Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 maart 2006 - Brussel

9. Agenda
CRE

De agenda is vastgesteld (punt 15 van de notulen van 13.03.2006) en een corrigendum op de agenda is rondgedeeld (PE 369.607/OJ/COR).

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, die op grond van artikelen 103 en 130 van het Reglement verzoekt om inschrijving op de agenda van de volgende vergaderperiode van een verklaring van de Commissie wordt geplaatst over de situatie in Wit-Rusland (de Voorzitter antwoordt dat de kwestie door de Conferentie van voorzitters, die bevoegd is voor de opstelling van de ontwerpagenda, op haar volgende vergadering zal worden behandeld).

Over dit verzoek wordt het woord gevoerd door Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, die voorstelt vandaag of morgen een debat over Wit-Rusland te houden (de Voorzitter herinnert aan het bepaalde in artikel 132, lid 1 van Reglement en verklaart geen gevolg te kunnen geven aan dit voorstel), Mario Borghezio, die terugkomt op de procedure waarbij elf leden uit de IND/DEM-Fractie zijn gesloten (punt 2 van de notulen van 16.03.2006) (de Voorzitter antwoordt dat het om een interne aangelegenheid van de IND/DEM-Fractie gaat), Kathalijne Maria Buitenweg, die erop aandringt dat het voorstel van Jeanine Hennis-Plasschaert in stemming wordt gebracht (de Voorzitter antwoordt dat hij het Reglement moet naleven), Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, die wenst dat een debat op de agenda van morgen wordt ingeschreven, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, die het verzoek van Hans-Gert Poettering steunt, doch tegelijkertijd kanttekeningen plaatst bij de gevolgde procedure, Jeanine Hennis-Plasschaert, die mededeelt thans 37 handtekeningen te verzamelen met het oog op inschrijving van het debat op de agenda, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson en Hans-Gert Poettering.

De Voorzitter deelt mede dat, mocht vanavond een door 37 leden ondertekend verzoek om inschrijving van dit punt op de agenda van morgen bij de Voorzitter worden ingediend, het Parlement zich hierover aan het begin van de vergadering van morgen zal moeten uitspreken.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid