Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0295/2006

Συζήτηση :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο

7.10. Κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0295/2006, B6-0296/2006, B6-0297/2006, B6-0298/2006/rev, B6-0299/2006 και B6-0300/2006

Η συζήτηση έγινε στις 31.05.2006 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.05.2006).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε την 01.06.2006 (σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.06.2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0295/2006

(αντικαθιστά τις B6-0295/2006, B6-0296/2006, B6-0298/2006/rev, B6-0299/2006 και B6-0300/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Simon Coveney και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Erika Mann, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Arlene McCarthy και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Elizabeth Lynne και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg, Angelika Beer, Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

André Brie, Giusto Catania, Willy Meyer Pleite και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0254)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0297/2006 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υποβάλλει προφορική τροπολογία που αποσκοπεί στην εισαγωγή της αιτιολογικής σκέψης Β (α), η οποία κρατείται.

- Η Edith Mastenbroek επί της διαδικασίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου