Indeks 
Protokół
PDF 166kWORD 80k
Środa, 22 marca 2006 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Składanie dokumentów
 4.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)
 5.Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu
 6.Zawody prawnicze i użyteczności publicznej w systemach prawnych (złożone projekty rezolucji)
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Oficjalne powitanie
 9.Porządek dzienny
 10.Oficjalne powitanie
 11.Roczna strategia polityczna 2007 (debata)
 12.Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (debata)
 13.Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 14.Rewizja umowy z Kotonu i określenie kwoty 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)
 15.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 16.Wpływ zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (debata)
 17.Europejskie partie polityczne (debata)
 18.Europejskie prawo umów i rewizja dorobku prawnego (debata)
 19.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2006 - 2007

Posiedzenia w dniach 22 i 23 marca 2006 r.

BRUKSELA

PROTOKÓŁ

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15:00.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez posłów

1.1) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Muscardini Cristiana - Projekt rezolucji w sprawie anarchii w Internecie (B6-0188/2006).

odesłany

komisja przedm. właśc.

LIBE

opinia

FEMM, ITRE


4. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

Zgodnie z art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenie pisemne nr 83/2005 upadło, ponieważ nie uzyskano wymaganej liczby podpisów.


5. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

Komunikat Komisji o działaniach podjętych w wyniku rezolucji Parlamentu przyjętych w trakcie sesji z grudnia 2005 r. został rozesłany.


6. Zawody prawnicze i użyteczności publicznej w systemach prawnych (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 15.03.2006 r. (pkt 15 protokołu z dnia 15.03.2006 r.).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Klaus-Heiner Lehne i Giuseppe Gargani w imieniu grupy PPE-DE, Maria Berger w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, w sprawie zawodów prawniczych i użyteczności publicznej w systemach prawnych (B6-0203/2006).


7. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący powiadomił, że ETA opublikowała w dniu dzisiejszym komunikat o bezterminowym zawieszeniu broni.

W tej sprawie głos zabrali: Martin Schulz, który oddał czas przyznany mu na wypowiedź Bárbarze Dührkop Dührkop, Bárbara Dührkop Dührkop w imieniu grupy PSE, Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, James Hugh Allister niezrzeszony, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Alejo Vidal-Quadras, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa i Enrique Barón Crespo, w sprawie wystąpienia Aleja Vidala-Quadrasa Roki.


8. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację parlamentu duńskiego pod przewodnictwem Christiana Mejdahla, przewodniczącego parlamentu duńskiego; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


9. Porządek dzienny

Porządek obrad został ustalony (pkt 15 protokołu z dnia 13.03.2006 r.) i rozesłana została errata do porządku dziennego (PE 369.607/OJ/COR).

Głos zabrał Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który na podstawie art. 103 i 130 Regulaminu wniósł o wpisanie do porządku dziennego kolejnej sesji oświadczenia Komisji w sprawie sytuacji na Białorusi (Przewodniczący odpowiedział, że kwestia ta zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Konferencji Przewodniczących, właściwej w sprawie opracowania projektu porządku dziennego).

Głos zabrali: w sprawie tego wniosku Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, która zaproponowała zoragnizowanie w dniu dzisiejszym lub jutrzejszym debaty na temat Białorusi (Przewodniczący przypomniał przepisy art. 132 ust. 1 Regulaminu i oświadczył, że nie może nadać tej propozycji dalszego biegu), Mario Borghezio, który wrócił do sprawy procedury wykluczenia jedenastu posłów z grupy IND/DEM (pkt 2 protokołu z dnia 16.03.2006 r.) (Przewodniczący odpowiedział, że jest to wewnętrzna sprawa grupy IND/DEM), Kathalijne Maria Buitenweg, która nalegała na poddanie pod głosowanie propozycji Jeanine Hennis-Plasschaert (Przewodniczący odpowiedział, że ma obowiązek przestrzegać Regulaminu), Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, który wnioskował o wpisanie debaty do porządku dziennego jutrzejszego posiedzenia, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, który poparł wniosek Hansa-Gerta Poetteringa, wyrażając zarazem zastrzeżenia do prowadzonej procedury, Jeanine Hennis-Plasschaert, która wspomniała, że zbiera właśnie trzydzieści siedem podpisów pod wnioskiem o wpisanie debaty do porządku obrad, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson i Hans-Gert Poettering.

Przewodniczący zakomunikował, że jeśli do Prezydium wpłynie tego wieczora podpisany przez trzydziestu siedmiu posłów wniosek o wpisanie tego punktu do jutrzejszego porządku obrad, to Parlament będzie musiał wypowiedzieć się w tej sprawie po otwarciu posiedzenia.

Niniejszym porządek dzienny został ustalony.


10. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał ministra spraw zagranicznych Peru, Oscara Maúrtuę de Romañę, który zajął miejsce na trybunie honorowej.


11. Roczna strategia polityczna 2007 (debata)

Oświadczenie Komisji: Roczna strategia polityczna 2007

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrała Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis i Margarita Starkevičiūtė.

PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alexander Stubb i Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.


12. Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (debata)

Pytanie ustne (O-0007/2006) zadane przez Gilesa Chichestera, w imieniu komisji ITRE, do Rady: Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0009/2006)

Pytanie ustne (O-0008/2006) zadane przez Gilesa Chichestera, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0010/2006)

Giles Chichester zadał pytania ustne.

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Andris Piebalgs (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE-DE, Robert Goebbels w imieniu grupy PSE, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Umberto Pirilli w imieniu grupy UEN, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Luca Romagnoli niezrzeszony, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis i Konrad Szymański.

PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler i Andris Piebalgs.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi i Patrizia Toia w imieniu grupy ALDE, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski i Alejo Vidal-Quadras w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma i Mechtild Rothe w imieniu grupy PSE, w sprawie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej (B6-0202/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 11.9 protokołu z dnia 23.03.2006 r.


13. Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga (debata)

Oświadczenie Rady: Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Karl von Wogau w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Philippe Morillon w imieniu grupy ALDE, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Helmut Kuhne, Marie-Hélène Aubert, Richard Howitt, Glyn Ford i Hans Winkler.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Karl von Wogau i Giorgos Dimitrakopoulos w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes i Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Philippe Morillon w imieniu grupy ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie kryteriów mających zastosowanie do operacji Unii Europejskiej zmierzających do zaprowadzenia pokoju w Demokratycznej Republice Konga (B6-0190/2006);

- Angelika Beer, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bart Staes i Raül Romeva i Rueda, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B6-0195/2006);

- Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kryteriów mających zastosowanie do operacji Unii Europejskiej zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga (B6-0197/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 11.10 protokołu z dnia 23.03.2006 r.


14. Rewizja umowy z Kotonu i określenie kwoty 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (debata)

Pytanie ustne (O-0004/2006) zadane przez Margrietusa van den Berga, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Rewizja Umowy z Kotonu i ustalenie kwot przeznaczonych na 10. Europejski Fundusz Rozwoju (B6-0006/2006)

Glenys Kinnock zadał pytanie ustne.

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Jürgen Schröder w imieniu grupy PPE-DE, Marie-Arlette Carlotti w imieniu grupy PSE, i Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele i Hans Winkler.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- José Ribeiro e Castro w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie zmiany Umowy z Kotonu oraz określenia kwoty środków dziesiątego EFR (B6-0191/2006);

- Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE, w sprawie rewizji umowy z Kotonu i ustalenia kwoty 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (B6-0193/2006);

- Frithjof Schmidt, w sprawie rewizji umowy z Kotonu i ustalenia wysokości środków przeznaczonych na 10. Europejski Fundusz Rozwoju (B6-0194/2006);

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rewizji umowy z Kotonu i ustalenia kwoty 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (B6-0196/2006);

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie rewizji umowy z Kotonu i ustalenia kwoty 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (B6-0199/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, w sprawie rewizji umowy z Kotonu i wysokości środków przeznaczonych na 10. Europejski Fundusz Rozwoju – Komisja Rozwoju (B6-0200/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 11.11 protokołu z dnia 23.03.2006 r.


15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister i Joseph Muscat.


16. Wpływ zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (debata)

Sprawozdanie w sprawie wpływu zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój [2005/2162(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Luisa Morgantini (A6-0053/2006)

Luisa Morgantini przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Louis Michel (członek Komisji).

Głos zabrali: Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, Glenys Kinnock w imieniu grupy PSE, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto i Louis Michel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 11.12 protokołu z dnia 23.03.2006 r.


17. Europejskie partie polityczne (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskich partii politycznych [2005/2224(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0042/2006)

Jo Leinen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Jean-Luc Dehaene w imieniu grupy PPE-DE, Richard Corbett w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Gérard Onesta w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, James Hugh Allister niezrzeszony, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai i Margot Wallström.

Głos zabrał Paul Rübig, który wyraził ubolewanie z powodu faktu, że kilku posłów opuściło salę obrad po swoim wystapieniu, nie czekając na koniec debaty.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 11.13 protokołu z dnia 23.03.2006 r.


18. Europejskie prawo umów i rewizja dorobku prawnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego prawa umów i rewizji dorobku prawnego: kierunek [2005/2022(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Klaus-Heiner Lehne przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Margot Wallström (Wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Giuseppe Gargani w imieniu grupy PPE-DE, i Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: punkt 11.8 protokołu z dnia 23.03.2006 r.


19. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny posiedzenia w kolejnym dniu (dokument "Porządek dzienny" PE 367.609/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:05.

Julian Priestley

Gérard Onesta

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Zgonea Valeriu Ştefan

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności