Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0042B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0032/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0032/2006

Συζήτηση :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0107

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

11.6. Προγραμμα κοινοτικής δράσης (2007-2013), πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών για την περίοδο 2007-2013 - πτυχές που αφορούν τους καταναλωτές [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Η συζήτηση έγινε στις 16.03.2006 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.03.2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0107)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0107)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Gerard Batten σχετικά με τον με τον οποίον διεξάγεται η ψηφοφορία,

- η Ingeborg Gräßle καταθέτει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 59, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου