Rodyklė 
Protokolas
PDF 179kWORD 104k
Ketvirtadienis, 2006 m. kovo 23 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkė
 3.Gauti dokumentai
 4.Padėtis Baltarusijoje po rinkimų (diskusijos)
 5.Demografijos problemos ir kartų solidarumas (diskusijos)
 6.Ne maistui skirtų augalinių kultūrų auginimo skatinimas (diskusijos)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Labdaros organizacijų, kurioms pavesta įgyvendinti Europos maisto pagalbos skurdžiausiesiems programą, aprūpinimas (rašytinis pareiškimas)
 9.Frakcijų sudėtis
 10.Parlamento sudėtis
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.Lengvųjų automobilių ratai ir jų priekabos (EEB ir JT projektas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
11.2.Motorinių transporto priemonių adaptuotųjų priekinių žibintų sistemų patvirtinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
11.3.Protokolas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo su Izraeliu po plėtros *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
11.4.EB ir Danijos susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo nuostatų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
11.5.EB ir Danijos susitarimas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo* (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
11.6.Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), vartotojų aspektai ***I (balsavimas)
  
11.7.Teisininkų profesijos ir bendras interesas, susijęs su teisinių sistemų veikimu (balsavimas)
  
11.8.Europos sutarčių teisė ir teisyno peržiūra: žingsnis į priekį (balsavimas)
  
11.9.Europos Sąjungos energijos tiekimo saugumas (balsavimas)
  
11.10.Europos Sąjungos taikos palaikymo operacijų kriterijai, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)
  
11.11.Kotonu susitarimo pakeitimas ir lėšų sumos 10 EPF nustatymas (balsavimas)
  
11.12.Ekonominės partnerystės sutarčių poveikis vystymuisi (balsavimas)
  
11.13.Europos politinės partijos (balsavimas)
  
11.14.Demografijos problemos ir kartų solidarumas (balsavimas)
  
11.15.Ne maistui skirtų augalinių kultūrų auginimo skatinimas (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 15.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 17.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Darbotvarkė

PPE-DE, PSE, ALDE frakcijos ir Verts/ALE frakcija pasiūlė į šios dienos darbotvarkę įtraukti Komisijos ir Tarybos pareiškimus apie politinę padėtį po Baltarusijoje vykusių rinkimų.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

Šie pareiškimai įtraukti į šiandienos darbotvarkės pirmą punktą.


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

Tarybos ir Komisijos:

- Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos Bendrijų 2004 finansinių metų bendrąjį biudžetą (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

nuomonė

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Tarybos rekomendacijos dėl patvirtinimo, kad Europos Bendrijų įsteigti organai įvykdė 2004 finansinių metų biudžetą (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

nuomonė

EMPL

- Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (šeštojo EPF)2004 finansinių metų operacijas įvykdė (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

nuomonė

DEVE, BUDG

- Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (septintojo EPF) 2004 finansinių metų operacijas įvykdė (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

nuomonė

DEVE, BUDG

- Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (aštuntojo EPF) 2004 finansinių metų operacijas įvykdė (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

nuomonė

DEVE, BUDG

- Tarybos rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Komisija Europos plėtros fondo (devintojo EPF) 2004 finansinių metų operacijas įvykdė (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC)).

perduota

atsakingam komitetui

CONT

nuomonė

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Alpių konvencijos Dirvožemių apsaugos protokolo, Energetikos protokolo ir Turizmo protokolo sudarymo Europos bendrijos vardu (COM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)).

perduota

atsakingam komitetui

ENVI

nuomonė

ITRE, TRAN, AGRI


4. Padėtis Baltarusijoje po rinkimų (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Baltarusijoje po rinkimų

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Ole Krarup, kuris apgailestavo, kad apie diskusiją buvo paskelbta pavėluotai (Pirmininkė jam atsakė, kad buvo laikomasi atitinkamų Darbo tvarkos taisyklių nuostatų).

László Kovács (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Bogdan Klich PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Michał Tomasz Kamiński UEN frakcijos vardu, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler ir László Kovács.

Diskusijos baigtos.


5. Demografijos problemos ir kartų solidarumas (diskusijos)

Pranešimas dėl demografijos problemų ir kartų solidarumo [2005/2147(INI)]. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Thomas Ulmer (ENVI komiteto nuomonės referentas) ir Edite Estrela (FEMM komiteto nuomonės referentė).

PIRMININKAVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Struan Stevenson PPE-DE frakcijos vardu, Joel Hasse Ferreira PSE frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Sepp Kusstatscher Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin ir Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.4 protokolo 23.03.2006.


6. Ne maistui skirtų augalinių kultūrų auginimo skatinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ne maistui skirtų augalinių kultūrų auginimo skatinimo [2004/2259(INI)]. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish pristatė pranešimą.

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Agnes Schierhuber PPE-DE frakcijos vardu, Stéphane Le Foll PSE frakcijos vardu, Willem Schuth ALDE frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Bairbre de Brún GUE/NGL frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.5 protokolo 23.03.2006.


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Labdaros organizacijų, kurioms pavesta įgyvendinti Europos maisto pagalbos skurdžiausiesiems programą, aprūpinimas (rašytinis pareiškimas)

Rašytinį pareiškimą 75/2005 dėl labdaros organizacijų, kurioms pavesta įgyvendinti Europos maisto pagalbos skurdžiausiesiems programą, aprūpipmo, kurį pateikė Parlamento nariai Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro ir Bogusław Sonik, iki 2006.03.23 pasirašė dauguma Parlamento narių ir todėl pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 4 dalies nuostatas pranešimas bus perduotas tiems, kam jis buvo skirtas, ir paskelbtas 2006.04.04 rinkinyje Priimti tekstai, nurodant pasirašiusiųjų pavardes.


9. Frakcijų sudėtis

PPE-DE frakcijos pirmininkas paskelbė, kad nuo 2006 03 22 Viorel Duca Senior prisijungė prie PPE-DE frakcijos kaip Rumunijos parlamento paskirtas stebėtojas.


10. Parlamento sudėtis

Şerban Nicolae pranešė apie tai, kad nuo 2006 04 10 atsistatydina iš Rumunijos parlamento paskirto stebėtojo Europos Parlamente pareigų. Vadovaujantis Biuro priimtomis nuostatomis, Parlamentas apie šį atsistatydinimą turėtų informuoti atsakingas Rumunijos institucijas, kad jos galėtų paskirti jį pakeisiantį asmenį.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


11.1. Lengvųjų automobilių ratai ir jų priekabos (EEB ir JT projektas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos reglamento projektu dėl lengvųjų automobilių ratų ir jų priekabų [COM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)]. Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0102)

Parlamentas davė pritarimą.


11.2. Motorinių transporto priemonių adaptuotųjų priekinių žibintų sistemų patvirtinimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos reglamento projektu dėl motorinių transporto priemonių adaptuotųjų priekinių žibintų sistemų patvirtinimo [COM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 – 2005/0180(AVC)]. Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0103)

Parlamentas davė pritarimą.


11.3. Protokolas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo su Izraeliu po plėtros *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo [COM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)]. Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A6-0059/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0104)

Parlamentas davė pritarimą.


11.4. EB ir Danijos susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo nuostatų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo, išplečiančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nuostatų taikymą Danijai, sudarymo [COM(2005)0145 - C6-0305/2005 – 2005/0055(CNS)]. Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0105)


11.5. EB ir Danijos susitarimas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo* (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo, išplečiančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nuostatų taikymą Danijai, sudarymo [COM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)]. Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0106)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Hélène Goudin dėl balsavimo eigos.


11.6. Bendrijos veiksmų programa (2007-2013), vartotojų aspektai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje (2007–2013 m.) sukūrimo – vartotojų aspektai [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD)]. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Diskusijos buvo surengtos 2006 03 16 (punktas 6 protokolo 16.03.2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0107)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0107)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Gerard Batten dėl balsavimo eigos,

- Ingeborg Gräßle pateikė 59 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


11.7. Teisininkų profesijos ir bendras interesas, susijęs su teisinių sistemų veikimu (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisininkų profesijos ir bendro intereso, susijusio su teisinių sistemų veikimu (B6-0203/2006)

Diskusijos buvo surengtos 2006 03 15 (punktas 15 protokolo 15.03.2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0108)


11.8. Europos sutarčių teisė ir teisyno peržiūra: žingsnis į priekį (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos sutarčių teisės ir teisyno peržiūros: žingsnis į priekį [2005/2022(INI)]. Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0109)


11.9. Europos Sąjungos energijos tiekimo saugumas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 ir B6-0202/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0189/2006

(keičiama B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 ir B6-0202/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski ir Alejo Vidal-Quadras Roca PPE-DE frakcijos vardu,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe ir Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia ir Vittorio Prodi ALDE frakcijos vardu
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0110)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Robert Goebbels pateikė žodinį C konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, kadangi daugiau kaip 37 Parlamento nariai prieštaravo tam, kad į jį būtų atsižvelgta.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0201/2006 yra anuliuojamas.)


11.10. Europos Sąjungos taikos palaikymo operacijų kriterijai, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0190/2006, B6-0195/2006 ir B6-0197/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B6-0190/2006

Priimta (P6_TA(2006)0111)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0195/2006 ir B6-0197/2006 yra anuliuojami.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Gerard Batten prieš balsavimą išreiškė savo abejones dėl to, ar pakeitimai buvo pateikti per nustatytą terminą (Pirmininkas jį užtikrino, kad balsavimo sąrašai buvo prieinami nuo vakar vakaro).


11.11. Kotonu susitarimo pakeitimas ir lėšų sumos 10 EPF nustatymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 ir B6-0200/2006

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0191/2006

(keičiama B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 ir B6-0200/2006):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ribeiro e Castro PPE-DE frakcijos vardu,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock ir Marie-Arlette Carlotti PSE frakcijos vardu,
Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu,
Frithjof Schmidt Verts/ALE frakcijos vardu,
Francis Wurtz ir Willy Meyer Pleite GUE/NGL frakcijos vardu,
Ģirts Valdis Kristovskis ir Eoin Ryan UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2006)0112)


11.12. Ekonominės partnerystės sutarčių poveikis vystymuisi (balsavimas)

Pranešimas dėl ekonominės partnerystės sutarčių poveikio vystymuisi [2005/2162(INI)]. Vystymosi komitetas. Pranešėja: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0113)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Miguel Angel Martínez Martínez PSE frakcijos vardu pateikė J konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuriam pritarė Luisa Morgantini (pranešėja). Žodinis pakeitimas nebuvo priimtas, kadangi daugiau kaip 37 Parlamento nariai prieštaravo, kad į jį būtų atsižvelgta.


11.13. Europos politinės partijos (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos politinių partijų [ 2005/2224(INI)]. Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jo Leinen (A6-0042/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Kalbėjo Jo Leinen (pranešėjas).

Priimta (P6_TA(2006)0114)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Christopher Heaton-Harris po balsavimo klausė, ar Parlamento nariai pateikė su balsavimu dėl šio pranešimo susijusias finansinių interesų deklaracijas (Pirmininkas jam atsakė, kad, jo žiniomis, tai nebuvo atlikta, tačiau esama atitinkamo registro).


11.14. Demografijos problemos ir kartų solidarumas (balsavimas)

Pranešimas dėl demografijos problemų ir kartų solidarumo [2005/2147(INI)]. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0115)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Marian Harkin ALDE frakcijos vardu pateikė 28 dalies vi punkto žodinį pakeitimą, kuriam pritarė Philip Bushill-Matthews (pranešėjas) (žodinis pakeitimas buvo priimtas).


11.15. Ne maistui skirtų augalinių kultūrų auginimo skatinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ne maistui skirtų augalinių kultūrų auginimo skatinimo [2004/2259(INI)] . Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Neil Parish (A6-0040/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0116)


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Marianne Thyssen - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

Europos Sąjungos elektros energijos tiekimo saugumas - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Europos Sąjungos taikos palaikymo operacijų kriterijai, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Pranešimas: Jo Leinen - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Pranešimas: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Pranešimas: Neil Parish - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai:

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Balsavimo ketinimai:

Pranešta apie ketinimus balsuoti taip

Pranešimas: Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- pakeitimas 18

prieš Alain Lipietz

- pakeitimas 26

už: Rainer Wieland

- pakeitimas 6

prieš: Gunnar Hökmark

Pranešimas: Jo Leinen - A6-0042/2006

- pakeitimas 6

prieš: Maciej Marian Giertych

Pranešimas: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- pakeitimas 18

prieš: Christofer Fjellner

- pakeitimas 19

prieš: Gunnar Hökmark

- dalis 58

prieš: Marie-Line Reynaud

- dalis 64, 1 dalis

prieš: Marie-Line Reynaud

- dalis 64, 2 dalis

prieš: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- dalis 67, 1 dalis ir 2 dalis

prieš: Marie-Line Reynaud


14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams

JURI komitetas

Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO, JURI


15. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2006 04 03 iki 2006 04 06.


17. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 12.35 val.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Teisinė informacija - Privatumo politika