Zoznam 
Zápisnica
PDF 164kWORD 78k
Streda, 22. marca 2006 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Predložené dokumenty
 4.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 5.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 6.Právnické profesie a fungovanie právnych systémov ako vec všeobecného záujmu (predložené návrhy uznesení)
 7.Oznámenie predsedu
 8.Oficiálne privítanie
 9.Program schôdze
 10.Oficiálne privítanie
 11.Ročná politická stratégia 2007 (rozprava)
 12.Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (rozprava)
 13.Kritériá pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 14.Revízia Dohody z Cotonou a pevné stanovenie sumy pre 10. ERF (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj (rozprava)
 17.Európske politické strany (rozprava)
 18.Európske zmluvné právo a revízia acquis: ďalší postup (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Josep BORRELL FONTELLES
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

poslancov

návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Muscardini Cristiana - Návrh uznesenia o anarchii na internete (B6-0188/2006).

pridelené

gestorský

LIBE

stanovisko

FEMM, ITRE


4. Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenie č. 83/2005 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadlo, keďže nezískalo požadovaný počet podpisov.


5. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi v decembri 2005.


6. Právnické profesie a fungovanie právnych systémov ako vec všeobecného záujmu (predložené návrhy uznesení)

Rozprava sa konala 15.3.2006 (bod 15 zápisnice zo dňa 15.03.2006).

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 108 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Klaus-Heiner Lehne a Giuseppe Gargani za skupinu PPE-DE, Maria Berger za skupinu PSE, Diana Wallis za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN, o právnických profesiách a všeobecnom záujme fungovania právnych systémov (B6-0203/2006).


7. Oznámenie predsedu

Predseda oznámil, že ETA dnes uverejnenila vyhlásenie, v ktorom oznámila trvalé prímerie.

Vystúpili títo poslanci: k tomuto vyhláseniu Martin Schulz, ktorý svoj rečnícky čas prenechal Bárbare Dührkop Dührkop, Bárbara Dührkop Dührkop za skupinu PSE, Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Brian Crowley za skupinu UEN, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, James Hugh Allister nezávislý poslanec, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Alejo Vidal-Quadras, James Nicholson, Willy Meyer Pleite, Proinsias De Rossa a Enrique Barón Crespo k vystúpeniu, ktoré predniesol Alejo Vidal-Quadras.


8. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z dánskeho parlamentu na čele s predsedom Christianom Mejdahlom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


9. Program schôdze

Bol stanovený program práce (bod 15 zápisnice zo dňa 13.03.2006) a k programu schôdze bola rozdaná oprava (PE 369.607/OJ/COR).

V rozprave vystúpil Martin Schulz za skupinu PSE, ktorý na základe čl. 103 a 130 rokovacieho poriadku požiadal, aby bolo do programu budúcej schôdze zaradené vyhlásenie Komisie o situácii v Bielorusku (Predseda mu odpovedal, že konferencia predsedov, ktorá je zodpovedná za vypracovanie návrhu programu schôdze, sa bude otázkou zaoberať na svojej nasledujúcej schôdzi).

K tejto žiadosti vystúpili poslanci: Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, s návrhom, aby sa rozprava o Bielorusku uskutočnila dnes alebo zajtra (Predseda jej pripomenul ustanovenie čl. 132 ods. 1 rokovacieho poriadku a vyhlásil, že návrh nemôže prijať), Mario Borghezio, ktorý sa vrátil k postupu, na základe ktorého boli zo skupiny IND/DEM vylúčení 11 poslanci (bod 2 zápisnice zo dňa 16.03.2006) (Predseda mu odpovedal, že ide o vnútornú záležitosť skupiny IND/DEM), Kathalijne Maria Buitenweg, ktorá trvala na tom, aby sa hlasovalo o návrhu, ktorý predložila Jeanine Hennis-Plasschaert (Predseda jej odpovedal, že je povinný dodržiavať rokovací poriadok), Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, so žiadosťou, aby bola rozprava zaradená do programu schôdze nasledujúceho dňa, Martin Schulz za skupinu PSE, ktorý podporil žiadosť, ktorú predložil Hans-Gert Poettering, a zároveň vyjadril námietky v súvislosti s použitým postupom, Jeanine Hennis-Plasschaert, ktorá povedala, že práve zbiera 37 podpisov, ktoré sú potrebné na to, aby požiadala o zaradenie rozpravy do programu, Miloslav Ransdorf, Daniel Cohn-Bendit, Graham Watson a Hans-Gert Poettering.

Predseda oznámil, že ak bude dnes večer predsedníctvu predložená žiadosť s podpismi 37 poslancov o zaradenie tohto bodu do programu schôdze nasledujúceho dňa, Parlament sa k nej vyjadrí na začiatku rokovania.

Týmto bol stanovený program schôdze.


10. Oficiálne privítanie

Predseda prívítal v mene Parlamentu ministra zahraničných vecí Peru pána Oscara Maúrtuu De Romañu, ktorý bol usadený na čestnej galérii.


11. Ročná politická stratégia 2007 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Ročná politická stratégia 2007

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Françoise Grossetête za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Guntars Krasts za skupinu UEN, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel nezávislý poslanec, József Szájer, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Georgios Karatzaferis, Hans-Peter Martin, Malcolm Harbour, Libor Rouček, José Manuel Barroso, Bronisław Geremek, Jeffrey Titford, John Bowis a Margarita Starkevičiūtė.

PREDSEDNÍCTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alexander Stubb a Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.


12. Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0007/2006), ktorú položil Giles Chichester za výbor výbor ITRE pre Radu: Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (B6-0009/2006)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0008/2006), ktorú položil Giles Chichester za výbor výbor ITRE pre Komisiu: Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (B6-0010/2006)

Giles Chichester rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Robert Goebbels za skupinu PSE, Lena Ek za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Umberto Pirilli za skupinu UEN, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Pasqualina Napoletano, Šarūnas Birutis, Dimitrios Papadimoulis a Konrad Szymański.

PREDSEDNÍCTVO: Antonios TRAKATELLIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gerard Batten, Alejo Vidal-Quadras, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Diamanto Manolakou, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elmar Brok, Mechtild Rothe, Patrizia Toia, Jerzy Buzek, Adam Gierek, Herbert Reul, Katerina Batzeli, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Ján Hudacký, Eluned Morgan, Vytautas Landsbergis, Gunnar Hökmark, Peter Liese, Renato Brunetta, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj, Hans Winkler a Andris Piebalgs.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi a Patrizia Toia za skupinu ALDE, o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii (B6-0189/2006);

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański a Inese Vaidere za skupinu UEN, o bezpečnosti dodávok energie (B6-0192/2006);

- Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Giles Chichester, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Alejo Vidal-Quadras za skupinu PPE-DE, o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii (B6-0198/2006);

- Claude Turmes, Rebecca Harms a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii (B6-0201/2006);

- Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma a Mechtild Rothe za skupinu PSE, o bezpečnosti dodávok energie v EÚ (B6-0202/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 23.03.2006.


13. Kritériá pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Kritériá pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karl von Wogau za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Philippe Morillon za skupinu ALDE, Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Helmut Kuhne, Marie-Hélène Aubert, Richard Howitt, Glyn Ford a Hans Winkler.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Karl von Wogau a Giorgos Dimitrakopoulos za skupinu PPE-DE, Ana Maria Gomes a Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Philippe Morillon za skupinu ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, o kritériách pre operácie Európskej únie na zachovanie mieru v Konžskej demokratickej republike (B6-0190/2006);

- Angelika Beer, Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Bart Staes a Raül Romeva i Rueda, o Konžskej demokratickej republike (B6-0195/2006);

- Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, o kritériách pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike (B6-0197/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 23.03.2006.


14. Revízia Dohody z Cotonou a pevné stanovenie sumy pre 10. ERF (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0004/2006), ktorú položil Margrietus van den Berg za výbor DEVE pre Radu: Revízia dohody z Cotonou a pevné stanovenie sumy pre 10. ERF (B6-0006/2006)

Glenys Kinnock rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Jürgen Schröder za skupinu PPE-DE, Marie-Arlette Carlotti za skupinu PSE a Thierry Cornillet za skupinu ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Scheele a Hans Winkler.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- José Ribeiro e Castro za skupinu PPE-DE, o revízii Dohody z Cotonou a pevnom stanovení sumy pre 10. ERF (B6-0191/2006);

- Thierry Cornillet za skupinu ALDE, o revízii Dohody z Cotonou a pevnom stanovení sumy pre 10. ERF (B6-0193/2006)

- Frithjof Schmidt, o revízii Dohody z Cotonou a pevnom stanovení sumy pre10. ERF (B6-0194/2006);

- Francis Wurtz, Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL, o revízii Dohody z Cotonou a pevnom stanovení sumy pre 10. ERF (B6-0196/2006);

- Eoin Ryan, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, o revízii Dohody z Cotonou a pevnom stanovení sumy pre 10. Európsky rozvojový fond (B6-0199/2006)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE, o revízii Dohody z Cotonou a pevnom stanovení sumy pre 10. ERF – Výbor pre rozvoj (B6-0200/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 23.03.2006.


15. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Manuel Medina Ortega, Arūnas Degutis, Ilda Figueiredo, Gerard Batten, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Marianne Mikko, Danutė Budreikaitė, Mario Borghezio, Laima Liucija Andrikienė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marios Matsakis, Dariusz Maciej Grabowski, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, James Hugh Allister a Joseph Muscat.


16. Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj (rozprava)

Správa o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj [2005/2162(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Luisa Morgantini (A6-0053/2006)

Luisa Morgantini uviedla správu.

V rozprave vystúpil Louis Michel (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Martens za skupinu PPE-DE, Glenys Kinnock za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Eija-Riitta Korhola, Kader Arif, Hannu Takkula, Vittorio Agnoletto a Louis Michel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 23.03.2006.


17. Európske politické strany (rozprava)

Správa o európskych politických stranách [2005/2224(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Jo Leinen (A6-0042/2006)

Jo Leinen uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Jean-Luc Dehaene za skupinu PPE-DE, Richard Corbett za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Gérard Onesta za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, James Hugh Allister nezávislý poslanec, Íñigo Méndez de Vigo, Javier Moreno Sánchez, Andrew Duff, Eva-Britt Svensson, Patrick Louis, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Hans-Peter Martin, Maria da Assunção Esteves, Marie-Line Reynaud, Andrzej Jan Szejna, Aloyzas Sakalas, Józef Pinior, Zita Gurmai a Margot Wallström.

V rozprave vystúpil Paul Rübig, ktorý odsúdil to, že niektorí poslanci opustili rokovaciu sálu hneď po svojom vystúpení a nepočkali na koniec rozpravy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 23.03.2006.


18. Európske zmluvné právo a revízia acquis: ďalší postup (rozprava)

Správa o európskom zmluvnom práve a revízii acquis: ďalší postup [2005/2022(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006)

Klaus-Heiner Lehne uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margot Wallström (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Diana Wallis (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Giuseppe Gargani za skupinu PPE-DE a Manuel Medina Ortega za skupinu PSE.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 23.03.2006.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 367.609/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.05 hod.

Julian Priestley

Gérard Onesta

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ilves, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelia

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Dumitrescu Cristian, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Mihăescu Eugen, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Zgonea Valeriu Ştefan

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia