Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0224/2006).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 45 (Carl Schlyter): Χρηματοδότηση του σχεδίου Sakhalin II από την ΕΤΑΑ.

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Carl Schlyter και Marie Anne Isler Béguin.

Ερώτηση 46 (Michl Ebner): Δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Michl Ebner, Piia-Noora Kauppi και Carl Schlyter.

Ερώτηση 47 (Saïd El Khadraoui): Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από το Google.

Ο Charlie McCreevy απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Saïd El Khadraoui.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 48 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Υψηλά έξοδα για τις πληρωμές με τραπεζικές κάρτες στην Ελλάδα.

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Δημητρίου Παπαδημούλη, Μανώλη Μαυρομμάτη και Richard Seeber.

Ερώτηση 49 (Bogusław Sonik): Παράλληλη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bogusław Sonik και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 50 (Ivo Belet): Συνέπειες της συγχώνευσης των επιχειρήσεων Suez-Gaz de France - για τον ανταγωνισμό στη βελγική αγορά ενέργειας - προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Ivo Belet.

Στην ερώτηση 51 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 52 (Bart Staes): Δημιουργία Ευρωπαϊκής Επιχειρησιακής Ομάδας για τη Γρίπη.

Ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bart Staes.

Ερώτηση 53 (Robert Evans): Ενοικίαση αυτοκινήτων.

Ο Μάρκος Κυπριανού απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Robert Evans και Malcolm Harbour.

Ερώτηση 54 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Εμπάργκο επί των εισαγωγών τροφίμων προς τη Ρωσία.

Ερώτηση 59 (Ryszard Czarnecki): Το εμπάργκο στην εξαγωγή κρέατος από την Πολωνία στην Ουκρανία και στη Ρωσία.

Ο Μάρκος Κυπριανού απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig και Marie Anne Isler Béguin.

Ερώτηση 60 (Marie Anne Isler Béguin): Στήριξη της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στη Μαυριτανία.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Marie Anne Isler Béguin.

Ερώτηση 61 (Bernd Posselt): Αναπτυξιακή συνεργασία με τη Νιγηρία.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 62 (Eoin Ryan): Κοινοτική ενίσχυση για την καταπολέμηση του Aids στην Αφρική.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Eoin Ryan, που υποβάλλει συμπληρωματική ερώτηση στην οποία, όπως της απαντά η Neelie Kroes, θα λάβει γραπτή απάντηση.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου