu (art. 202 Regulaminu)

- Gargani Giuseppe – Propozycja zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego – zmiana artykułu 201 (B6-0166/2006)
odesłany do komisji przedm_właśc.: AFCO


4. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Zgodnie z art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenie pisemne nr 68, 82/2005 upadło, ponieważ nie uzyskano wymaganej liczby podpisów.


5. Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) - aspekty zdrowotne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - aspekty zdrowotne [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Antonios Trakatellis przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Anders Samuelsen (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), John Bowis w imieniu grupy PPE-DE, Linda McAvan w imieniu grupy PSE, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Andreas Mölzer niezrzeszony, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (która to na początku i na końcu swojego wystąpienia mówiła po irlandzku. Przewodniczący poinformował posłankę, że te części jej wypowiedzi nie zostaną zapisane w sprawozdaniu ani przetłumaczone), Urszula Krupa, Irena Belohorská i Thomas Ulmer.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber i Markos Kyprianou.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 16.03.2006.


6. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - aspekt ochrony konsumentów [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Głos zabrał Markos Kyprianou (członek Komisji).

Marianne Thyssen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Reinhard Rack w sprawie organizacji obrad.

Głos zabrali: Brigitte Douay (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Aloyzas Sakalas (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) i Alexander Stubb w imieniu grupy PPE-DE.

Debata została przerwana na czas głosowania. Ponownie zostanie rozpoczęta po południu.


7. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 10 marca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - COM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 10 marca 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (15623/7/2005 - 6602/2006 - COM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM

- Wspólne stanowisko Rady przyjęte w dniu 9 marca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (13376/1/2005 - 5918/2006 - COM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 23 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (13274/1/2005 - 6207/2006 - COM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 17.03.2006.


PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH
Wiceprzewodniczący

8. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący odczytał oświadczenie Konferencji Przewodniczących w sprawie więzienia na Białorusi wielu opozycjonistów (osobistości politycznych, dziennikarzy i członków organizacji pozarządowych) w tym:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny et Vincuk Viačorka oraz 4 osoby zatrzymane w Pińsku w tym Pavieł Lachnovič a także 6 osób zatrzymanych w Svietłahorsk.

Konferencja Przewodniczących wezwała do natychmiastowego uwolnienia tych osób.

Głos zabrała: Zita Pleštinská.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku “Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE wnosząc, w oparciu o art. 170 ust. 4 Regulaminu, o przeniesienie głosowania nad swoim sprawozdaniem na sesję marzec II (A6-0032/2006) oraz Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, w sprawie tego wniosku.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrał Mirosław Mariusz Piotrowski w sprawie dzisiejszego porannego komunikatu wygłoszonego przez Przewodniczącego na temat składu grup politycznych (pkt 2 protokołu z dnia 16.03.2006).


9.1. Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2007-2013) - aspekty zdrowotne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - aspekty zdrowotne [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0093)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0093)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Kathy Sinnott przedstawiła dwie poprawki ustne do poprawek 120 i 138, które zostały przyjęte;

- Gerard Batten w sprawie procedury głosowania.


9.2. Gwarantowane tradycyjne specjalności produktów rolnych i środków spożywczych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0094)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0094)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem o głosowanie odrębne nad poprawką nr 3;

W trybie głosowania elektronicznego Parlament przyjął wniosek przy 338 głosach za, 134 przeciw, 76 wstrzymanych).


9.3. Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0095)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0095)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem o głosowanie odrębne nad poprawką nr 18;

Parlament przyjął wniosek.


9.4. Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia (2005 r.) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dokumentu strategicznego Komisji w sprawie rozszerzenia (2005 r.) [2005/2206(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0025/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0096)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Zbigniew Zaleski przedstawił poprawkę ustną do ust. 21.

Ponieważ ponad 37 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu wspomnianej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.

- Jan Marinus Wiersma przedstawił poprawkę ustną do poprawki 4/rew, która została przyjęta;

- Elmar Brok (sprawozdawca) sprecyzował, że poprawka 15 upadła w związku z przyjęciem ust. 43.


9.5. Stan negocjacji w sprawie Rady Praw Człowieka (Genewa - 62. sesja - Rada Praw Człowieka ONZ) (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 i B6-0187/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0150/2006

(zastępujący B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 i B6-0187/2006):

złożony przez następujących posłów:

Simon Coveney i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Józef Pinior w imieniu grupy PSE,

Cecilia Malmström i Alexander Lambsdorff w imieniu grupy ALDE,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Inese Vaidere w imieniu grupy UEN.

Panagiotis Beglitis także podpisał się pod projektem rezolucji grupy PSE.

Przyjęto (P6_TA(2006)0097)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Ana Maria Gomes przedstawiła dwie poprawki ustne do ust. 5 i 18, które zostały przyjęte.


9.6. Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia) (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0170/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0098)


10. Porządek dzienny i termin składania

Przewodniczący zaproponował, w związku z decyzją Konferencji Przewodniczących, następujące zmiany porządku dziennego sesji plenarnej w Brukseli w dniach 22 i 23 marca br.:

1. Termin składania:

- Pytania ustne w sprawie bezpieczeństwa dostaw energetycznych Unii Europejskiej (punkt 51 porządku dziennego)

- Oświadczenie Rady: Criteria for EU military crisis management especially in the Democratic Republic of Congo (punkt 79 porządku dziennego)

Przedłużenie terminu składania poprawek i wspólnych projektów rezolucji: 20.03.2006, godz.18.00

- Sprawozdanie w sprawie wpływu zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój [2005/2162(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (punkt 73 porządku dziennego )

Termin składania poprawek: 20.03.2006, godz. 18.00

2. Wpisanie sprawozdania do porządku dziennego w dniu 22.03.2006:

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego prawa umów i rewizji dorobku prawnego: kierunek [2005/2022(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Termin składania poprawek: 20.03.2006, godz.18.00

Parlament zaakceptował powyższe propozycje.


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Elmar Brok - A6-0025/2006

- Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Przygotowania do spotkań w ramach VIII Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej i III Posiedzenia Stron Protokołu z Kartaginy o bezpieczeństwie biologicznym (Kurytyba, Brazylia)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty głosowań:

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej Séance en direct”, w części “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll- call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku “Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Zamiar głosowania:

Wyrażone zamiary głosowania (dotyczące nieoddanych głosów):

Sprawozdanie Elmar Brok - A6-0025/2006

- ustęp 6

   za: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- poprawka 13

   za: Pedro Guerreiro

   przeciw: Fiona Hall

- rezolucja (całość)

   za: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.10 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Roselyne Bachelot-Narquin i Mirosław Mariusz Piotrowski poinformowali, iż byli obecni, ale ich nazwiska nie figurują na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Neena Gill poinformowała, iż była obecna na posiedzeniu w dniu 14.03.2006, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.


14. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy PSE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisji JURI:

Rosa Díez González zamiast Antonio Masip Hidalgo

komisji LIBE:

Antonio Masip Hidalgo zamiast Rosa Díez González.


15. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów ***I (ciąg dalszy debaty)

Głos zabrali: Béatrice Patrie w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Andreas Mölzer niezrzeszony, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (Przewodniczący poprosił posłów z nowych państw członkowskich mających zwyczaj czytania wystąpień podczas sesji plenarnej, aby mówili wolniej celem ułatwienia pracy tłumaczy ustnych) Bogusław Sonik, w sprawie wystąpienia Przewodniczącego oraz Markos Kyprianou (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 23.03.2006.


16. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 4 protokołu z dnia 14.03.2006)


16.1. Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególnośći w Naddniestrzu

Projekty rezolucji B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 i B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, Józef Pinior w imieniu grupy PSE, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Bernd Posselt i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.1 protokołu z dnia 16.03.2006.


16.2. Kazachstan

Projekty rezolucji B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 i B6-0184/2006

Ona Juknevičienė i Albert Jan Maat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Bernd Posselt zaznaczając, że wniósł do sali obrad plenarnych zapaloną świeczkę na znak solidarności z Białorusinami (Przewodniczący poinformował, że ze względów bezpieczeństwa wnoszenie do sali obrad zapalonych przedmiotów jest całkowicie zabronione i poprosił posła o zgaszenie świecy).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter i Janusz Wojciechowski przedłożyli projekty rezolucji.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, John Attard-Montalto w imieniu grupy PSE, Andreas Mölzer niezrzeszony, Karin Scheele i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.2 protokołu z dnia 16.03.2006.


16.3. Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré

Projekty rezolucji B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 i B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer i Marios Matsakis przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Karin Scheele w imieniu grupy PSE, i Urszula Krupa niezrzeszona.

Głos zabrała Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.3 protokołu z dnia 16.03.2006.


17. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku “Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


17.1. Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 i B6-0186/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0168/2006

(zastępujący B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 i B6-0186/2006):

złożony przez następujących posłów:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt i Jürgen Schröder w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma i Marianne Mikko w imieniu grupy PSE,

Jelko Kacin i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE,

Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL,

Zdzisław Zbigniew Podkański i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2006)0099)


17.2. Kazachstan (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 i B6-0184/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0167/2006

(zastępujący B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 i B6-0184/2006):

złożony przez następujących posłów:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano i Bernadette Bourzai w imieniu grupy PSE,

Ona Juknevičienė i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Bart Staes i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer i Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL,
Cristiana Muscardini i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2006)0100)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

Albert Jan Maat przedstawił poprawkę ustną do punktu uzasadnienia B, która została przyjęta.


17.3. Bezkarność w Afryce, a w szczególności sprawa Hissène Habré (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 i B6-0185/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0171/2006

(zastępujący B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 i B6-0185/2006):

złożony przez następujących posłów:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt i Jürgen Schröder w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano i Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE,

Johan Van Hecke, Fiona Hall i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin i Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE,

Luisa Morgantini i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL,

Eoin Ryan i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2006)0101)


18. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty głosowań:

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej Séance en direct”, w części “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll- call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku “Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Zamiar głosowania:

Wyrażone zamiary głosowania (dotyczące nieoddanych głosów)

Prawa człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu (RC-B6-0168/2006)

za: Rainer Wieland


19. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisji ECON

Sytuacja gospodarki europejskiej: sprawozdanie przygotowawcze w sprawie głównych kierunków polityk gospodarczych na 2006 r. (2006/2047(INI))
(opinia: EMPL)

komisji EMPL

Przejściowe rozwiązania w sprawie ograniczenia swobody przemieszczania się pracowników na rynkach pracy UE (2006/2036(INI))

komisji ENVI

- Strategia tematyczna w sprawie środowiska miejskiego (2006/2061(INI))
(opinia: ITRE, TRAN, REGI)

Stan gotowości i plan reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej (2006/2062(INI))
(opinia: LIBE)

Poprawa zdrowia psychicznego ludności - w kierunku strategii zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej (2006/2058(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza (2006/2060(INI))
(opinia: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

komisji IMCO

Zaufanie konsumenta do otoczenia cyfrowego (2006/2048(INI))
(opinia: ITRE)

Odpowiedzialność klienta na poziomie transgranicznym przy dostawie towarów na rynku wewnętrznym (2006/2049(INI))
(opinia: JURI)

komisji AGRI

Ochrona i dobrostan zwierząt na lata 2006-2010 (2006/2046(INI))
(opinia: INTA, ENVI)

Biotechnologia: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie (2006/2059(INI))
(opinia: ENVI, ITRE)

komisji PECH

- Stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków (2006/2054(INI))
(opinia: ENVI)

Plan działania 2006-2008 w sprawie uproszczenia i udoskonalenia wspólnej polityki rybołówstwa (2006/2053(INI))

komisji CULT

Europejskie dziedzictwo kulturowe i architektoniczne na poziomie lokalnym: podkreślenie wartości dziedzictwa nieuznanego (2006/2050(INI))
(opinia: REGI)

komisji JURI

Niedawne wydarzenia i perspektywy w dziedzinie prawa spółek (2006/2051(INI))
(opinia: ECON)

komisji LIBE

Strategie i środki na rzecz integracji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej (2006/2056(INI))
(opinia: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

komisji FEMM

Kobiety w polityce międzynarodowej (2006/2057(INI))

Przydzielenie komisjom

komisji DEVE

Sytuacja kobiet w konfliktach zbrojnych oraz ich rola w odbudowie i procesie demokratyzacji w warunkach pokonfliktowych (2005/2215(INI))

odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM

opinia: AFET, DEVE

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. The external dimension of the fight against international terrorism (2006/2032(INI))

odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
(opinia: DEVE, LIBE)

komisji ITRE

Przegląd dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych (COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

komisji FEMM

Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych: zasady stosowania (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: FEMM

Koordynacja niektórych przepisów Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: CULT
opinia: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

komisji JURI

- Badania, rozwój technologiczny i demonstracja (2007 - 2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Amendment of the Rules to adapt internal procedures to requirements linked to simplification of Community legislation (2005/2238(REG))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO

odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO

opinia: JURI

Ściślejsza współpraca między komisjami

komisji ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów, zmieniającego dyrektywę 72/306/EWG i dyrektywę 00/00/WE (COM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(opinia: ITRE, TRAN)
Ściślejsza współpraca między komisjami ENVI, IMCO

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9.03.2006)

komisji JURI

- Niedawne wydarzenia i perspektywy w dziedzinie prawa spółek (2006/2051(INI))

Ściślejsza współpraca między komisjami JURI, ECON

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9.03.2006)

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy spółek posiadających siedzibę statutową w Państwie Członkowskim i których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i zmieniająca dyrektywę 2004/109/WE (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Ściślejsza współpraca między komisjami JURI, ECON

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 9.03.2006)


20. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 116 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck i Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro i Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex i Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey i Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri i Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor i Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite i Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford i Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys i Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx i Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis i Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


22. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie sesji miesięcznych listopad I i II został rozesłany.


23. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 22.03.2006 i 23.03.2006.


24. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności