Rodyklė 
Protokolas
PDF 162kWORD 80k
Trečiadienis, 2006 m. kovo 22 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Gauti dokumentai
 4.Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 5.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 6.Teisininkų profesijos ir bendras interesas, susijęs su teisinių sistemų veikimu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Darbotvarkė
 10.Oficialus pasveikinimas
 11.Metinė politikos strategija 2007 (diskusijos)
 12.Energijos tiekimo saugumas Europos Sąjungoje (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos taikos palaikymo operacijų kriterijai, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 14.Kotonu susitarimo pakeitimas ir lėšų sumos 10 EPF nustatymas (diskusijos)
 15.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 16.Ekonominės partnerystės sutarčių poveikis vystymuisi (diskusijos)
 17.Europos politinės partijos (diskusijos)
 18.Europos sutarčių teisė ir teisyno peržiūra: žingsnis į priekį (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Gauti dokumentai

Parlamento nariai pateikė šiuos dokumentus:

pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis):

- Muscardini Cristiana - Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl anarchijos internete (B6-0188/2006).

perduota

atsakingam komitetui

LIBE

nuomonė

FEMM, ITRE


4. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalimi, 83/2005 rašytiniai pareiškimai negalioja, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


5. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Buvo išdalytas Komisijos komunikatas apie veiksmus, kurių buvo imtasi įgyvendinant 2005 m. gruodžio mėn. mėnesinės sesijos metu Parlamento priimtas rezoliucijas ir pozicijas.


6. Teisininkų profesijos ir bendras interesas, susijęs su teisinių sistemų veikimu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)

Diskusijos buvo surengtos 2006 03 15 (punktas 15 protokolo 15.03.2006).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Klaus-Heiner Lehne ir Giuseppe Gargani PPE-DE frakcijos vardu, Maria Berger PSE frakcijos vardu, Diana Wallis ALDE frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu dėl teisininkų profesijos ir bendro intereso, susijusio su teisinių sistemų veikimu (B6-0203/2006).


7. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad ETA savo šios dienos komunikate paskelbė apie ilgalaikes paliaubas.

Šiuo klausimu kalbėjo: Martin Schulz, paskelbęs, kad savo pasisakymui skirtą laiką perduoda Bárbarai Dührkop Dührkop, Bárbara Dührkop Dührkop PSE frakcijos vardu, Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, Alejo Vidal-Quadras Roca, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa ir dėl Alejo Vidal-Quadras kalbos – Enrique Barón Crespo.


8. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Christian Mejdahl vadovaujamos Danijos parlamento delegacijos narius.


9. Darbotvarkė

Patvirtinta darbų programa (punktas 15 protokolo 13.03.2006) ir išdalytas darbotvarkės atitaisytų klaidų sąrašas (PE 369.607/OJ/COR).

Kalbėjo Martin Schulz PSE frakcijos vardu, kuris, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 130 straipsniais, pareikalavo į ateinančios mėnesinės sesijos darbotvarkę įrašyti Komisijos pareiškimą dėl padėties Baltarusijoje (Pirmininkas jam atsakė, kad šį klausimą per savo ateinantį posėdį svarstys Pirmininkų sueiga, kuri yra atsakinga už darbotvarkės rengimą).

Dėl šio prašymo kalbėjo: Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu, pasiūliusi šiandien arba rytoj surengti diskusijas dėl Baltarusijos (Pirmininkas jai priminė Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 1 dalies nuostatas ir paskelbė, kad jis negali įgyvendinti šio pasiūlymo), Mario Borghezio, dar kartą grįžęs prie procedūros, kuria 11 IND/DEM frakcijos narių buvo pašalinti, problemos (punktas 2 protokolo 16.03.2006) (Pirmininkas jam atsakė, kad tai IND/DEM frakcijos vidaus problema), Kathalijne Maria Buitenweg, pareikalavusi, kad būtų balsuojama dėl Jeanine Hennis-Plasschaert pasiūlymo (Pirmininkas jai atsakė, kad reikia laikytis Darbo tvarkos taisyklių), Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, pareikalavęs, kad diskusijos būtų įrašytos į rytdienos posėdžio darbotvarkę, Martin Schulz, PSE frakcijos vardu, pritaręs Hans-Gert Poettering prašymui ir išreiškęs savo abejones dėl taikomos procedūros, Jeanine Hennis-Plasschaert, nurodžiusi, kad ji tuo metu jau buvo surinkusi 37 narių parašus dėl diskusijų įtraukimo į darbotvarkę, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson ir Hans-Gert Poettering.

Pirmininkas pranešė, kad jeigu šį vakarą jam bus pateikti 37 narių, pritariančių idėjai į rytdienos darbotvarkę įtraukti diskusijas šiuo klausimu, parašai, Parlamentas posėdžio pradžioje turės išreikšti savo nuomonę.

Darbotvarkė patvirtinta.


10. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdintį Peru užsienio reikalų ministrą Oscar Maúrtua De Romaña.


11. Metinė politikos strategija 2007 (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Metinė politikos strategija 2007.

José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Françoise Grossetête PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Guntars Krasts UEN frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jan Tadeusz Masiel, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis ir Margarita Starkevičiūtė.

PIRMININKAVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Alexander Stubb ir Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.


12. Energijos tiekimo saugumas Europos Sąjungoje (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0007/2006), kurį ITRE komiteto vardu Tarybai uždavė Giles Chichester: energijos tiekimo saugumas Europos Sąjungoje (B6-0009/2006).

Žodinis klausimas (O-0008/2006), kurį ITRE komiteto vardu Komisijai uždavė Giles Chichester: energijos tiekimo saugumas Europos Sąjungoje (B6-0010/2006).

Giles Chichester pateikė žodinius klausimus.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Andris Piebalgs (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Paul Rübig PPE-DE frakcijos vardu, Robert Goebbels PSE frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Umberto Pirilli UEN frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Luca Romagnoli ,Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis ir Konrad Szymański.

PIRMININKAVO: Antonios TRAKATELLIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler ir Andris Piebalgs.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi ir Patrizia Toia ALDE frakcijos vardu – dėl energijos tiekimo saugumo Europos Sąjungoje (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu – dėl energijos tiekimo saugumo Europos Sąjungoje (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski ir Alejo Vidal-Quadras PPE-DE frakcijos vardu – dėl energijos tiekimo saugumo Europos Sąjungoje (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl energijos tiekimo saugumo Europos Sąjungoje (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma ir Mechtild Rothe PSE frakcijos vardu – dėl energijos tiekimo saugumo Europos Sąjungoje (B6-0202/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.9 protokolo 23.03.2006.


13. Europos Sąjungos taikos palaikymo operacijų kriterijai, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Europos Sąjungos taikos palaikymo operacijų kriterijai, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Karl von Wogau PPE-DE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu, Philippe Morillon ALDE frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Helmut Kuhne, Marie-Hélène Aubert, Richard Howitt, Glyn Ford ir Hans Winkler.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Karl von Wogau ir Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE frakcijos vardu, Ana Maria Gomes ir Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Philippe Morillon ALDE frakcijos vardu, Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu – dėl ES taikos palaikymo operacijų Kongo Demokratinėje Respublikoje kriterijų (B6-0190/2006);

- Angelika Beer, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bart Staes ir Raül Romeva i Rueda – dėl Kongo Demokratinės Respublikos (B6-0195/2006);

- Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu – dėl ES taikos palaikymo operacijų kriterijų, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje (B6-0197/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.10 protokolo 23.03.2006.


14. Kotonu susitarimo pakeitimas ir lėšų sumos 10 EPF nustatymas (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0004/2006) kurį DEVE komiteto vardu Tarybai uždavė Margrietus van den Berg: Kotonu sutarties pakeitimas ir lėšų sumos dešimtajam Europos plėtros fondui (10 EPF) nustatymas (B6-0006/2006).

Glenys Kinnock pateikė klausimą žodžiu.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Jürgen Schröder PPE-DE frakcijos vardu, Marie-Arlette Carlotti PSE frakcijos vardu ir Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu, Alessandro Battilocchio , nepriklausomas Parlamento narys, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele ir Hans Winkler.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi:

- José Ribeiro e Castro PPE-DE frakcijos vardu – dėl Kotonu susitarimo pakeitimo ir lėšų sumos dešimtajam Europos plėtros fondui (10 EPF) nustatymo (B6-0191/2006);

- Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu – dėl Kotonu susitarimo pakeitimo ir lėšų sumos 10 EPF nustatymo (B6-0193/2006);

- Frithjof Schmidt – dėl Kotonu susitarimo pakeitimo ir lėšų sumos 10 EPF nustatymo (B6-0194/2006);

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kotonu susitarimo pakeitimo ir lėšų sumos 10 EPF nustatymo (B6-0196/2006);

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu – dėl Kotonu susitarimo pakeitimo ir lėšų sumos 10 EPF nustatymo (B6-0199/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, María Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu – dėl Kotonu susitarimo pakeitimo ir lėšų sumos 10 EPF nustatymo. Vystymosi komitetas (B6-0200/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.11 protokolo 23.03.2006.


15. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister ir Joseph Muscat.


16. Ekonominės partnerystės sutarčių poveikis vystymuisi (diskusijos)

Pranešimas dėl ekonominės partnerystės sutarčių poveikio vystymuisi [2005/2162(INI)]. Vystymosi komitetas. Pranešėja: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

Luisa Morgantini pristatė pranešimą.

Kalbėjo Louis Michel (Komisijos narys).

Kalbėjo: Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu, Glenys Kinnock PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Alessandro Battilocchio, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto ir Louis Michel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.12 protokolo 23.03.2006.


17. Europos politinės partijos (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos politinių partijų [ 2005/2224(INI)]. Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jo Leinen (A6-0042/2006).

Jo Leinen pristatė pranešimą.

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Klaus-Heiner Lehne (JURI komiteto nuomonės referentas), Jean-Luc Dehaene PPE-DE frakcijos vardu, Richard Corbett PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Gérard Onesta Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys James Hugh Allister, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai ir Margot Wallström.

Kalbėjo Paul Rübig, kuris apgailestavo dėl to, kad kai kurie Parlamento nariai paliko posėdžių salę po savo kalbų ir nesulaukė diskusijos pabaigos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.13 protokolo 23.03.2006.


18. Europos sutarčių teisė ir teisyno peržiūra: žingsnis į priekį (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos sutarčių teisės ir teisyno peržiūros: žingsnis į priekį [2005/2022(INI)]. Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

Klaus-Heiner Lehne pristatė pranešimą.

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Diana Wallis (IMCO komiteto nuomonės referentė), Giuseppe Gargani PPE-DE frakcijos vardu ir Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.8 protokolo 23.03.2006.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 367.609/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.05 val.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Zgonea Valeriu Ştefan

Teisinė informacija - Privatumo politika