Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο

5. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
Πλήρη Πρακτικά

Αίτηση κατεπείγοντος:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου - [COM(2005)0692 - C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)] - επιτροπή PECH

Παρεμβαίνουν οι Philippe Morillon (πρόεδρος της επιτροπής PECH), Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Daniel Varela Suanzes-Carpegna (εισηγητής).

Με ΗΨ (53 υπέρ, 127 κατά, 2 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτηση κατεπείγοντος:

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς [COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. - επιτροπή AGRI

Παρεμβαίνει ο Joseph Daul (πρόεδρος της επιτροπής AGRI).

Αποφασίζεται το κατεπείγον.

Το σημείο αυτό εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης 05.04.2006.

Ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην ολομέλεια ορίζεται η Τετάρτη 05.04.2006, στις 10 π.μ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου