Seznam 
Zápis
PDF 188kWORD 101k
Čtvrtek, 23. března 2006 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Pořad jednání
 3.Předložení dokumentů
 4.Politická situace v Bělorusku po volbách (rozprava)
 5.Demografické výzvy a mezigenerační solidarita (rozprava)
 6.Podpora rostlinných kultur určených k nepotravinářským účelům (rozprava)
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 8.Zásobování schválených charitativních organizací za účelem provádění Evropského programu potravinové pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu (písemné prohlášení)
 9.Členství v politických skupinách
 10.Složení Parlamentu
 11.Hlasování
  
11.1.Kola pro osobní automobily a jejich přípojná vozidla *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.2.Schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.3.Protokol k Euro-středomořské dohodě se státem Izrael po rozšíření *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.4.Dohoda mezi ES a Dánskem o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.5.Dohoda ES/Dánsko o doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských a obchodních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.6.Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Spotřebitel" ***I (hlasování)
  
11.7.Právní profese a obecný zájem na fungování právních systémů (hlasování)
  
11.8.Evropské smluvní právo a přezkum acquis: cesta vpřed (hlasování)
  
11.9.Zajištění dodávek energií v Evropské unii (hlasování)
  
11.10.Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo (hlasování)
  
11.11.Revize dohody z Cotonou a stanovení částky 10. ERF (hlasování)
  
11.12.Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvoj (hlasování)
  
11.13.Evropské politické strany (hlasování)
  
11.14.Demografické výzvy a mezigenerační solidarita (hlasování)
  
11.15.Podpora rostlinných kultur určených k nepotravinářským účelům (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Pořad jednání

Skupiny PPE-DE, PSE, ALDE a Verts/ALE požádaly o zařazení prohlášení Rady a Komise týkajících se politické situace v Bělorusku po volbách na pořad jednání dnešního dílčího zasedání.

Parlament žádost schválil.

Tato prohlášení jsou zařazena jako první bod dnešního pořadu jednání.


3. Předložení dokumentů

Z Rady a Komise byly předloženy tyto dokumenty:

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za plnění souhrnného rozpočtu Evropských společenství za rozpočtový rok 2004 (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC)).

předáno

příslušný

CONT

stanovisko

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno institucím zřízeným Evropskými společenstvími za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2004 (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC)).

předáno

příslušný

CONT

stanovisko

EMPL

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (6. ERF) za rozpočtový rok 2004 (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC)).

předáno

příslušný

CONT

stanovisko

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (7. ERF) za rozpočtový rok 2004 (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC)).

předáno

příslušný

CONT

stanovisko

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (8. ERF) za rozpočtový rok 2004 (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC)).

předáno

příslušný

CONT

stanovisko

DEVE, BUDG

- Doporučení Rady o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu (9. ERF) za rozpočtový rok 2004 (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC)).

předáno

příslušný

CONT

stanovisko

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o ochraně půdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovním ruchu k Alpské úmluvě jménem Evropského společenství (KOM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)).

předáno

příslušný

ENVI

stanovisko

ITRE, TRAN, AGRI


4. Politická situace v Bělorusku po volbách (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Politická situace v Bělorusku po volbách

Hans Winkler (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupil: Ole Krarup, který vyjádřil lítost nad tím, že o konání rozpravy bylo rozhodnuto pozdě (předsedkyně poslanci odpověděla, že byla dodržena příslušná ustanovení jednacího řádu).

László Kovács (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Klich za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler a László Kovács.

Rozprava byla uzavřena.


5. Demografické výzvy a mezigenerační solidarita (rozprava)

Zpráva o demografických výzvách a mezigenerační solidaritě [2005/2147(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews uvedl zprávu.

Vystoupil: Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili: Thomas Ulmer (navrhovatel výboru ENVI) a Edite Estrela (navrhovatelka výboru FEMM).

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
místopředseda

Vystoupili: Struan Stevenson za skupinu PPE-DE, Joel Hasse Ferreira za skupinu PSE, Marian Harkin za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin a Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 23.03.2006.


6. Podpora rostlinných kultur určených k nepotravinářským účelům (rozprava)

Zpráva o podpoře rostlinných kultur určených k nepotravinářským účelům [2004/2259(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish uvedl zprávu.

Vystoupila: Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Vystoupili: Agnes Schierhuber za skupinu PPE-DE, Stéphane Le Foll za skupinu PSE, Willem Schuth za skupinu ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezařazený, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle a Mariann Fischer Boel.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 23.03.2006.


PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

7. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


8. Zásobování schválených charitativních organizací za účelem provádění Evropského programu potravinové pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 75/2005, které předložili Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro a Bogusław Sonik o zásobování schválených charitativních organizací za účelem provádění Evropského programu potravinové pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu podepsala ke dni 23. 3. 2006 většina poslanců Parlamentu. Prohlášení bude v souladu s čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno orgánům, které jsou v něm uvedeny, a spolu se jmény signatářů zveřejněno v Textech přijatých dne 4. 4. 2006.


9. Členství v politických skupinách

Předseda skupiny PPE-DE oznámil, že Viorel Duca Senior se dne 22. 3. 2006 stal členem skupiny PPE-DE jakožto pozorovatel nominovaný rumunským parlamentem.


10. Složení Parlamentu

Şerban Nicolae, pozorovatel nominovaný rumunským senátem, oznámil své odstoupení z funkce s účinností od 10. 4. 2006 . Podle ustanovení přijatých předsednictvem bude Parlament informovat příslušné rumunské orgány o uvolnění mandátu. Dotyčné orgány nominují nového pozorovatele.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.


11.1. Kola pro osobní automobily a jejich přípojná vozidla *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o kolech pro osobní automobily a jejich přípojná vozidla [KOM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0102)

Parlament proto vyslovil souhlas.


11.2. Schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel [KOM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0103)

Parlament proto vyslovil souhlas.


11.3. Protokol k Euro-středomořské dohodě se státem Izrael po rozšíření *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Euro–středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a státem Izrael na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Republiky Malta, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii [KOM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A6-0059/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0104)

Parlament proto vyslovil souhlas.


11.4. Dohoda mezi ES a Dánskem o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou se rozšiřuje působnost nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech na Dánsko [KOM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0105)


11.5. Dohoda ES/Dánsko o doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských a obchodních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou se rozšiřuje působnost nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských a obchodních věcech v členských státech na Dánsko [KOM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0106)

K hlasování vystoupili:

- Hélène Goudin k rychlosti hlasování.


11.6. Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Spotřebitel" ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) - oblast "Spotřebitel" [KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Rozprava se konala 16.3.2006 (bod 6 zápisu ze dne 16.03.2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0107)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0107)

K hlasování vystoupili:

- Gerard Batten k rychlosti hlasování,

- Ingeborg Gräßle předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 59, který byl vzat v potaz.


11.7. Právní profese a obecný zájem na fungování právních systémů (hlasování)

Návrh usnesení B6-0203/2006

Rozprava se konala 15.3.2006 (bod 15 zápisu ze dne 15.03.2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0108)


11.8. Evropské smluvní právo a přezkum acquis: cesta vpřed (hlasování)

Zpráva o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: cesta vpřed [2005/2022(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0109)


11.9. Zajištění dodávek energií v Evropské unii (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 a B6-0202/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0189/2006

(nahrazující B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 a B6-0202/2006):

předložen těmito poslanci:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Alejo Vidal-Quadras za skupinu PPE-DE,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia a Vittorio Prodi za skupinu ALDE
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts a Inese Vaidere za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2006)0110)

K hlasování vystoupili:

- Robert Goebbels předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění C. Tento pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože s ním nesouhlasilo více než 37 poslanců.

(Návrh usnesení B6-0201/2006 se nebere v potaz.)


11.10. Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0190/2006, B6-0195/2006 a B6-0197/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ B6-0190/2006

přijat (P6_TA(2006)0111)

(Návrhy usnesení B6-0195/2006 a B6-0197/2006 se neberou v potaz.)

K hlasování vystoupili:

- Gerard Batten před hlasováním vyjádřil pochybnost, zda příslušné pozměňovací návrhy budou k dispozici ve stanovených lhůtách (předseda jej ujistil, že hlasovací seznamy byly k dispozici již včera večer).


11.11. Revize dohody z Cotonou a stanovení částky 10. ERF (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 a B6-0200/2006

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0191/2006

(nahrazující B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 a B6-0200/2006):

předložen těmito poslanci:

José Ribeiro e Castro za skupinu PPE-DE,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock a Marie-Arlette Carlotti za skupinu PSE,
Thierry Cornillet za skupinu ALDE,
Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE,
Francis Wurtz a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2006)0112)


11.12. Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvoj (hlasování)

Zpráva o dopadu dohod o hospodářském partnerství na rozvoj [2005/2162(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0113)

K hlasování vystoupili:

- Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění J, který Luisa Morgantini (zpravodajka) podpořila. Tento pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože s ním nesouhlasilo více než 37 poslanců.


11.13. Evropské politické strany (hlasování)

Zpráva o evropských politických stranách [2005/2224(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Jo Leinen (A6-0042/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

Vystoupil Jo Leinen (zpravodaj).

přijat (P6_TA(2006)0114)

K hlasování vystoupili:

- Christopher Heaton-Harris se po hlasování otázal, zda poslanci informovali Parlament o finančním zájmu na projednávané věci v rámci hlasování o této zprávě (předseda poslanci odpověděl, že pokud je mu známo, tak nikoli. Dále uvedl, že prohlášení o finančních zájmech jsou zapsána ve zvláštním rejstříku).


11.14. Demografické výzvy a mezigenerační solidarita (hlasování)

Zpráva o demografických výzvách a mezigenerační solidaritě [2005/2147(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0115)

K hlasování vystoupili:

- Marian Harkin za skupinu ALDE předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 28 podbodu vi), který Philip Bushill-Matthews (zpravodaj) podpořil (ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz).


11.15. Podpora rostlinných kultur určených k nepotravinářským účelům (hlasování)

Zpráva o podpoře rostlinných kultur určených k nepotravinářským účelům [2004/2259(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Neil Parish (A6-0040/2006).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0116)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Marianne Thyssen - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

Zajištění dodávek energií v Evropské unii - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Zpráva Jo Leinen - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Zpráva Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Zpráva Neil Parish - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování:

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“ : „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická podoba oprav hasování na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Sdělení o úmyslu hlasovat:

Poslanci vystoupili se sděleními o úmyslu hlasovat (týkajícími se toho, jak nehlasovali)

Zpráva Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- pozměňovací návrh 18

proti Alain Lipietz

- pozměňovací návrh 26

pro: Rainer Wieland

- pozměňovací návrh 6

proti: Gunnar Hökmark

Zpráva Jo Leinen - A6-0042/2006

- pozměňovací návrh 6

proti: Maciej Marian Giertych

Zpráva Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- pozměňovací návrh 18

proti: Christofer Fjellner

- pozměňovací návrh 19

proti: Gunnar Hökmark

- bod 58

proti: Marie-Line Reynaud

- bod 64 1. část

proti: Marie-Line Reynaud

- bod 64 2. část

proti: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- bod 67 1. část a 2. část

proti: Marie-Line Reynaud


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupeno výboru

výbor JURI

Léčivé přípravky pro moderní terapii (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO, JURI


15. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


16. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 3.4.2006 do 6.4.2006.


17. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 12:35.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelé

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Právní upozornění - Ochrana soukromí