Zoznam 
Zápisnica
PDF 180kWORD 101k
Štvrtok, 23. marca 2006 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Program schôdze
 3.Predložené dokumenty
 4.Politická situácia po voľbách v Bielorusku (rozprava)
 5.Demografické výzvy a medzigeneračná solidarita (rozprava)
 6.Podpora pestovania plodín určených na nepotravinárske účely (rozprava)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Zásobovanie schválených charitatívnych organizácií na uskutočnenie Európskeho programu potravinovej pomoci určenej najchudobnejšiemu obyvateľstvu (písomné vyhlásenie)
 9.Zloženie politických skupín
 10.Zloženie Parlamentu
 11.Hlasovanie
  
11.1.Kolesá pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá (návrh EHK OSN) *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.2.Schválenie adaptívneho predného osvetľovacieho systému (AFS) motorových vozidiel *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.3.Protokol k Euro-stredomorskej dohode s Izraelom po rozšírení *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.4.Dohoda ES/Dánsko o súdnej príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.5.Dohoda ES/Dánsko o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.6.Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa (2007 - 2013) ***I (hlasovanie)
  
11.7.Právnické profesie a fungovanie právnych systémov ako vec všeobecného záujmu (hlasovanie)
  
11.8.Európske zmluvné právo a revízia acquis: ďalší postup (hlasovanie)
  
11.9.Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (hlasovanie)
  
11.10.Kritériá pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
  
11.11.Revízia Dohody z Cotonou a pevné stanovenie sumy pre 10. ERF (hlasovanie)
  
11.12.Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj (hlasovanie)
  
11.13.Európske politické strany (hlasovanie)
  
11.14.Demografické výzvy a medzigeneračná solidarita (hlasovanie)
  
11.15.Podpora pestovania plodín určených na nepotravinárske účely (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termín nasledujúcej schôdze
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Program schôdze

Skupiny PPE-DE, PSE, ALDE a Verts/ALE preložili žiadosť o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie k politickej situácii v Bielorusku po voľbách do dnešného programu schôdze.

Parlament žiadosť schválil.

Tieto vyhlásenia sú zaradené ako prvý bod dnešného programu schôdze.


3. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

Rady a Komisie

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev v rozpočtovom roku 2004 (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC)).

pridelené

gestorský

CONT

stanovisko

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť orgánom zriadeným Európskymi spoločenstvami v súvislosti s plnením rozpočtu v rozpočtovom roku 2004 (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC)).

pridelené

gestorský

CONT

stanovisko

EMPL

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (šiesty ERF) za rozpočtový rok 2004 (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC)).

pridelené

gestorský

CONT

stanovisko

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (siedmy ERF) za rozpočtový rok 2004 (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC)).

pridelené

gestorský

CONT

stanovisko

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2004 (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC)).

pridelené

gestorský

CONT

stanovisko

DEVE, BUDG

- Odporúčanie Rady o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2004 (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC)).

pridelené

gestorský

CONT

stanovisko

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o ochrane pôdy, Protokolu o energii a Protokolu o cestovnom ruchu k Alpskému dohovoru v mene Európskeho spoločenstva (KOM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)).

pridelené

gestorský

ENVI

stanovisko

ITRE, TRAN, AGRI


4. Politická situácia po voľbách v Bielorusku (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Politická situácia po voľbách v Bielorusku

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Ole Krarup, ktorý vyslovil poľutovanie nad neskorým ohlásením tejto rozpravy (Predsedníčka mu odpovedala, že boli dodržané ustanovenia rokovacieho poriadku).

László Kovács (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Klich za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler a László Kovács.

Rozprava sa skončila.


5. Demografické výzvy a medzigeneračná solidarita (rozprava)

Správa o demografických výzvach a medzigeneračnej solidarite [2005/2147(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Thomas Ulmer (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Edite Estrela (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Struan Stevenson za skupinu PPE-DE, Joel Hasse Ferreira za skupinu PSE, Marian Harkin za skupinu ALDE, Sepp Kusstatscher za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 23.03.2006.


6. Podpora pestovania plodín určených na nepotravinárske účely (rozprava)

Správa o podpore pestovania plodín určených na nepotravinárske účely [2004/2259(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Agnes Schierhuber za skupinu PPE-DE, Stéphane Le Foll za skupinu PSE, Willem Schuth za skupinu ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezávislý poslanec, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 23.03.2006.


PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Zásobovanie schválených charitatívnych organizácií na uskutočnenie Európskeho programu potravinovej pomoci určenej najchudobnejšiemu obyvateľstvu (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 75/2005, ktoré predložili poslanci Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro a Bogusław Sonik, k zásobovaniu schválených charitatívnych organizácií na uskutočnenie Európskeho programu potravinovej pomoci určenej najchudobnejšiemu obyvateľstvu, podpísala 23. marca 2006 väčsina poslancov Parlamentu, a preto bude v súlade s čl. 116 ods. 4 rokovacieho poriadku postúpené adresátom a uverejnené spolu s uvedením mien signatárov v Prijatých textoch zo 4. apríla 2006.


9. Zloženie politických skupín

Predseda skupiny PPE-DE oznámil, že Viorel Duca Senior je ako pozorovateľ menovaný rumunským parlamentom členom skupiny PPE-DE s účinnosťou od 22.3.2006.


10. Zloženie Parlamentu

Şerban Nicolae oznámil svoje odstúpenie z postu pozorovateľa v Európskom parlamente, do ktorého ho nominoval rumunský senát, s účinnosťou od 10.4.2006. Parlament o tom v súlade s pravidlami prijatými predsedníctvom informuje zodpovedné rumunské orgány, aby mohli vymenovať náhradníka.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


11.1. Kolesá pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá (návrh EHK OSN) *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o pozícii Európskeho spoločenstva k návrhu nariadenia Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o kolesách pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá [COM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0102)

Parlament ho preto schválil.


11.2. Schválenie adaptívneho predného osvetľovacieho systému (AFS) motorových vozidiel *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o pozícii Európskeho spoločenstva k návrhu nariadenia Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o schválení adaptívneho predného osvetľovacieho systému (AFS) motorových vozidiel [COM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0103)

Parlament ho preto schválil.


11.3. Protokol k Euro-stredomorskej dohode s Izraelom po rozšírení *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Euro-stredomorskej dohode medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, na jednej strane, a Izraelským štátom, na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii [COM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Elmar Brok (A6-0059/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0104)

Parlament ho preto schválil.


11.4. Dohoda ES/Dánsko o súdnej príslušnosti a uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, ktorou sa rozširuje pôsobnosť nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o súdnej príslušnosti, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach na Dánsko [COM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0105)


11.5. Dohoda ES/Dánsko o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom, ktorou sa rozširuje pôsobnosť nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch na Dánsko [COM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2006)0106)

Vystúpili títo poslanci:

- Hélène Goudin k rýchlosti hlasovania.


11.6. Akčný program Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa (2007 - 2013) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcom akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (2007-2013) - spotrebiteľské aspekty [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Rozprava sa konala 16.3.2006 (bod 6 zápisnice zo dňa 16.03.2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2006)0107)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0107)

Vystúpili títo poslanci:

- Gerard Batten k rýchlosti hlasovania,

- Ingeborg Gräßle predložila ústny PDN k PDN 59, ktorý bol schválený.


11.7. Právnické profesie a fungovanie právnych systémov ako vec všeobecného záujmu (hlasovanie)

návrh uznesenia B6-0203/2006

Rozprava sa konala 15.3.2006 (bod 15 zápisnice zo dňa 15.03.2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0108)


11.8. Európske zmluvné právo a revízia acquis: ďalší postup (hlasovanie)

Správa o európskom zmluvnom práve a revízii acquis: ďalší postup [2005/2022(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0109)


11.9. Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 a B6-0202/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0189/2006

(nahrádzajúci B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 a B6-0202/2006):

podaný týmito poslancami:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Alejo Vidal-Quadras za skupinu PPE-DE,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe a Pasqualina Napoletano za skupinu PSE
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia a Vittorio Prodi za skupinu ALDE
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts a Inese Vaidere za skupinu UEN.

Prijatý (P6_TA(2006)0110)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Robert Goebbels predložil ústny PDN k odôvodneniu C, ktorý nebol schválený, pretože s ním nesúhlasilo viac ako 37 poslancov.

(Návrh uznesenia B6-0201/2006 sa stal bezpredmetným.)


11.10. Kritériá pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0190/2006, B6-0195/2006 a B6-0197/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA B6-0190/2006

Prijatý (P6_TA(2006)0111)

(Návrhy uznesenia B6-0195/2006 a B6-0197/2006 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Gerard Batten pred hlasovaním vyjadril pochybnosti v súvislosti s tým, či budú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k dispozícii v stanovených lehotách (Predseda ho ubezpečil, že zoznamy hlasovania boli k dispozícii už včera večer).


11.11. Revízia Dohody z Cotonou a pevné stanovenie sumy pre 10. ERF (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 a B6-0200/2006

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0191/2006

(nahrádzajúci B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 a B6-0200/2006):

podaný týmito poslancami:

José Ribeiro e Castro za skupinu PPE-DE,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock a Marie-Arlette Carlotti za skupinu PSE,
Thierry Cornillet za skupinu ALDE,
Frithjof Schmidt za skupinu Verts/ALE,
Francis Wurtz a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN.

Prijatý (P6_TA(2006)0112)


11.12. Vplyv dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj (hlasovanie)

Správa o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve na rozvoj [2005/2162(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0113)

Vystúpili títo poslanci:

- Miguel Angel Martínez Martínez za skupinu PSE predložil ústny PDN k odôvodneniu J, ktorý Luisa Morgantini (spravodajkyňa) podporila. Ústny PDN nebol prijatý, pretože s ním nesúhlasilo viac ako 37 poslancov.


11.13. Európske politické strany (hlasovanie)

Správa o európskych politických stranách [2005/2224(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Jo Leinen (A6-0042/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

V rozprave vystúpil Jo Leinen (spravodajca).

Prijatý (P6_TA(2006)0114)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Christopher Heaton-Harris sa po hlasovaní opýtal, či poslanci v rámci hlasovania o tejto správe poskytli vyhlásenia o finančných záujmoch (predseda mu odpovedal, že pokiaľ je správne informovaný, tak tomu tak nebolo, ale že pre tento účel existuje osobitný register).


11.14. Demografické výzvy a medzigeneračná solidarita (hlasovanie)

Správa o demografických výzvach a medzigeneračnej solidarite [2005/2147(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0115)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Marian Harkin za skupinu ALDE predložil ústny PDN k odseku 28 bod vi), ktorý podporil Philip Bushill-Matthews (spravodajca) (ústny PDN bol prijatý).


11.15. Podpora pestovania plodín určených na nepotravinárske účely (hlasovanie)

Správa o podpore pestovania plodín určených na nepotravinárske účely [2004/2259(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Neil Parish (A6-0040/2006).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2006)0116)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marianne Thyssen - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

Bezpečnosť dodávok energie v Európskej únii - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Kritériá pre mierotvorné operácie Európskej únie, konkrétne v Konžskej demokratickej republike - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Správa: Jo Leinen - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Správa: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Správa: Neil Parish - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Opravy výsledkov hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy výsledkov hlasovania:

Opravy hlasovania sú k dispozícii na stránke „ Séance en direct“: „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tlačenej forme sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl bude pravidelne aktualizovaná nanajvýš do dvoch týždňov po dni hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Zámery pri hlasovaní:

Boli vyjadrené tieto zámery pri hlasovaní (v súvislosti s neodovzdanými hlasmi):

Správa: Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 18

proti Alain Lipietz

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 26

za: Rainer Wieland

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 6

proti: Gunnar Hökmark

Správa: Jo Leinen - A6-0042/2006

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 6

proti: Maciej Marian Giertych

Správa: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 18

proti: Christofer Fjellner

- pozmeňujúci/doplňujúci návrh 19

proti: Gunnar Hökmark

- odsek 58

proti: Marie-Line Reynaud

- odsek 64, prvá časť

proti: Marie-Line Reynaud

- odsek 64, druhá časť

proti: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- odsek 67, prvá časť et druhá časť

proti: Marie-Line Reynaud


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor JURI

Lieky určené na použitie pri pokrokových liečebných postupoch (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
pridelené gestorský: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO, JURI


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termín nasledujúcej schôdze

Nasledujúca schôdza sa bude konať od 3.4.2006 do 6.4.2006.


17. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.35 hod.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelia

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia