Index 
Protokoll
PDF 210kWORD 148k
Torsdagen den 16 mars 2006 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Inkomna dokument
 4.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 5.Gemenskapens handlingsprogram inom hälsoområdet (2007-2013) ***I (debatt)
 6.Gemenskapens handlingsprogram inom konsumentskyddsområdet (2007-2013) ***I (debatt)
 7.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  
9.1.Gemenskapens handlingsprogram inom hälsoområdet (2007-2013) ***I (omröstning)
  
9.2.Garanterade traditionella specialiteter när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel * (omröstning)
  
9.3.Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel * (omröstning)
  
9.4.Strategidokumentet inför utvidgningen (2005) (omröstning)
  
9.5.Läget i förhandlingarna om rådet för mänskliga rättigheter (Genève - 62:a mötet - MR-rådet) (omröstning)
  
9.6.Förberedelser inför partsmötet om biologisk mångfald och biosäkerhet (Curitiba, Brasilien) (omröstning)
 10.Föredragningslistan och tidsfrister för ingivande av dokument
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Gemenskapens handlingsprogram inom konsumentskyddsområdet (2007-2013) ***I (fortsättning på debatten)
 16.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
16.1.Mänskliga rättigheter i Moldavien, särskilt Transnistrien
  
16.2.Kazakhstan
  
16.3.Straffrihet i Afrika, särskilt ärendet Hissène Habré
 17.Omröstning
  
17.1.Mänskliga rättigheter i Moldavien, särskilt Transnistrien (omröstning)
  
17.2.Kazakhstan (omröstning)
  
17.3.Straffrihet i Afrika, särskilt ärendet Hissène Habré (omröstning)
 18.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter
 19.Beslut om vissa dokument
 20.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 21.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 22.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.


2. De politiska gruppernas sammansättning

Talmannen tillkännagav att IND/DEM-gruppen hade meddelat att Umberto Bossi, Matteo Salvini, Mario Borghezio, Francesco Enrico Speroni, Dariusz Maciej Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak och Andrzej Tomasz Zapałowski inte längre ingick i denna grupp.

Dessa ledmöter hade därmed blivit grupplösa från om med den 15.03.2006.

Talare: Mario Borghezio protesterade mot det förfarande som följts, vilket han menade var inkorrekt och olagligt, Roselyne Bachelot-Narquin yttrade sig om närvarolistan, Manuel Medina Ortega protesterade mot de faktum att han ännu inte erhållit något skriftligt svar på en fråga som han ställt till rådet under tisdagens frågestund och som han inte fått något tillfredsställande svar på, och Francesco Enrico Speroni uttryckte sitt stöd för Mario Borghezio inlägg och begärde att förfarandet skulle kontrolleras. (Talmannen noterade denna begäran.)


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ECON

rådgivande utskott

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrat skydd i försörjningskedjan (KOM(2006)0079 - C6-0074/2006 - 2006/0025(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

TRAN

rådgivande utskott

LIBE

- Förslag till rådets förordning (Euratom) om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007-2011) (KOM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

ITRE

rådgivande utskott

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2006)0091 - C6-0082/2006 - 2006/0033(COD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

EMPL

rådgivande utskott

INTA, BUDG, ECON, ITRE, IMCO, REGI

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1785/2003 i fråga om importreglerna för ris (KOM(2006)0098 - C6-0085/2006 - 2006/0028(CNS)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

AGRI

rådgivande utskott

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond enligt punkt 3 i det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond som komplettering till det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (KOM(2006)0114 - C6-0086/2006 - 2006/2064(ACI)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

rådgivande utskott

REGI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 06/2006 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2006)0243 - C6-0088/2006 - 2006/2065(GBD)).

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

2) från ledamöterna

2.1) förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 202 i arbetsordningen)

Gargani Giuseppe - Förslag till ändring av Europaparlamentets arbetsordning om att ändra artikel 201
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO


4. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 68/2005 och 82/2005, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


5. Gemenskapens handlingsprogram inom hälsoområdet (2007-2013) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013 – hälsoaspekter [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006).

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Antonios Trakatellis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Anders Samuelsen (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), John Bowis för PPE-DE-gruppen, Linda McAvan för PSE-gruppen, Holger Krahmer för ALDE-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Ria Oomen-Ruijten, Evangelia Tzampazi, Georgs Andrejevs, Caroline Lucas, Bairbre de Brún (som talade iriska i början och slutet av sitt inlägg, varpå talmannen påpekade att de delarna inte skulle komma att återges i det fullständiga förhandlingsreferatet och inte heller översättas), Urszula Krupa, Irena Belohorská och Thomas Ulmer.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Dorette Corbey, Frédérique Ries, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, Zuzana Roithová, Anne Ferreira, Marios Matsakis, Avril Doyle, Karin Jöns, Frieda Brepoels, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christofer Fjellner, David Casa, Péter Olajos, Richard Seeber och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 16.03.2006.


6. Gemenskapens handlingsprogram inom konsumentskyddsområdet (2007-2013) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013 – konsumentfrågor [KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marianne Thyssen (A6-0032/2006)

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Marianne Thyssen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Reinhard Rack yttrade sig om arbetets organisation.

Talare: Brigitte Douay (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Aloyzas Sakalas (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Alexander Stubb för PPE-DE-gruppen.

Eftersom det var dags för omröstning avbröts debatten. Den skulle återupptas på eftermiddagen.


7. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 10 mars 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (15763/3/2005 - 6603/2006 - KOM(2006)0118 - C6-0087/2006 - 2004/0217(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 10 mars 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (15623/7/2005 - 6602/2006 - KOM(2006)0108 - C6-0089/2006 - 2004/0084(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM

- Rådets gemensamma ståndpunkt antagen den 9 mars 2006 av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (13376/1/2005 - 5918/2006 - KOM(2006)0128 - C6-0090/2006 - 2000/0069(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 23 februari 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG (13274/1/2005 - 6207/2006 - KOM(2006)0126 - C6-0091/2006 - 1997/0335(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 17.03.2006.


ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman

8. Uttalande av talmannen

Talmannen läste upp en förklaring från talmanskonferensen om fängslandet av ett stort antal personer från den politiska oppositionen (politiker, journalister och personer som är engagerade i frivilligorganisationer) i Vitryssland, bland andra:

Siarhiej Malčyk, Viktar Sazonaǔ, Vadzim Sarančukoǔ, Andrej Pisalnik, Mikoła Lemianoǔski, Alaksiej Trubkin, Siaržuk Hudzilin, Jaǔhien Vaǔkaǔviec, Aleś Čurejka, Vital Broǔka, Vasil Leǔčanka, Tacciana Klimovič, Dzmitry Šymanski, Ryhor Bakijevič, Anatol Labiedžka, Siarhiej Niaroǔny och Vincuk Viačorka, samt fyra andra personer som gripits i Pinsk, bland andra Pavieł Lachnovič, och sex personer som gripits i Svietłahorsk.

Talmanskonferensen krävde ett omedelbart frisläppande av dessa personer.

Zita Pleštinská yttrade sig.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Talare: Marianne Thyssen för PPE-DE-gruppen, begärde, på grundval av artikel 170.4 i arbetsordningen, att omröstningen om hennes betänkande (A6-0032/2006) skulle skjutas upp till sammanträdesperioden mars II och Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen yttrade sig om denna begäran.

Parlamentet gav sitt samtycke till denna begäran.

Talare: Mirosław Mariusz Piotrowski yttrade sig om det tillkännagivande som talmannen gjort under förmiddagen om de politiska gruppernas sammansättning (punkt 2 i protokollet av den 16.03.2006).


9.1. Gemenskapens handlingsprogram inom hälsoområdet (2007-2013) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013 – hälsoaspekter [KOM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Antonios Trakatellis (A6-0030/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0093)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0093)

Inlägg om omröstningen:

- Kathy Sinnott lade fram två muntliga ändringsförslag till ändringsförslagen 120 och 138, vilka beaktades.

- Gerard Batten yttrade sig om omröstningsförfarandet.


9.2. Garanterade traditionella specialiteter när det gäller jordbruksprodukter och livsmedel * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel [KOM(2005)0694 - KOM(2005)0694 - 2005/0270(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0033/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0094)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0094)

Inlägg om omröstningen:

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen begärde att särskild omröstning skulle hållas om ändringsförslag 3.

Parlamentet biföll denna begäran genom elektronisk omröstning (338 för, 134 emot, 76 nedlagda röster).


9.3. Skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel [KOM(2005)0698 - 2005/0275(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0034/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0095)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0095)

Inlägg om omröstningen:

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen begärde att särskild omröstning skulle hållas om ändringsförslag 18.

Parlamentet biföll denna begäran.


9.4. Strategidokumentet inför utvidgningen (2005) (omröstning)

Betänkande om kommissionens strategidokument inför utvidgningen (2005) [2005/2206(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A6-0025/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0096)

Inlägg om omröstningen:

- Zbigniew Zaleski lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 21.

Talmannen konstaterade att det muntliga ändringsförslaget inte kunde beaktas, eftersom minst 37 ledamöter motsatte sig detta. Det införlivades således inte.

- Jan Marinus Wiersma lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 4/rev, vilket beaktades.

- Elmar Brok (föredragande) preciserade att ändringsförslag 15 bortföll till följd av att punkt 43 antagits.


9.5. Läget i förhandlingarna om rådet för mänskliga rättigheter (Genève - 62:a mötet - MR-rådet) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 och B6-0187/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0150/2006

(ersätter B6-0150/2006, B6-0151/2006, B6-0154/2006, B6-0169/2006 och B6-0187/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Simon Coveney och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Józef Pinior för PSE-gruppen,

Cecilia Malmström och Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen,

Hélène Flautre, Frithjof Schmidt och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Inese Vaidere för UEN-gruppen.

Panagiotis Beglitis hade också skrivit under PSE-gruppens resolutionsförslag.

Antogs (P6_TA(2006)0097)

Inlägg om omröstningen:

- Ana Maria Gomes lade fram två muntliga ändringsförslag till punkterna 5 och 18, vilka beaktades.


9.6. Förberedelser inför partsmötet om biologisk mångfald och biosäkerhet (Curitiba, Brasilien) (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0170/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0098)


10. Föredragningslistan och tidsfrister för ingivande av dokument

Talmannen föreslog på grundval av ett beslut från talmanskonferensen följande ändringar av föredragningslistan för sammanträdesperioden den 22–23 mars 2006 i Bryssel:

1. Tidsfrister för ingivande av dokument:

- Muntliga frågor om säkrad energiförsörjning i Europeiska unionen (punkt 51 i föredragningslistan)

- Uttalande av rådet: Europeiska unionens kriterier för fredsbevarande, särskilt i Demokratiska republiken Kongo (punkt 79 i föredragningslistan)

Förlängning av tidsfristen för ingivande av ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslag: 20.03.2006, kl. 18.00.

- Betänkande om de ekonomiska partnerskapsavtalens effekter på utvecklingen [2005/2162(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Luisa Morgantini (A6-0053/2006) (punkt 73 i föredragningslistan)

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20.03.2006, kl. 18.00.

2. Uppförande av ett betänkande på föredragningslistan för den 22.03.2006:

- Betänkande om Europeisk avtalsrätt och översynen av gemenskapens regelverk: det fortsatta arbetet [2005/2022(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20.03.2006, kl. 18.00.

Parlamentet godkände dessa förslag.


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Elmar Brok - A6-0025/2006

- Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Andreas Mölzer, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola

Förberedelser inför partsmötet om biologisk mångfald och biosäkerhet (Curitiba, Brasilien)

- Marie Anne Isler Béguin


12. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter

Rättelser till avgivna röster:

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Röstavsikter:

Följande röstavsikter (angående icke avgivna röster) hade angivits:

Betänkande Elmar Brok - A6-0025/2006

- punkt 6

   ja: Gilles Savary, Antolín Sánchez Presedo, Marielle De Sarnez

- ändringsförslag 13

   ja: Pedro Guerreiro

   nej: Fiona Hall

- resolutionen (i sin helhet)

   ja: Ioannis Varvitsiotis, Giorgos Dimitrakopoulos


(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Roselyne Bachelot-Narquin och Mirosław Mariusz Piotrowski hade låtit meddela att de hade varit närvarande men att deras namn inte förekom på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Neena Gill hade låtit meddela att hon hade varit närvarande under sammanträdet den 14.03.2006 men att hennes namn inte förekom på närvarolistan.


14. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PSE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

utskottet JURI:

Rosa Díez González i stället för Antonio Masip Hidalgo

utskottet LIBE:

Antonio Masip Hidalgo i stället för Rosa Díez González.


15. Gemenskapens handlingsprogram inom konsumentskyddsområdet (2007-2013) ***I (fortsättning på debatten)

Talare: Béatrice Patrie för PSE-gruppen, Cecilia Malmström för ALDE-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (talmannen uppmanade de ledamöter från de nya länderna som hade för vana att läsa upp sina inlägg i kammaren att prata långsammare, för att underlätta tolkarnas arbete), Bogusław Sonik, som yttrade sig om talmannens påpekande, och Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 23.03.2006.


16. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 4 i protokollet av den 14.03.2006).


16.1. Mänskliga rättigheter i Moldavien, särskilt Transnistrien

Resolutionsförslag B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 och B6-0186/2006

Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Erik Meijer, Elisabeth Schroedter och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Józef Pinior för PSE-gruppen, Ryszard Czarnecki, grupplös, Bernd Posselt och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.1 i protokollet av den 16.03.2006.


16.2. Kazakhstan

Resolutionsförslag B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-01772006, B6-0181/2006 och B6-0184/2006

Ona Juknevičienė och Albert Jan Maat presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt sa att han tagit med sig ett brinnande ljus in i kammaren som ett uttryck för solidaritet med det vitryska folket. (Talmannen påpekade att det enligt säkerhetsföreskrifterna är absolut förbjudet att ta med sig brinnande föremål in i kammaren och bad honom att släcka ljuset.)

Józef Pinior, Erik Meijer, Carl Schlyter och Janusz Wojciechowski presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, John Attard-Montalto för PSE-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Karin Scheele och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.2 i protokollet av den 16.03.2006.


16.3. Straffrihet i Afrika, särskilt ärendet Hissène Habré

Resolutionsförslag B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 och B6-0185/2006

Raül Romeva i Rueda, Jürgen Schröder, Ana Maria Gomes, Erik Meijer och Marios Matsakis presenterade resolutionsförslagen.

Talare: Karin Scheele för PSE-gruppen, och Urszula Krupa, grupplös.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.3 i protokollet av den 16.03.2006.


17. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


17.1. Mänskliga rättigheter i Moldavien, särskilt Transnistrien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 och B6-0186/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0168/2006

(ersätter B6-0168/2006, B6-0174/2006, B6-0178/2006, B6-0180/2006, B6-0183/2006 och B6-0186/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Bogusław Sonik, Charles Tannock, Bernd Posselt och Jürgen Schröder för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma och Marianne Mikko för PSE-gruppen,

Jelko Kacin och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen,

Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen,

Zdzisław Zbigniew Podkański och Inese Vaidere för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0099)


17.2. Kazakhstan (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 och B6-0184/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0167/2006

(ersätter B6-0167/2006, B6-0173/2006, B6-0175/2006, B6-0177/2006, B6-0181/2006 och B6-0184/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Albert Jan Maat, Jürgen Schröder och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Bernadette Bourzai för PSE-gruppen,

Ona Juknevičienė och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Bart Staes och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto, André Brie, Erik Meijer och Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen,
Cristiana Muscardini och Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2006)0100)

Inlägg om omröstningen:

Albert Jan Maat lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl B, vilket beaktades.


17.3. Straffrihet i Afrika, särskilt ärendet Hissène Habré (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 och B6-0185/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0171/2006

(ersätter B6-0171/2006, B6-0172/2006, B6-0176/2006, B6-0179/2006, B6-0182/2006 och B6-0185/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Nirj Deva, Maria Martens, Bernd Posselt och Jürgen Schröder för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen,

Johan Van Hecke, Fiona Hall och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Marie-Hélène Aubert, Marie Anne Isler Béguin och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen,

Luisa Morgantini och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen,

Eoin Ryan och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2006)0101)


18. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter

Rättelser till avgivna röster:

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Röstavsikter:

Följande röstavsikter (angående icke avgivna röster) hade angivits:

Mänskliga rättigheter i Moldavien, särskilt Transnistrien (RC-B6-0168/2006)

ja: Rainer Wieland


19. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet ECON

Situationen för den europeiska ekonomin: förberedande rapport om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för 2006 (2006/2047(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

utskottet EMPL

Den övergångsordning som begränsar arbetstagarnas fria rörlighet på Europeiska unionens arbetsmarknader (2006/2036(INI))

utskottet ENVI

Den temainriktade strategin för stadsmiljön (2006/2061(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, TRAN, REGI)

Gemenskapens beredskapsplan för influensapandemier och bättre samordning av krisberedskapen på folkhälsoområdet i EU (2006/2062(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

Förbättring av befolkningens psykiska hälsa - Mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen (2006/2058(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, LIBE, FEMM)

Tematisk strategi för luftförorening (2006/2060(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, TRAN, REGI, AGRI)

utskottet IMCO

Konsumenternas förtroende i en digital omgivning (2006/2048(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

Gränsöverskridande kundansvar vid tillhandahållande av tjänster på den inre marknaden (2006/2049(INI))
(rådgivande utskott: JURI)

utskottet AGRI

Djurskydd och djurs välbefinnande 2006-2010 (2006/2046(INI))
(rådgivande utskott: INTA, ENVI)

Bioteknik: framtidsutsikterna och utmaningarna för jordbruket i Europa (2006/2059(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, ITRE)

utskottet PECH

Tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg (2006/2054(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

Handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma fiskeripolitiken (2006/2053(INI))

utskottet CULT

Det europeiska kultur- och arkitekturarvet på lokal nivå: att låta det underskattade arvet komma till sin rätt (2006/2050(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

utskottet JURI

Den senaste utvecklingen och framtidsutsikterna för bolagsrätten (2006/2051(INI))
(rådgivande utskott: ECON)

utskottet LIBE

Strategier och medel för att åstadkomma integration av tredjelandsmedborgare inom Europeiska unionen (2006/2056(INI))
(rådgivande utskott: AFET, DEVE, EMPL, CULT, FEMM)

utskottet FEMM

Kvinnor i den internationella politiken (2006/2057(INI))

Hänvisningar till utskott

utskottet DEVE

Kvinnornas situation i väpnade konflikter och deras roll i återuppbyggnaden och den demokratiska processen i länder som just genomgått en konflikt (2005/2215(INI))

hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM

rådgivande utskott: AFET, DEVE

- Den externa dimensionen av kampen mot internationell terrorism (2006/2032(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
(rådgivande utskott: DEVE, LIBE)

utskottet ITRE

- Översyn av direktiven om medicintekniska produkter (KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

utskottet FEMM

- Samordning av socialförsäkringssystemen: tillämpningsbestämmelser (KOM(2006)0016 - C6-0037/2006 - 2006/0006(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM

- Samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller sändningsverksamhet för television (KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: ECON, ITRE, IMCO, LIBE, FEMM

utskottet JURI

- Forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013) (KOM(2005)0119 [01] - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: BUDG, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, JURI, FEMM

- Förenkling av gemenskapslagstiftning (2005/2238(REG))

hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO

rådgivande utskott: JURI

Förstärkt samarbete mellan utskott

utskottet ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp, om tillgång till reparationsinformation och om ändring av direktiv 72/306/EEG och direktiv 00/00/EG (KOM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD))
(rådgivande utskott: ITRE, TRAN)
Förstärkt samarbete mellan utskott ENVI, IMCO

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.03.2006)

utskottet JURI

- Den senaste utvecklingen och framtidsutsikterna för bolagsrätten (2006/2051(INI))
Förstärkt samarbete mellan utskott JURI, ECON

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.03.2006)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utnyttjande av rösträtter av aktieägare i företag som har sitt säte i en medlemsstat och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2004/109/EG (KOM(2005)0685 - C6-0003/2006 - 2005/0265(COD))
Förstärkt samarbete mellan utskott JURI, ECON

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9.03.2006)


20. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Talmannen informerade, i enlighet med artikel 116.3 i arbetsordningen, parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar:

Dokument nr

Från

Underskrifter

68/2005

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck och Konrad Szymański

187

75/2005

Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro och Bogusław Sonik

362

83/2005

Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Kader Arif, Françoise Castex och Jean Louis Cottigny

72

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey och Karin Scheele

285

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri och Pia Elda Locatelli

70

3/2006

Andreas Mölzer

21

4/2006

Andreas Mölzer

9

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor och Monika Beňová

126

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite och Mogens N.J. Camre

97

7/2006

David Martin, Glyn Ford och Neil Parish

144

8/2006

Filip Kaczmarek

41

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys och Koenraad Dillen

11

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx och Jeanine Hennis-Plasschaert

39

12/2006

Jean-Claude Martinez

7

13/2006

Maciej Marian Giertych

11

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis och Thijs Berman

47

15/2006

Andreas Mölzer

11

16/2006

Matteo Salvini

6

17/2006

Daniel Strož

6


21. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering i början av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


22. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioderna november I och II hade delats ut.


23. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 22.03.2006 23.03.2006.


24. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.50.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatörer

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy