Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

11. Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2007 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ετήσια πολιτική στρατηγική για το 2007

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει η Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Guntars Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis και Margarita Starkevičiūtė.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Janusz ONYSZKIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Stubb και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου