Indekss 
Protokols
PDF 164kWORD 79k
Trešdiena, 2006. gada 22. marts - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)
 5.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 6.Juridiskās profesijas un vispārēja interese par tiesību sistēmu darbību (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 7.Priekšsēdētāja paziņojums
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Darba kārtība
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Ikgadējā politikas stratēģija 2007. g. (debates)
 12.Eiropas Savienības energoapgādes drošība (debates)
 13.Kritēriji Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām, konkrēti Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 14.Kotonū nolīguma pārskats un 10. EAF paredzēto līdzekļu apjoma fiksēšana (debates)
 15.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 16.Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekme uz attīstību (debates)
 17.Eiropas politiskās partijas (debates)
 18.ES līgumtiesības un acquis pārskatīšana: turpmākā virzība (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


EIROPAS PARLAMENTS

2006.–2007. GADA SESIJA

BRISELĒ

2006. gada 22.–23. marts

PROTOKOLS

Sēdi vada: Josep BORRELL FONTELLES
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Dokumentu iesniegšana

Deputāti iesniedza turpmāk minētos dokumentus.

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 113. pants)

- Muscardini Cristiana - Rezolūcijas priekšlikums par anarhiju internetā (B6-0188/2006).

nodots

atbildīgajai komitejai

LIBE

atzinums

FEMM, ITRE


4. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiska deklarācija Nr. 83/2005 ir zaudējusi spēku, jo tā neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


5. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīts Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2005. gada decembra sesijā pieņemtajām rezolūcijām.


6. Juridiskās profesijas un vispārēja interese par tiesību sistēmu darbību (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Debates notika 15.03.2006. (2006. gada 15. marta protokola 15. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Klaus-Heiner Lehne un Giuseppe Gargani PPE-DE grupas vārdā, Maria Berger PSE grupas vārdā, Diana Wallis ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā par juridiskajām profesijām un vispārējām interesēm tiesu sistēmu darbībā (B6-0203/2006).


7. Priekšsēdētāja paziņojums

sēdes vadītājs norādīja, ka basku separātistu grupējums ETA ir sniedzis paziņojumu, kurā pasludina pastāvīgu pamieru.

Uzstājās: par šo paziņojumu Martin Schulz, kurš savu uzstāšanās laiku nodeva Bárbara Dührkop Dührkop, Bárbara Dührkop Dührkop PSE grupas vārdā, Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL grupas vārdā, James Hugh Allister , pie grupām nepiederošs deputāts, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Alejo Vidal-Quadras, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa un Enrique Barón Crespo par Alejo Vidal-Quadras uzstāšanos.


8. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Dānijas Parlamenta delegāciju, kuru vadīja priekšsēdētājs Christian Mejdahl un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


9. Darba kārtība

Darba kārtība tika apstiprināta (2006.03.13. protokola 15. punkts ), un tika izplatīts kļūdu labojums darba kārtībai (PE 369.607/OJ/COR).

Uzstājās: Martin Schulz PSE grupas vārdā un, pamatojoties uz Reglamenta 103. un 130. pantu, aicināja nākamās sesijas darba kārtībā iekļaut Komisijas paziņojumu par stāvokli Baltkrievijā (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka jautājumu skatīs par darba kārtības projekta sastādīšanu atbildīgās Priekšsēdētāju konferences nākamās sanāksmes laikā).

Uzstājās: par šo aicinājumu Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā un ierosināja šodien vai rīt rīkot debates par Baltkrieviju (sēdes vadītājs viņai atgādināja par Reglamenta 132. panta 1. punktu un norādīja, ka šo ierosinājumu nevar īstenot), Mario Borghezio atgriezās pie jautājuma par procedūru, ar kuru vienpadsmit deputāti tika izslēgti no IND/DEM grupas (2006.03.16. protokola 2. punkts ) (sēdes vadītājs viņam atbildēja, ka šis ir IND/DEM grupas iekšējs jautājums), Kathalijne Maria Buitenweg uzstāja, ka Jeanine Hennis-Plasschaert priekšlikums ir jānodod balsošanai (sēdes vadītājs viņai atbildēja, ka viņam ir jāievēro reglamentā noteiktā kārtība), Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā aicināja debates iekļaut rītdienas sēdes darba kārtībā, Martin Schulz PSE grupas vārdā atbalstīja Hans-Gert Poettering aicinājumu, norādot, ka nepiekrīt piemērotajai procedūrai, Jeanine Hennis-Plasschaert norādīja, ka viņa šobrīd ir savākusi trīsdesmit septiņus parakstus par pieprasījumu šīs debates iekļaut, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson un Hans-Gert Poettering.

Sēdes vadītājs norādīja, ka Parlamentam, uzsākot sanāksmi, būs jālemj par šo jautājumu, ja prezidijam šovakar tiks nodota prasība ar trīsdesmit septiņu deputātu parakstiem par šī jautājuma iekļaušanu rītdienas darba kārtībā.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


10. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Peru ārlietu ministru Oscar Maúrtua De Romaña, kurš ieņēma vietu oficiālajā tribīnē.


11. Ikgadējā politikas stratēģija 2007. g. (debates)

Komisijas paziņojums: Ikgadējā politikas stratēģija 2007. g.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Guntars Krasts UEN grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Jan Tadeusz Masiel , pie grupām nepiederošs deputāts, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis un Margarita Starkevičiūtė.

SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Alexander Stubb un Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.


12. Eiropas Savienības energoapgādes drošība (debates)

Mutisks jautājums (O-0007/2006), ko uzdeva Giles Chichester ITRE komitejas vārdā Padomei: Energoapgādes drošība Eiropas Savienībā (B6-0009/2006).

Mutisks jautājums (O-0008/2006), ko uzdeva Giles Chichester ITRE komitejas vārdā Komisijai: Energoapgādes drošība Eiropas Savienībā (B6-0010/2006).

Giles Chichester izvērsa mutiskos jautājumus.

Hans Winkler (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās: Paul Rübig PPE-DE grupas vārdā, Robert Goebbels PSE grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Umberto Pirilli UEN grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli , pie grupām nepiederošs deputāts, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis un Konrad Szymański.

SĒDI VADA: Antonios TRAKATELLIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler un Andris Piebalgs.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti, lai noslēgtu debates:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi un Patrizia Toia ALDE grupas vārdā par energoapgādes drošību Eiropas Savienībā (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański un Inese Vaidere UEN grupas vārdā par energoapgādes drošību (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski un Alejo Vidal-Quadras PPE-DE grupas vārdā par energoapgādes drošību Eiropas Savienībā (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā par energoapgādes drošību Eiropas Savienībā (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma un Mechtild Rothe PSE grupas vārdā par energoapgādes drošību Eiropas Savienībā (B6-0202/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 23. marta protokola 11.9. punkts.


13. Kritēriji Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām, konkrēti Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)

Padomes paziņojums: Kritēriji Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām, konkrēti Kongo Demokrātiskajā Republikā.

Hans Winkler (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Karl von Wogau PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Philippe Morillon ALDE grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Helmut Kuhne, Marie-Hélène Aubert, Richard Howitt, Glyn Ford un Hans Winkler.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Karl von Wogau un Giorgos Dimitrakopoulos PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Philippe Morillon ALDE grupas vārdā, Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par kritērijiem Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām Kongo Demokrātiskajā Republikā (B6-0190/2006);

- Angelika Beer, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bart Staes un Raül Romeva i Rueda par Kongo demokrātisko Republiku (B6-0195/2006);

- Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā par kritērijiem Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām, īpaši Kongo Demokrātiskajā Republikā (B6-0197/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 23. marta protokola 11.10. punkts.


14. Kotonū nolīguma pārskats un 10. EAF paredzēto līdzekļu apjoma fiksēšana (debates)

Mutisks jautājums (O-0004/2006), ko uzdeva Margrietus van den Berg DEVE komitejas vārdā Padomei: Kotonū nolīguma pārskatīšana un 10. EAF paredzēto līdzekļu apjoma fiksēšana (B6-0006/2006).

Glenys Kinnock izvērsa mutisko jautājumu.

Hans Winkler (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Jürgen Schröder PPE-DE grupas vārdā, Marie-Arlette Carlotti PSE grupas vārdā un Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā, Alessandro Battilocchio pie grupām nepiederošs deputāts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele un Hans Winkler.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- José Ribeiro e Castro PPE-DE grupas vārdā par Kotonū nolīguma pārskatīšanu un finansējuma noteikšanu 10. Eiropas Attīstības fondam (B6-0191/2006);

- Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā par Kotonū nolīguma pārskatīšanu un finansējuma noteikšanu 10. EAF (B6-0193/2006);

- Frithjof Schmidt par Kotonū nolīguma pārskatīšanu un finansējuma noteikšanu 10. EAF (B6-0194/2006);

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā par Kotonū nolīguma pārskatīšanu un finansējuma noteikšanu 10. EAF (B6-0196/2006);

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par Kotonū nolīguma pārskatīšanu un finansējuma noteikšanu 10. Eiropas Attīstības fondam (B6-0199/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā par Kotonū nolīguma pārskatīšanu un finansējuma noteikšanu 10. EAF ­ Attīstības komiteja (B6-0200/2006).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 23. marta protokola 11.11. punkts.


15. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister un Joseph Muscat.


16. Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekme uz attīstību (debates)

Ziņojums par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekmi uz attīstību [2005/2162(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

Luisa Morgantini iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Louis Michel (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Maria Martens PPE-DE grupas vārdā, Glenys Kinnock PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Alessandro Battilocchio , pie grupām nepiederošs deputāts, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto un Louis Michel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 23. marta protokola 11.12. punkts.


17. Eiropas politiskās partijas (debates)

Ziņojums par Eiropas politiskajām partijām [2005/2224(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Jo Leinen (A6-0042/2006).

Jo Leinen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās: Klaus-Heiner Lehne (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean-Luc Dehaene PPE-DE grupas vārdā, Richard Corbett PSE grupas vārdā, Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Gérard Onesta Verts/ALE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, James Hugh Allister , pie grupām nepiederošs deputāts, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai un Margot Wallström.

Uzstājās Paul Rübig un pauda nožēlu, ka vairāki deputāti pameta sēžu zāli pēc uzstāšanās, nesagaidot debašu slēgšanu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 23. marta protokola 11.13. punkts.


18. ES līgumtiesības un acquis pārskatīšana: turpmākā virzība (debates)

Ziņojums par Eiropas līgumtiesībām un acquis pārskatīšanu: turpmākā virzība [2005/2022(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Klaus-Heiner Lehne iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās: Diana Wallis (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Giuseppe Gargani PPE-DE grupas vārdā un Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 23. marta protokola 11.8. punkts.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 367.609/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.05.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Zgonea Valeriu Ştefan

Juridisks paziņojums - Privātuma politika