Kazalo 
Zapisnik
PDF 204kWORD 141k
Četrtek, 16. marec 2006 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah
 3.Predložitev dokumentov
 4.Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)
 5.Program ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007-2013) – zdravstveni vidiki ***I (razprava)
 6.Program ukrepov skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013) - z vidika varstva potrošnikov ***I (razprava)
 7.Predložitev skupnih stališč Sveta
 8.Izjava predsednika
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Program ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007-2013) – zdravstveni vidiki ***I (glasovanje)
  
9.2.Zajamčene tradicionalne posebnosti kmetijskih proizvodov in živil * (glasovanje)
  
9.3.Zaščita geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila * (glasovanje)
  
9.4.Strateški dokument o širitvi za leto 2005 (glasovanje)
  
9.5.62. zasedanje Komisije ZN za človekove pravice (UNCHR, Ženeva) (glasovanje)
  
9.6.Priprave na srečanje COP-MOP o biološki raznovrstnosti in varnosti (Curitiba, Brazilija) (glasovanje)
 10.Dnevni red in roki za vložitev
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Sestava odborov in delegacij
 15.Program ukrepov skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013) - z vidika varstva potrošnikov ***I (nadaljevanje razprave)
 16.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
16.1.Spoštovanje človekovih pravic v Moldaviji, zlasti v Pridnestrju
  
16.2.Kazahstan
  
16.3.Nekaznivost v Afriki in primer Hissène Habré
 17.Čas glasovanja
  
17.1.Spoštovanje človekovih pravic v Moldaviji, zlasti v Pridnestrju (glasovanje)
  
17.2.Kazahstan (glasovanje)
  
17.3.Nekaznivost v Afriki in primer Hissène Habré (glasovanje)
 18.Popravki in namere glasovanja
 19.Sklepi o določenih dokumentih
 20.Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)
 21.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 22.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 23.Datum naslednjih sej
 24.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.00.


2. Članstvo v političnih skupinah

Skupina IND/DEM je sporočila predsedniku, da so Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak in Andrzej Tomasz Zapałowski prenehali biti njeni člani.

Zadevni poslanci so tako z dnem 15.3.2006 postali samostojni poslanci.

Govorili so Mario Borghezio, ki je izrazil nasprotovanje uporabljenemu postopku, ki ga je označil kot nepravilnega in nezakonitega, Roselyne Bachelot-Narquin o seznamu navzočih, Manuel Medina Ortega, ki je protestiral proti dejstvu, da še ni prejel pisnega odgovora na vprašanje, ki ga je zastavil Svetu v torkovem času za vprašanja in na katerega ni dobil zadovoljivega odgovora, ter Francesco Enrico Speroni, ki je podprl izjavo Maria Borghezia in zahteval, naj se postopek preveri (predsednik je zahtevo vzel na znanje).


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

posredovano

pristojni

ECON

mnenje

ITRE

- Ta naslov trenutno ni na razpolago v vseh jezikih. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on enhancing supply chain security (KOM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

posredovano

pristojni

TRAN

mnenje

LIBE

- Predlog Uredbe Sveta (Euratom) o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri ukrepih v okviru sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo in razširjanje rezultatov raziskav (2007-2011) (KOM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

posredovano

pristojni

ITRE

mnenje

BUDG

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (KOM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

posredovano

pristojni

EMPL

mnenje

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1785/2003 v zvezi z uvoznim režimom za riž (KOM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

posredovano

pristojni

AGRI

mnenje

INTA

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (KOM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

posredovano

pristojni

BUDG

mnenje

REGI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 06/2006 - Oddelek III - Komisija (SEC(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

posredovano

pristojni

BUDG

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlagane spremembe Poslovnika (člen 202 Poslovnika):

Gargani Giuseppe - Predlog spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta - sprememba člena 201
posredovano pristojni: AFCO


4. Pisne izjave (člen 116 Poslovnika)

Pisni izjavi št. 68, 82/2005 nista pridobili zadostnega števila podpisov in sta tako v skladu s členom 116(5) Poslovnika postali brezpredmetni.


5. Program ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007-2013) – zdravstveni vidiki ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007 - 2013) – zdravstveni vidiki [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Govoril je Markos Kyprianou (član Komisije).

Antonios Trakatellis je predstavil poročilo.

Govorili so Anders Samuelsen (pripravljalec mnenja odbora BUDG), John Bowis v imenu skupine PPE-DE, Linda McAvan v imenu skupine PSE, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Adamos Adamou v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Liam Aylward v imenu skupine UEN, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (ki je na začetku in koncu svojega govora govorila v irščini, predsednik jo je opozoril, da ta dela govora ne bosta ne navedena v dobesednem zapisu ne prevedena), Urszula Krupa, Irena Belohorská in Thomas Ulmer.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber in Markos Kyprianou.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 , Zapisnik z dne 16.03.2006.


6. Program ukrepov skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013) - z vidika varstva potrošnikov ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007–2013 ) – z vidika varstva potrošnikov [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Govoril je Markos Kyprianou (član Komisije).

Marianne Thyssen je predstavila poročilo.

Govoril je Reinhard Rack o organizaciji dela.

Govorili so Brigitte Douay (pripravljalka mnenja odbora BUDG), Aloyzas Sakalas (pripravljalec mnenja odbora JURI) in Alexander Stubb v imenu skupine PPE-DE.

Ker je prišel čas glasovanja, se je razprava na tej točki prekinila. Nadaljevala se je popoldne.


7. Predložitev skupnih stališč Sveta

predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja skupna stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in vsakokratnim stališčem Komisije o:

- Skupno stališče Sveta z dne 10. marca 2006 z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - KOM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
posredovano pristojni: ENVI

- Skupno stališče Sveta z dne 10. marca 2006 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (15623/7/2005 - 6602/2006 - KOM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
posredovano pristojni: FEMM

- Skupno Stališče Sveta sprejeto 9. marca 2006 z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (13376/1/2005 - 5918/2006 - KOM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
posredovano pristojni: TRAN

- Skupno Stališče Sveta z dne 23. februarja 2006 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in razveljavitvi Direktive 82/714/EGS (13274/1/2005 - 6207/2006 - KOM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 17.03.2006.


PREDSEDSTVO: Ingo FRIEDRICH
podpredsednik

8. Izjava predsednika

Predsednik je prebral izjavo konference predsednikov o velikem številu zaprtih nasprotnikov režima v Belorusiji (politiki, novinarji in člani NVO), med katerimi so:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny in Vincuk Viačorka, ter še 4 osebe, aretirane v Pinsku, med njimi Pavieł Lachnovič, in 6 oseb, aretiranih v Svietłahorsku.

Konferenca predsednikov je zahtevala takojšnjo izpustitev teh oseb.

Govorila je Zita Pleštinská.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.

Govorili sta Marianne Thyssen, v imenu skupine PPE-DE, ki je na osnovi člena 170(4) Poslovnika zahtevala, da se glasovanje o njenem poročilu (A6-0032/2006) prenese na drugo delno marčevsko zasedanje, in Evelyne Gebhardt v imenu skupine PSE o tej zahtevi.

Parlament je pritrdil zahtevi.

Mirosław Mariusz Piotrowski je govoril o sporočilu glede sestave političnih skupin, ki ga je predsednik podal dopoldne (točka 2 , Zapisnik z dne 16.03.2006).


9.1. Program ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007-2013) – zdravstveni vidiki ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja in varstva potrošnikov (2007 - 2013) – zdravstveni vidiki [COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0093)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0093)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Kathy Sinnott je podala dva ustna predloga spremembe k predlogoma sprememb 120 in 138, ki sta bila upoštevana;

- Gerard Batten o postopku glasovanja.


9.2. Zajamčene tradicionalne posebnosti kmetijskih proizvodov in živil * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil [COM(2005)0694 - COM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0094)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0094)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL je zahteval ločeno glasovanje o predlogu spremembe 3.

Parlament je z EG (338 za, 134 proti, 76 vzdržanih) zahtevo sprejel.


9.3. Zaščita geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila [COM(2005)0698 - COM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2006)0095)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0095)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL je zahteval ločeno glasovanje o predlogu spremembe 18.

Parlament je zahtevo sprejel.


9.4. Strateški dokument o širitvi za leto 2005 (glasovanje)

Poročilo: Strateški dokument Komisije o širitvi za leto 2005 (2005/2206(INI)) - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A6-0025/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0096)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Zbigniew Zaleski je podal ustni predlog spremembe k odstavku 21.

Zaradi nasprotovanja več kot 37 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.

- Jan Marinus Wiersma je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 4/rev, ki je bil upoštevan;

- Elmar Brok (poročevalec) je pojasnil, da je predlog spremembe 15 po sprejetju odstavka 43 postal brezpredmeten.


9.5. 62. zasedanje Komisije ZN za človekove pravice (UNCHR, Ženeva) (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 in B6-0187/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0150/2006

(ki nadomešča B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 in B6-0187/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Simon Coveney in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Józef Pinior v imenu skupine PSE,

Cecilia Malmström in Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE,

Inese Vaidere v imenu skupine UEN.

Panagiotis Beglitis je prav tako podpisnik predloga resolucije skupine PSE.

Sprejeto (P6_TA(2006)0097)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Ana Maria Gomes je podala dva ustna predloga spremembe k odstavkoma 5 in 18, ki sta bila upoštevana.


9.6. Priprave na srečanje COP-MOP o biološki raznovrstnosti in varnosti (Curitiba, Brazilija) (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0170/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2006)0098)


10. Dnevni red in roki za vložitev

Predsednik je v skladu s sklepom konference predsednikov predlagal naslednje spremembe na dnevnem redu zasedanja 22. in 23. marca v Bruslju:

1. Roki za vložitev:

- Ustna vprašanja o zanesljivosti preskrbe z energijo v Evropski uniji (točka 51 dnevnega reda)

- Izjava Sveta: Kriteriji za mirovne akcije Evropske unije, posebno v Demokratični republiki Kongo (točka 79 dnevnega reda)

Podaljšanje roka za vložitev predlogov sprememb in skupnih predlogov resolucij: 20.3.2006, ob 18.00

- Poročilo: Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (2005/2162(INI)) - Odbor za razvoj. Poročevalka: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (točka 73 dnevnega reda)

Rok za vložitev predlogov sprememb: 20.3.2006 ob 18.00

2. Vključitev poročila na dnevni red 22.3.2006:

- Poročilo: Evropsko pogodbeno pravo in revizija pravnega reda Skupnosti: predlagane smernice [2005/2022(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Rok za vložitev predlogov sprememb: 20.3.2006 ob 18.00.

Parlament se je strinjal z navedenimi predlogi.


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Elmar Brok - A6-0025/2006

- Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Priprave na srečanje COP-MOP o biološki raznovrstnosti in varnosti (Curitiba, Brazilija)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki glasovanja:

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani “Séance en direct”, v Prilogi II “Izidi poimenskih glasovanj” in v tiskani različici Priloge “Izidi poimenskih glasovanj”.

Elektronsko različico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Namere glasovanja:

izražene namere glasovanja

Poročilo: Elmar Brok - A6-0025/2006

- odstavek 6

   za: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- predlog spremembe 13

   za: Pedro Guerreiro

   proti: Fiona Hall

- resolucija (kot celota)

   za: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(Seja, ki se je prekinila ob 13.10,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Roselyne Bachelot-Narquin in Mirosław Mariusz Piotrowski sta sporočila, da njuni imeni nista navedeni na seznamu, čeprav sta bila navzoča.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Neena Gill je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča na seji dne 14.03.2006.


14. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine PSE je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

Odbor JURI:

Rosa Díez González namesto Antonia Masipa Hidalga.

Odbor LIBE:

Antonio Masip Hidalgo namesto Rose Díez González.


15. Program ukrepov skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013) - z vidika varstva potrošnikov ***I (nadaljevanje razprave)

Govorili so Béatrice Patrie v imenu skupine PSE, Cecilia Malmström v imenu skupine ALDE, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański v imenu skupine UEN, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (predsednik je pozval poslance iz novih držav članic, ki navadno svoje govore na zasedanju berejo, naj govorijo počasneje in s tem olajšajo delo tolmačem), Bogusław Sonik o predsednikovih besedah in Markos Kyprianou (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.6 , Zapisnik z dne 23.03.2006.


16. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 4 , Zapisnik z dne 14.03.2006)


16.1. Spoštovanje človekovih pravic v Moldaviji, zlasti v Pridnestrju

Predlogi resolucij B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 in B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE-DE, Józef Pinior v imenu skupine PSE, Ryszard Czarnecki samostojni poslanec, Bernd Posselt in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 17.1 , Zapisnik z dne 16.03.2006.


16.2. Kazahstan

Predlogi resolucij B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 in B6-0184/2006

Ona Juknevičienė in Albert Jan Maat sta predstavila predloge resolucij.

Govoril je Bernd Posselt, ki je povedal, da je v znak solidarnosti z Belorusi v dvorano prinesel prižgano svečo (predsednik ga je obvestil, da varnostni predpisi prepovedujejo vsako vnašanje gorečih predmetov na zasedanje, in zahteval, naj svečo ugasne).

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter in Janusz Wojciechowski so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, John Attard-Montalto v imenu skupine PSE, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Karin Scheele in Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 17.2 , Zapisnik z dne 16.03.2006.


16.3. Nekaznivost v Afriki in primer Hissène Habré

Predlogi resolucij B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 in B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer in Marios Matsakis so predstavili predloge resolucij.

Govorili sta Karin Scheele v imenu skupine PSE, in Urszula Krupa samostojna poslanka.

Govorila je Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 17.3 , Zapisnik z dne 16.03.2006.


17. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


17.1. Spoštovanje človekovih pravic v Moldaviji, zlasti v Pridnestrju (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 in B6-0186/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0168/2006

(ki nadomešča B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 in B6-0186/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt in Jürgen Schröder v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma in Marianne Mikko v imenu skupine PSE,

Jelko Kacin in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE,

Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL,

Zdzisław Zbigniew Podkański in Inese Vaidere v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2006)0099)


17.2. Kazahstan (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 in B6-0184/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0167/2006

(ki nadomešča B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 in B6-0184/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano in Bernadette Bourzai v imenu skupine PSE,

Ona Juknevičienė in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Bart Staes in Cem Özdemir v imenu skupine Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer in Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL,
Cristiana Muscardini in Janusz Wojciechowski v imenu skupine UEN.

Sprejeto (P6_TA(2006)0100)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Albert Jan Maat je podal ustni predlog spremembe k uvodni izjavi B, ki je bil upoštevan.


17.3. Nekaznivost v Afriki in primer Hissène Habré (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 in B6-0185/2006

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0171/2006

(ki nadomešča B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 in B6-0185/2006):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt in Jürgen Schröder v imenu skupine PPE-DE,

Pasqualina Napoletano in Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE,

Johan Van Hecke, Fiona Hall in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE,

Luisa Morgantini in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL,

Eoin Ryan in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2006)0101)


18. Popravki in namere glasovanja

Popravki glasovanja:

Popravki glasovanj se nahajajo na spletni strani “Séance en direct”, v Prilogi II “Izidi poimenskih glasovanj” in v tiskani različici Priloge “Izidi poimenskih glasovanj”.

Elektronsko različico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Namere glasovanja:

Izražene so bile naslednje namere glasovanja (neoddani glasovi):

Spoštovanje človekovih pravic v Moldaviji, zlasti v Pridnestrju (RC-B6-0168/2006)

za: Rainer Wieland


19. Sklepi o določenih dokumentih

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 45 Poslovnika)

Odbor ECON

Stanje evropskega gospodarstva: pripravljano poročilo o širših smernicah gospodarske politike za leto 2006 (2006/2047(INI))
(mnenje: EMPL)

Odbor EMPL

Prehodna ureditev za omejevanje prostega gibanja delavcev na trgih delovne sile Evropske unije (2006/2036(INI))

Odbor ENVI

Tematska strategija za urbano okolje (2006/2061(INI))
(mnenje: ITRE, TRAN, REGI)

Načrtovanje pripravljenosti in odziva Evropske skupnosti na pandemijo influence v Evropski skupnosti in okrepljena koordinacija pri nujnih zdravstvenih primerih na ravni Evropske unije (2006/2062(INI))
(mnenje: LIBE)

Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva - Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko unijo (2006/2058(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Tematska strategija o onesnaževanju zraka (2006/2060(INI))
(mnenje: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

Odbor IMCO

Zaupanje potrošnikov v digitalno okolje (2006/2048(INI))
(mnenje: ITRE)

Čezmejna odgovornost do strank pri nudenju storitev na notranjem trgu (2006/2049(INI))
(mnenje: JURI)

Odbor AGRI

Zaščita in dobro počutje živali 2006-2010 (2006/2046(INI))
(mnenje: INTA, ENVI)

Biotehnologija: obeti in izzivi za kmetijstvo v Evropi (2006/2059(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE)

Odbor PECH

Izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (2006/2054(INI))
(mnenje: ENVI)

Akcijski načrt 2006–2008 za poenostavitev in izboljšanje skupne ribiške politike (2006/2053(INI))

Odbor CULT

Evropska kulturna in arhitekturna dediščina na lokalni ravni: promocija nepriznane dediščine (2006/2050(INI))
(mnenje: REGI)

Odbor JURI

Nedavni razvoj dogodkov in obeti na področju prava družb (2006/2051(INI))
(mnenje: ECON)

Odbor LIBE

Strategije in sredstva za zagotavljanje vključevanje državljanov tretjih držav v Evropsko unijo (2006/2056(INI))
(mnenje: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

Odbor FEMM

Ženske v mednarodni politiki (2006/2057(INI))

Napotitev na odbore

Odbor DEVE

Položaj žensk v oboroženih spopadih in njihova vloga pri obnovi in demokratičnem procesu v državah, kjer so se nedavno končali konflikti (2005/2215(INI))

posredovano pristojni: FEMM

mnenje: AFET, DEVE

- Zunanja dimenzija boja proti mednarodnemu terorizmu (2006/2032(INI))
posredovano pristojni: AFET
(mnenje: DEVE, LIBE)

Odbor ITRE

Sprememba direktiv o medicinskih pripomočkih (COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO

Odbor FEMM

Koordinacija sistemov socialne varnosti: pravila za izvajanje (COM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: FEMM

Usklajevanje nekaterih predpisov držav članic o razširjanju televizijskih programov (COM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
posredovano pristojni: CULT
mnenje: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

Odbor JURI

- Raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) (COM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

- Poenostavitev zakonodaje Skupnosti (2005/2238(REG))

posredovano pristojni: AFCO

mnenje: JURI

Okrepljeno sodelovanje med odbori

Odbor ENVI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije, o dostopu do informacij za popravilo vozil in o spremembi Direktive 72/306/EGS in Direktive 00/00/ES (KOM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(mnenje: ITRE, TRAN)
Okrepljeno sodelovanje med odbori ENVI, IMCO

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.3.2006)

Odbor JURI

- Nedavni razvoj dogodkov in obeti na področju prava družb (2006/2051(INI))

Okrepljeno sodelovanje med odbori JURI, ECON

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.3.2006)

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju glasovalnih pravic delničarjev družb, ki imajo sedež v državi članici in katerih delnice so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, ter o spremembi Direktive 2004/109/ES (COM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Okrepljeno sodelovanje med odbori JURI, ECON

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9.3.2006)


20. Pisne izjave v registru (člen 116 Poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile naslednje, v registru zabeležene izjave (člen 116(3) Poslovnika):

Št. dokumenta

Avtor

Podpisi

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck in Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro in Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex in Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey in Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri in Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor in Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite in Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford in Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys in Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx in Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis in Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


22. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Razdeljeno je bilo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim in drugim novembrskim zasedanjem.


23. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 22.03.2006 in 23.03.2006.


24. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Opazovalci

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov