Index 
Notulen
PDF 184kWORD 107k
Donderdag 23 maart 2006 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Agenda
 3.Ingekomen stukken
 4.Wit-Rusland - de politieke situatie na de verkiezingen (debat)
 5.Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties (debat)
 6.Bevordering gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden (debat)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Bevoorrading van de erkende liefdadigheidsinstellingen voor de uitvoering van het Europees voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers (schriftelijke verklaring)
 9.Samenstelling fracties
 10.Samenstelling Parlement
 11.Stemmingen
  
11.1.Wielen voor personenauto's en aanhangwagens ervan (ontwerpreglement ECE/VN) *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.2.Goedkeuring van adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.3.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst met de staat Israël naar aanleiding van de uitbreiding *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.4.Overeenkomst EG/Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.5.Overeenkomst EG/Denemarken inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.6.Communautair actieprogramma op het gebied van de consumentenbescherming (2007-2013) ***I (stemming)
  
11.7.Juridische beroepen en het belang van het algemeen bij goed functionerende rechtsstelsels (stemming)
  
11.8.Het Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen (stemming)
  
11.9.Veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie (stemming)
  
11.10.Criteria van de Europese Unie voor de handhaving van de vrede, met name in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  
11.11.Herziening van de Overeenkomst van Cotonou en vaststelling van het bedrag voor het 10e EOF (stemming)
  
11.12.Invloed van de economische partnerschapsovereenkomsten op de ontwikkeling (stemming)
  
11.13.Europese politieke partijen (stemming)
  
11.14.Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties (stemming)
  
11.15.Bevordering gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Agenda

De PPE-DE-, de PSE-, de ALDE- en de Verts/ALE-Fractie hebben een verzoek ingediend om op de agenda van vandaag verklaringen van de Raad en de Commissie over de politieke situatie in Wit-Rusland na de verkiezingen in te schrijven.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Deze verklaringen worden als eerste punt op de agenda van de vergadering van vandaag geplaatst.


3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

van Raad en Commissie:

- Aanbeveling van de Raad betreffende de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2004 (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC)).

verwezen naar

ten principale

CONT

advies

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Aanbevelingen van de Raad aan de door de Europese Gemeenschappen opgerichte organen te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2004 (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC)).

verwezen naar

ten principale

CONT

advies

EMPL

- Aanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (6e EOF) voor het begrotingsjaar 2004 (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC)).

verwezen naar

ten principale

CONT

advies

DEVE, BUDG

- Aanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (7e EOF) voor het begrotingsjaar 2004 (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC)).

verwezen naar

ten principale

CONT

advies

DEVE, BUDG

- Aanbeveling van de Raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (8e EOF) voor het begrotingsjaar 2004 (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC)).

verwezen naar

ten principale

CONT

advies

DEVE, BUDG

- Aanbeveling van de raad inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (9e EOF) voor het begrotingsjaar 2004 (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC)).

verwezen naar

ten principale

CONT

advies

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake bodembescherming, het Protocol inzake energie en het Protocol inzake toerisme bij de Alpenovereenkomst (COM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)).

verwezen naar

ten principale

ENVI

advies

ITRE, TRAN, AGRI


4. Wit-Rusland - de politieke situatie na de verkiezingen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Wit-Rusland - de politieke situatie na de verkiezingen

Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ole Krarup, die betreurt dat het debat zo laat is aangekondigd (de Voorzitter antwoordt dat de desbetreffende bepalingen van het Reglement zijn nageleefd).

László Kovács (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler en László Kovács.

Het debat wordt gesloten.


5. Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties (debat)

Verslag over de demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties [2005/2147(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Thomas Ulmer (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Edite Estrela (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM).

VOORZITTER: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Struan Stevenson, namens de PPE-DE-Fractie, Joel Hasse Ferreira, namens de PSE-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Sepp Kusstatscher, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin en Vladimír Špidla.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.4 van de notulen van 23.03.2006.


6. Bevordering gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden (debat)

Verslag over de bevordering van gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden [2004/2259(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie, Stéphane Le Foll, namens de PSE-Fractie, Willem Schuth, namens de ALDE-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeffrey Titford, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 23.03.2006.


VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Bevoorrading van de erkende liefdadigheidsinstellingen voor de uitvoering van het Europees voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers (schriftelijke verklaring)

De schriftelijke verklaring 75/2005 ingediend door de leden Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro en Bogusław Sonik over de bevoorrading van de erkende liefdadigheidsinstellingen voor de uitvoering van het Europees voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers is op 23.03.2006 door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 116, lid 4 van het Reglement worden toegezonden aan diegenen waarvoor zij is bestemd en met vermelding van de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van 04.04.2006.


9. Samenstelling fracties

De voorzitter van de PPE-DE-Fractie heeft laten weten dat Viorel Duca Senior zich als door het Roemeens parlement aangewezen waarnemer, met ingang van 22.03.2006, bij de PPE-DE-Fractie heeft aangesloten.


10. Samenstelling Parlement

Şerban Nicolae heeft kennis gegeven van zijn ontslag als door de Roemeense Senaat aangewezen waarnemer in het Europees Parlement, met ingang van 10.04.2006. In toepassing van de door het Bureau vastgestelde bepalingen zal het Parlement de bevoegde Roemeense autoriteiten op de hoogte stellen van dit ontslag, opdat zij kunnen overgaan tot vervanging van de betrokkene.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


11.1. Wielen voor personenauto's en aanhangwagens ervan (ontwerpreglement ECE/VN) *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake wielen voor personenauto’s en aanhangwagens ervan [COM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0102)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


11.2. Goedkeuring van adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen [COM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0103)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


11.3. Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst met de staat Israël naar aanleiding van de uitbreiding *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie [COM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0059/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0104)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


11.4. Overeenkomst EG/Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken houdende uitbreiding tot Denemarken van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [COM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0105)


11.5. Overeenkomst EG/Denemarken inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken houdende uitbreiding tot Denemarken van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken [COM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2006)0106)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Hélène Goudin over het tempo van de stemmingen.


11.6. Communautair actieprogramma op het gebied van de consumentenbescherming (2007-2013) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) - Consumentenaspecten [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Het debat heeft op 16.03.2006 plaatsgevonden (punt 6 van de notulen van 16.03.2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2006)0107)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0107)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Gerard Batten over het tempo van de stemmingen,

- Ingeborg Gräßle diende een mondeling amendement in op amendement 59, dat in aanmerking werd genomen.


11.7. Juridische beroepen en het belang van het algemeen bij goed functionerende rechtsstelsels (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0203/2006

Het debat heeft op 15.03.2006 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 15.03.2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0108)


11.8. Het Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen (stemming)

Verslag over het Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen [2005/2022(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0109)


11.9. Veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 en B6-0202/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0189/2006

(ter vervanging van B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 en B6-0202/2006):

ingediend door de volgende leden:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski en Alejo Vidal-Quadras, namens de PPE-DE-Fractie,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe en Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia en Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2006)0110)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Robert Goebbels diende een mondeling amendement in op overweging C, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien 37 leden hiertegen bezwaar maakten.

(Ontwerpresolutie B6-0201/2006 komt te vervallen.)


11.10. Criteria van de Europese Unie voor de handhaving van de vrede, met name in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0190/2006, B6-0195/2006 en B6-0197/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE B6-0190/2006

Aangenomen (P6_TA(2006)0111)

(Ontwerpresoluties B6-0195/2006 en B6-0197/2006 komen te vervallen.)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Gerard Batten, vóór de stemming, over de beschikbaarheid van de amendementen binnen de termijnen (de Voorzitter verzekerde hem dat de stemlijsten gisteravond al beschikbaar waren).


11.11. Herziening van de Overeenkomst van Cotonou en vaststelling van het bedrag voor het 10e EOF (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 en B6-0200/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0191/2006

(ter vervanging van B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 en B6-0200/2006):

ingediend door de volgende leden:

José Ribeiro e Castro, namens de PPE-DE-Fractie,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock en Marie-Arlette Carlotti, namens de PSE-Fractie,
Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie,
Frithjof Schmidt, namens de Verts/ALE-Fractie,
Francis Wurtz en Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie,
Ģirts Valdis Kristovskis en Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2006)0112)


11.12. Invloed van de economische partnerschapsovereenkomsten op de ontwikkeling (stemming)

Verslag over de invloed van de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) op de ontwikkeling [2005/2162(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0113)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Miguel Angel Martínez Martínez, namens de PSE-Fractie, diende een mondeling amendement in op overweging J, waarmee Luisa Morgantini (rapporteur) instemde. Het mondeling amendement werd niet in aanmerking genomen, aangezien 37 leden hiertegen bezwaar maakten.


11.13. Europese politieke partijen (stemming)

Verslag over de Europese politieke partijen [2005/2224(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0042/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Jo Leinen (rapporteur).

Aangenomen (P6_TA(2006)0114)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Christopher Heaton-Harris vroeg na de stemming of leden in het kader van de stemming over dit verslag opgave hadden gedaan van financiële belangen (de Voorzitter antwoordde hem dat dit bij zijn weten niet het geval was, maar dat hiervoor een register bestond).


11.14. Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties (stemming)

Verslag over de demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties [2005/2147(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0115)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, diende een mondeling amendement in op paragraaf 28, punt vi), dat door Philip Bushill-Matthews (rapporteur) werd gesteund (het mondeling amendement werd in aanmerking genomen).


11.15. Bevordering gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden (stemming)

Verslag over de bevordering van gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden [2004/2259(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Neil Parish (A6-0040/2006).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2006)0116)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Marianne Thyssen - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

Veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Criteria van de Europese Unie voor de handhaving van de vrede, met name in de Democratische Republiek Congo - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Verslag Jo Leinen - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Verslag Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Verslag Neil Parish - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Rectificaties stemgedrag:

De rectificaties stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Voorgenomen stemgedrag:

Voorgenomen stemgedrag (inzake niet uitgebrachte stem)

Verslag Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- amendement 18

tegen Alain Lipietz

- amendement 26

voor: Rainer Wieland

- amendement 6

tegen: Gunnar Hökmark

Verslag Jo Leinen - A6-0042/2006

- amendement 6

tegen: Maciej Marian Giertych

Verslag Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- amendement 18

tegen: Christofer Fjellner

- amendement 19

tegen: Gunnar Hökmark

- paragraaf 58

tegen: Marie-Line Reynaud

- paragraaf 64, eerste deel

tegen: Marie-Line Reynaud

- paragraaf 64, tweede deel

tegen: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- paragraaf 67, eerste deel en tweede deel

tegen: Marie-Line Reynaud


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie JURI

Geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO, JURI


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 03.04.2006 t/m 06.04.2006.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.35 uur gesloten.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Waarnemers

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Juridische mededeling - Privacybeleid