Indekss 
Protokols
PDF 182kWORD 102k
Ceturtdiena, 2006. gada 23. marts - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtība
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Politiskā situācija Baltkrievijā pēc vēlēšanām (debates)
 5.Demogrāfiskie izaicinājumi un paaudžu solidaritāte (debates)
 6.Kultūraugu veicināšana mērķiem, kas nav saistīti ar pārtiku (debates)
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Apstiprinātu labdarības organizāciju apgāde vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem paredzētās Eiropas pārtikas palīdzības programmas īstenošanai (rakstiska deklarācija)
 9.Politisko grupu sastāvs
 10.Parlamenta sastāvs
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Vieglo automobiļu un to piekabju riteņi (ANO EEK projekts) *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
11.2.Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvo priekšējā apgaismojuma sistēmu (AFS) apstiprināšana *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
11.3.Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ar Izraēlas Valsti pēc paplašināšanās *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
11.4.EK un Dānijas nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
11.5.EK un Dānijas nolīgums par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
11.6.Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), patērētāju perspektīva ***I (balsošana)
  
11.7.Juridiskās profesijas un vispārēja interese par tiesību sistēmu darbību (balsošana)
  
11.8.ES līgumtiesības un acquis pārskatīšana: turpmākā virzība (balsošana)
  
11.9.Eiropas Savienības energoapgādes drošība (balsošana)
  
11.10.Kritēriji Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām, konkrēti Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
  
11.11.Kotonū nolīguma pārskats un 10. EAF paredzēto līdzekļu apjoma fiksēšana (balsošana)
  
11.12.Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekme uz attīstību (balsošana)
  
11.13.Eiropas politiskās partijas (balsošana)
  
11.14.Demogrāfiskie izaicinājumi un paaudžu solidaritāte (balsošana)
  
11.15.Kultūraugu veicināšana mērķiem, kas nav saistīti ar pārtiku (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.00.


2. Darba kārtība

PPE-DE, PSE, ALDE un Verts/ALE grupa iepazīstināja ar pieprasījumu šodienas darba darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par politisko stāvokli Baltkrievijā pēc vēlēšanām.

Parlaments izteica piekrišanu šim pieprasījumam.

Paziņojumus iekļāva šodienas sēdes darba kārtības pirmajā punktā.


3. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

Padome un Komisija

- Padomes ieteikums, ar ko Komisiju atbrīvo no atbildības par 2004. finanšu gada Eiropas Kopienu budžeta īstenošanu (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CONT

atzinums

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Padomes ieteikums atbrīvot Eiropas Kopienu izveidotās struktūras no atbildības par budžeta īstenošanu attiecībā uz 2004. finanšu gadu (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CONT

atzinums

EMPL

- Padomes ieteikums atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Sestais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2004. finanšu gadu (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CONT

atzinums

DEVE, BUDG

- Padomes ieteikums atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Septītais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2004. finanšu gadu (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CONT

atzinums

DEVE, BUDG

- Padomes ieteikums atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Astotais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2004. finanšu gadu (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CONT

atzinums

DEVE, BUDG

- Padomes ieteikums atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Devītais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2004. finanšu gadu (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai

CONT

atzinums

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Alpu Konvencijai pievienotā to Protokola par augsnes aizsardzību, Protokola par enerģētiku un Protokola par tūrismu noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (COM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai

ENVI

atzinums

ITRE, TRAN, AGRI


4. Politiskā situācija Baltkrievijā pēc vēlēšanām (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Politiskā situācija Baltkrievijā pēc vēlēšanām.

Hans Winkler (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ole Krarup, paužot nožēlu, ka debates tika uzsāktas novēloti (sēdes vadītāja atbildēja, ka tika ievēroti attiecīgie Reglamenta noteikumi).

László Kovács (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Bogdan Klich PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Michał Tomasz Kamiński UEN grupas vārdā, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler un László Kovács.

Debates tika slēgtas.


5. Demogrāfiskie izaicinājumi un paaudžu solidaritāte (debates)

Ziņojums par demogrāfiskiem izaicinājumiem un paaudžu solidaritāti [2005/2147(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Thomas Ulmer (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Edite Estrela (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Struan Stevenson PPE-DE grupas vārdā, Joel Hasse Ferreira PSE grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 23. marta protokola 11.4. punkts.


6. Kultūraugu veicināšana mērķiem, kas nav saistīti ar pārtiku (debates)

Ziņojums par kultūraugu veicināšanu mērķiem, kas nav saistīti ar pārtiku [2004/2259(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Uzstājās: Agnes Schierhuber PPE-DE grupas vārdā, Stéphane Le Foll PSE grupas vārdā, Willem Schuth ALDE grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Bairbre de Brún GUE/NGL grupas vārdā, Jeffrey Titford IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch , pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle un Mariann Fischer Boel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2006. gada 23. marta protokola 11.5. punkts.


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Apstiprinātu labdarības organizāciju apgāde vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem paredzētās Eiropas pārtikas palīdzības programmas īstenošanai (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 75/2005, kuru iesniedza Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro un Bogusław Sonik par apstiprinātu labdarības organizāciju apgādi vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem paredzētās Eiropas pārtikas palīdzības programmas īstenošanai, 2006. gada 23. martā bija parakstījis vairākums Parlamenta deputātu, un līdz ar to saskaņā ar Reglamenta 116. panta 4. punktu to nodos adresātiem un, norādot parakstītāju vārdus, publicēs nodaļā “2006. gada 4. aprīlī pieņemtie teksti”.


9. Politisko grupu sastāvs

PPE-DE grupas priekšsēdētājs darīja zināmu, ka Rumānijas Parlaments par novērotāju PPE/DE grupā no 2006. gada 22. marta iecēlis Viorel Duca Senior.


10. Parlamenta sastāvs

Şerban Nicolae ir paziņojis, ka 2006.gada 10. aprīlī viņš atkāpjas no Eiropas Parlamenta novērotāja amata, kur viņu bija iecēlis Rumānijas Senāts. Saskaņā ar Prezidija pieņemtajiem noteikumiem Eiropas Parlaments par šo demisiju paziņos attiecīgajām Rumānijas iestādēm, lai tās parūpējas par viņa aizstāšanu.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


11.1. Vieglo automobiļu un to piekabju riteņi (ANO EEK projekts) *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas nostāju attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu projektu par vieglo automobiļu un to piekabju riteņiem [COM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0102).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


11.2. Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvo priekšējā apgaismojuma sistēmu (AFS) apstiprināšana *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas nostāju attiecībā uz Apvienoto Nāciju organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu projektu par mehānisko transportlīdzekļu adaptīvo priekšējā apgaismojuma sistēmu (AFS) apstiprināšanu [COM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0103).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


11.3. Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam ar Izraēlas Valsti pēc paplašināšanās *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A6-0059/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0104).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


11.4. EK un Dānijas nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīguma noslēgšanu, ar ko uz Dāniju attiecina noteikumus Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās [COM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0105).


11.5. EK un Dānijas nolīgums par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes nolīguma noslēgšanu, ar ko uz Dāniju attiecina noteikumus Padomes Regulā (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs [COM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2006)0106).

Par balsojumu uzstājās:

- Hélène Goudin par balsošanas gaitu.


11.6. Kopienas rīcības programma (2007.-2013.g.), patērētāju perspektīva ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju aizsardzības jomā no 2007. līdz 2013. gadam: patērētāju perspektīva [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Debates notika 16.03.2006. (2006. gada 16. marta protokola 6. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2006)0107)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2006)0107).

Par balsojumu uzstājās:

- Gerard Batten par balsošanas gaitu,

- Ingeborg Gräßle ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 59, un to iekļāva.


11.7. Juridiskās profesijas un vispārēja interese par tiesību sistēmu darbību (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0203/2006

Debates notika 15.03.2006. (2006. gada 15. marta protokola 15. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0108).


11.8. ES līgumtiesības un acquis pārskatīšana: turpmākā virzība (balsošana)

Ziņojums par Eiropas līgumtiesībām un acquis pārskatīšanu: turpmākā virzība [2005/2022(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0109).


11.9. Eiropas Savienības energoapgādes drošība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 un B6-0202/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0189/2006

(aizstāj B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 un B6-0202/2006)

Iesnieguši šādi deputāti:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski un Alejo Vidal-Quadras PPE-DE grupas vārdā,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe un Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia un Vittorio Prodi ALDE grupas vārdā
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts un Inese Vaidere UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0110).

Par balsojumu uzstājās:

- Robert Goebbels ieniedza mutisku grozījumu C apsvērumam, bet to neiekļāva, jo 37 deputāti pret to iebilda.

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0201/2006 vairs nav spēkā.)


11.10. Kritēriji Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām, konkrēti Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0190/2006, B6-0195/2006 un B6-0197/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B6-0190/2006

Pieņemts (P6_TA(2006)0111).

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0195/2006 un B6-0197/2006 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

- Gerard Batten pirms balsošanas izteica iebildumus par to, ka grozījumi bija pieejami ar novēlošanos (sēdes vadītājs atbildēja, ka balsošanas saraksti bija pieejami vakar vakarā).


11.11. Kotonū nolīguma pārskats un 10. EAF paredzēto līdzekļu apjoma fiksēšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 un B6-0200/2006.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0191/2006

(aizstāj B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 un B6-0200/2006)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ribeiro e Castro PPE-DE grupas vārdā,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock un Marie-Arlette Carlotti PSE grupas vārdā,
Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā,
Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā,
Francis Wurtz un Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā,
Ģirts Valdis Kristovskis un Eoin Ryan UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2006)0112).


11.12. Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekme uz attīstību (balsošana)

Ziņojums par ekonomisko partnerattiecību nolīgumu ietekmi uz attīstību [2005/2162(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0113).

Par balsojumu uzstājās:

- Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā iepazīstināja ar mutisku grozījumu J apsvērumam, par kuru Luisa Morgantini (referente) sniedza piekrišanu. Mutisko grozījumu neiekļāva, jo pret to iebilda 37 deputāti.


11.13. Eiropas politiskās partijas (balsošana)

Ziņojums par Eiropas politiskajām partijām [2005/2224(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Jo Leinen (A6-0042/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Jo Leinen (referents).

Pieņemts (P6_TA(2006)0114).

Par balsojumu uzstājās:

- Christopher Heaton-Harris pēc balsošanas jautāja deputātiem, vai viņi ir aizpildījuši deklarācijas par finanšu interesēm saistībā ar balsojumu par šo ziņojumu (sēdes vadītājs atbildēja, ka, cik viņam zināms, deklarācijas nav aizpildītas, bet šajā lietā ir pieejams reģistrs).


11.14. Demogrāfiskie izaicinājumi un paaudžu solidaritāte (balsošana)

Ziņojums par demogrāfiskiem izaicinājumiem un paaudžu solidaritāti [2005/2147(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0115).

Par balsojumu uzstājās:

- Marian Harkin ALDE grupas vārdā iepazīstināja ar mutisku grozījumu 28. punkta vi) apakšpunktam, par kuru Philip Bushill-Matthews (referents) pauda atbalstu (mutisko grozījumu iekļāva).


11.15. Kultūraugu veicināšana mērķiem, kas nav saistīti ar pārtiku (balsošana)

Ziņojums par kultūraugu veicināšanu mērķiem, kas nav saistīti ar pārtiku [2004/2259(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Neil Parish (A6-0040/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2006)0116).


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Marianne Thyssen ziņojums - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

Eiropas Savienības energoapgādes drošība - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Kritēriji Eiropas Savienības miera uzturēšanas operācijām, konkrēti Kongo Demokrātiskajā Republikā - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Jo Leinen ziņojums - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Philip Bushill-Matthews ziņojums - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Neil Parish ziņojums - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi

Balsojumu labojumi ir pieejami vietnē Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Nodomi balsot

Tika paziņots par šādiem nodomiem balsot (attiecībā uz nenodotajām balsīm).

Luisa Morgantini ziņojums - A6-0053/2006

- grozījums Nr. 18

pret Alain Lipietz

- grozījums Nr. 26

par: Rainer Wieland

- grozījums Nr. 6

pret: Gunnar Hökmark

Jo Leinen ziņojums - A6-0042/2006

- grozījums Nr. 6

pret: Maciej Marian Giertych

Philip Bushill-Matthews ziņojums - A6-0041/2006

- grozījums Nr. 18

pret: Christofer Fjellner

- grozījums Nr. 19

pret: Gunnar Hökmark

- 58. punkts

pret: Marie-Line Reynaud

- 64. punkts, 1. daļa

pret: Marie-Line Reynaud

- 64. punkts, 2. daļa

pret: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- 67. punkts, 1. daļa un 2. daļa

pret: Marie-Line Reynaud


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

JURI komiteja

Uzlabotas terapijas zāles (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO, JURI


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 03.04.2006. līdz 06.04.2006.


17. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.35.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Novērotāji

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Juridisks paziņojums - Privātuma politika