Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

9. Ημερήσια διάταξη
Πλήρη Πρακτικά

Η ημερήσια διάταξη των εργασιών καθορίστηκε ( σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2006) και διανεμήθηκε ένα διορθωτικό στην ημερήσια διάταξη(PE 369.607/OJ/COR).

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος, βάσει των άρθρων 103 και 130 του Κανονισμού, ζητεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου δήλωση της Επιτροπής για την κατάσταση στην Λευκορωσία (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι το θέμα θα εξεταστεί από την Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία είναι αρμόδια για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, κατά την προσεχή της συνεδρίαση).

Παρεμβαίνουν επ' αυτού του αιτήματος οι Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία προτείνει να διοργανωθεί, σήμερα ή αύριο, συζήτηση σχετικά με τη Λευκορωσία (Ο Πρόεδρος της υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 132, παράγραφος 1, του Κανονισμού και δηλώνει πως δεν μπορεί να δώσει συνέχεια σ' αυτή την πρόταση), Mario Borghezio, ο οποίος παρεμβαίνει επί της διαδικασίας βάσει της οποίας έντεκα βουλευτές αποκλείσθηκαν από την Ομάδα IND/DEM (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006) (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Ομάδας IND/DEM), Kathalijne Maria Buitenweg, η οποία επιμένει να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση της Jeanine Hennis-Plasschaert (Ο Πρόεδρος της απαντά ότι είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον Κανονισμό), Hans-Gert Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος ζητεί να εγγραφεί συζήτηση στην αυριανή ημερήσια διάταξη, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος υποστηρίζει το αίτημα του Hans-Gert Poettering εκφράζοντας παρόλα αυτά τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, Jeanine Hennis-Plasschaert, η οποία καταδεικνύει ότι τώρα έχει συγκεντρώσει τριάντα-επτά υπογραφές για να ζητήσει την εγγραφή της συζήτησης, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson και Hans-Gert Poettering.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι εάν υποβληθεί σήμερα το βράδυ στην Προεδρία αίτηση την οποία υπογράφουν τριάντα-επτά βουλευτές για την εγγραφή αυτού του σημείου στην αυριανή ημερήσια διάταξη, το Σώμα θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου