Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

4. Πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις εκλογές (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολιτική κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τις εκλογές

Ο Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Ole Krarup, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συζήτηση ανακοινώθηκε με καθυστέρηση (Η Πρόεδρος του απαντά ότι τηρήθηκαν όλες οι σχετικές διατάξεις).

Ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler και László Kovács.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου