Index 
Protokoll
PDF 204kWORD 119k
Tisdagen den 4 april 2006 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen i flyktinglägren i Malta (ingivna resolutionsförslag)
 5.Beslut om brådskande förfarande
 6.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * - Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 2006 (debatt)
 7.Övergångsbestämmelserna som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare på EU:s arbetsmarknader (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Begäran om samråd med Regionkommittén Naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) - Aspekter rörande regional utveckling (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Begäran om fastställelse av Witold Tomczaks parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***II (omröstning)
  
8.4.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  
8.5.Kommissionens konkurrenspolitik 2004 (omröstning)
  
8.6.Öppenheten vid rådets lagstiftande sammanträden (omröstning)
  
8.7.Tillgång till institutionernas handlingar (omröstning)
  
8.8.Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong (omröstning)
  
8.9.Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 2006 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Ändrat förslag till direktiv om tjänsterna på den inre marknaden och meddelande om direktiv 96/71/EG (Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster) (debatt)
 13.Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2003-2004) – Bättre lagstiftning: tillämpning av subsidiaritetsprincipen (2004) – Genomförande, följder och effekter av gällande lagstiftning om den inre marknaden – Strategi för förenkling av lagstiftningen (debatt)
 14.Frågestund (frågor till kommissionen)
 15.Programmet "Medborgare för Europa" (2007-2013) ***I (debatt)
 16.Europeisk kulturhuvudstad (2007-2019) ***I (debatt)
 17.Fluorerade växthusgaser ***III - Utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon ***III (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

Talare: Fernando Fernández Martín meddelade att han varit närvarande under sammanträdet den 03.04.2006 men att hans namn inte förekom på närvarolistan.


2. De politiska gruppernas sammansättning

Talmannen meddelade, på grundval av en skrivelse från Jens-Peter Bonde, ordförande för IND/DEM-gruppen, att det meddelande om IND/DEM-gruppens sammansättning som tillkännagavs under sammanträdet torsdagen den 16.03.2006 (punkt 2 i protokollet av den 16.03.2006) skulle betraktas som ogiltigt.

IND/DEM-gruppens sammansättning skulle således förbli densamma som före den 15.03.2006.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Darfur

- Michael Gahler, Simon Coveney, Bernd Posselt, Maria Martens, Nirj Deva och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, om Darfur (B6-0250/2006),

- Johan Van Hecke och Fiona Hall för ALDE-gruppen, om Darfur (B6-0251/2006),

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om Darfur (B6-0255/2006),

- Glenys Kinnock och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, om situationen i Darfur (B6-0257/2006),

- Luisa Morgantini och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i den sudanesiska regionen Darfur (B6-0260/2006),

- Ģirts Valdis Kristovskis och Eoin Ryan för UEN-gruppen, om Darfur (B6-0267/2006).

II. Irak: den assyriska folkgruppen, situationen i fängelserna

- Emma Nicholson of Winterbourne för ALDE-gruppen, om den assyriska folkgruppen (B6-0252/2006),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Jean Lambert och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om fångarnas situation i Irak (B6-0256/2006),

- Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis och Glyn Ford för PSE-gruppen, om fängelserna i Irak och den assyriska folkgruppen i Irak (B6-0258/2006),

- Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, André Brie, Tobias Pflüger och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen, om misshandel i fängelser och interneringscenter i Irak (B6-0261/2006),

- Charles Tannock, Albert Jan Maat och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om Irak: den assyriska folkgruppen och situationen i de irakiska fängelserna (B6-0263/2006),

- Wojciech Roszkowski för UEN-gruppen, om Irak: den assyriska folkgruppen och situationen i de irakiska fängelserna (B6-0265/2006).

III. Egypten: fallet Ayman Nour   

- Emma Nicholson of Winterbourne och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Egypten (B6-0253/2006),

- Hélène Flautre och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om Egypten och fallet Ayman Nour (B6-0254/2006),

- Véronique De Keyser och Carlos Carnero González för PSE-gruppen, om Egypten: fallet Ayman Nour (B6-0259/2006),

- Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet Ayman Nour (B6-0262/2006),

- Edward McMillan-Scott, Charles Tannock och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, om Egypten: fallet Ayman Nour (B6-0264/2006),

- Salvatore Tatarella för UEN-gruppen, om Egypten: fallet Ayman Nour (B6-0266/2006).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


4. Situationen i flyktinglägren i Malta (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 03.04.2006 (punkt 9 i protokollet av den 03.04.2006).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa och Patrick Gaubert för PPE-DE-gruppen, om förvaltningen av osedvanligt stora migrationsströmmar på Malta (B6-0241/2006),

- Martine Roure och Louis Grech för PSE-gruppen, om flyktingsituationen i Malta (B6-0268/2006),

- Giusto Catania, Kyriacos Triantaphyllides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tobias Pflüger och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, om situationen i flyktinglägren på Malta (B6-0269/2006),

- Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, om flyktingars situation i Malta (B6-0270/2006),

- Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg och Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, om situationen på Malta (B6-0271/2006),

- Romano Maria La Russa för UEN-gruppen, om flyktingsituationen i Malta (B6-0274/2006).


5. Beslut om brådskande förfarande

Begäran om brådskande förfarande:

- Förslag till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko - [KOM(2005)0692 - C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)] - utskottet PECH

Talare: Philippe Morillon (ordförande för utskottet PECH), Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen, och Daniel Varela Suanzes-Carpegna (föredragande).

Parlamentet förkastade denna begäran med EO (53 ja-röster, 127 nej-röster, 2 nedlagda röster).

Begäran om brådskande förfarande:

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordningarna (EEG) nr 2771/75 och (EEG) nr 2777/75 beträffande tillämpning av marknadsstödjande undantagsåtgärder [KOM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. - utskottet AGRI

Talare: Joseph Daul (ordförande för utskottet AGRI).

Det beslutades att brådskande förfarande skulle tillämpas.

Denna punkt fördes upp på föredragningslistan för sammanträdet onsdagen den 05.04.2006.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag skulle löpa ut onsdagen den 05.04.2006 kl. 10.00.


6. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * - Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 2006 (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [KOM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Betänkande om situationen för Europas ekonomi: förslag till betänkande om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2006 [2006/2047(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande), Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ
Vice talman

Magda Kósáné Kovács redogjorde för sitt betänkande.

José Manuel García-Margallo y Marfil redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ana Mato Adrover för PPE-DE-gruppen, Udo Bullmann för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Georgios Karatzaferis, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos och Günter Verheugen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 04.04.2006 och punkt 8.9 i protokollet av den 04.04.2006.


7. Övergångsbestämmelserna som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare på EU:s arbetsmarknader (debatt)

Betänkande om den övergångsordning som begränsar den fria rörligheten för arbetstagare på EU:s arbetsmarknader [2006/2036(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Csaba Őry (A6-0069/2006)

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Csaba Őry redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

Talare: Ria Oomen-Ruijten för PPE-DE-gruppen, Richard Falbr för PSE-gruppen, Jan Jerzy Kułakowski för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Derek Roland Clark för IND/DEM-gruppen, Marek Aleksander Czarnecki, grupplös, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Šarūnas Birutis, Jean Lambert, Bairbre de Brún, Jacek Protasiewicz, Karin Jöns, Karin Resetarits, Edit Bauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ignasi Guardans Cambó, Mihael Brejc, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Roselyne Bachelot-Narquin, Stephen Hughes, Rolf Berend, Anna Ibrisagic, Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 05.04.2006.


ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS
Vice talman

Talare: Christopher Heaton-Harris yttrade sig om tidsfristen för ingivande av ändingsförslag till förslaget till sammanträdeskalender för 2007.

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


8.1. Begäran om samråd med Regionkommittén Naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) - Aspekter rörande regional utveckling (artikel 118 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd: Naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) - Aspekter rörande regional utveckling

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Godkändes genom en enda omröstning.


8.2. Begäran om fastställelse av Witold Tomczaks parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Witold Tomczaks immunitet och privilegier [2005/2129(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0084/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0117)


8.3. Riktlinjer för transeuropeiska energinät ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om riktlinjer för transeuropeiska energinät och om upphävande av besluten nr 96/391/EG och nr 1229/2003/EG [10720/1/2005 - C6-0016/2006 - 2003/0297(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Anne Laperrouze (A6-0071/2006)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0118)


8.4. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [KOM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0119)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0119)


8.5. Kommissionens konkurrenspolitik 2004 (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport om konkurrenspolitiken 2004 [2005/2209(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lipietz (A6-0065/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0120)

Inlägg om omröstningen:

- Alain Lipietz (föredragande) begärde före slutomröstningen att hans namn skulle strykas från betänkandet och rekommenderade att betänkandet skulle förkastas.


8.6. Öppenheten vid rådets lagstiftande sammanträden (omröstning)

Betänkande om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet med anledning av det förslag till rekommendation som riktats till Europeiska unionens råd i klagomål 2395/2003/GG rörande öppenheten vid rådets lagstiftande sammanträden [2005/2243(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: David Hammerstein Mintz (A6-0056/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0121)


8.7. Tillgång till institutionernas handlingar (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om tillgång till institutionernas handlingar [2004/2125(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michael Cashman (A6-0052/2006)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0122)


8.8. Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong (omröstning)

Betänkande om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong [2005/2247(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Georgios Papastamkos (A6-0051/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0123)

Inlägg om omröstningen:

- Georgios Papastamkos (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 18, vilket beaktades.


8.9. Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 2006 (omröstning)

Betänkande om situationen för Europas ekonomi: förslag till betänkande om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2006 [2006/2047(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2006)0124)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Magda Kósáné Kovács - A6-0086/2006

   Andreas Mölzer, Alexander Lambsdorff

Betänkande David Hammerstein Mintz - A6-0056/2006

   Alexander Stubb

Betänkande Georgios Papastamkos - A6-0051/2006

   Andreas Mölzer


10. Rättelser till avgivna röster och röstavsikter

Rättelser till avgivna röster:

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Röstavsikter:

Följande röstavsikter (angående icke avgivna röster) hade angivits:

Betänkande Anne Laperrouze - A6-0071/2006

   - ändringsförslag 6

      nej Claude Turmes

   - ändringsförslag 14

      nej: Claude Turmes

Betänkande Alain Lipietz - A6-0065/2006

   - ändringsförslag 2

      ja: Alain Lipietz

Betänkande David Hammerstein Mintz - A6-0056/2006

   - punkt 20

      nej: Hans-Peter Martin

Betänkande Georgios Papastamkos - A6-0051/2006

   - ändringsförslag 9

      ja: Rainer Wieland


(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Fernando Fernández Martín påminde om att han hade varit närvarade men att hans namn inte förekom på närvarolistan (se punkt 1 i protokollet av den 04.04.2006).


12. Ändrat förslag till direktiv om tjänsterna på den inre marknaden och meddelande om direktiv 96/71/EG (Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster) (debatt)

Meddelande från kommissionen: Ändrat förslag till direktiv om tjänsterna på den inre marknaden och meddelande om direktiv 96/71/EG (Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster)

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) redogjorde för meddelandet.

Talare: Marianne Thyssen för PPE-DE-gruppen, Evelyne Gebhardt för PSE-gruppen, Toine Manders för ALDE-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Adam Jerzy Bielan för UEN-gruppen, Fernand Le Rachinel, grupplös, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla och Robert Goebbels, som hade önskat att rådet yttrat sig under debatten.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2003-2004) – Bättre lagstiftning: tillämpning av subsidiaritetsprincipen (2004) – Genomförande, följder och effekter av gällande lagstiftning om den inre marknaden – Strategi för förenkling av lagstiftningen (debatt)

Betänkande om kommissionens tjugoförsta och tjugoandra årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2003 och 2004) [2005/2150(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Monica Frassoni (A6-0089/2006)

Betänkande om bättre lagstiftning 2004: tillämpning av subsidiaritetsprincipen – tolfte årsrapporten [2005/2055(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bert Doorn (A6-0082/2006)

Betänkande om tillämpning, konsekvenser och effekter av gällande lagstiftning om den inre marknaden [2004/2224(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Arlene McCarthy (A6-0083/2006)

Betänkande om en strategi för förenkling av lagstiftningen [2006/2006(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Giuseppe Gargani (A6-0080/2006)

Monica Frassoni redogjorde för sitt betänkande (A6-0089/2006).

Bert Doorn redogjorde för sitt betänkande (A6-0082/2006).

Arlene McCarthy redogjorde för sitt betänkande (A6-0083/2006).

Klaus-Heiner Lehne (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet. A6-0080/2006.

Talare: Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

Talare: José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Ieke van den Burg (föredragande av yttrande från utskottet ECON) (A6-0082/2006), Pervenche Berès (föredragande av yttrande från utskottet ECON) (A6-0080/2006), Eoin Ryan (föredragande av yttrande från utskottet ECON) (A6-0083/2006), Mihael Brejc, Marie-Line Reynaud (föredragande av yttrande från utskottet AFCO) (A6-0080/2006), Diana Wallis (föredragande av yttrande från utskottet PETI) (A6-0089/2006), Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, Maria Berger för PSE-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Erik Meijer för GUE/NGL-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Marek Aleksander Czarnecki, grupplös, Hans Winkler, Alexander Stubb, Béatrice Patrie, Frédérique Ries, Alyn Smith, Jonas Sjöstedt, Konrad Szymański, Johannes Blokland, Bruno Gollnisch, Andreas Schwab, Andrzej Jan Szejna, Karin Riis-Jørgensen, Zita Pleštinská, Manuel Medina Ortega, Zuzana Roithová, Maria Matsouka, Klaus-Heiner Lehne, som vände sig till kommissionen, och Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.17 i protokollet av den 16.05.2006, punkt 8.18 i protokollet av den 16.05.2006, punkt 10.1 i protokollet av den 16.05.2006 och punkt 10.2 i protokollet av den 16.05.2006.


14. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0017/2006).

Första delen

Fråga 40 (Sarah Ludford): Direktivet om penningtvätt.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Sarah Ludford och James Hugh Allister.

Fråga 41 (Philip Bushill-Matthews): Protektionism i EU:s medlemsstater.

Charlie McCreevy besvarade frågan samt en följdfråga från Philip Bushill-Matthews.

Fråga 42 (Harlem Désir): CPE (ny anställningslag för ungdomar): förenlig med direktiv 2000/78/EG?.

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Harlem Désir och Andreas Mölzer.

Andra delen

Fråga 43 (Bart Staes): Utvärdering av förordning (EG) nr 485/2005 - överföring av europeiska fartyg till Indiska oceanen.

Joe Borg (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Bart Staes och Reinhard Rack.

Fråga 44 (Rosa Miguélez Ramos): Förbud mot bottensatta drivnät.

Joe Borg besvarade frågan samt följdfrågor från Rosa Miguélez Ramos och John Purvis.

Fråga 45 (Pedro Guerreiro): Fiskeavtal med Marocko och skydd för det västsahariska folkets lagliga rättigheter.

Joe Borg besvarade frågan samt följdfrågor från Pedro Guerreiro och Manuel Medina Ortega.

Fråga 46 (Manuel Medina Ortega): Budgetplanen och den regionala utvecklingen i de yttersta randområdena.

Danuta Hübner (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega, Piia-Noora Kauppi och Richard Seeber.

Fråga 47 (Dimitrios Papadimoulis): Utnyttjande av gemenskapsmedel och n+2-regeln.

Danuta Hübner besvarade frågan samt en följdfråga från Dimitrios Papadimoulis.

Frågorna 48-59 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 60 (Bernd Posselt): Eurons införande i de tio nya medlemsstaterna.

Fråga 61 (Justas Vincas Paleckis): De nya EU-medlemsstaternas anslutning till eurozonen.

Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen) svarade på frågorna samt följdfrågor från Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Gábor Harangozó, Reinhard Rack och Danutė Budreikaitė.

Fråga 62 (Brian Crowley): Tillväxt- och stabilitetspakten.

Joaquín Almunia besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley, Piia-Noora Kauppi och Gay Mitchell.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.45 och återupptogs kl. 21.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH
Vice talman

15. Programmet "Medborgare för Europa" (2007-2013) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av programmet ”Medborgare för Europa” för åren 2007-2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap [KOM(2005)0116 - C6-0101/2005 - 2005/0041(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Hannu Takkula (A6-0076/2006)

Hannu Takkula redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Giusto Catania (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Maria da Assunção Esteves (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Rolf Berend för PPE-DE-gruppen, Emine Bozkurt för PSE-gruppen, Karin Resetarits för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, Thomas Wise för IND/DEM-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Christopher Beazley, Nikolaos Sifunakis, Šarūnas Birutis, Bernat Joan i Marí, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alessandro Battilocchio, Doris Pack, Christa Prets, Alfonso Andria, Aldis Kušķis, Maria Badia I Cutchet, Tomáš Zatloukal, Marianne Mikko, Alexander Stubb, Lissy Gröner, Bogusław Sonik och Ján Figeľ.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 05.04.2006.


16. Europeisk kulturhuvudstad (2007-2019) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019 [KOM(2005)0209 - C6-0157/2005 - 2005/0102(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Christa Prets (A6-0061/2006)

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Christa Prets redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Nikolaos Sifunakis för PSE-gruppen, Alfonso Andria för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Erna Hennicot-Schoepges, Marios Matsakis, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik och Ján Figeľ.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 05.04.2006.


17. Fluorerade växthusgaser ***III - Utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon ***III (debatt)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser [PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Avril Doyle (A6-0087/2006)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG [PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006 – 2003/0189B(COD)] - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Avril Doyle (A6-0090/2006)

Avril Doyle redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Avril Doyle, Richard Seeber för PPE-DE-gruppen, Dorette Corbey för PSE-gruppen, Niels Busk för ALDE-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Eija-Riitta Korhola, Eva Lichtenberger, Karin Scheele, Margrete Auken, Carl Schlyter, Avril Doyle, som vände sig till kommissionen, Ján Figeľ och Avril Doyle, som ställde en fråga till kommissionen, vilken Ján Figeľ besvarade.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 06.04.2006 och punkt 6.5 i protokollet av den 06.04.2006.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 371.581/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Observatörer

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy