Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 244kWORD 139k
Πέμπτη 6 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Βουλευτική ασυλία μέλους
 3.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 4.Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2005) (συζήτηση)
 5.Αποτελεσματικότητα της βοήθειας και διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βασιζόμενο στη μονομερή αναγνώριση από τα κράτη μέλη ορισμένων τίτλων διαμονής που εκδίδονται από την Ελβετία και το Λίχτενσταϊν ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Απλουστευμένο καθεστώς ελέγχου των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς (τομέας της πτηνοτροφίας) * (ψηφοφορία)
  
6.4.Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ***III (ψηφοφορία)
  
6.5.Εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων ***III (ψηφοφορία)
  
6.6.Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά από καταγγελία κατά των Ευρωπαικών Σχολείων (ψηφοφορία)
  
6.7.Η κατάσταση των καταυλισμών προσφύγων στη Μάλτα (ψηφοφορία)
  
6.8.Εκλογές στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
6.9.Εκλογές στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
  
6.10.Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (ψηφοφορία)
  
6.11.Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2005) (ψηφοφορία)
  
6.12.Αποτελεσματικότητα της βοήθειας και διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου
 11.Κατάσταση στη νοτιο-ανατολική Τουρκία (συζήτηση)
 12.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
12.1.Νταρφούρ
  
12.2.Ιράκ: ασυριακή κοινότητα, κατάσταση στις φυλακές
  
12.3.Αίγυπτος: η περιπτωση Ayman Nour
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Νταρφούρ (ψηφοφορία)
  
13.2.Ιράκ: ασυριακή κοινότητα, κατάσταση στις φυλακές (ψηφοφορία)
  
13.3.Αίγυπτος: η περιπτωση Ayman Nour (ψηφοφορία)
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 16.Κατάθεση εγγράφωv
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10 π.μ.


2. Βουλευτική ασυλία μέλους

Η Monica Frassoni διαβίβασε επιστολή στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου σχετικά με τη βουλευτική ασυλία του Gérard Onesta, η οποία διαβιβάστηκε στην επιτροπή JURI.


3. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

- Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας.


4. Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2005) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2005 [2005/2104(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Thierry Cornillet (A6-0063/2006)

Ο Thierry Cornillet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marie-Arlette Carlotti, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Maria Martens, Glenys Kinnock, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, John Bowis, Karin Scheele και Mariann Fischer Boel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.04.2006.


5. Αποτελεσματικότητα της βοήθειας και διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες [2005/2141(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Margrietus van den Berg (A6-0048/2006)

Ο Margrietus van den Berg παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nirj Deva, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Koenraad Dillen, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Karin Scheele, Gabriele Zimmer, Bastiaan Belder, Marek Aleksander Czarnecki, Mairead McGuinness, Robert Evans, Tunne Kelam, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Mariann Fischer Boel.

Παρεμβαίνει ο Μάριος Ματσάκης σχετικά με την οργάνωση των συζητήσεων.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.04.2006.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


6.1. Απλουστευμένο καθεστώς για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βασιζόμενο στη μονομερή αναγνώριση από τα κράτη μέλη ορισμένων τίτλων διαμονής που εκδίδονται από την Ελβετία και το Λίχτενσταϊν ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τα κράτη μέλη ορισμένων τίτλων διαμονής που εκδίδονται από την Ελβετία και το Λιχτενστάιν προκειμένου για τη διέλευση από το έδαφός τους [COM(2005)0381 - C6-0254/2005 - 2005/0159(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0060/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0130)


6.2. Απλουστευμένο καθεστώς ελέγχου των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων προς τις εθνικές τους θεωρήσεις προκειμένου για τη διέλευση από το έδαφός τους [COM(2005)0381 - C6-0253/2005 - 2005/0158(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0062/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0131)


6.3. Έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς (τομέας της πτηνοτροφίας) * (ψηφοφορία)

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς [COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0132)


6.4. Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου [PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγήτρια: Avril Doyle (A6-0087/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

Παρεμβαίνουν οι Avril Doyle (εισηγήτρια), η οποία προβαίνει σε δήλωση προς την Επιτροπή, και Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής), εν συνεχεία της εν λόγω δήλωσης.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0133)


6.5. Εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων ***III (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά τις εκπομπές από τα συστήματα κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αναθεώρηση της οδηγίας αριθ. 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου [PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006 – 2003/0189B(COD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγήτρια:- Avril Doyle (A6-0090/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0134)


6.6. Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά από καταγγελία κατά των Ευρωπαικών Σχολείων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έπειτα από καταγγελία κατά των Ευρωπαϊκών Σχολείων (καταγγελία αριθ.1391/2002/JMA) [2005/2216(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Proinsias De Rossa (A6-0118/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0135)


6.7. Η κατάσταση των καταυλισμών προσφύγων στη Μάλτα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006 και B6-0274/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0241/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006 και B6-0274/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa και Patrick Gaubert, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martine Roure και Louis Grech, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann και Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Romano Maria La Russa, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0136)


6.8. Εκλογές στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0234/2006, B6-0239/2006, B6-0242/2006, B6-0243/2006, B6-0246/2006 και B6-0248/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τον κύριο Alexander Milinkevich, υποψήφιο για τις εκλογές στη Λευκορωσία, ο οποίος λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0234/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0234/2006, B6-0239/2006, B6-0242/2006, B6-0243/2006 και B6-0248/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Bogdan Klich, Elmar Brok, Camiel Eurlings, Árpád Duka-Zólyomi, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Kudrycka, Vytautas Landsbergis, Jacek Emil Saryusz-Wolski και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Monika Beňová, Jan Marinus Wiersma και Joseph Muscat, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Janusz Onyszkiewicz και Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Elisabeth Schroedter, Marie Anne Isler Béguin και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere και Rolandas Pavilionis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0137)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0246/2006 καταπίπτει.)


6.9. Εκλογές στην Ουκρανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0235/2006, B6-0240/2006, B6-0244/2006, B6-0245/2006, B6-0247/2006 και B6-0249/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0235/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0235/2006, B6-0240/2006, B6-0244/2006, B6-0245/2006, B6-0247/2006 και B6-0249/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Aldis Kušķis, Bogdan Klich, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Rihards Pīks και Christopher Beazley, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Marek Siwiec, Thijs Berman και Marianne Mikko, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Grażyna Staniszewska και Šarūnas Birutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Helmuth Markov και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0138)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Charles Tannock, που προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8, η οποία κρατείται·

- Bruno Gollnisch (Ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο διότι η παρέμβασή του δεν αφορούσε την ψηφοφορία).


6.10. Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0228/2006, B6-0231/2006, B6-0232/2006, B6-0233/2006, B6-0236/2006 και B6-0238/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0288/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0228/2006, B6-0231/2006, B6-0232/2006, B6-0233/2006, B6-0236/2006 και B6-0238/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola και Anders Wijkman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Fiona Hall και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Luisa Morgantini και Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0139)


6.11. Εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (2005) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2005 [2005/2104(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Thierry Cornillet (A6-0063/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0140)


6.12. Αποτελεσματικότητα της βοήθειας και διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και τη διαφθορά στις αναπτυσσόμενες χώρες [2005/2141(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Margrietus van den Berg (A6-0048/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0141)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Avril Doyle - A6-0090/2006, Έκθεση Avril Doyle - A6-0087/2006

- Richard Seeber και Paul Rübig

RC-B6-0241/2006

- Andreas Mölzer, Romano Maria La Russa

RC-B6-0234/2006

- Zita Pleštinská και Esko Seppänen

RC-B6-0235/2006

- Zita Pleštinská


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου:

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)" και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση με τις διορθώσεις ψήφου θα κλείνει για να μεταφράζεται και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα .

Προθέσεις ψήφου:

Εκφρασθείσες προθέσεις ψήφου

C6-0111/2006

- τροπολογίες 4, 11,21

   κατά: Lissy Gröner


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.45 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου

Η Διάσκεψητων Προέδρων, στη συνεδρίασή της στις 06.04.2006, αποφάσισε να προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της 26ης και 27ης Απριλίου 2006 που θα διεξαχθούν στις Βρυξέλλες:

Τετάρτη 26.04.2006:

1. Έναρξη των εργασιών: 2.30 μ.μ. αντί 3 μ.μ.

2. Εγγράφεται ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δήλωση της Επιτροπής με τίτλο: "20 χρόνια μετά το Τσερνομπύλ: διδάγματα για το μέλλον" χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος για την περάτωση της συζήτησης.

3. Εγγράφεται ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, προφορική ερώτηση (επιτροπή AFET) προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος για την περάτωση της συζήτησης.

4. Η έκθεση του James Elles (επιτροπή BUDG) για τις ετήσιες προτεραιότητες στρατηγικής της Επιτροπής για το 2007 δεν πρόκειται να εγκριθεί πριν από τις 24 Απριλίου και, ως εκ τούτου αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη.

Πέμπτη 27.04.2006:

1. Έναρξη των εργασιών: 8.30 π.μ. αντί 9 π.μ.

2. Εγγράφεται, μετά από την έκθεση του Gary Titley, προφορική ερώτηση (επιτροπή TRAN) προς την Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (RTE-T), χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος για την περάτωση της συζήτησης.

3. Στην ώρα των ψηφοφοριών προστίθενται οι ακόλουθες εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κανονισμού:

- Έκθεση Duarte Freitas *** "Σύμβαση για την ενίσχυση της Διαμερικανικής Επιτροπής για τον Τροπικό Τόνο" (A6-0070/2006

-Έκθεση Manuel Medina Ortega * οινοτική κλίμακα κατατάξεως σφαγίων των χονδρών βοοειδών" (A6-0120/2006

- Έκθεση Manuel Medina Ortega * ανόνες ανταγωνισμού στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων" (A6-0121/2006

- Έκθεση Henri Weber "Η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή ραδιοφωνία: μία ευκαιρία για την ευρωπαϊκή πολιτική των οπτικοακουστικών μέσων και της πολιτισμικής πολυμορφίας" (A6-0075/2006)

4. Η έκθεση του Pedro Guerreiro σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας μεταξύ της ΕΚ και της Μαυριτανίας (A6-0066/2006) προστίθεται επίσης στην ώρα των ψηφοφοριών. Ως λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται η 12η μεσημβρινή της 19ης Απριλίου 2006.


11. Κατάσταση στη νοτιο-ανατολική Τουρκία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση στη νοτιο-ανατολική Τουρκία

Ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Camiel Eurlings, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Feleknas Uca, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel, μη εγγεγραμμένος, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Μάριος Ματσάκης, Alyn Smith, Frieda Brepoels, Geoffrey Van Orden και Μάρκος Κυπριανού.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.04.2006)


12.1. Νταρφούρ

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 και B6-0267/2006

Frithjof Schmidt αποσύρει την υπογραφή του από το ψήφισμα B6-0255/2006 της Ομάδας Verts/ALE).

Οι Bernd Posselt, Fiona Hall, Carl Schlyter, Margrietus van den Berg και Jaromír Kohlíček παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ari Vatanen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ryszard Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Karin Scheele και John Attard-Montalto.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.04.2006.


12.2. Ιράκ: ασυριακή κοινότητα, κατάσταση στις φυλακές

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0252/2006, B6-0256/2006, B6-0258/2006, B6-0261/2006, B6-0263/2006 και B6-0265/2006

Οι Nicholson of Winterbourne, Raül Romeva i Rueda, Glyn Ford, Tobias Pflüger, Bernd Posselt και Michał Tomasz Kamiński παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, και Jaromír Kohlíček.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.04.2006.


12.3. Αίγυπτος: η περιπτωση Ayman Nour

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 και B6-0266/2006

Οι Nicholson of Winterbourne, Alyn Smith, Carlos Carnero González, Erik Meijer και Ari Vatanen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 06.04.2006.


13. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


13.1. Νταρφούρ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 και B6-0267/2006

(Ο Frithjof Schmidt απέσυρε την υπογραφή του από το ψήφισμα B6-0255/2006 της Ομάδας Verts/ALE).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0250/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 και B6-0267/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Gahler, Maria Martens, Anders Wijkman, Simon Coveney, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Johan Van Hecke, Fiona Hall και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Margrete Auken και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Ģirts Valdis Kristovskis και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0142)


13.2. Ιράκ: ασυριακή κοινότητα, κατάσταση στις φυλακές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0252/2006, B6-0256/2006, B6-0258/2006, B6-0261/2006, B6-0263/2006 και B6-0265/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0252/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0252/2006, B6-0258/2006, B6-0263/2006 και B6-0265/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, Albert Jan Maat και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Παναγιώτης Μπεγλίτης και Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Nicholson of Winterbourne και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Wojciech Roszkowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0143)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0256/2006 και B6-0261/2006 καταπίπτουν.)


13.3. Αίγυπτος: η περιπτωση Ayman Nour (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 και B6-0266/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0253/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 και B6-0266/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Edward McMillan-Scott, Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser και Carlos Carnero González, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Nicholson of Winterbourne, Frédérique Ries και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Hélène Flautre και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0144)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Ari Vatanen προτείνει προφορική τροπολογία για την προσθήκη μιας νέας παραγράφου 5α, η οποία κρατίεται.


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 45 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

Έβδομη ετήσια έκθεση σχετικά με την εξαγωγή όπλων (2006/2068(INI))

επιτροπή DEVE

Μέσα ενημέρωσης και ανάπτυξη (2006/2080(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, FEMM)

- Δημοσιονομική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2006/2079(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, FEMM)

επιτροπή ECON

Προς μια προωθημένη ενοποίηση στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2006/2081(INI))

επιτροπή ITRE

Στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιολογικά καύσιμα (2006/2082(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, ENVI, TRAN, AGRI)

επιτροπή IMCO

Ειδικά προβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά και εφαρμογή της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας και η σχέση με την Ατζέντα της Λισσαβόνας (2006/2084(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)

επιτροπή TRAN

΄Ενα Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα “NAIADES” (2006/2085(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ENVI)

επιτροπή REGI

Πολιτική συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης : Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας 2007-2013 (2006/2086(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, TRAN, CULT, FEMM)

επιτροπή CULT

Λευκή Βίβλος για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικοινωνίας (2006/2087(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE, AFCO)

Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία (2006/2083(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE)

Εξουσιοδότηση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 114 του Κανονισμού)

επιτροπή LIBE

Η καταπολέμηση της σωματεμπορίας - ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις ενόψει σχεδίου δράσης (2006/2078(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών

επιτροπή DEVE

Δημοσιονομική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (2006/2079(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)
Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των επιτροπών DEVE, BUDG

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 30.03.2006)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή JURI

Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού του ΕΚ (2005/2036(REG))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: JURI


15. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ.

εγγράφου

 

Συντάκτης

 

Υπογραφές

 

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey και Karin Scheele

 

422

 

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri και Pia Elda Locatelli

 

89

 

3/2006

Andreas Mölzer

 

25

 

4/2006

Andreas Mölzer

 

10

 

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor και Monika Beňová

 

142

 

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite και Mogens N.J. Camre

 

105

 

7/2006

David Martin, Glyn Ford και Neil Parish

 

168

 

8/2006

Filip Kaczmarek

 

55

 

9/2006

Mario Borghezio

 

17

 

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys και Koenraad Dillen

 

13

 

11/2006

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Robert Navarro, Dirk Sterckx και Jeanine Hennis-Plasschaert

 

141

 

12/2006

Jean-Claude Martinez

 

10

 

13/2006

Maciej Marian Giertych

 

19

 

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ιωάννης Γκλαβάκης και Thijs Berman

 

83

 

15/2006

Andreas Mölzer

 

12

 

16/2006

Matteo Salvini

7

 

17/2006

Daniel Strož

 

14

 

18/2006

Roger Helmer, Ashley Mote, James Hugh Allister και Anna Záborská

 

21

 

19/2006

Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael Cashman, Erik Meijer, Alexander Lambsdorff και Geoffrey Van Orden

 

21

 

20/2006

Konrad Szymański, Philippe Morillon, Charles Tannock, Ari Vatanen και Bastiaan Belder

 

22

 

21/2006

Iles Braghetto και Παναγιώτης Δημητρίου

 

109

 

22/2006

Daniel Strož

 

27

 

23/2006

Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock και Enrique Barón Crespo

 

90

 

24/2006

Robert Navarro, Jean-Luc Bennahmias, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Luigi Cocilovo και Sylvia-Yvonne Kaufmann

 

39


16. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (COM(2005)0349 - C6-0113/2006 - 2005/0143(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σερβίας και Μαυροβουνίου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (COM(2005)0353 - C6-0114/2006 - 2005/0141(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (COM(2005)0355 - C6-0115/2006 - 2005/0146(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρουμανίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (COM(2005)0369 - C6-0116/2006 - 2005/0148(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (COM(2005)0371 - C6-0117/2006 - 2005/0151(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (COM(2005)0393 - C6-0118/2006 - 2005/0161(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, όσον αφορά την ενίσχυση για τη μεταποίηση του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, όσον αφορά την κάνναβη που είναι επιλέξιμη για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (COM(2006)0125 - C6-0119/2006 - 2006/0043(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

AGRI

γνωμοδότηση

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2006 - Τμήμα III - Επιτροπή (SEC(2006)0356 - C6-0120/2006 - 2006/2088(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2006 - Τμήμα III - Επιτροπή (SEC(2006)0244 - C6-0121/2006 - 2006/2089(GBD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

BUDG


17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 26.04.2006 και 27.04.2006.


19. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.50 μ.μ.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Παρατηρητές

Арабаджиев Александър, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Близнашки Георги, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Димитров Мартин, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Хюсменова Филиз, Илчев Станимир, Иванова Иглика, Казак Четин, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Кирилов Евгени, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Първанова Антония, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Стоянов Димитър, Вигенин Кристиан

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου