Indeks 
Protokół
PDF 187kWORD 104k
Czwartek, 23 marca 2006 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek dzienny
 3.Składanie dokumentów
 4.Białoruś - Sytuacja polityczna po wyborach (debata)
 5.Wyzwania demograficzne i solidarność między pokoleniami (debata)
 6.Wspieranie upraw do celów niespożywczych (debata)
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Zaopatrywanie zatwierdzonych stowarzyszeń charytatywnych w celu wdrażania Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności UE (pisemne oświadczenie)
 9.Skład grup politycznych
 10.Skład Parlamentu
 11.Głosowanie
  
11.1.Koła do samochodów osobowych i ich przyczep (projekt EKG ONZ) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.2.Zatwierdzenie systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.3.Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego z Izraelem w następstwie rozszerzenia *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.4.Umowa WE - Dania w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.5.Umowa WE - Dania w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
11.6.Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów ***I (głosowanie)
  
11.7.Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (głosowanie)
  
11.8.Europejskie prawo umów i rewizja dorobku prawnego (głosowanie)
  
11.9.Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (głosowanie)
  
11.10.Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
  
11.11.Rewizja umowy z Kotonu i określenie kwoty 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (głosowanie)
  
11.12.Wpływ zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (głosowanie)
  
11.13.Europejskie partie polityczne (głosowanie)
  
11.14.Wyzwania demograficzne i solidarność między pokoleniami (głosowanie)
  
11.15.Wspieranie upraw do celów niespożywczych (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Porządek dzienny

Grupy PPE-DE, PSE, ALDE i Verts/ALE złożyły wniosek o wpisanie do dzisiejszego porządku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie powyborczej sytuacji politycznej na Białorusi.

Parlament przyjął wniosek.

Oświadczenia te wpisano jako pierwszy punkt do porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia.


3. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

przez Radę i Komisję:

- Zalecenie Rady w sprawie udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok budżetowy 2004 (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

opinia

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Zalecenie Rady dotyczące udzielenia absolutorium organom ustanowionym przez Wspólnoty Europejskie z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

opinia

EMPL

- Zalecenie Rady dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2004 (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

opinia

DEVE, BUDG

- Zalecenie Rady dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2004 (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc..

CONT

opinia

DEVE, BUDG

- Zalecenie Rady dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2004 (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc..

CONT

opinia

DEVE, BUDG

- Zalecenie Rady dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2004 (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

CONT

opinia

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady odnośnie do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołu w sprawie ochrony gleby, protokołu w sprawie energii i protokołu w sprawie turystyki konwencji alpejskiej (COM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)).

odesłany

komisja przedm. właśc.

ENVI

opinia

ITRE, TRAN, AGRI


4. Białoruś - Sytuacja polityczna po wyborach (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Białoruś - Sytuacja polityczna po wyborach

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

Głos zabrał Ole Krarup, który wyraził ubolewanie z powodu faktu, że debatę zapowiedziano tak późno (Przewodnicząca odpowiedziała, że postępowano zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu).

László Kovács (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Bogdan Klich w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler i László Kovács.

Debata została zamknięta.


5. Wyzwania demograficzne i solidarność między pokoleniami (debata)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami [2005/2147(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Thomas Ulmer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI) i Edite Estrela (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM).

PRZEWODNICTWO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Struan Stevenson w imieniu grupy PPE-DE, Joel Hasse Ferreira w imieniu grupy PSE, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 23.03.2006 r.


6. Wspieranie upraw do celów niespożywczych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wspierania upraw do celów niespożywczych [2004/2259(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Agnes Schierhuber w imieniu grupy PPE-DE, Stéphane Le Foll w imieniu grupy PSE, Willem Schuth w imieniu grupy ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Jeffrey Titford w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle i Mariann Fischer Boel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 23.03.2006 r.


PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Zaopatrywanie zatwierdzonych stowarzyszeń charytatywnych w celu wdrażania Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności UE (pisemne oświadczenie)

Pod oświadczeniem pisemnym nr 75/2005 złożonym przez Marię-Arlettę Carlotti, Philippe'a Busquina, Josepha Daula, Maria Maura i Bogusława Sonika w sprawie zaopatrywania zatwierdzonych stowarzyszeń charytatywnych w celu wdrażania Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności UE zebrano w dniu 23.03.2006 r. podpisy większości posłów do Parlamentu, w związku z czym, zgodnie z art. 116 ust. 4 Regulaminu, zostanie ono przekazane adresatom oraz opublikowane z podaniem nazwisk sygnatariuszy w “Tekstach przyjętych” z dnia 04.04.2006 r.


9. Skład grup politycznych

Przewodniczący grupy PPE-DE powiadomił, że Viorel Duca Senior jako obserwator wyznaczony przez parlament rumuński został członkiem grupy PPE-DE począwszy od dnia 22.03.2006 r.


10. Skład Parlamentu

Şerban Nicolae poinformował, że począwszy od dnia 10.04.2006 r. rezygnuje z funkcji obserwatora w Parlamencie Europejskim wyznaczonego przez senat rumuński. Zgodnie z przepisami przyjętymi przez Prezydium Parlament poinformuje o tej rezygnacji właściwe władze rumuńskie, aby mogły wyznaczyć następcę.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku “Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


11.1. Koła do samochodów osobowych i ich przyczep (projekt EKG ONZ) *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kół do samochodów osobowych i ich przyczep [COM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)] - Komisja Handlu Zagranicznego. Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0102)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


11.2. Zatwierdzenie systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zatwierdzenia systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych [COM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)] - Komisja Handlu Zagranicznego. Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0103)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


11.3. Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego z Izraelem w następstwie rozszerzenia *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Państwem Izrael z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Reczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej. [COM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0059/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0104)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


11.4. Umowa WE - Dania w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych [COM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0105)


11.5. Umowa WE - Dania w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych [COM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0106)

Głos zabrały następujące osoby:

- Hélène Goudin w sprawie tempa głosowania.


11.6. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) - aspekt ochrony konsumentów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - aspekt ochrony konsumentów [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Debata odbyła się dnia 16.03.2006 r. (pkt 6 protokołu z dnia 16.03.2006 r.).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0107)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0107)

Głos zabrały następujące osoby:

- Gerard Batten w sprawie tempa głosowania,

- Ingeborg Gräßle przedstawiła ustną poprawkę do poprawki 59; poprawka została przyjęta.


11.7. Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0203/2006

Debata odbyła się dnia 15.03.2006 r. (pkt 15 protokołu z dnia 15.03.2006 r.).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0108)


11.8. Europejskie prawo umów i rewizja dorobku prawnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego prawa umów i rewizji dorobku prawnego: kierunek [2005/2022(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0109)


11.9. Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 i B6-0202/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0189/2006

(zastępujący B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 i B6-0202/2006):

złożony przez następujących posłów:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski i Alejo Vidal-Quadras w imieniu grupy PPE-DE,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe i Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia i Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2006)0110)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Robert Goebbels przedstawił poprawkę ustną do punktu uzasadnienia C; poprawka nie została przyjęta, ponieważ więcej niż 37 posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu.

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0201/2006 stał się bezprzedmiotowy.)


11.10. Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0190/2006, B6-0195/2006 i B6-0197/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI B6-0190/2006

Przyjęto (P6_TA(2006)0111)

(Wnioski w sprawie rezolucji B6-0195/2006 i B6-0197/2006 stały się bezprzedmiotowe.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Gerard Batten przed głosowaniem wyraził zastrzeżenia dotyczące dostępności poprawek w terminie(Przewodniczący zapewnił, że listy głosowań były dostępne już poprzedniego wieczora).


11.11. Rewizja umowy z Kotonu i określenie kwoty 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 i B6-0200/2006

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0191/2006

(zastępujący B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 i B6-0200/2006):

złożony przez następujących posłów:

José Ribeiro e Castro w imieniu grupy PPE-DE,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock i Marie-Arlette Carlotti w imieniu grupy PSE,
Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDE,
Frithjof Schmidt w imieniu grupy Verts/ALE,
Francis Wurtz i Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2006)0112)


11.12. Wpływ zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu zawierania układów o partnerstwie gospodarczym na rozwój [2005/2162(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0113)

Głos zabrały następujące osoby:

- Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy PSE przedstawił ustną poprawkę do punktu uzasadnienia J, z którą zgodziła się Luisa Morgantini (sprawozdawczyni). Poprawka ustna nie została przyjęta, ponieważ więcej niż 37 posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu.


11.13. Europejskie partie polityczne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskich partii politycznych [2005/2224(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Jo Leinen (A6-0042/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Głos zabrał Jo Leinen (sprawozdawca).

Przyjęto (P6_TA(2006)0114)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Christopher Heaton-Harris po głosowaniu zapytał, czy w związku z głosowaniem nad tym sprawozdaniem posłowie złożyli oświadczenia o korzyściach finansowych (Przewodniczący odpowiedział, że według jego wiedzy nie składano takich oświadczeń, ale że zapisywane są one w rejestrze).


11.14. Wyzwania demograficzne i solidarność między pokoleniami (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań demograficznych i solidarności między pokoleniami [2005/2147(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0115)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Marian Harkin w imieniu grupy ALDE przedstawił poprawkę ustną do ust. 28 pkt vi), którą poparł Philip Bushill-Matthews (sprawozdawca) (poprawka ustna została przyjęta).


11.15. Wspieranie upraw do celów niespożywczych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspierania upraw do celów niespożywczych [2004/2259(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Neil Parish (A6-0040/2006).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0116)


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Marianne Thyssen - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Kryteria Unii Europejskiej dla operacji zmierzających do zaprowadzenia pokoju, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Sprawozdanie Jo Leinena - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Sprawozdanie Philipa Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Sprawozdanie Neil Parish - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty głosowań:

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej Séance en direct”, w części “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll- call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku “Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Zamiar głosowania:

Wyrażone zamiary głosowania (dotyczące głosów nieoddanych):

Sprawozdanie Luisy Morgantini - A6-0053/2006

- poprawka 18

przeciw Alain Lipietz

- poprawka 26

za: Rainer Wieland

- poprawka 6

przeciw: Gunnar Hökmark

Sprawozdanie Jo Leinena - A6-0042/2006

- poprawka 6

przeciw: Maciej Marian Giertych

Sprawozdanie Philipa Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- poprawka 18

przeciw: Christofer Fjellner

- poprawka 19

przeciw: Gunnar Hökmark

- ustęp 58

przeciw: Marie-Line Reynaud

- ustęp 64, pierwsza część

przeciw: Marie-Line Reynaud

- ustęp 64, druga część

przeciw: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- ustęp 67, pierwsza część et druga część

przeciw: Marie-Line Reynaud


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przydzielenie komisjom

komisja JURI

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO, JURI


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

Zgodnie z art. 172 ust. 2 Regulaminu, protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte akty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 03.04.2006 r. do 06.04.2006 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12:35.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności