Indeks 
Protokół
PDF 210kWORD 118k
Wtorek, 4 kwietnia 2006 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Sytuacja obozów uchodźców na Malcie (złożone projekty rezolucji)
 5.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 6.Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * - Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (debata)
 7.Uregulowania przejściowe ograniczające swobodny przepływ pracowników w UE (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Klęski żywiołowe (pożary, susze i powodzie)- Aspekty rozwoju regionalnego (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Wytyczne w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych ***II (głosowanie)
  
8.4.Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * (głosowanie)
  
8.5.Polityka konkurencji Komisji 2004 r. (głosowanie)
  
8.6.Jawność posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych (głosowanie)
  
8.7.Dostęp do dokumentów instytucji (głosowanie)
  
8.8.Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu (głosowanie)
  
8.9.Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz komunikat w sprawie dyrektywy 96/71/WE (delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług) (debata)
 13.Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) - Lepsze stanowienie prawa (2004 r.) - Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa rynku wewnętrznego - Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Komisji)
 15.Program "Obywatele dla Europy" (2007-2013) ***I (debata)
 16.Europejskie stolice kultury (2007 - 2019) ***I (debata)
 17.Fluorowane gazy cieplarniane ***III - Emisje pochodzące z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych ***III (debata)
 18.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.

Głos zabrał Fernando Fernández Martín, aby poinformować, że był obecny na posiedzeniu w dniu 03.04.2006 r., ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


2. Skład grup politycznych

Przewodniczący ogłosił, powołując się na pismo Jensa-Petera Bonde, współprzewodniczącego grupy IND/DEM, że komunikat w sprawie składu grupy IND/DEM ogłoszony na posiedzeniu w czwartek 16.03.2006 r. (pkt 2 protokołu z dnia 16.03.2006) zostaje uznany za nieważny i niebyły.

Skład grupy IND/DEM pozostał zatem niezmieniony i taki, jak przed 15.03.2006 r.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I. Darfur

- Michael Gahler, Simon Coveney, Bernd Posselt, Maria Martens, Nirj Deva i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Darfuru (B6-0250/2006);

- Johan Van Hecke i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, w sprawie Darfuru (B6-0251/2006);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Darfuru (B6-0255/2006);

- Glenys Kinnock i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Darfurze (B6-0257/2006);

- Luisa Morgantini i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w sudańskim regionie Darfuru (B6-0260/2006);

- Ģirts Valdis Kristovskis i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, w sprawie Darfuru (B6-0267/2006);

II. Irak: wspólnota asyryjska, sytuacja w więzieniach

- Emma Nicholson of Winterbourne w imieniu grupy ALDE, w sprawie wspólnoty asyryjskiej (B6-0252/2006);

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Jean Lambert i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji więźniów w Iraku (B6-0256/2006);

- Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis i Glyn Ford w imieniu grupy PSE, w sprawie więzień w Iraku i irackiej wspólnoty asyryjskiej (B6-0258/2006);

- Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, André Brie, Tobias Pflüger i Marco Rizzo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie złego traktowania w irackich więzieniach i aresztach (B6-0261/2006);

- Charles Tannock, Albert Jan Maat i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Iraku – irackiej wspólnoty asyryjskiej i sytuacji w irackich więzieniach (B6-0263/2006);

- Wojciech Roszkowski w imieniu grupy UEN, w sprawie Iraku – irackiej wspólnoty asyryjskiej i sytuacji w irackich więzieniach (B6-0265/2006);

III. Egipt : sprawa Ajmana Nura   

- Emma Nicholson of Winterbourne i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie Egiptu (B6-0253/2006);

- Hélène Flautre i Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Egiptu i sprawy Aymana Nura (B6-0254/2006);

- Véronique De Keyser i Carlos Carnero González w imieniu grupy PSE, w sprawie Egiptu - sprawy Aymana Nura (B6-0259/2006);

- Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie praw człowieka w Egipcie, w szczególności sprawy Aymana Nura (B6-0262/2006);

- Edward McMillan-Scott, Charles Tannock i Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Egiptu - sprawy Aymana Nura (B6-0264/2006);

- Salvatore Tatarella w imieniu grupy UEN, w sprawie Egiptu - sprawy Aymana Nura (B6-0266/2006).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


4. Sytuacja obozów uchodźców na Malcie (złożone projekty rezolucji)

Debata odbyła się dnia 03.04.2006 (pkt 9 protokołu z dnia 03.04.2006).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa i Patrick Gaubert w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie kontroli napływu wyjątkowej ilości imigrantów na Maltę (B6-0241/2006);

- Martine Roure i Louis Grech w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji uchodźców na Malcie (B6-0268/2006);

- Giusto Catania, Kyriacos Triantaphyllides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tobias Pflüger i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w obozach uchodźców na Malcie (B6-0269/2006);

- Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji uchodźców na Malcie (B6-0270/2006);

- Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg i Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Malcie (B6-0271/2006);

- Romano Maria La Russa w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji uchodźców na Malcie (B6-0274/2006).


5. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

Wniosek o tryb pilny:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zawarcia Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka - [COM(2005)0692 - C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)] - komisja PECH

Głos zabrali: Philippe Morillon (przewodniczący komisji PECH), Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE-DE, i Daniel Varela Suanzes-Carpegna (sprawozdawca).

W GE (przy 53 głosach za, 127 przeciw, 2 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek o tryb pilny:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 oraz (EWG) nr 2777/75, pod względem zastosowania nadzwyczajnych środków wspierających rynek [COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - komisja AGRI

Głos zabrał Joseph Daul (przewodniczący komisji AGRI).

Wniosek o tryb pilny został przyjęty.

Punkt ten został wpisany do porządku dziennego ze środy 05.04.2006.

Termin wnoszenia poprawek na posiedzenie plenarne został ustalony na dzień 05.04.2006, na godzinę 10:00.


6. Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * - Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich [COM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji gospodarki europejskiej : wstępne sprawozdanie na temat głównych kierunków polityk gospodarczych na rok 2006 [2006/2047(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Głos zabrali: Günther Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji), Joaquín Almunia (członek Komisji) i Vladimír Špidla (członek Komisji).

PRREWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Magda Kósáné Kovács przedstawiła sprawozdanie.

José Manuel García-Margallo y Marfil przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ana Mato Adrover, w imieniu grupy PPE-DE, Udo Bullmann, w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė, w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter, w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo, w imieniu grupy GUE/NGL, Eoin Ryan, w imieniu grupy UEN, Derek Roland Clark, w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková, niezrzeszona, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Georgios Karatzaferis, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos i Günther Verheugen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 04.04.2006 i pkt 8.9 protokołu z dnia 04.04.2006.


7. Uregulowania przejściowe ograniczające swobodny przepływ pracowników w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie uregulowań przejściowych ograniczających swobodny przepływ pracowników w obrębie rynków pracy UE [2006/2036(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Csaba Őry (A6-0069/2006)

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Csaba Őry przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten w imieniu grupy PPE-DE, Richard Falbr w imieniu grupy PSE, Jan Jerzy Kułakowski w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki niezrzeszony, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Šarūnas Birutis, Jean Lambert, Bairbre de Brún, Jacek Protasiewicz, Karin Jöns, Karin Resetarits, Edit Bauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ignasi Guardans Cambó, Mihael Brejc, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Roselyne Bachelot-Narquin, Stephen Hughes, Rolf Berend, Anna Ibrisagic, Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 05.04.2006.


PRZEWODNICTWO: Antonios TRAKATELLIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Christopher Heaton-Harris w sprawie terminu składania poprawek do projektu kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu w 2007 r.

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku “Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


8.1. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Klęski żywiołowe (pożary, susze i powodzie)- Aspekty rozwoju regionalnego (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

wniosek o zasięgnięcie opinii w sprawie: klęsk żywiołowych (pożarów, suszy i powodzi) - aspektów rozwoju regionalnego

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

Zatwierdzono w jednym głosowaniu


8.2. Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Witolda Tomczaka [2005/2129(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0084/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0117)


8.3. Wytyczne w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE [10720/1/2005 - C6-0016/2006 - 2003/0297(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Anne Laperrouze (A6-0071/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2006)0118)


8.4. Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich [COM(2006)0032 – C6-0047/2006 – 2006/0010(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0119)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2006)0119)


8.5. Polityka konkurencji Komisji 2004 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego polityki konkurencji w 2004 r. [2005/2209(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alain Lipietz (A6-0065/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0120)

Głos zabrały następujące osoby:

- Przed głosowaniem końcowym Alain Lipietz (sprawozdawca) wniósł o wycofanie swojego nazwiska ze sprawozdania i zalecił odrzucenie sprawozdania.


8.6. Jawność posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w nawiązaniu do projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej w związku ze skargą 2395/2003/GG dotyczącą jawności posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych [2005/2243(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: David Hammerstein Mintz (A6-0056/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0121)


8.7. Dostęp do dokumentów instytucji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia dla Komisji w sprawie dostępu do dokumentów instytucji [2004/2125(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michael Cashman (A6-0052/2006)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0122)


8.8. Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny rundy negocjacji z Doha po Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hongkongu [2005/2247(INI)] - Komisja Handlu Zagranicznego. Sprawozdawca: Georgios Papastamkos (A6-0051/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0123)

Głos zabrały następujące osoby:

- Georgios Papastamkos (sprawozdawca) zgłosił poprawkę ustną do ustępu 18, która została przyjęta.


8.9. Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji gospodarki europejskiej: wstępne sprawozdanie na temat głównych kierunków polityk gospodarczych na rok 2006 [2006/2047(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2006)0124)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Magdy Kósáné Kovács - A6-0086/2006

   Andreas Mölzer, Alexander Lambsdorff

Sprawozdanie Davida Hammersteina Mintza - A6-0056/2006

   Alexander Stubb

Sprawozdanie Georgiosa Papastamkosa - A6-0051/2006

   Andreas Mölzer


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty głosowań:

Korekty do głosowania znajdują się na stronie internetowej Séance en direct”, w części “Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll- call votes)” oraz w wersji wydrukowanej w załączniku “Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna dostępna na stronach Europarl będzie regularnie aktualizowana przez okres maksymalnie dwóch tygodni licząc od dnia głosowania.

Lista korekt do głosowania zostanie następnie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Zamiar głosowania:

Wyrażone zamiary głosowania (dotyczące nieoddanych głosów):

Sprawozdanie Anne Laperrouze - A6-0071/2006

   - poprawka 6

      przeciw Claude Turmes

   - poprawka 14

      przeciw: Claude Turmes

Sprawozdanie Alaina Lipietzy - A6-0065/2006

   - poprawka 2

      za: Alain Lipietz

Sprawozdanie Davida Hammersteina Mintza - A6-0056/2006

   - ustęp 20

      przeciw: Hans-Peter Martin

Sprawozdanie Georgiosa Papastamkosa - A6-0051/2006

   - poprawka 9

      za: Rainer Wieland


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:50 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Josep BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Przypomnienie: Fernando Fernández Martín oświadczył, że był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności. (por. pkt 1 protokołu z dnia 04.04.2006).


12. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz komunikat w sprawie dyrektywy 96/71/WE (delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług) (debata)

Komunikat Komisji: Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz komunikat w sprawie dyrektywy 96/71/WE (delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług)

Charlie McCreevy (członek Komisji) i Vladimír Špidla (członek Komisji) wygłosili komunikat.

Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla i Robert Goebbels, który wyraził żal, iż Rada nie przedstawiła swojej opinii podczas debaty.

Debata została zamknięta.


13. Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) - Lepsze stanowienie prawa (2004 r.) - Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa rynku wewnętrznego - Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie 21. i 22. sprawozdania rocznego Komisji dotyczącego monitorowania stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) [2005/2150(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Monica Frassoni (A6-0089/2006)

Sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienie prawa 2004 r.: stosowanie zasady pomocniczości – 12. sprawozdanie roczne [2005/2055(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bert Doorn (A6-0082/2006)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania, konsekwencji i wpływu obowiązującego prawodawstwa rynku wewnętrznego [2004/2224(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Arlene McCarthy (A6-0083/2006)

Sprawozdanie w sprawie strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego [2006/2006(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Giuseppe Gargani (A6-0080/2006)

Monica Frassoni przedstawiła sprawozdanie (A6-0089/2006).

Bert Doorn przedstawił sprawozdanie (A6-0082/2006).

Arlene McCarthy przedstawiła sprawozdanie (A6-0083/2006).

Klaus-Heiner Lehne (zastępca sprawozdawcy) przedstawił swoje sprawozdanie. A6-0080/2006.

Głos zabrał Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady).

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ieke van den Burg (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON) (A6-0082/2006), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON) (A6-0080/2006), Eoin Ryan (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON) (A6-0083/2006), Mihael Brejc, Marie-Line Reynaud (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO) (A6-0080/2006), Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI) (A6-0089/2006), Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, Maria Berger w imieniu grupy PSE, Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki niezrzeszony, Hans Winkler, Alexander Stubb, Béatrice Patrie, Frédérique Ries, Alyn Smith, Jonas Sjöstedt, Konrad Szymański, Johannes Blokland, Bruno Gollnisch, Andreas Schwab, Andrzej Jan Szejna, Karin Riis-Jørgensen, Zita Pleštinská, Manuel Medina Ortega, Zuzana Roithová, Maria Matsouka, Klaus-Heiner Lehne, kierując swoje słowa do Komisji i Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.17 protokołu z dnia 16.05.2006, pkt 8.18 protokołu z dnia 16.05.2006, pkt 10.1 protokołu z dnia 16.05.2006 i pkt 10.2 protokołu z dnia 16.05.2006.


14. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0017/2006).

Część pierwsza

Pytanie 40 (Sarah Ludford): Dyrektywa w sprawie prania pieniędzy.

Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Sarę Ludford i Jamesa Hugh Allistera.

Pytanie 41 (Philip Bushill-Matthews): Protekcjonizm w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Philipa Bushilla-Matthewsa.

Pytanie 42 (Harlem Désir): Umowa o pierwszą pracę – naruszenie dyrektywy 2000/78/WE czy zgodność z nią.

Vladimír Špidla (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Harlem Désir i Andreasa Mölzera.

Część druga

Pytanie 43 (Bart Staes): Ocena rozporządzenia (WE) nr 485/2005 – transfer europejskich statków na Ocean Indyjski.

Joe Borg (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Barta Staesa i Reinharda Racka.

Pytanie 44 (Rosa Miguélez Ramos): Zakaz wykorzystywania sieci skrzelowych w głębokich wodach.

Joe Borg udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Rosę Miguélez Ramos i Johna Purvisa.

Pytanie 45 (Pedro Guerreiro): Porozumienie w sprawie połowów z Marokiem a ochrona uzasadnionych praw ludu Sahrawi.

Joe Borg udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Pedro Guerreirę i Manuela Medinę Ortegę.

Pytanie 46 (Manuel Medina Ortega): Perspektywa finansowa a rozwój regionalny najbardziej opddalonych regionów.

Danuta Hübner (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Manuela Medinę Ortegę, Piia-Noorę Kauppi i Richarda Seebera.

Pytanie 47 (Dimitrios Papadimoulis): Kontynuacja wspólnotowego finansowania i zasada n+2.

Danuta Hübner udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Dimitriosa Papadimoulisa.

Pytania od 48 do 59 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Pytanie 60 (Bernd Posselt): Wprowadzenie euro w dziesięciu nowych państwach członkowskich.

Pytanie 61 (Justas Vincas Paleckis): Włączenie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej do strefy euro.

Joaquín Almunia (członek Komisji) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające postawione przez Bernda Posselta, Justasa Vincasa Paleckisa, Gábora Harangozó, Reinharda Racka i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 62 (Brian Crowley): Pakt Stabilności i Wzrostu.

Joaquín Almunia udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Briana Crowley'a, Piia-Noorę Kauppi i Gay'a Mitchella.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pelnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:45 i wznowione o 21:05.)

PRZEWODNICTWO: Ingo FRIEDRICH
Wiceprzewodniczący

15. Program "Obywatele dla Europy" (2007-2013) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejkiego i Rady w sprawie ustanowienia programu "Obywatele dla Europy" na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 r. [COM(2005)0116 - C6-0101/2005 - 2005/0041(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Hannu Takkula (A6-0076/2006)

Hannu Takkula przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Głos zabrali: Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Giusto Catania (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Maria da Assunção Esteves (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Rolf Berend w imieniu grupy PPE-DE, Emine Bozkurt w imieniu grupy PSE, Karin Resetarits w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, Thomas Wise w imieniu grupy IND/DEM, James Hugh Allister niezrzeszony, Christopher Beazley, Nikolaos Sifunakis, Šarūnas Birutis, Bernat Joan i Marí, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alessandro Battilocchio, Doris Pack, Christa Prets, Alfonso Andria, Aldis Kušķis, Maria Badia I Cutchet, Tomáš Zatloukal, Marianne Mikko, Alexander Stubb, Lissy Gröner, Bogusław Sonik i Ján Figeľ.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 05.04.2006.


16. Europejskie stolice kultury (2007 - 2019) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów "Europejskiej Stolicy Kultury" w latach 2007-2019 [COM(2005)0209 - C6-0157/2005 - 2005/0102(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Christa Prets (A6-0061/2006)

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Christa Prets przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Nikolaos Sifunakis w imieniu grupy PSE, Alfonso Andria w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Erna Hennicot-Schoepges, Marios Matsakis, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik i Ján Figeľ.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 05.04.2006.


17. Fluorowane gazy cieplarniane ***III - Emisje pochodzące z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych ***III (debata)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych [PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Avril Doyle (A6-0087/2006)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG [PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006 – 2003/0189B(COD)] - Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Avril Doyle (A6-0090/2006)

Avril Doyle przedstawiła swoje sprawozdania.

Głos zabrał Ján Figeľ (członek Komisji).

Głos zabrali: Avril Doyle, Richard Seeber w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Niels Busk w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Eva Lichtenberger, Karin Scheele, Margrete Auken, Carl Schlyter, Avril Doyle, Ján Figeľ i Avril Doyle, w celu zadania Komisji pytania, na które odpowiedział Ján Figeľ.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 06.04.2006 i pkt 6.5 protokołu z dnia 06.04.2006.


18. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny posiedzenia w kolejnym dniu (dokument "Porządek dzienny" PE 371.581/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:45.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Obserwatorzy

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności