Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0189/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

11.9. Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 και B6-0202/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0189/2006

(αντικαθιστά τις B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 και B6-0202/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski και Alejo Vidal-Quadras, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe και Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia και Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0110)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Robert Goebbels καταθέτει προφορική τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης Γ, η οποία δεν κρατείται δεδομένου ότι περισσότεροι από 37 βουλευτές φέρουν αντίρρηση στο να ληφθεί υπόψη.

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0201/2006 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου