Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0189/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

12. Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0007/2006) που κατέθεσε ο Giles Chichester, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς το Συμβούλιο: Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B6-0009/2006)

Προφορική ερώτηση (O-0008/2006) που κατέθεσε ο Giles Chichester, εξ ονόματος της επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B6-0010/2006)

Ο Giles Chichester αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Robert Goebbels, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Umberto Pirilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, μη εγγεγραμμένος, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Δημήτριος Παπαδημούλης και Konrad Szymański.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Διαμάντω Μανωλάκου, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Κατερίνα Μπατζελή, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler και Andris Piebalgs.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi και Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B6-0189/2006

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού (B6-0192/2006

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski και Alejo Vidal-Quadras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B6-0198/2006

- Claude Turmes, Rebecca Harms και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B6-0201/2006

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma και Mechtild Rothe, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B6-0202/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.03.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου