Indeks 
Protokol
PDF 180kWORD 103k
Torsdag den 23. marts 2006 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Dagsorden
 3. Modtagne dokumenter
 4.Den politiske situation i Belarus efter valget (forhandling)
 5.Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne (forhandling)
 6.Planteafgrøder til nonfoodformål (forhandling)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Forsyninger til de velgørende organisationer, der er godkendt til at gennemføre EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede (skriftlig erklæring)
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Parlamentets sammensætning
 11.Afstemningstid
  11.1.Hjul til personbiler og påhængskøretøjer *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  11.2.Adaptive forlygtesystemer til motorkøretøjer *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  11.3.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Staten Israel som følge af udvidelsen *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  11.4.Aftale EF/Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  11.5.Aftale EF/Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  11.6.EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I (afstemning)
  11.7.Juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem (afstemning)
  11.8.Europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem (afstemning)
  11.9.EU's energiforsyningssikkerhed (afstemning)
  11.10.Kriterier for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  11.11.Revisionen af Cotonou-aftalen og fastsættelsen af bevillingen til den tiende EUF (afstemning)
  11.12.Økonomiske partnerskabsaftalers virkning på udviklingen (afstemning)
  11.13.Politiske partier på europæisk plan (afstemning)
  11.14.Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne (afstemning)
  11.15.Planteafgrøder til nonfoodformål (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste møde
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Dagsorden

Grupperne PPE-DE, PSE, ALDE og Verts/ALE havde indgivet en anmodning om opførelse på dagsordenen for denne dag af redegørelser fra Rådet og Kommissionen om den politiske situation i Belarus efter valget.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Disse redegørelser opførtes som første punkt på dagsordenen for mødet samme dag.


3.  Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for regnskabsåret 2004 (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

rådg.udv.

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Rådets henstillinger om meddelelse af decharge til de organer, der er oprettet af De Europæiske Fællesskaber, for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2004 (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

rådg.udv.

EMPL

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gen-nemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (sjette EUF) for regnskabsåret 2004 (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

rådg.udv.

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gen-nemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (syvende EUF) for regnskabsåret 2004 (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

rådg.udv.

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gen-nemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (ottende EUF) for regnskabsåret 2004 (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

rådg.udv.

DEVE, BUDG

- Rådets henstilling om meddelelse af decharge til Kommissionen for gen-nemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2004 (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC)).

henvist til:

korr.udv.

CONT

rådg.udv.

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om jordbundsbeskyttelse, protokollen om energi og protokollen om turisme til Alpekonventionen (COM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)).

henvist til:

korr.udv.

ENVI

rådg.udv.

ITRE, TRAN, AGRI


4. Den politiske situation i Belarus efter valget (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den politiske situation i Belarus efter valget

Hans Winkler (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Ole Krarup beklagede, at forhandlingen var meddelt i sidste øjeblik (formanden svarede, at de relevante bestemmelser i forretningsordenen var overholdt).

László Kovács (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Bogdan Klich for PPE-DE-Gruppen, Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Michał Tomasz Kamiński for UEN-Gruppen, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler og László Kovács.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne (forhandling)

Betænkning: De demografiske udfordringer og solidariteten mellem generationerne [2005/2147(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews forelagde sin betænkning.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Thomas Ulmer (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Edite Estrela (ordfører for udtalelse fra FEMM).

FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
næstformand

Talere: Struan Stevenson for PPE-DE-Gruppen, Joel Hasse Ferreira for PSE-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Sepp Kusstatscher for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin og Vladimír Špidla.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 23.03.2006.


6. Planteafgrøder til nonfoodformål (forhandling)

Betænkning: Fremme af planteafgrøder til nonfoodformål [2004/2259(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish forelagde sin betænkning.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Agnes Schierhuber for PPE-DE-Gruppen, Stéphane Le Foll for PSE-Gruppen, Willem Schuth for ALDE-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, Jeffrey Titford for IND/DEM-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle og Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 23.03.2006.


FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Forsyninger til de velgørende organisationer, der er godkendt til at gennemføre EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 75/2005 af Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro og Bogusław Sonik om forsyninger til de velgørende organisationer, der er godkendt til at gennemføre EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede, havde den 23.03.2006 modtaget et flertal af Europa-Parlamentets medlemmers underskrifter og ville derfor, jf. forretningsordenens artikel 116, stk. 4, blive sendt til de anførte institutioner med angivelse af underskrivernes navne og offentliggjort i Vedtagne Tekster af 4.4.2006.


9. De politiske gruppers sammensætning

Formanden for PPE-DE-Gruppen havde meddelt, at Viorel Duca Senior med virkning fra den 22.3.2006 var tilknyttet PPE-DE-Gruppen som observatør udpeget af det rumænske parlament.


10. Parlamentets sammensætning

Şerban Nicolae havde meddelt, at han med virkning fra 10.04.2006 trådte tilbage som observatør udpeget af det rumænske parlament. Parlamentet ville i overensstemmelse med Præsidiets bestemmelser herom underrette Rumæniens kompetente myndigheder om denne afgørelse, således at disse myndigheder kan udnævne en efterfølger.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


11.1. Hjul til personbiler og påhængskøretøjer *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om hjul til personbiler og påhængskøretøjer dertil [KOM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0102)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse


11.2. Adaptive forlygtesystemer til motorkøretøjer *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer [KOM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0103)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse


11.3. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen med Staten Israel som følge af udvidelsen *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union [KOM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A6-0059/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0104)

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse


11.4. Aftale EF/Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område til også at omfatte Danmark [KOM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0105)


11.5. Aftale EF/Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om udvidelse af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager til også at omfatte Danmark [KOM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2006)0106)

Indlæg til afstemningen:

- Hélène Goudin om afstemningens hast.


11.6. EF-handlingsprogram for forbrugerbeskyttelse (2007-2013) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EF-handlingsprogram for sundhed og forbrugerbeskyttelse (2007-2013) - forbrugeraspekter [KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Forhandlingen havde fundet sted den 16.03.2006 (punkt 6 i protokollen af 16.03.2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2006)0107)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0107)

Indlæg til afstemningen:

- Gerard Batten, om afstemningens hast,

- Ingeborg Gräßle, der stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 59; dette vedtoges.


11.7. Juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0203/2006

Forhandlingen havde fundet sted den 15.03.2006 (punkt 15 i protokollen af 15.03.2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0108)


11.8. Europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem (afstemning)

Betænkning: Europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem [2005/2022(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0109)


11.9. EU's energiforsyningssikkerhed (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 og B6-0202/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0189/2006

(erstatter B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 og B6-0202/2006):

stillet af:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski og Alejo Vidal-Quadras for PPE-DE-Gruppen,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe og Pasqualina Napoletano for PSE-Gruppen
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia og Vittorio Prodi for ALDE-Gruppen
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts og Inese Vaidere for UEN-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2006)0110)

Indlæg til afstemningen:

- Robert Goebbels, der stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt C, som ikke toges til følge, da mindst 37 medlemmer gjorde indsigelse mod, at det sattes under afstemning.

(Forslag til beslutning B6-0201/2006 bortfaldt).


11.10. Kriterier for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0190/2006, B6-0195/2006 og B6-0197/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING B6-0190/2006

Vedtaget (P6_TA(2006)0111)

(Forslag til beslutning B6-0195/2006 og B6-0197/2006 bortfaldt).

Indlæg til afstemningen:

- Gerard Batten, før afstemningen, for at udtrykke tvivl om, hvorvidt ændringsforslagene var indgivet inden fristens udløb (formanden forsikrede ham om, at afstemningslisterne var til rådighed aftenen før).


11.11. Revisionen af Cotonou-aftalen og fastsættelsen af bevillingen til den tiende EUF (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 og B6-0200/2006

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0191/2006

(erstatter B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 og B6-0200/2006):

stillet af:

José Ribeiro e Castro for PPE-DE-Gruppen,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock og Marie-Arlette Carlotti for PSE-Gruppen,
Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen,
Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen,
Francis Wurtz og Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen,
Ģirts Valdis Kristovskis og Eoin Ryan for UEN-Gruppen.

Vedtaget (P6_TA(2006)0112)


11.12. Økonomiske partnerskabsaftalers virkning på udviklingen (afstemning)

Betænkning: De økonomiske partnerskabsaftalers (ØPA'ers) virkning på udviklingen [2005/2162(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0113)

Indlæg til afstemningen:

- Miguel Angel Martínez Martínez for PSE-Gruppen, der stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt J, som Luisa Morgantini (ordfører) accepterede. Det mundtlige ændringsforslag toges ikke til følge, da mindst 37 medlemmer gjorde indsigelse mod, at det sattes under afstemning.


11.13. Politiske partier på europæisk plan (afstemning)

Betænkning: Politiske partier på europæisk plan [2005/2224(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Jo Leinen (A6-0042/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

tog ordet Jo Leinen (ordfører).

Vedtaget (P6_TA(2006)0114)

Indlæg til afstemningen:

- Christopher Heaton-Harris, der efter afstemningen spurgte, om der var medlemmer som havde afgivet erklæring om økonomiske interesser i forbindelse med afstemningen om denne betænkning (formanden svarede, at dette ikke ifølge hans oplysninger var tilfældet, men at der eksisterede et register til dette formål).


11.14. Demografiske udfordringer og solidaritet mellem generationerne (afstemning)

Betænkning: De demografiske udfordringer og solidariteten mellem generationerne [2005/2147(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0115)

Indlæg til afstemningen:

- Marian Harkin for ALDE-Gruppen, der stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt 28, nr. vi), som Philip Bushill-Matthews (ordfører) støttede (det mundtlige ændringsforslag vedtoges).


11.15. Planteafgrøder til nonfoodformål (afstemning)

Betænkning: Fremme af planteafgrøder til nonfoodformål [2004/2259(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Neil Parish (A6-0040/2006).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2006)0116)


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Marianne Thyssen - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

EU's energiforsyningssikkerhed - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Kriterier for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Betænkning: Jo Leinen - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Betænkning: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Betænkning: Neil Parish - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser:

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

Stemmeintentioner:

Der var blevet givet meddelelse om følgende stemmeintentioner (vedrørende stemmer, der ikke var afgivet):

Betænkning: Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- ændringsforslag 18

imod Alain Lipietz

- ændringsforslag 26

for: Rainer Wieland

- ændringsforslag 6

imod: Gunnar Hökmark

Betænkning: Jo Leinen - A6-0042/2006

- ændringsforslag 6

imod: Maciej Marian Giertych

Betænkning: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- ændringsforslag 18

imod: Christofer Fjellner

- ændringsforslag 19

imod: Gunnar Hökmark

- punkt 58

imod: Marie-Line Reynaud

- punkt 64, 1. del

imod: Marie-Line Reynaud

- punkt 64, 2. del

imod: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- punkt 67, 1. del og 2. del

imod: Marie-Line Reynaud


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger

JURI

Lægemidler til avanceret terapi (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
henvist til: korr.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO, JURI


15. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 03.04.2006 - 06.04.2006.


17. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.35.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatører

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik