Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 177kWORD 106k
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslista
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Valko-Venäjän poliittinen tilanne vaalien jälkeen (keskustelu)
 5.Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (keskustelu)
 6.Non food -viljelyn edistäminen (keskustelu)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen varustaminen (kirjallinen kannanotto)
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 10.Parlamentin kokoonpano
 11.Äänestykset
  
11.1.Henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyörät *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
11.2.Moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS) hyväksyminen *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
11.3.Israelin kanssa tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
11.4.EY:n ja Tanskan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
11.5.EY:n ja Tanskan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
11.6.Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I (äänestys)
  
11.7.Oikeusalan ammatit ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeva yleinen etu (äänestys)
  
11.8.Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet (äänestys)
  
11.9.Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (äänestys)
  
11.10.Perusteet Euroopan unionin rauhaanpakottamistoimille, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa (äänestys)
  
11.11.Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja 10. EKR:n rahoituksen vahvistaminen (äänestys)
  
11.12.Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (äänestys)
  
11.13.Euroopan tason poliittiset puolueet (äänestys)
  
11.14.Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (äänestys)
  
11.15.Non food -viljelyn edistäminen (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Esityslista

PPE-DE-, PSE-, ALDE- ja Verts/ALE-ryhmä ovat pyytäneet, että neuvoston ja komission julkilausumat Valko-Venäjän poliittisesta tilanteesta vaalien jälkeen otetaan tämän päivän esityslistalle.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Julkilausumat otetaan tämän päivän istunnon esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Neuvoston suositus Euroopan yhteisöjen varainhoitovuoden 2004 yleisen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

lausuntoa varten

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Neuvoston suositus varainhoitovuoden 2004 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämiseksi Euroopan yhteisöjen perustamille elimille (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

lausuntoa varten

EMPL

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (kuudes EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2004 (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

lausuntoa varten

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (seitsemäs EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2004 (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

lausuntoa varten

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (kahdeksas EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2004 (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

lausuntoa varten

DEVE, BUDG

- Neuvoston suositus Euroopan kehitysrahaston (yhdeksäs EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2004 (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

lausuntoa varten

DEVE, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Alppeja koskevaan yleissopimukseen liitettävien maaperän suojelua, energiaa ja matkailua koskevien pöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

ENVI

lausuntoa varten

ITRE, TRAN, AGRI


4. Valko-Venäjän poliittinen tilanne vaalien jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Valko-Venäjän poliittinen tilanne vaalien jälkeen

Hans Winkler (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Ole Krarup käytti puheenvuoron pahoitellakseen, että keskustelusta ilmoitettiin myöhäisessä vaiheessa (puhemies vastasi hänelle, että työjärjestyksen asiaa koskevia määräyksiä on noudatettu).

László Kovács (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Bogdan Klich PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński UEN-ryhmän puolesta, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler ja László Kovács.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (keskustelu)

Mietintö: Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus [2005/2147(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Thomas Ulmer (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Edite Estrela (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Puheenvuorot: Struan Stevenson PPE-DE-ryhmän puolesta, Joel Hasse Ferreira PSE-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin ja Vladimír Špidla.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.4.


6. Non food -viljelyn edistäminen (keskustelu)

Mietintö: Non food -viljelyn edistäminen [2004/2259(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish esitteli laatimansa mietinnön.

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Agnes Schierhuber PPE-DE-ryhmän puolesta, Stéphane Le Foll PSE-ryhmän puolesta, Willem Schuth ALDE-ryhmän puolesta, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jeffrey Titford IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle ja Mariann Fischer Boel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.3.2006, kohta 11.5.


Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen varustaminen (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 75/2005 aiheesta Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen varustaminen, jonka Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro ja Bogusław Sonik ovat jättäneet käsiteltäväksi, on 23.3.2006 saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 4.4.2006 pidetyn istunnon hyväksytyissä teksteissä.


9. Poliittisten ryhmien kokoonpano

PPE-DE-ryhmän puheenjohtaja on ilmoittanut, että Viorel Duca Senior on liittynyt ryhmään Romanian parlamentin nimittämänä tarkkailijana 22.3.2006 alkaen.


10. Parlamentin kokoonpano

Şerban Nicolae on ilmoittanut luopuvansa toimestaan Romanian senaatin nimittämänä tarkkailijana Euroopan parlamentissa 10.4.2006 alkaen. Puhemiehistön hyväksymien määräysten mukaisesti parlamentti ilmoittaa erosta Romanian viranomaisille uuden tarkkailijan nimittämiseksi.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


11.1. Henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyörät *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen, joka koskee henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyöriä [KOM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0102)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


11.2. Moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS) hyväksyminen *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen, joka koskee moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS-järjestelmien) hyväksymistä [KOM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0103)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


11.3. Israelin kanssa tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja uusien jäsenvaltioiden liittymisen huomioon ottamiseksi *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [KOM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A6-0059/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0104)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


11.4. EY:n ja Tanskan välinen sopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa [KOM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0105)


11.5. EY:n ja Tanskan välinen sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa [KOM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2006)0106)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Hélène Goudin äänestysten etenemisestä.


11.6. Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) – kuluttajanäkökohdat [KOM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Keskustelu käytiin 16.03.2006 (istunnon pöytäkirja 16.3.2006, kohta 6).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2006)0107)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0107)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Gerard Batten äänestysten etenemisestä

- Ingeborg Gräßle esitti tarkistukseen 59 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


11.7. Oikeusalan ammatit ja oikeusjärjestelmän toimintaa koskeva yleinen etu (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0203/2006

Keskustelu käytiin 15.03.2006 (istunnon pöytäkirja 15.3.2006, kohta 15).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0108)


11.8. Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet (äänestys)

Mietintö: Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet [2005/2022(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0109)


11.9. Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 ja B6-0202/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0189/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 ja B6-0202/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski ja Alejo Vidal-Quadras PPE-DE-ryhmän puolesta,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia ja Vittorio Prodi ALDE-ryhmän puolesta
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0110)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Robert Goebbels esitti johdanto-osan C kappaleeseen suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 37 jäsentä vastusti sen käsiteltäväksi ottamista.

(Päätöslauselmaesitys B6-0201/2006 raukesi.)


11.10. Perusteet Euroopan unionin rauhaanpakottamistoimille, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0190/2006, B6-0195/2006 ja B6-0197/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B6-0190/2006

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0111)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0195/2006 ja B6-0197/2006 raukesivat.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Gerard Batten ilmaisi ennen äänestyksiä olevansa huolissaan siitä, voidaanko äänestykset ottaa käsiteltäväksi määräaikaan mennessä (puhemies vakuutti hänelle, että äänestyslistat ovat olleet saatavilla eilisillasta lähtien).


11.11. Cotonoun sopimuksen tarkistaminen ja 10. EKR:n rahoituksen vahvistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 ja B6-0200/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0191/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 ja B6-0200/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ribeiro e Castro PPE-DE-ryhmän puolesta,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock ja Marie-Arlette Carlotti PSE-ryhmän puolesta,
Thierry Cornillet ALDE-ryhmän puolesta,
Frithjof Schmidt Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Francis Wurtz ja Willy Meyer Pleite GUE/NGL-ryhmän puolesta,
Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0112)


11.12. Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla (äänestys)

Mietintö: Talouskumppanuussopimusten vaikutus kehitysyhteistyön alalla [2005/2162(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0113)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

- Miguel Angel Martínez Martínez esitti PSE-ryhmän puolesta johdanto-osan J kappaleeseen suullisen tarkistuksen Luisa Morgantinin (esittelijä) suostumuksella. Tarkistusta ei hyväksytty, sillä yli 37 jäsentä vastusti sen käsiteltäväksi ottamista.


11.13. Euroopan tason poliittiset puolueet (äänestys)

Mietintö: Euroopan tason poliittiset puolueet [2005/2224(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Jo Leinen (A6-0042/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Jo Leinen (esittelijä) käytti puheenvuoron.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0114)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Christopher Heaton-Harris kysyi äänestyksen jälkeen, olivatko jäsenet ilmoittaneet taloudelliset etunsa äänestyksen kohteena olevan mietinnön suhteen (puhemies vastasi, että hänen tietojensa mukaan ilmoituksia ei oltu tehty, mutta ilmoitusten jättämistä varten oli luettelo).


11.14. Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus (äänestys)

Mietintö: Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus [2005/2147(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0115)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Marian Harkin esitti ALDE-ryhmän puolesta 28 kohdan vi) alakohtaan suullisen tarkistuksen, jota Philip Bushill-Matthews (esittelijä) kannatti (suullinen tarkistus hyväksyttiin).


11.15. Non food -viljelyn edistäminen (äänestys)

Mietintö: Non food -viljelyn edistäminen [2004/2259(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Neil Parish (A6-0040/2006).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0116)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Marianne Thyssen - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Perusteet Euroopan unionin rauhaanpakottamistoimille, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Mietintö: Jo Leinen - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Mietintö: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Mietintö: Neil Parish - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset:

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Äänestysaikeita koskevat ilmoitukset:

Puhemiehelle on toimitettu seuraavat äänestysaikeita koskevat ilmoitukset (äänistä, joita ei ole annettu):

Mietintö: Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- tarkistus 18

   vastaan Alain Lipietz

- tarkistus 26

   puolesta: Rainer Wieland

- tarkistus 6

   vastaan: Gunnar Hökmark

Mietintö: Jo Leinen - A6-0042/2006

- tarkistus 6

   vastaan: Maciej Marian Giertych

Mietintö: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- tarkistus 18

   vastaan: Christofer Fjellner

- tarkistus 19

   vastaan: Gunnar Hökmark

- kohta 58

   vastaan: Marie-Line Reynaud

- kohta 64, 1. osa

   vastaan: Marie-Line Reynaud

- kohta 64, 2. osa

   vastaan: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- kohta 67, 1. osa ja 2. osa

   vastaan: Marie-Line Reynaud


14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

JURI-valiokunta

- Innovatiiviset lääkkeet (KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO, JURI


15. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 03.04.2006 - 06.04.2006.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.35.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Tarkkailijat

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö