Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 236kWORD 143k
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 4.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 5.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013, FP7) ***I - Δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης στον πυρηνικό τομέα (2007-2011) * (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Προσαρμογή της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Προσαρμογή της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά το παράρτημα VIII * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Συμφωνία ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Άλπεων για την ορεινή γεωργία * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Έγκριση, εξ ονόματος της ΕΚ, των πρωτοκόλλων σχετικά με την προστασία του εδάφους, την ενέργεια και τον τουρισμό, της Σύμβασης των Άλπεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση ***II (ψηφοφορία)
  
7.7.Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) ***II (ψηφοφορία)
  
7.8.Αξιολόγηση και καταπολέμηση των πλημμυρών ***I (ψηφοφορία)
  
7.9.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (τελική ψηφοφορία)
  
7.10.Κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο (ψηφοφορία)
  
7.11.Λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω του αίματος και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες (μετά την ψηφοφορία)
  
7.12.Αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών (2004-2005) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Υποδοχή
 12.Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην ΕΚ (συζήτηση)
 13.Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (συζήτηση)
 14.17η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (26 Μαΐου 2006) (συζήτηση)
 15.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 16.Οι επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.09.05 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (συζήτηση)
 17.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αστυνομική και δικαστική συνεργασία) * (συζήτηση)
 18.Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και μεταφορά καταδίκων * (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας ***I (συζήτηση)
 20.Στρατηγική-πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων φορολογίας στην εσωτερική αγορά (Fiscalis 2013) (COM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ECON

γνωμοδότηση

BUDG, CONT, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβενία από την 1η Ιανουαρίου 2007 (COM(2006)0225 - C6-0164/2006 - 2006/0077(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας-Μπισάου, για την περίοδο από 16 Ιουνίου 2006 έως 15 Ιουνίου 2007 (COM(2006)0182 - C6-0167/2006 - 2006/0065(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

PECH

γνωμοδότηση

DEVE, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (COM(2006)0191 - C6-0168/2006 - 2006/0064(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

LIBE

γνωμοδότηση

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (COM(2006)0188 - C6-0169/2006 - 2006/0062(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

LIBE

γνωμοδότηση

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (COM(2006)0162 - C6-0170/2006 - 2006/0057(CNS)).

αναπομπή

επί της ουσίας

AFET

γνωμοδότηση

INTA, BUDG, CONT


3. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις συνέχειες που δόθηκαν στις προτάσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά την περίοδο συνόδου του Ιανουαρίου 2006 έχει διανεμηθεί.


4. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Ο Renato Brunetta υπέβαλε στην Προεδρία αίτηση για την υπεράσπιση της βουλευτικής του ασυλίας στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας που εκδικάζεται από το Δικαστήριο της Βενετίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην επιτροπή JURI.


5. Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι βουλευτές των ακόλουθων πολιτικών ομάδων υποβάλλουν αιτήματα σχετικά με τη διοργάνωση τέτοιας συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις εξής προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ανατολικό Τιμόρ

- Frithjof Schmidt και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ανατολικό Τιμόρ (B6-0337/2006),

- Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ανατολικό Τιμόρ (B6-0359/2006),

- Johan Van Hecke, Μάριος Ματσάκης και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Ανατολικό Τιμόρ (B6-0362/2006),

- John Bowis, José Ribeiro e Castro, João de Deus Pinheiro, Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE σχετικά με το Ανατολικό Τιμόρ (B6-0364/2006),

- Gintaras Didžiokas, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Ανατολικό Τιμόρ (B6-0367/2006).

II.   Συρία: Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström, Μάριος Ματσάκης, Frédérique Ries και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Συρία (B6-0342/2006),

- Pasqualina Napoletano και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία (B6-0350/2006),

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία (B6-0360/2006),

- Jana Hybášková, Charles Tannock, Bernd Posselt και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Συρία: παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B6-0365/2006),

- Cem Özdemir και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Συρία (B6-0370/2006),

- Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη Συρία (B6-0372/2006).

III.   Βόρεια Κορέα: Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- István Szent-Iványi, Μάριος Ματσάκης, Frédérique Ries και Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βόρεια Κορέα (B6-0341/2006),

- Jonas Sjöstedt και Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Βόρεια Κορέα (B6-0361/2006),

- Pasqualina Napoletano και Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα (B6-0363/2006),

- Hubert Pirker, Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα (B6-0366/2006),

- Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα (B6-0368/2006),

- Gérard Onesta, Gisela Kallenbach και Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα (B6-0369/2006).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


6. Δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013, FP7) ***I - Δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης στον πυρηνικό τομέα (2007-2011) * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) [COM(2005)0119 - C6-0099/2005 - 2005/0043(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A6-0202/2006)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) (2007-2011) [COM(2005)0119 - C6-0112/2005 - 2005/0044(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A6-0203/2006)

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Jerzy Buzek παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Alyn Smith (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Thijs Berman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Rosa Miguélez Ramos (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Aloyzas Sakalas (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Hiltrud Breyer, επί της παρεμβάσεως του Aloyzas Sakalas, Britta Thomsen (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Philippe Busquin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Umberto Pirilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Αντώνιος ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lydia Schenardi, μη εγγεγραμμένη, Pilar del Castillo Vera, Robert Goebbels, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Roberta Angelilli, Bastiaan Belder, Maciej Marian Giertych, Satu Hassi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Jacky Henin, Angelika Niebler, Teresa Riera Madurell, Anne Laperrouze, Vladimír Remek, Peter Baco, Νικόλαος Βακάλης, Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Roberto Musacchio, Luca Romagnoli και John Purvis.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ingo FRIEDRICH
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Britta Thomsen, Lena Ek, Romana Jordan Cizelj, Reino Paasilinna, Peter Liese, Hannes Swoboda, Françoise Grossetête, Andres Tarand, Ján Hudacký, Erika Mann, Carlo Casini, Edite Estrela, Daniel Caspary, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey, Etelka Barsi-Pataky, Jan Christian Ehler, Carmen Fraga Estévez, Nina Škottová, Jerzy Buzek, Philippe Busquin, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του Συμβουλίου από αυτή τη συζήτηση (Ο Πρόεδρος το σημειώνει), και Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006 και σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ. εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


7.1. Προσαρμογή της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσαρμογή της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη [COM(2006)0152 - C6-0133/2006 - 2006/0053(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Joseph Daul (A6-0198/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0246)


7.2. Προσαρμογή της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας όσον αφορά το παράρτημα VIII * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή του παραρτήματος VIII της Πράξης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας [COM(2006)0152 - C6-0134/2006 - 2006/0054(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Joseph Daul (A6-0197/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0247)


7.3. Συμφωνία ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών [COM(2005)0351 - C6-0139/2006 - 2005/0140(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0195/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0248)


7.4. Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Άλπεων για την ορεινή γεωργία * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για την ορεινή γεωργία της σύμβασης των Άλπεων [COM(2006)0170 - C6-0144/2006 - 2006/0059(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Joseph Daul (A6-0199/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0249)


7.5. Έγκριση, εξ ονόματος της ΕΚ, των πρωτοκόλλων σχετικά με την προστασία του εδάφους, την ενέργεια και τον τουρισμό, της Σύμβασης των Άλπεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου στον τομέα της Προστασίας του Εδάφους, του Πρωτοκόλλου στον τομέα της Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου στον τομέα του Τουρισμού, στη Σύμβαση των Άλπεων [COM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Richard Seeber (A6-0205/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Richard Seeber (rapporteur) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2006)0250)


7.6. Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση [12062/1/2005 - C6-0055/2006 - 2003/0210(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0146/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0251)


7.7. Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) [12064/2/2005 - C6-0054/2006 - 2004/0175(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frieda Brepoels (A6-0081/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0252)


7.8. Αξιολόγηση και καταπολέμηση των πλημμυρών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αξιολόγηση και καταπολέμηση των πλημμυρών [COM(2006)0015 - C6-0020/2006 - 2006/0005(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Richard Seeber (A6-0182/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2006)0253)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0253)


7.9. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων * (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση επί της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [COM(2005)0181 - C6-0234/2005 - 2005/0090(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A6-0057/2006)

Η συζήτηση έγινε στις 14.03.2006 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.03.2006).

Η ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής είχε διεξαχθεί στις 15.03.2006 (σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2006)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

Η Ingeborg Gräßle (εισηγήτρια), ζητεί την αναπομπή της έκθεσης σε επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 168, παράγραφο 1, του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Το θέμα αναπέμπεται κατόπιν τούτου στην αρμόδια επιτροπή.

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)


7.10. Κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0295/2006, B6-0296/2006, B6-0297/2006, B6-0298/2006/rev, B6-0299/2006 και B6-0300/2006

Η συζήτηση έγινε στις 31.05.2006 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.05.2006).

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε την 01.06.2006 (σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.06.2006).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0295/2006

(αντικαθιστά τις B6-0295/2006, B6-0296/2006, B6-0298/2006/rev, B6-0299/2006 και B6-0300/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Simon Coveney και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Erika Mann, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Arlene McCarthy και Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Elizabeth Lynne και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg, Angelika Beer, Cem Özdemir, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Monica Frassoni και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

André Brie, Giusto Catania, Willy Meyer Pleite και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0254)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0297/2006 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υποβάλλει προφορική τροπολογία που αποσκοπεί στην εισαγωγή της αιτιολογικής σκέψης Β (α), η οποία κρατείται.

- Η Edith Mastenbroek επί της διαδικασίας.


7.11. Λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω του αίματος και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες (μετά την ψηφοφορία)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρώπη από λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω του αίματος και προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες [2006/2015(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Stephen Hughes (A6-0137/2006)

Η ψηφοφορία αναβλήθηκε την 01.06.2006 (σημείο 7.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.06.2006, σημείο 18 του παραρτήματος των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών 01.06.2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

Παρεμβαίνει ο Jan Andersson (αναπληρωτής εισηγητής), ο οποίος ζητεί την αναπομπή της έκθεσης σε επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 168, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει τo αίτημα αυτό.

Το θέμα αναπέμπεται ως εκ τούτου στην αρμόδια επιτροπή.


7.12. Αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών (2004-2005) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το κοινοβουλευτικό έτος Μάρτιος 2004 - Δεκέμβριος 2005 [2005/2135(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Michael Cashman (A6-0178/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0255)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Michael Cashman (εισηγητής) υποβάλλει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 1, η οποία κρατείται.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Christa Klaß - A6-0146/2006: Linda McAvan

Έκθεση Richard Seeber - A6-0182/2006: Milan Gaľa, Linda McAvan

Κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο (RC-B6-0295/2006): Bruno Gollnisch


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Διορθώσεις ψήφου:

Οι διορθώσεις ψήφου εμφαίνονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)" και στην έντυπη έκδοση του Παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική μορφή στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη διάρκεια δύο εβδομάδων μετά την ημέρα των ψηφοφοριών.

Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση με τις διορθώσεις ψήφου θα κλείνει για να μεταφράζεται και να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα .

Προθέσεις ψήφου:

Εκφρασθείσες προθέσεις ψήφου (σε περίπτωση μη συμμετοχής στην ψηφοφορία):

Έκθεση Christa Klaß - A6-0146/2006

- τροπολογία 2

   υπέρ: María Sornosa Martínez

- τροπολογία 4

   υπέρ: María Sornosa Martínez

- τροπολογία 7

   υπέρ: María Sornosa Martínez

   κατά: Eija-Riitta Korhola

- τροπολογία 36

   υπέρ: María Sornosa Martínez

- τροπολογία 39

   υπέρ: María Sornosa Martínez


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miroslav OUZKÝ
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Hans-Peter Mayer γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του χιλιανού κοινοβουλίου, υπό τον κ. Tarud Daccarett, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


12. Σχεδιασμός ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην ΕΚ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης σε πανδημία γρίπης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα [2006/2062(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Αδάμος Αδάμου (A6-0176/2006)

Ο Αδάμος Αδάμου παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Milan Gaľa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jules Maaten, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, John Bowis, Marie-Noëlle Lienemann, Μάριος Ματσάκης, Bairbre de Brún, Urszula Krupa, Françoise Grossetête, Karin Scheele, Arūnas Degutis, Thomas Ulmer, Csaba Sándor Tabajdi, Péter Olajos, Αδάμος Αδάμου και Μάρκος Κυπριανού.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Bart Staes, θέτοντας ερώτηση στην οποία απαντά ο Μάρκος Κυπριανού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006.


13. Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Alain Hutchinson, Carlos Carnero González, Hans Winkler και Olli Rehn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Thierry Cornillet και Bernard Lehideux, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (B6-0340/2006),

- Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann, Carlos Carnero González και Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Τυνησία (B6-0351/2006),

- Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (B6-0352/2006),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τυνησία (B6-0353/2006),

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini και Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Τυνησία (B6-0355/2006),

- Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία (B6-0358/2006)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006.


14. 17η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (26 Μαΐου 2006) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: 17η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

Οι Hans Winkler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Camiel Eurlings, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Inese Vaidere, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Laima Liucija Andrikienė, Reino Paasilinna, Cecilia Malmström, Philip Claeys, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld και Alessandro Battilocchio.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Elmar Brok, Csaba Sándor Tabajdi, Hans Winkler και Olli Rehn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Cecilia Malmström και Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το αποτέλεσμα της 17ης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που έγινε στο Σότσι στις 25 Μαΐου 2006 (B6-0338/2006),

- Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Jacek Emil Saryusz-Wolski και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την σύνοδο κορυφής ΕΕ - Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Sochi στις 25 Μαΐου 2006 (B6-0339/2006),

- Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna και Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία (B6-0349/2006),

- Bart Staes, Joost Lagendijk, Marie Anne Isler Béguin και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας (B6-0354/2006),

- André Brie και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έκβαση της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0356/2006),

- Konrad Szymański, Inese Vaidere και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη 17η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0357/2006).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.06.2006.

Παρεμβαίνει η Sophia in 't Veld, η οποία εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν βρήκαν τον χρόνο να απαντήσουν στις ερωτήσεις της και ζητεί γραπτή απάντηση (Η Πρόεδρος της απαντά ότι το αίτημά της θα διαβιβασθεί στους αρμοδίους).


15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0224/2006).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 45 (Carl Schlyter): Χρηματοδότηση του σχεδίου Sakhalin II από την ΕΤΑΑ.

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Carl Schlyter και Marie Anne Isler Béguin.

Ερώτηση 46 (Michl Ebner): Δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Michl Ebner, Piia-Noora Kauppi και Carl Schlyter.

Ερώτηση 47 (Saïd El Khadraoui): Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από το Google.

Ο Charlie McCreevy απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Saïd El Khadraoui.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 48 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Υψηλά έξοδα για τις πληρωμές με τραπεζικές κάρτες στην Ελλάδα.

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Δημητρίου Παπαδημούλη, Μανώλη Μαυρομμάτη και Richard Seeber.

Ερώτηση 49 (Bogusław Sonik): Παράλληλη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bogusław Sonik και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 50 (Ivo Belet): Συνέπειες της συγχώνευσης των επιχειρήσεων Suez-Gaz de France - για τον ανταγωνισμό στη βελγική αγορά ενέργειας - προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Ivo Belet.

Στην ερώτηση 51 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 52 (Bart Staes): Δημιουργία Ευρωπαϊκής Επιχειρησιακής Ομάδας για τη Γρίπη.

Ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bart Staes.

Ερώτηση 53 (Robert Evans): Ενοικίαση αυτοκινήτων.

Ο Μάρκος Κυπριανού απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Robert Evans και Malcolm Harbour.

Ερώτηση 54 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Εμπάργκο επί των εισαγωγών τροφίμων προς τη Ρωσία.

Ερώτηση 59 (Ryszard Czarnecki): Το εμπάργκο στην εξαγωγή κρέατος από την Πολωνία στην Ουκρανία και στη Ρωσία.

Ο Μάρκος Κυπριανού απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig και Marie Anne Isler Béguin.

Ερώτηση 60 (Marie Anne Isler Béguin): Στήριξη της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στη Μαυριτανία.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Marie Anne Isler Béguin.

Ερώτηση 61 (Bernd Posselt): Αναπτυξιακή συνεργασία με τη Νιγηρία.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Ερώτηση 62 (Eoin Ryan): Κοινοτική ενίσχυση για την καταπολέμηση του Aids στην Αφρική.

Η Neelie Kroes απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Eoin Ryan, που υποβάλλει συμπληρωματική ερώτηση στην οποία, όπως της απαντά η Neelie Kroes, θα λάβει γραπτή απάντηση.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

16. Οι επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.09.05 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) [2006/2007(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

Ο Klaus-Heiner Lehne (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του..

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria da Assunção Esteves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Ole Krarup, Johannes Blokland, Andrzej Jan Szejna, Patrick Louis και Genowefa Grabowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006.


17. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αστυνομική και δικαστική συνεργασία) * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξετάζονται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις [COM(2005)0475 - C6-0436/2005 - 2005/0202(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Martine Roure (A6-0192/2006)

Η Martine Roure παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Camiel Eurlings, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hubert Pirker, Sarah Ludford, Carlos Coelho και Barbara Kudrycka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006.


18. Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και μεταφορά καταδίκων * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας όσον αφορά την έκδοση απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και τη μεταφορά καταδίκων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [07307/2005 - C6-0139/2005 - 2005/0805(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (A6-0187/2006)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Charlotte Cederschiöld, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Andrzej Jan Szejna, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Bill Newton Dunn, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carlos Coelho και John Attard-Montalto.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006.


19. Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας [COM(2005)0399 - C6-0256/2005 - 2005/0166(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Frieda Brepoels (A6-0124/2006)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Frieda Brepoels παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Maštálka (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Hubert Pirker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edith Mastenbroek, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Carlos Coelho και Antonio Tajani.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006.


20. Στρατηγική-πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για όλους [2005/2191(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tatjana Ždanoka (A6-0189/2006)

Η Tatjana Ždanoka παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rihards Pīks, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Leopold Józef Rutowicz, μη εγγεγραμμένος, Edit Bauer, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Gál, Justas Vincas Paleckis, Patrick Gaubert, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 374.610/OJME).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.50 μ.μ.

Julian Priestley

Janusz Onyszkiewicz

Γενικός Γραμματέας

αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Moscovici, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Παπαστάμκος, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Παρατηρητές

Абаджиев, Anastase, Арабаджиев, Athanasiu, Bărbuleţiu, Близнашки, Buruiană Aprodu, Капон, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Димитров, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Iacob Ridzi, Иванова, Кирилов, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Morţun, Muscă Monica Octavia, Папаризов, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Стоянов, Szabó, Ţicău, Tîrle, Вигенин, Zgonea Valeriu Ştefan

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου