Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2047(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0077/2006

Συζήτηση :

PV 04/04/2006 - 6
CRE 04/04/2006 - 6

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2006 - 8.9
CRE 04/04/2006 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0124

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο

6. Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών * - Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής για το 2006 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας: προπαρασκευαστική έκθεση σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής για το 2006 [2006/2047(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) και Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Janusz ONYSZKIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Η Magda Kósáné Kovács παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο José Manuel García-Margallo y Marfil παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Ana Mato Adrover, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos και Günter Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.04.2006 και σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.04.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου