Seznam 
Zápis
PDF 162kWORD 76k
Středa, 22. března 2006 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 3.Předložení dokumentů
 4.Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)
 5.Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 6.Právní profese a obecný zájem na fungování právních systémů (předložené návrhy usnesení)
 7.Sdělení předsednictva
 8.Přivítání
 9.Pořad jednání
 10.Přivítání
 11.Politická strategie na rok 2007 (rozprava)
 12.Zajištění dodávek energií v Evropské unii (rozprava)
 13.Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo (rozprava)
 14.Revize dohody z Cotonou a stanovení částky 10. ERF (rozprava)
 15.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 16.Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvoj (rozprava)
 17.Evropské politické strany (rozprava)
 18.Evropské smluvní právo a přezkum acquis: cesta vpřed (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání
 20.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 15:00.


2. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


3. Předložení dokumentů

Od poslanců byly předloženy tyto dokumenty:

návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu):

- Muscardini Cristiana – Návrh usnesení o anarchii na internetu (B6-0188/2006).

předáno

příslušný

LIBE

stanovisko

FEMM, ITRE


4. Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Podle čl. 116 odst. 5 jednacího řádu se písemné prohlášení č. 83/2005 nebere v potaz, jelikož neobdrželo požadovaný počet podpisů.


5. Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě usnesení přijatých Parlamentem na prosincovém dílčím zasedání bylo rozdáno.


6. Právní profese a obecný zájem na fungování právních systémů (předložené návrhy usnesení)

Rozprava se konala 15.3.2006 (bod 15 zápisu ze dne 15.03.2006).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Klaus-Heiner Lehne a Giuseppe Gargani za skupinu PPE-DE, Maria Berger za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN o právních profesích a obecném zájmu na fungování právních systémů (B6-0203/2006).


7. Sdělení předsednictva

Předseda oznámil, že baskická separatistická organizace ETA ve svém dnešním tiskovém prohlášení vyhlásila trvalé příměří.

K tomuto sdělení vystoupili: Martin Schulz, aby oznámil, že místo něj promluví Bárbara Dührkop Dührkop, Bárbara Dührkop Dührkop za skupinu PSE, Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, James Hugh Allister nezařazený, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Alejo Vidal-Quadras, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa a Enrique Barón Crespo k vystoupení, které učinil Alejo Vidal-Quadras.


8. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal členy delegace dánského parlamentu, kterou vede předseda parlamentu Christian Mejdahl a jejíž členové jsou přítomni na galerii pro oficiální návštěvy.


9. Pořad jednání

Byl schválen plán práce (bod 15 zápisu ze dne 13.03.2006) a k pořadu jednání byly rozdány tiskové opravy (PE 369.607/OJ/COR).

Vystoupil: Martin Schulz za skupinu PSE, který na základě článků 103 a 130 jednacího řádu požádal, aby bylo na pořad jednání příštího dílčího zasedání zařazeno prohlášení Komise o situaci v Bělorusku (předseda mu odpověděl, že Konference předsedů, která je odpovědná za vypracování návrhu pořadu jednání, se otázkou bude zabývat na své příští schůzi).

K této žádosti vystoupili: Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE s návrhem, aby se rozprava o Bělorusku konala během dnešního nebo zítřejšího zasedání (předseda poslankyni připomněl ustanovení čl. 132 odst. 1 jednacího řádu a uvedl, že návrh nemůže přijmout), Mario Borghezio, který se vrátil k postupu, na základě kterého bylo ze skupiny IND/DEM vyloučeno jedenáct poslanců (bod 2 zápisu ze dne 16.03.2006) (předseda poslanci odpověděl, že se jedná o interní záležitost skupiny IND/DEM), Kathalijne Maria Buitenweg s žádostí, aby se o návrhu, s nímž vystoupila Jeanine Hennis-Plasschaert hlasovalo (předseda poslankyni odpověděl, že musí dodržovat jednací řád), Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE s žádostí, aby byla rozprava zařazena na zítřejší pořad jednání, Martin Schulz za skupinu PSE, který podpořil žádost, s níž vystoupil Hans-Gert Poettering, a zároveň vyjádřil výhrady k použitému postupu, Jeanine Hennis-Plasschaert, která uvedla, že právě sbírá třicet sedm podpisů potřebných k tomu, aby mohla požádat o zařazení rozpravy na pořad jednání, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson a Hans-Gert Poettering.

Předseda oznámil, že pokud předsednictvo dnes večer obdrží žádost, kterou podepsalo třicet sedm poslanců, o zařazení rozpravy o Bělorusku na zítřejší pořad jednání, Parlament se k této žádosti vyjádří ihned po zahájení zítřejšího zasedání.

Pořad jednání je tímto schválen.


10. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal ministra zahraničních věcí Peru pana Oscara Maúrtuu De Romañu, který je přítomen na galerii pro oficiální návštěvy.


11. Politická strategie na rok 2007 (rozprava)

Prohlášení Komise: Politická strategie na rok 2007

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupila: Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupili: Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Guntars Krasts za skupinu UEN, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel nezařazený, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis a Margarita Starkevičiūtė.

PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ
místopředseda

Vystoupili: Alexander Stubb a Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Rozprava byla uzavřena.


12. Zajištění dodávek energií v Evropské unii (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0007/2006), kterou položil Giles Chichester za výbor ITRE, Radě: Zajištění zásobování energií v Evropské unii (B6-0009/2006)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0008/2006), kterou položil Giles Chichester za výbor ITRE, Komisi: Zajištění zásobování energií v Evropské unii (B6-0010/2006)

Giles Chichester rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Hans Winkler (úřadující předseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Umberto Pirilli za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezařazený, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis a Konrad Szymański.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonios TRAKATELLIS
místopředseda

Vystoupili: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler a Andris Piebalgs.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi a Patrizia Toia za skupinu ALDE o zabezpečení dodávek energie v Evropské unii (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański a Inese Vaidere za skupinu UEN o zabezpečení dodávek energií (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Alejo Vidal-Quadras za skupinu PPE-DE o zabezpečení dodávek energií v Evropské unii (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma a Mechtild Rothe za skupinu PSE (B6-0202/2006).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 23.03.2006.


13. Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo (rozprava)

Prohlášení Rady: Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo

Hans Winkler (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupili: Karl von Wogau za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Philippe Morillon za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Helmut Kuhne, Marie-Hélène Aubert, Richard Howitt, Glyn Ford a Hans Winkler.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Karl von Wogau a Giorgos Dimitrakopoulos za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Philippe Morillon za skupinu ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN o kritériích Evropské unie pro operace pro zachování míru v Demokratické republice Kongo (B6-0190/2006);

- Angelika Beer, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bart Staes a Raül Romeva i Rueda (B6-0195/2006);

- Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL o kritériích Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo (B6-0197/2006).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 23.03.2006.


14. Revize dohody z Cotonou a stanovení částky 10. ERF (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0004/2006), kterou položil Margrietus van den Berg za výbor DEVE, Radě: Revize dohody z Cotonou a stanovení výše prostředků pro 10. ERF (B6-0006/2006)

Glenys Kinnock rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Hans Winkler (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Jürgen Schröder za skupinu PPE-DE, Marie-Arlette Carlotti za skupinu PSE, a Thierry Cornillet za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Alessandro Battilocchio nezařazený, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele a Hans Winkler.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- José Ribeiro e Castro za skupinu PPE-DE o revizi Dohody z Cotonou a stanovení částky pro 10. ERF (B6-0191/2006);

- Thierry Cornillet za skupinu ALDE (B6-0193/2006);

- Frithjof Schmidt (B6-0194/2006);

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL (B6-0196/2006);

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN (B6-0199/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE (B6-0200/2006).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 23.03.2006.


15. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou politickou otázku, přednesli podle článku 144 jednacího řádu jednominutový projev:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister a Joseph Muscat.


16. Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvoj (rozprava)

Zpráva o dopadu dohod o hospodářském partnerství na rozvoj [2005/2162(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Luisa Morgantini (A6-0053/2006)

Luisa Morgantini uvedla zprávu.

Vystoupil: Louis Michel (člen Komise).

Vystoupili: Maria Martens za skupinu PPE-DE, Glenys Kinnock za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Alessandro Battilocchio nezařazený, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto a Louis Michel.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.12 zápisu ze dne 23.03.2006.


17. Evropské politické strany (rozprava)

Zpráva o evropských politických stranách [2005/2224(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Jo Leinen (A6-0042/2006)

Jo Leinen uvedl zprávu.

Vystoupila: Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Klaus-Heiner Lehne (navrhovatel výboru JURI), Jean-Luc Dehaene za skupinu PPE-DE, Richard Corbett za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Gérard Onesta za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, James Hugh Allister nezařazený, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai a Margot Wallström.

Vystoupil: Paul Rübig, který vyjádřil rozhořčení nad skutečností, že někteří poslanci opustili jednací sál ihned po svých vystoupeních a nepočkali na konec rozpravy.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 23.03.2006.


18. Evropské smluvní právo a přezkum acquis: cesta vpřed (rozprava)

Zpráva o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: cesta vpřed [2005/2022(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Klaus-Heiner Lehne uvedl zprávu.

Vystoupila: Margot Wallström (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Diana Wallis (navrhovatelka výboru IMCO), Giuseppe Gargani za skupinu PPE-DE, a Manuel Medina Ortega za skupinu PSE.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 23.03.2006.


19. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den je schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 367.609/OJME)


20. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:05.

Julian Priestley

Gérard Onesta

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelé

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Zgonea Valeriu Ştefan

Právní upozornění - Ochrana soukromí