Rodyklė 
Protokolas
PDF 183kWORD 105k
Trečiadienis, 2006 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Oficialus pasveikinimas
 3.Derybų etapas ir finansinės perspektyvos (diskusijos)
 4.Europos Vadovų Tarybos rezultatai. Lisabonos strategija (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.2007 m. mėnesinių sesijų kalendorius
  
5.2.Bendras naudojimas ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje* (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos***III (balsavimas)
  
5.4.Teršalai, išmetami iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų***III (balsavimas)
  
5.5.Programa "Aktyvių piliečių Europa" (2007-2013)***I (balsavimas)
  
5.6.Europos kultūros sostinė (2007-2019 m.)***I (balsavimas)
  
5.7.Pereinamojo laikotarpio nuostatos, ribojančios laisvą darbuotojų judėjimą ES darbo rinkose (balsavimas)
 6.Iškilmingas posėdis. Malta
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Padėtis Artimuosiuose Rytuose po rinkimų Izraelyje (diskusijos)
 11.Rinkimai Baltarusijoje (diskusijos)
 12.Rinkimai Ukrainoje (diskusijos)
 13.Priemonės, skirtos padidinti saugumą keliuose (SAFETY) ir transporto sektoriaus saugumo priemonės bei jų finansavimas (SECURITY) (diskusijos)
 14.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 15.Pasaulinė sveikatos diena (diskusijos)
 16.Ypatingos paramos rinkai priemonės (paukščių gripas)* (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdintį Aleksandrą Milinkevič, demokratinės opozicijos lyderį ir kandidatą į Baltarusijos prezidentus.


3. Derybų etapas ir finansinės perspektyvos (diskusijos)

Europos Parlamento Pirmininko pareiškimas: Derybų etapas ir finansinės perspektyvos.

Josep Borrell Fontelles (Pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Reimer Böge, BUDG komiteto pranešėjas, – dėl tarpinstitucinio susitarimo ir 2007–2013 m. finansinių perspektyvų.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Wojciech Roszkowski UEN frakcijos vardu, Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jean-Claude Martinez ir Josep Borrell Fontelles, užbaigdamas diskusijas.

Diskusijos baigtos.


4. Europos Vadovų Tarybos rezultatai. Lisabonos strategija (diskusijos)

Europos Vadovų Tarybos pranešimas ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos rezultatai. Lisabonos strategija.

Wolfgang Schüssel (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) pristatė pranešimą, o José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu ir Pierre Jonckheer Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Leopold Józef Rutowicz, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Claude Turmes, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Jana Bobošíková, João de Deus Pinheiro, Bernard Poignant, Dimitrios Papadimoulis, Nils Lundgren, Philip Claeys, Alejo Vidal-Quadras Roca, Enrique Barón Crespo, Sergej Kozlík, Timothy Kirkhope, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Markus Ferber, Wolfgang Schüssel ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.30 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.35 val.)


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t.t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


5.1. 2007 m. mėnesinių sesijų kalendorius

Europos Parlamento 2007 m. mėnesinių sesijų kalendorius: žr. Pirmininkų sueigos pasiūlymus (punktas 4 protokolo 03.04.2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Nustatomas toks 2007 m. mėnesinių sesijų kalendorius:

sausio 15–18 d.;

sausio 31 d. ir vasario 1 d.;

vasario 12–15 d.;

kovo 12–15 d.;

kovo 28 d. ir 29 d.;

balandžio 23–26 d.;

gegužės 9 d. ir 10 d.;

gegužės 21–24 d.;

birželio 6 d. ir 7 d.;

birželio 18–21 d.;

liepos 9–12 d.;

rugsėjo 3–6 d.;

rugsėjo 24–27 d.;

spalio 10 d. ir 11 d.;

spalio 22–25 d.;

lapkričio 12–15 d.;

lapkričio 28 d. ir 29 d.;

gruodžio 10–13 d.

Prieš balsavimą kalbėjo:

Edith Mastenbroek pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalį paprašė atidėti balsavimą dėl kalendoriaus ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 3 dalį – nustatyti naują pakeitimų pateikimo terminą. Dėl šio prašymo kalbėjo Gary Titley ir Daniel Cohn-Bendit.

Balsuojant elektroniniu būdu (214 – „už“, 336 – „prieš“, 50 susilaikė), Parlamentas atmetė prašymą.


5.2. Bendras naudojimas ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje* (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo [10706/2005 - C6-0255/2005 – 2005/0808(CNS)]. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Martine Roure (A6-0064/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

INICIATYVA, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2006)0126).


5.3. Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų bendro teksto [PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)]. Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0087/2006).

BENDRAS PROJEKTAS

Kalbėjo: Avril Doyle (pranešėjas), kuri pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalį paprašė atidėti balsavimą, ir Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu dėl šio prašymo.

Parlamentas patenkino šį prašymą.


5.4. Teršalai, išmetami iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų***III (balsavimas)

Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl teršalų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 70/156/EEB bendro teksto [PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006 – 2003/0189B(COD)] - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėja: Avril Doyle (A6-0090/2006).

BENDRAS PROJEKTAS

Kalbėjo Avril Doyle (pranešėjas), kuri pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalį paprašė atidėti balsavimą.

Parlamentas patenkino šį prašymą.


5.5. Programa "Aktyvių piliečių Europa" (2007-2013)***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, įsteigiančio 2007-2013 m. programą "Aktyvių piliečių Europa" aktyviam Europos pilietiškumui skatinti [COM(2005)0116 - C6-0101/2005 – 2005/0041(COD)]. Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Hannu Takkula (A6-0076/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0127).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0127).

Prieš balsavimą kalbėjo:

- Hannu Takkula (pranešėjas) ir Nikolaos Sifunakis dėl pranešimų pakeitimų, pateiktų kartu su kitais Parlamento nariais.


5.6. Europos kultūros sostinė (2007-2019 m.)***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2007-2019 m. [COM(2005)0209 - C6-0157/2005 – 2005/0102(COD)]. Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Christa Prets (A6-0061/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2006)0128).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2006)0128).


5.7. Pereinamojo laikotarpio nuostatos, ribojančios laisvą darbuotojų judėjimą ES darbo rinkose (balsavimas)

Pranešimas dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, ribojančių laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungos darbo rinkose [2006/2036(INI)]. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Csaba Őry (A6-0069/2006).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2006)0129).


6. Iškilmingas posėdis. Malta

Maltos Prezidento Edwardo Fenech-Adamio vizito proga nuo 12.00 iki 12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Martine Roure pranešimas A6-0064/2006;

- Hubert Pirker.

Hannu Takkula pranešimas A6-0076/2006;

- Philip Claeys.

Christa Prets pranešimas A6-0079/2006;

- John Attard-Montalto.

Csaba Őry pranešimas A6-0069/2006;

- Hubert Pirker PPE-DE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák, Zita Pleštinská, Andreas Mölzer, Hynek Fajmon ir Milan Cabrnoch.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai:

Balsavimo pataisymai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Mario Mauro, Pirmininko pavedimu oficialiai globodamas Maltos prezidentą, negalėjo dalyvauti pirmojo balsavimo metu.


(Posėdis sustabdytas 12.50 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Josep BORRELL FONTELLES
Pirmininkas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Balsavimo ketinimai:

Pranešimas: Anne Laperrouze - A6-0071/2006

   - pakeitimas 6:

      už – Dan Jørgensen.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Posėdžio data: 2006 03 23.

Pervenche Berès informavo pirmininką, kad ji dalyvavo 2006 03 23 posėdyje, bet nebuvo įrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


10. Padėtis Artimuosiuose Rytuose po rinkimų Izraelyje (diskusijos)

Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimas ir Komisijos pareiškimas: Padėtis Artimuosiuose Rytuose po rinkimų Izraelyje.

Javier Solana (vyriausiasis BUSP įgaliotinis ) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Véronique De Keyser PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys, Elmar Brok (AFET komiteto pirmininkas), Emilio Menéndez del Valle, Hannu Takkula, Adamos Adamou, Gerard Batten, Jan Tadeusz Masiel ir Hannes Swoboda.

PIRMININKAVO: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sajjad Karim, Luisa Morgantini, Mario Borghezio, James Hugh Allister, Monika Beňová, Panagiotis Beglitis, Richard Howitt, Edith Mastenbroek, Pierre Schapira, Benita Ferrero-Waldner ir Javier Solana.

Diskusijos baigtos.


11. Rinkimai Baltarusijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Rinkimai Baltarusijoje.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Bogdan Klich PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Jonas Sjöstedt GUE/NGL frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jan Tadeusz Masiel, Camiel Eurlings, Monika Beňová, Janusz Onyszkiewicz, Vytautas Landsbergis, Joseph Muscat, Árpád Duka-Zólyomi, Aloyzas Sakalas, Barbara Kudrycka, Hans Winkler ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jan Marinus Wiersma ir Joseph Muscat PSE frakcijos vardu – dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje (B6-0234/2006);

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka ir Rolandas Pavilionis UEN frakcijos vardu – dėl padėties Baltarusijoje (B6-0239/2006);

- Bogdan Klich, Elmar Brok, Camiel Eurlings, Árpád Duka-Zólyomi, Laima Liucija Andrikienė, Aldis Kušķis, Barbara Kudrycka, Vytautas Landsbergis, Jacek Emil Saryusz-Wolski ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Baltarusijoje po kovo 19 d. prezidento rinkimų (B6-0242/2006);

- Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen ir Janusz Onyszkiewicz ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Baltarusijoje po kovo 19 d. prezidento rinkimų (B6-0243/2006);

- Jonas Sjöstedt, Gabriele Zimmer ir Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu – dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje (B6-0246/2006);

- Elisabeth Schroedter, Marie Anne Isler Béguin ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu – dėl prezidento rinkimų Baltarusijoje (B6-0248/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 06.04.2006.


PIRMININKAVO: Ingo FRIEDRICH
Pirmininko pavaduotojas

12. Rinkimai Ukrainoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Rinkimai Ukrainoje.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Marek Siwiec PSE frakcijos vardu, Šarūnas Birutis ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Michał Tomasz Kamiński UEN frakcijos vardu, Jerzy Buzek, Thijs Berman, Grażyna Staniszewska, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Hans Winkler ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Jan Marinus Wiersma, Marek Siwiec, Thijs Berman ir Marianne Mikko PSE frakcijos vardu – dėl parlamento rinkimų Ukrainoje (B6-0235/2006);

- Charles Tannock, Elmar Brok, Iles Braghetto, Christopher Beazley, Jerzy Buzek, Bogdan Klich, Aldis Kušķis, Marcello Vernola, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka ir Rihards Pīks PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Ukrainoje po 2006 m. kovo 26 d. rinkimų (B6-0240/2006);

- Grażyna Staniszewska ir Šarūnas Birutis ALDE frakcijos vardu – dėl Ukrainos parlamento rinkimų rezultatų (B6-0244/2006);

- Helmuth Markov ir Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu – dėl rinkimų Ukrainoje (B6-0245/2006);

- Rebecca Harms ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu – dėl parlamento rinkimų Ukrainoje (B6-0247/2006);

- Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński ir Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu – dėl Ukrainos parlamento rinkimų rezultatų (B6-0249/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.9 protokolo 06.04.2006.


13. Priemonės, skirtos padidinti saugumą keliuose (SAFETY) ir transporto sektoriaus saugumo priemonės bei jų finansavimas (SECURITY) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Priemonės, skirtos padidinti saugumą keliuose (SAFETY) ir transporto sektoriaus saugumo priemonės bei jų finansavimas (SECURITY).

Hubert Gorbach (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui PSE frakcijos vardu ir Paolo Costa ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried, Hubert Gorbach ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.


14. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0017/2006).

Pirma dalis

Klausimas 1 (Bogusław Sonik): Sąžinės ir tikėjimo laisvės pažeidimai Kinijoje.

Hans Winkler (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Filip Kaczmarek (pavaduojantis autorių), Paulo Casaca ir James Hugh Allister papildomus klausimus.

Klausimas 2 (Dimitrios Papadimoulis): Neteisėti telefono pokalbių klausymaisi.

Hans Winkler atsakė į klausimą ir į Dimitrios Papadimoulis, Justo Vinco Paleckio ir Richard Seeber papildomus klausimus.

Klausimas 3 (Panagiotis Beglitis): Naujoji Turkijos nacionalinė saugumo doktrina ir ES ir Turkijos muitų sąjungos protokolas.

Hans Winkler atsakė į klausimą ir į Panagiotis Beglitis ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou papildomus klausimus.

Klausimas 4 (Paulo Casaca): Žmogaus teisių gynėjo Muhammado Mughrabio persekiojimas.

Hans Winkler atsakė į klausimą ir į Paulo Casaca ir Panagiotis Beglitis papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Georgios Toussas): Žmogaus teisių pažeidimai Gvantanamo karinėje bazėje.

Hans Winkler atsakė į klausimą ir į Athanasios Pafilis (pavaduojantis autorių), Elizabeth Lynne ir Piia-Noora Kauppi papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 6 (Robert Evans): Kompensacijos lėktuvų keleiviams.
Klausimas 7 (Eoin Ryan): Lėktuvų keleivių teisės.

Hubert Gorbach (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Robert Evans, Paul Rübig, Reinhard Rack ir Elizabeth Lynne papildomus klausimus.

Klausimas 8 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Transeuropinių transporto tinklų finansavimas.
Klausimas 9 (Bernd Posselt): Euromagistralė ir pagrindinis Brenner tunelis.
Klausimas 10 (Stanisław Jałowiecki): Projektų transeuropinių transporto tinklų srityje realizavimas.

Hubert Gorbach atsakė į klausimą ir į Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bernd Posselt, Stanisław Jałowiecki, Paul Rübig, Piia-Noora Kauppi ir Othmar Karas papildomus klausimus.

Kalbėjo: Manolis Mavrommatis ir Gay Mitchell dėl klausimų valandos tvarkos.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 20.05 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

15. Pasaulinė sveikatos diena (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Pasaulinė sveikatos diena.

Mariann Fischer Boel (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Irena Belohorská, Cristina Gutiérrez-Cortines, Glenys Kinnock, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Gabriele Zimmer, Urszula Krupa, Jan Tadeusz Masiel, Françoise Grossetête, Karin Scheele, Nicholson of Winterbourne, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Eija-Riitta Korhola, Lívia Járóka, Mairead McGuinness ir Mariann Fischer Boel.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Ģirts Valdis Kristovskis ir Eoin Ryan UEN frakcijos vardu – dėl Pasaulinės sveikatos dienos (B6-0228/2006);

- John Bowis, Anders Wijkman ir Eija-Riitta Korhola PPE-DE frakcijos vardu – dėl Pasaulinės sveikatos dienos (B6-0231/2006);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Pasaulinės sveikatos dienos (B6-0232/2006);

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Pasaulinės sveikatos dienos (B6-0233/2006);

- Fiona Hall, Thierry Cornillet ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl Pasaulinės sveikatos dienos (B6-0236/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock ir Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu – dėl Pasaulinės sveikatos dienos (B6-0238/2006).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.10 protokolo 06.04.2006.


16. Ypatingos paramos rinkai priemonės (paukščių gripas)* (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentus (EEB) Nr. 2771/75 ir (EEB) Nr. 2777/75 dėl ypatingų paramos rinkai priemonių taikymo [COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)]. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Neil Parish PPE-DE frakcijos vardu, Katerina Batzeli PSE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Joseph Daul, Rosa Miguélez Ramos, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Esther Herranz García, Marc Tarabella, Albert Jan Maat, Thijs Berman, Csaba Sándor Tabajdi ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 06.04.2006.


17. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 371.666/OJJE).


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Stebėtojai

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Teisinė informacija - Privatumo politika